Reguleringsplan for kollektivtfelt langs Oalsgata satt på vent

Rogaland fylkeskommune har bedt Statens vegvesen om å stille arbeidet med reguleringsplanen for kollektivfelt langs Oalsgata i Sandnes i bero inntil videre.

Hovedgrunnen er at valg av hovedtrasé for kollektivtrafikken mellom Kvadrat og Sandnes sentrum må utredes og ses i sammenheng med kollektivtransportsystemet i hele regionen. Konseptvalgutredningen for transportsystemet på Jæren (KVU) beskriver to alternative hovedtraséer uten bruk av Oalsgata mellom Kvadrat og Sandnes, enten valget falt på bussway eller bybane. Fylkeskommunen ønsker å komme rasket mulig i gang med en utredning av trasévalg og vil ta kontakt med kommunen i nær framtid for å avklare både organisering av arbeidet og tidsperspektivet.

Samtidig må fylkeskommunen drøfte finansieringen av kollektivtraseen mellom Kvadrat og Sandnes sentrum. Denne traseen må, etter fylkeskommunes vurdering, finansieres innenfor rammen til Jærenpakke 2. Eventuell innløsing av eiendom og grunnerverv må derfor inngå i Jærenpakke 2. Arbeidet med Jærenpakke 2 som skal sikre finansiering av framtidig transportutbygging er startet opp.

Rogaland fylkeskommune ser at dette skaper en usikker situasjon for de berørte i Oalsgata. Samtidig er det fylkeskommunens ansvar å sørge for at nødvendige kollektivløsninger inngår i en helhetlig plan til beste for reisende og innbyggere.

Kontaktpersoner: 
Gottfried Heinzerling
Fylkesamferdselssjef 
482 07 228

Laila Løkken Christensen-Dreyer
Prosjektleder i Statens vegvesen
976 28 370

Stanley Wirak
Ordfører Sandnes kommune 
913 92 266

Del denne artikkelen på: