Fylkestinget 13. og 14. desember

Møtet ble avsluttet 12.30. Neste møte i fylkestinget er i 2017.  

Trykk F5 for å oppdatere. Dette er ikke en offisiell protokoll, og feil kan skje. Protokollen publiseres så snart den er klar i  møtekalenderen. I møtekalenderen finner du også sakspapirene til møtet.

Sak 112/16 Godkjenning av protokoll fra møtet i fylkestinget 25. oktober 2016. 

Vedtak:

Et enstemmig fylkesting godkjente protokoll fra fylkestingets møte 25. oktober 2016.

Sak 113/16 Revidert budsjett desember 2016

Fylkestinget holdes løpende orientert om status for regnskapsutviklingen gjennom året. Ved behov legges det fram saker om budsjettjusteringer til fylkestingets møter.

Er det nye forutsetninger som tilsier at det er behov for å gjøre endringer i årsbudsjettet for 2016?

Forslag til vedtak:

1. Det foretas følgende  endringer i drifts- og investeringsbudsjettet for 2016. (Se oversikten siste side i dokumentet)

2. Fylkesrådmannen får fullmakt til å foreta budsjettendringer på ansvar og art.

Anja Berggård Endresen (V) la fram et tilleggsforslag til innstillingen på vegne av V, Ap, KrF, MDG, SV.

Fylkestinget vedtar fylkesrådmannens innstilling med følgende endring:
Disposisjonsfondet reduseres med 2 millioner.
Regionalutviklingsfondet økes med 2 millioner.

Vedtak:

Punkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt av fylkestinget.
Forslaget fra Berggård Endresen ble vedtatt med stemmene til V, Ap, KrF, SP, MDG, SV og FrP. Høyre stemte mot. 

Sak 114/16 Økonomiplan 2017-2020 - årsbudsjett 2017

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF) la fram følgende forslag til budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 på vegne av KrF, Ap, Sp, V, MDG, SV og FrP:

 Fellesforslag økonomiplan 2017-2020 (Oppdatert talloversikt under.)

Janne Johnsen (H) la fram følgende forslag til budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 på vegne av H:

 Høyres forslag til økonomiplan 2017-2020. 

Vedtak:

Forslaget fra Johnsen fikk stemmene til Høyre og falt (12 stemmer)
Forslaget fra Ege Tengesdal ble vedtatt med stemmene til KrF, Ap, SP, V, SV, MdG og FrP (35 stemmer) 

Sak 115/16 Budsjett og leveranseavtale 2017 - Tannhelse Rogaland FKF 

Fylkeskommunens ansvar for tannhelsetjenester ivaretas i Rogaland av et fylkeskommunalt foretak – Tannhelse Rogaland FKF.

Hvilket nivå for tjenester skal fastsettes for den fylkeskommunale virksomhet innen tannhelse for 2017, og hvilken budsjettramme skal fastsettes for foretaket for neste år?

Vedtak:

Et enstemmig fylkesting vedtok:

Saken sees i sammenheng med fylkestingets behandling av sak om Årsbudsjett 2017 / Økonomiplan 2017-2020.

Sak 116/16 Budsjett 2017 - Kolumbus AS 

Fylkestinget fastsetter rammebetingelser, aktivitetsnivå og prioriterer de økonomiske rammene som skal gå til fylkets kollektivtrafikk. Kolumbus AS kjøper transporttjenester med buss og båt i fylket på vegne av fylkeskommunen.

Det skal i saken tas stilling til hvilket aktivitetsnivå og budsjett som skal legges til grunn for kollektivtrafikken i Rogaland i 2017.

Anja Berggård Endresen (V) la fra et tilleggsforslag på vegne av V, SV og MdG.
Fylkestinget ber om at det kommer en orientering i fylkesutvalget, Samferdselsutvalget når premissene er klare og fylkestinget får en ny sak som viser konsekvenser for pris på periodekortene.  

Vedtak:

Et enstemmig fylkesting vedtok:
Innstillingen, med tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.  

Sak 117/16 Fylkesvegbudsjettet 2017

Statens vegvesen skal, på vegne av fylkeskommunen, sørge for utvikling, drift og vedlikehold av fylkesvegnettet.

Samarbeidet mellom Statens vegvesen og fylkeskommunen reguleres gjennom en rammeavtale og årlige leveranseavtaler. 

Fylkestinget må i saken ta stilling til fylkesvegbudsjettet for 2017.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesting vedtok:
Saken sees i sammenheng med fylkestingets behandling av sak om Årsbudsjett 2017 / Økonomiplan 2017-2020.

Sak 118/16 Fravikssøknad for fv. 527 Dalavegen, Jørpeland, Strand kommune

Rogaland fylkeskommune har mottatt fravikssøknad fra Strand kommune datert 31.08.2016, om breddeutvidelse av fv. 527, Dalavegen, Jørpeland i Strand kommune. Statens vegvesen ønsker fravik for å få til en breddeutvidelse der fv 527 Dalavegen tilknyttes rv 13 ved Jørpeland i Stand kommune.

Planen omfatter ny gang- og sykkelvei langs riksvegen. To planskilte krysninger for myke trafikanter under Rv 13, som tilbyr barn og unge trygg veg til skole og fritidsanlegg. Ny utforming av vegen vil medføre lite endring for framkommelighet for kjøretøy, men vil gi en stor forbedring for myke trafikanter.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesting vedtok:

Fylkestinget tillater at vegnormalene i håndbok N100, Veg og gateutforming, (§ 3. Vegnormaler) fravikes som omtalt i søknaden.

Sak 119/16 Analyse av bompengepotensial for prosjektet Seljestad- Røldal (E134)

Det må tas stilling til hvorvidt fylkeskommunen skal anbefale en analyse av bompengepotensial for prosjektet Seljestad – Røldal og Røldal – Vågsli (E 134).

Vedtak:

Et enstemmig fylkesting vedtok:

 1. Rogaland fylkeskommune ber Statens Vegvesen om å snarest mulig å gjøre en oppdatert analyse av bompengepotensial for prosjektet Seljestad-Røldal, i samsvar med vanlig prosedyre for bompengeprosjekt.
 2. Om Statens Vegvesen finner det mer tjenlig, kan analysen utvides med prosjektet Røldal-Vågsli, men prioritet skal gis til finansiering av Seljestad-Røldal.
 3. Rogaland fylkeskommune viser til flertallsmerknad fra Stortinget til inneværende NTP om førehands-/parallellinnkreving og ber om at dette forholdet blir tatt med og vektlagt i analysen. Fylkeskommunen viser også til regjeringen sin avgjørelse fra desember 2015 om at E134 skal være en prioritert forbindelse øst-vest.

Sak 120/16 Regionreformen - valg av framtidig struktur for Rogaland

Rogaland fylkeskommune har arbeidet med flere alternativ for framtidig fylkesstruktur. Mest arbeid har vært lagt ned i en intensjonsplan mellom de tre Vestlandsfylkene Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. Øvrige alternativ er Rogaland som egen region, Rogaland får samme geografiske avgrensing som Sør-Vest politidistrikt, ny region mellom Rogaland og Hordaland, sammenslåing med Rogaland og Agder-fylkene, fortrinnsvis Vest-Agder.

Med utgangspunkt i de alternativ som foreligger samt resultatene fra høringen og innbyggerundersøkelsen må fylkestinget fatte et prinsipielt vedtak om den framtidige fylkesstrukturen.

Forslag til vedtak:

 1. Rogaland fylkesting vil primært at Rogaland består som egen region inntil videre slik rådmannen anbefaler i saksfremlegget, og som er i tråd med høringer som er innkommet.
 2. Rogaland fylkesting vil etter stortingsbehandlingen og avklaringer om eventuelt nye oppgaver se om det er grunnlag for å ha en videre prosess med Hordaland.
 3. Med nye oppgaver menes f.eks:
  iv. Regional veiadministrasjon som har ansvar for planlegging og drift av fylkesveiene.
  v. Forvaltningsoppgaver som i dag er lagt til Fylkesmannens landbruksavdeling
  vi. Forvaltningsoppgaver som i dag er lagt til Fylkesmannens miljøavdeling.
  iv. Konsesjonsoppgaver og veiledningsoppgaver fra NVE og annen naturressursforvaltning av regional karakter De nye regionene beholder dagens oppgaver som kollektivtransport, videregående opplæring, tannhelse og fagskoler.
 4. Fylkestinget vil sterkt understreke Rogaland fylke som udelelig i den nye regionstrukturen, enten fylket videreføres som i dag eller i en løsning sammen med andre fylker.

Marianne Chesak (Ap) la fram et alternativt forslag til innstillingen på vegne av Ap og KrF:

 1. Fylkestinget støtter at en regionreform gjennomføres. Formålet er å demokratisere forvaltningen ved at nasjonale oppgaver flyttes til nye regioner, samt å oppnå en mer effektiv drift av regionene i landet.
 2. Fylkestinget viser til inngått intensjonsavtale for etablering av en Vestlandsregion og går inn for at Rogaland fylkeskommune, Hordaland fylkeskommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune går sammen i en ny folkevalgt region på Vestlandet under forutsetning av at når Stortinget våren 2017 vedtar ny regional struktur også vedtar:
  a. Første steg i nye oppgaver til de nye regionene:
  i. Regional veiadministrasjon som har ansvar for planlegging og drift av fylkesveiene samt riksveiene i regionen. Europaveier styres fra nasjonalt nivå.  
  ii. Styring av regional persontransport på jernbane tillegges regionalt nivå.
  iii. Forvaltningsoppgaver som i dag er lagt til Fylkesmannens landbruksavdeling
  iv. Forvaltningsoppgaver som i dag er lagt til Fylkesmannens miljøavdeling.
  v. Konsesjonsoppgaver og veiledningsoppgaver fra NVE og annen naturressursforvaltning av regional karakter
  b. De nye regionene beholder dagens oppgaver som kollektivtransport, videregående opplæring, tannhelse og fagskoler.
 3. Dersom det ikke blir fattet vedtak om en ny Vestlandsregion i Stortinget våren 2017 får den oppnevnte styringsgruppen for regionreformen fullmakt til å starte ny dialog og forhandlinger om en intensjonsavtale mellom Rogaland og Hordaland fylkeskommune.
 4. Den statlige inndelingen må følge den nye regionstrukturen.
 5. Fylkestinget vil sterkt understreke Rogaland fylke som udelelig i den nye regionstrukturen, enten fylket videreføres som i dag eller i en løsning sammen med andre fylker.  
 6. Ekspertutvalget som skal opprettes i 2017 i forbindelse med regionreformen må legge til rette for at Stortinget kan overføre viktige samfunnsoppgaver fra statlig til regionalt folkevalgt nivå. Både samfunnsutviklerrollen og rollen som leverandør av offentlige tjenester og velferdsytelser må styrkes.  Fylkeskommunene må være godt representert i utvalget.

Anja Berggård Endresen (V) la fram alternativt forslag til innstillingen på vegne av V, MDG, SV, H, SP og FrP:

 1. Rogaland fylkesting vil at Rogaland består som egen region inntil videre. 
 2. Rogaland fylkesting vil etter stortingsbehandlingen og avklaringer om nye oppgaver av tilstrekkelig omfang og karakter se om det er grunnlag for å ha en videre prosess mot Hordaland.
 3. Rogaland fylkeskommune forutsetter at dagens oppgaver, som kollektivtransport, videregående opplæring, fagskole og tannhelse, beholdes.
 4. Fylkestinget vil sterkt understreke Rogaland fylke som udelelig i den nye regionstrukturen, enten fylket videreføres som i dag, utvides, eller i en løsning sammen med andre fylker.
 5. Den statlige inndelingen må følge den nye regionstrukturen.

Vedtak: 

Innstillingen fikk ingen stemmer og falt. 
Forslaget fra Chesak fikk stemmene til Ap og KrF (18 stemmer) og falt.  
Forslaget fra Berggård Endresen ble vedtatt av et enstemmig fylkesting: 

 1. Rogaland fylkesting vil at Rogaland består som egen region inntil videre. 
 2. Rogaland fylkesting vil etter stortingsbehandlingen og avklaringer om nye oppgaver av tilstrekkelig omfang og karakter se om det er grunnlag for å ha en videre prosess mot Hordaland.
 3. Rogaland fylkeskommune forutsetter at dagens oppgaver, som kollektivtransport, videregående opplæring, fagskole og tannhelse, beholdes.
 4. Fylkestinget vil sterkt understreke Rogaland fylke som udelelig i den nye regionstrukturen, enten fylket videreføres som i dag, utvides, eller i en løsning sammen med andre fylker.
 5. Den statlige inndelingen må følge den nye regionstrukturen.

Sak 121/16 Regionalplan for samordna arealbruk og transport i Ryfylke 2017-2030

Regionalplan for samordna arealbruk og transport i Ryfylke 2017-2030 er ein revisjon av gjeldande Regionalplan for areal og transport i Ryfylke 2011-2023, som blei vedtatt i fylkestinget i juni 2011. Planen blir nå lagt fram for slutthandsaming og vedtak.

Forslag til vedtak:

Rogaland fylkeskommune vedtar Regionalplan for samordna arealbruk og transport i Ryfylke 2017-2030, i samsvar med plan- og bygningslova § 8-4 med følgende endring: I retningslinjer for bustadbygging punkt 10b i «Regionalplan for samordna arealbruk og transport i Ryfylke 2017-2030» settes arealutnytting i og nær sentrum for områdene Jørpeland og Tau til minimum 4-8 bustaker/dekar.

Tilføyelse på s 32 i planen, under avsnittet «Prioritering av ressursar»: Eventuell realisering av desse prosjekta må ein komma tilbake til i eigne saker.

Anja Berggård Endresen (V) la fram et endringsforslag til siste setning i første avsnitt: Ordet minimum strykes slik at det står: «….Jørpeland og Tau til 4-8 bustader/dekar».

Vedtak:

Innstillingen med endringsforslaget ble enstemmig vedtatt av fylkestinget. 

Sak 122/16 Regional kulturplan - rullering av handlingsprogram for 2017

Regional kulturplan for Rogaland 2015-2025 med tilhørende handlingsprogram ble vedtatt i fylkestinget 21.04.15 (sak 19/15). Kulturplanen omfatter hele det kulturpolitiske området: Kunst (dans, musikk, teater, litteratur, film, visuell kunst), kulturarv, idrett, barn og unge, eldre, kultur og næring, internasjonalt arbeid og kulturarenaer. Handlingsprogrammet skal rulleres årlig.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesting vedtok:

Rulleringen av handlingsprogram for Regional kulturplan for Rogaland 2015-2025 godkjennes med følgende endring:

Tiltak 16.1.1: Det utlyses ikke midler til regionale idrettsarenaer. Midlene benyttes til å oppfylle eksisterende forpliktelser. strykes. samt de endringer som eventuelt fremkommer av økonomiplan 2017-2020.

Fylkestinget ber om at for handlingsprogram for 2018 så lages det en ekstra kolonne med total ramme for tiltakene.

Fylkestinget vil påpeke viktigheten av å sikre god tilgjengelighet til scener (jfr. andre kulepunkt i overordnede mål), «Alle i Rogaland skal ha tilgang til et mangfold av kulturopplevelser av høy kvalitet og ha muligheter for kulturutøvelse med utgangspunkt i egne forutsetninger», også i eksisterende kulturbygg slik at alle kan bidra i kulturutøvelse på en verdig måte. Det er også stort behov for gode tilrettelagte øvingslokaler.

Sak 123/16 Tilbudsstruktur skoleåret 2017/2018

Fylkesrådmannen legger med dette fram sak om tilbudsstruktur for de fylkeskommunale videregående skolene skoleåret 2017/2018. Saken er todelt ved at fylkesrådmannen først legger fram tilbudsstrukturen regionsvis for deretter å legge fram forslag til tilbudsstruktur fordelt på den enkelte videregående skole.

 

Forslag til vedtak: 

 1. Tilbudsstrukturen for skoleåret 2017/2018 fordelt på de enkelte regionene vedtas i samsvar med fylkesrådmannens forslag.
  a. Opplæringsutvalget anbefaler at det legges ned 2 klasser i EL i region 1 og 2 klasser EL i region 3
  b. Det anbefales også å ta ned en klasse TIP i region 3.
  c. Det tas ned 6 klasser Vg3 påbygg til totalt 12 klasser.
 2. Tilbudsstrukturen for skoleåret 2017/2018 fordelt på den enkelte skole vedtas i samsvar med fylkesrådmannens forslag.
 3. Utgiftene til nye opplæringstilbud og endringer av disse sammen med kostnader til nødvendig utstyr og tilpasning av lokaler, dekkes av budsjettposten for klasseordningen. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige budsjettendringer i denne forbindelse.
 4. Tilbud knyttet til 2.fremmedspråk på nivå I begrenses til skolene nevnt under kapittel 5.1.2
 5. Fylkesrådmannen kaller opplæringskontorene inn til møte så snart søknadsfristen er ute, og før inntaksnemnda har sitt møte for å legge de siste føringene når søkningen er kjent.
 6. Fylkestinget er positive til å flytte media og kommunikasjon til Kopervik videregående skole, men ber fylkesrådmannen om å utrede kostnadene tilknyttet en flytting av linjen og kostnader rundt å la nåværende elever gå løpet ut på Åkrehamn vidaregåande skole.

 

Simon Næsse (Ap) la fram et alternativt forslag til 1 b)

Punktet strykes.
Punkt 6 strykes.

Bjørn Sæstad (H) la fram alternativt forslag til punkt 6:
Tilbudet om medier og kommunikasjon opprettholdes på Åkrahamn vgs.

 

Vedtak:

Punkt 1, med forslaget fra Næsse om å stryke punkt b, ble enstemmig vedtatt av fylkestinget.

Et enstemmig fylkesting vedtok punkt 2-5.

