Få endringer i reisevaner

Få endringer i reisevaner

Reisevanene på Nord-Jæren er lite endret siden 2005. Det viser den nye reisevaneundersøkelsen for Stavangerregionen. Den største økningen er i andelen turer som fotgjenger.

Fra 2005 til 2012 er økningen på 3 prosent. Andelen som bruker bil er stabil, mens andelen kollektivreiser går ned.

- Befolkningsvekten i regionen har vært stor i perioden, og er en mulig forklaring på at vanene er lite endret, spesielt med tanke på bilbruk og kollektivreiser. Vi vet at antallet passasjerer som reiser kollektivt øker, likevel går andelen ned. Samtidig er tallenes tale klar. Vi må snu vanene, og denne snuoperasjonen er vi i gang med, sier fylkesordfører Janne Johnsen. 

Reisevaneundersøkelsen viser at bilen brukes i 63 prosent av alle reiser, og denne andelen er uendret siden 2005. En nullvekst i bilbruk kan likevel tolkes positivt. Det henger sammen med at innbyggertallet og den generelle velstanden har økt siden 2005.

Det mest gledelige resultatet er at andelene fotgjengere øker. Likevel ser det ut for at økningen henger sammen med en liten nedgang i reiser kollektivt, som syklist eller bilpassasjer.

Undersøkelsen viser at andelen kollektivreiser går ned. I 2005 var den på 8 prosent, mot 6 prosent i 2012.

- Vi tar dette på alvor og arbeider kontinuerlig med å bedre forholdene. Vi bygger kollektivfelt på fylkesveg 44, E39 og på riksveg 509, vi har satt inn flere busser, vi samarbeider tett med kommunene for å få til fortetting av boliger og næring langs kollektivaksene. Det handler om at det må blir mer attraktivt å velge kollektiv, sykkel eller gange framfor bil, sier Johnsen.

Reisemiddelfordeling 2005 (tall i prosent) 2012 (tall i prosent)
Bilfører 63 63
Sykkel 7 6
Gange 12 15
Kollektiv 8 6

Resultatene viser også at det er klare forskjeller i reisevaner i regionen. De miljøvennlige måter å reise på brukes mer i områdene der det er mest folk og der de bor tettest.

  Gjennomsnittet 2012 (tall i prosent) Stavanger 2012 (tall i prosent)
Bilfører 63 56
Sykkel 7 8
Gange 15 20
Kollektiv 6 8

- Det er svært gledelig å se at flere velger sykkel, gange eller kollektivt i byen. Dette viser at fortetting og etablering av bolig og næring langs kollektivaksene er riktig vei å gå. Vi har et felles ansvar for å jobbe mot et slikt mål, det handler om byutvikling for framtiden, sier Johnsen.

Reisevaneundersøkelsen for Stavangerregionen 2012 er gjennomført av Sintef på oppdrag av Rogaland fylkeskommune. Undersøkelsen er en analyse av reiseaktivitet, reisemønster og fordeling av reiser knyttet til transportmiddel.

Les hele rapporten knyttet til reisevaneundersøkelsen.

Kontaktpersoner:
Janne Johnsen
fylkesordfører
480 82 646

Gottfried Heinzerling
samferdselssjef
482 07 228

Del denne artikkelen på: