Europapolitisk forum i Kristiansand 6. og 7. juni

Europapolitisk forum i Kristiansand 6. og 7. juni

Europapolitisk Forum, et samarbeidsorgan mellom nasjonale, regionale og lokale myndigheter, inkludert Sametinget om EØS-avtalen møttes i Kristiansand 6. og 7. juni.

De rundt 50 deltakerne diskuterte tema som det grønne skiftet og arbeidslivskriminalitet og integrering av arbeidsinnvandrere. Én av deltakerne var fylkestingsrepresentant Andreas Bjelland Eriksen, som her representerte KS.

På første dag av møtet presenterte Agderregionen en rekke europeiske og internasjonale satsninger:

  • PERISCOPE – et prosjekt for de eksportrettede maritime næringene
  • Havforskningsinstituttets internasjonale virksomhet
  • EYDE – en næringsklyngene for prosessindustri og deres europeiske samarbeid
  • Grønn næringsutvikling på Agder
  • GRID – et senter i Arendal knyttet til FNs miljøprogram (UNEP)
  • Et prosjekt for nullutslippsbygg knyttet til den nye Tvedestrand videregående skole
  • Et prosjekt om uthavnene på Agder kalt HERICOAST
  • USUS er en næringsklynge for bedrifter i reiselivs-, opplevelses- og kulturnæringen på Sørlandet og Telemark

Saken om det grønne skiftet handlet i stor grad om det nordiske samarbeidet som fungerer svært bra, deling av informasjon og kunnskap er viktig, og at det må være rom for nytenking og innovasjon. Det må være mulig å prøve og feile og det må være forutsigbarhet, særlig fra statens side.

Sametingsrepresentantene uttrykte bekymring for klimaendringenes effekt i nordområdene, og dens påvirkning på reindrift og fiskeriindustrien. Det økonomiske aspektet ble trukket fram, da prosjekter som settes i gang i forbindelse med det grønne skiftet må være bærekraftige, og den økonomiske byrden fordelt slik at de som har mest utslipp også får den største økonomiske belastningen. Det grønne skiftet er noe vi alle må gjøre sammen fordi det angår alle «en for alle, alle for en».

Saken om arbeidslivskriminalitet (a-krim) og arbeidsintegrering handlet om problemene vi opplever i norsk næringsliv med svart arbeid. Hvert år utføres svart arbeid for mange millioner kroner, noe som fører til en vanskelig situasjon for de aktørene som driver «hvitt», og at det unndras mange millioner i skattekroner. Det er viktig å ta tak i denne problematikken, og særlig kommuner og fylkeskommuner må gå foran ved å kvalitetssikre sine innkjøp, gjerne gjennomkontrakter som stiller spesifikke krav til den aktøren som vinner anbudsrunden. Det må et system på plass for å sikre at alle punkt i kontraktene holdes. Skien-modellen ble trukket fram som et eksempel på god praksis på dette. Videre ble det diskutert viktigheten av å aktivt informere arbeidsinnvandrere om deres rettigheter og plikter, samt å informere arbeidsgivere om konsekvenser det kan få å ikke følge loven. Det var ønske om strengere straffer for de som driver med svart arbeidskraft, og mer fokus på forebygging av svart arbeid. Det ble også foreslått samarbeid mellom aktører som politi, NAV, fylke/kommune og næringslivet for en felles innsats mot svart arbeid.

Om integrering av arbeidsinnvandrere så er det viktig at de får krav om å lære språket raskest mulig, og hjelp til å forstå norsk kultur og samfunn og tilgang til utdanning. Når en ser på fødselstallene i Rogaland og i Norge, så er det sannsynlig å tro at vi har behov for arbeidsinnvandrere i framtiden. Da må vi ha gode systemer for hvordan vi integrerer dem i vårt samfunn på best mulig måte.

Del denne artikkelen på: