Regionalplan for Jæren 2013-2040 er vedtatt

Planen skal sikre at bruk av areal til bolig, næring og handel blir samordnet med et effektivt, trygt og miljøvennlig transportsystem som bygger opp under robuste bo- og arbeidsmarkedsregioner.

Den reviderte planen gir planleggere og eiendomsutviklere nye rammer for utarbeidelse av planer og etablering av virksomheter/boliger innenfor de ti kommunene planen dekker. Det skjer gjennom nye retningslinjer og en regional planbestemmelse for handel.

De viktigste endringene gjelder handelsetablering, næringslokalisering, boligtetthet og rekkefølge når det gjelder utbygging av områder og infrastruktur. Nye investeringer og etableringer skal styres til sentrale områder hvor det er grunnlag for å få flere til å bruke buss, tog, sykkel og gange i stedet for bil.

  • Handel og service skal etableres i eksisterende sentrumsområder, enten kommunesenter eller lokalsenter. Kommunene kan ved behov sette av områder for biler, båter, landbruksmaskiner og større byggevarer utenfor sentrum.
  • Regionale næringsområder skal deles inn i tre kategorier avhengig av hva slags virksomhet det er. Hensikten er å få de mest arbeidsintensive virksomhetene med mange ansatte lokalisert i sentrumsområder hvor kollektivtilbudet er best, og hvor det er realistisk å redusere parkeringsdekning for bil. Forus er et eksempel på et næringsområde som fortsatt vil romme alle typer kategorier, både arealintensive, arealkrevende og allsidige virksomheter.
  • Krav til arealutnyttelse i sentrale byggeområder for bolig og næring er økt betraktelig. Områder som ligger nær knutepunkt og kollektivakser skal bygges ut med større tetthet enn øvrige områder. Det betyr leiligheter i stedet for eneboliger, og kontorarbeidsplasser i stedet for industri. De positive virkningene av å tilrettelegge for høy arealeffektivitet i disse områdene er at dette gir grunnlag for et godt kollektivtilbud og redusert press på viktige rekreasjons- og landbruksareal.
  • Det er fortsatt ledige boligområder innenfor byområdene. Retningslinjene angir i hvilken rekkefølge disse boligområdene skal bygges ut, og har som mål at dette skal skje samtidig med bygging av kollektivtraseer, gang- og sykkelveier. Dersom man ikke får til en endring i bruk av reisemiddel fra bil til kollektiv, sykkel og gange, vil den forventede befolkningsveksten kunne føre til økte problemer med trafikkavvikling og bymiljø.
  • Det er utarbeidet regionale retningslinjer for dispensasjonssaker i LNF-områder. Dette gir en felles praksis på tvers av kommunegrensene, og har som mål å gi en forutsigbar og samordnet forvaltning innenfor planområdet.

Regionalplan for Jæren 2013-2040 er, med få unntak, endelig vedtatt. Det er uenighet om å gjøre unntak for en stor regional handelsaktør på Forus. Det er også uenighet om  omdisponering av kjøpesenterareal på Forus, fra såkalt plasskrevende handel til detaljhandel. Fylkesmannen i Rogaland har varslet at disse to punktene vil bli bragt inn for departementet for endelig avgjørelse.

Planen er en revisjon av Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren. Arealkartet fra fylkesdelplanen ligger fast. Det er derfor ingen endringer når det gjelder langsiktig grense for landbruk, regional grøntstruktur, langsiktige byutviklingsområder eller hovedtraséer for buss og bil.

Rogaland fylkeskommune arrangerer seminar om Regionalplan Jæren våren 2014 for å informere og veilede om bruken av planen.

Del denne artikkelen på: