Klimasamling for kommunene i Rogaland, Hordaland og S&F

Klimavennlig transport på sjø og vei er viktige tema for kommunene på Vestlandet. Et framtidsretta eksempel er Ampere, verdens første batteridrevne bilferje som trafikkerer strekningen Lavik-Oppedal i Sogn og Fjordane. Foto: Helge Sunde/Samfoto (Scanpix)

Alle kommuner i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane er invitert til samling i Haugesund, 5. og 6. desember 2018. Formålet er å hjelpe kommunene i arbeidet med å redusere klimagassutslipp. Kommunene vil få presentert eksempler på effektive lokale tiltak, informasjon om innkjøpsregler og støtteordninger, og gode muligheter til å konkretisere tiltak og samarbeid med andre kommuner.

Samlingen arrangeres av Miljødirektoratet, fylkesmennene og fylkeskommunene i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

Klimaledelse viktig tema på dag 1

Samlingen går over to dager. Vi oppfordrer kommunene til å være representert med leder(e) (f. eks. rådmenn, kommunalsjefer, teknisk sjef, næringssjef el.l.) sammen med saksbehandlere på dag 1. Denne dagen ønsker vi å diskutere klimaledelse/forankring av klimaarbeidet i kommunen, i tillegg til å vise fram en rekke gode eksempler på tiltak ulike kommuner har gjennomført.

Konkretiserer tiltak på dag 2

Dag 2 er lagt opp som innlegg og diskusjoner i tematiske grupper, der fagansvarlige og saksbehandlere kan velge tema etter hva som er mest aktuelt for kommunen å jobbe med framover. Her blir det vist eksempler på hvordan kommuner har jobbet, og deretter får deltakerne hjelp til å organisere diskusjoner om mulige tiltak, hvordan og hvem man kan samarbeide med, og hvordan støtteordninger som Klimasats kan komme til hjelp.

Velg tema som passer din kommune

Foreløpig ser det ut som det blir 3-5 paralleller før lunsj, og tilsvarende antall etter lunsj. Det betyr at en kommune som kun stiller med en deltaker, kun vil få deltatt på to ulike parallellsesjoner. Det kan derfor være en fordel å delta med flere personer, om det er mulig. Det er viktig å krysse av ønsker om temaer/parallellsesjoner i påmeldingsskjemaet, slik at de mest aktuelle temaene for din kommune blir prioritert. Merk at klimatilpasning er ikke tema for denne samlingen.

Hvem bør delta?

Som nevnt vil vi gjøre første dag til en møteplass for både ledere og fag/saksansvarlige. Innspill fra lederne på dag 1 vil være nyttige for konkretiseringen av tiltak under dag 2. Kommunen bør også tenke på hvilke fagområder som bør være representert. Vi oppfordrer særlig innkjøpsansvarlige til å delta, ettersom grønne anskaffelser blir tema begge dager. Næringsutvikling, planarbeid og integrering av klima i resultat- og målstyring (klimaledelse) er andre sentrale temaer.

Opphold dekkes

Kommunen får dekket utgifter til én overnatting, mat og møtelokaler for inntil to personer, pluss en dagpakke for én deltaker. Dvs. at kommunene f. eks. kan stille med tre deltakere på første dag og to på andre dag. Med hensyn til potensielt lang reisetid for en del kommuner, vil vi tilstrebe å dekke tilknytningsrom fra 4. til 5. desember dersom det er nødvendig for å rekke fram til samlingens start. Kommunen kan melde på flere, men må da dekke utgiftene selv. (Pris for begge dager med overnatting er ca. 2300 kroner. Dagpakke uten overnatting/middag, cirka 550 kroner.) Kommunen må også dekke reisekostnader selv.

Bindende påmelding

Påmeldingsfrist er 10. oktober. Påmeldingen er bindende. Dersom påmeldte ikke benytter plassen sin, vil ikke vi som arrangører få refundert alle kostnadene knyttet til oppholdet. Skulle det likevel skje at en deltaker blir forhindret fra å delta, bør kommunen først forsøke å finne en erstatter som kan delta, og deretter kontakte Miljødirektoratet så snart som mulig. I påmeldingsskjemaet må kommunen må utpeke en person som hovedkontakt for arrangøren. Raskt etter påmeldingsfristen vil vi bekrefte overfor hver kommune hvor mange deltakere vi kan dekke opphold for.
Program (oppdateres løpende med innledere, caser etc.) og påmelding finn du her: 
http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Arrangementer/Klimasamling-for-kommunene-i-Rogaland-Hordaland-og-Sogn-og-Fjordane/

Kontaktperson