• Forside
  • Aktuelt
  • Europeisk regioner ønsker større medvirkning i integrasjonsarbeidet

Europeisk regioner ønsker større medvirkning i integrasjonsarbeidet

Europeisk regioner ønsker større medvirkning i integrasjonsarbeidet

CPMR – organisasjonen for europeiske kystregioner – der Rogaland fylkeskommune er medlem og også sitter i styret gjennom fylkesvaraordfører, har siden den store flyktningkrisen i 2015 hatt ei arbeidsgruppe som har sett på regionenes utfordringer og roller. 

Det gjelder både i de områdene der flyktningene først og fremst kommer til, som italienske og greske regioner, men også regionene i de landene der flyktningene ønsker å komme til, ikke minst Tyskland og Sverige.

Selv om europeiske regioner har gjort en stor innsats i både mottak og bosetning av flyktninger, er det nesten ingen som har en formell rolle i dette arbeidet.

Det ønsker CPMR å endre på, og arbeider nå med et policydokument overfor EU med forslag til formalisering av regionenes roller i mottaks- og integreringsarbeidet med flyktninge- og asylsøkerstrømmene til Europa.

Interessant er det derfor at ekspertutvalget som har vurdert mulige overføringer av statlige oppgaver til de nye norske regionene, nettopp også har sett på integreringsområdet. Her foreslår utvalget at de oppgavene som i dag ligger under Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDir) i stor grad overføres til de nye folkevalgte regionene og at selve direktoratet legges ned.

Utvalget foreslår at de nye regionene får ansvar for regional samordning av integreringsarbeidet, der samarbeid med kommunene og organisasjonene blir sentralt. Dette er i tråd med anbefalingene fra CPMR. Arbeidsgruppa for migrasjon og asyl hadde møte i Brussel 7.februar og ferdigstilte der utkast til policydokument som skal behandles på CPMRs styremøte i Hellas 8.mars.

Rogaland fylkeskommune har siden 2010 hatt sin egen regionalplan for et inkluderende samfunn og i denne ønsker Rogaland fylkeskommune en større rolle i arbeidet med inkludering av personer med minoritetsbakgrunn, og foreslår en rekke konkrete tiltak for å få dette til, bl.a. bedre kompetanse om innvandreres kultur og språk blant egne ansatte, tiltak for å få flere innvandrere inn i arbeidslivet og i aktivt deltakelse i fritids- og kulturaktiviteter og i det politiske livet.

Del denne artikkelen på: