Referansegruppemøte for selvmordsforebygging 24. april

deltakere

Nullvisjon mot selvmord, en selvmordsforebyggende satsning i Rogaland fylkeskommune.

Rogaland fylkeskommune inviterte til det første møte i referansegruppen for selvmordsforebygging i Rogaland.

Skissen til en handlingsplan for selvmordsforebygging var sendt ut i forkant til orientering og som et utgangspunkt for gruppearbeidet.  Skissen belyser ulike tiltak og prosedyrer som avdelingene i Rogaland fylkeskommune jobber med gjennom dagens drift. Skissen er ikke uttømmende og skal videreutvikles gjennom planperioden frem til 2021.

Program, referat fra samlingen og innspill finner du her:

Program 24.04.19.pptx (522,85 kB)

 Veien videre:

Arbeidsgruppen i fylkeskommunen takker for gode innspill og ser frem til videre samarbeid i planperioden med referansegruppen. Arbeidsgruppen rapporterer halvårlig til fylkesrådmannens ledergruppe og det lages en årlig orienteringssak til de folkevalgte i fylkestinget.

Kontaktperson