Innstillingens punkt 6 fikk ingen stemmer og falt.
Alternativt forslag om å stryke punkt 6 ble vedtatt med stemmen til Ap, KrF, Sp, MDG, SV, V og FrP. Høyre stemte for eget forslag. 

Sak 124/16 Renovering, ombygging og tilbygg ved Ølen vgs.

Det har vært gjort lite renoveringsarbeid ved skolen, og skolen er nå moden for en renovering og ombygging. I tillegg er verkstedene til teknikk og industriell produksjon og elektrofag umoderne og slitt. Fylkesrådmannen vil derfor foreslå at det bygges en ny verkstedavdeling ved skolen.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesting vedtok:  

 1. Renoveringsarbeid og tilbygg ved skolen utføres innenfor rammen som foreslås avsatt i investeringsbudsjettet.
 2. Skolen får nytt tilbygg, alternativ I, i tråd med det som er beskrevet i saken.
 3. Fylkesrådmannen legger fram sak om forprosjekt før arbeidet med nytt tilbygg starter.

 

Sak  125/16 Behov for verkstedlokaler knyttet til automasjon ved Godalen vgs. 

Fylkestinget vedtok i sak 40/15 å legge ned utdanningsprogrammet restaurant og matfag ved Godalen vgs. I tillegg ble det vedtatt at utdanningsprogrammet service og samferdsel skal flyttes fra Jåttå vgs. avd. Hinna til Godalen vgs.

I sak 12/16, rom og funksjonsprogram for Godalen vgs. basert på endringene beskrevet over, beskriver fylkesrådmannen i kap. 3.2 et behov for utviding og oppgradering av automasjonsavdelingen ved skolen på ca. 600m2. Lokaler til denne utvidelsen vil kunne etableres i eksisterende lokaler i verkstedbygningen.

Det er i økonomiplanen for 2016 – 2019 vedtatt 77,3 mill. kroner til ombygging og ventilasjon ved Godalen vgs. hvorav 5,6 mill. kroner til inventar og utstyr. I dette vedtaket er det ikke avsatt midler til utvidelse og ombygging av lokaler til automasjon.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesting vedtok:

Fylkestinget viser til økonomiplanen 2017-2020 hvor det er avsatt 11 mill. kroner til oppgradering og ombygging for å gi plass til 4 klasser innenfor automasjon ved Godalen vgs. Beløpet kommer i tillegg til 77,3 mill. kroner som allerede er vedtatt i økonomiplanen for 2016-2019.

Sak 126/16 Kvalitetsmelding for videregående opplæring 2016

Skoleeier er pålagt å ha et forsvarlig system for å vurdere om kravene i opplæringsloven er oppfylt. Som en del av ansvaret for å følge opp resultater fra vurderingene, utarbeides det en årlig rapport om tilstanden i den videregående opplæringen. Rapporten skal etter Opplæringsloven § 13.10 inneholde informasjon om læringsmiljø, læringsresultater og gjennomføring, og gi fylkestinget et grunnlag for å vurdere tilstanden i videregående opplæring.

Kvalitetsmeldingen er Rogaland fylkeskommunes svar på dette lovkravet. Kvalitetsmeldingen bidrar til en systematisk gjennomgang av kvaliteten på opplæringen, og den skal være et grunnlag for drøfting av utviklingstiltak.

Forslag til vedtak:

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2016 tas til orientering.

Opplæringsutvalget får seg forelagt en sak med status på Rogalandskolens oppfølging av elever med stort læringspotensial. I lys av Jøsendalutvalgets utredning bes det om en vurdering av forbedringspotensiale og eventuelle tiltak som kan settes inn.

Torfinn Ingeborgrud (MdG) la fram et endringsforslag til første avsnitt:

(..) tas til orientering endres til vedtas.

Marianne Sol Levinsen (MdG) la fram et tilleggsforslag til innstillingen:
Fylkestinget ønsker et tillegg i kvalitetsmeldingen om at videregående skoler skal ta ansvar for og bidra til et best mulig samarbeid også med grunnskolene i nærliggende kommuner med tanke på tiltak som kan forebygge frafall i videregående skole.

Vedtak:

Innstillingen, med endringsforslaget, ble enstemmig vedtatt,
Tilleggsforslaget fikk stemmene til H, MdG, SV og falt. 

Sak 127/16 Status rapport Visma flyt skole 2016

Visma har hatt store utfordringer med å løse kontraktens krav knyttet til timeplanlegging. Dette har ført til vesentlige forsinkelser i prosjektet. 

Visma har gjort en strategisk beslutning om å bygge videre på denne hyllevareløsningen istedenfor å fortsette å bygge videre på det som er utviklet så langt.

Vedtak: 

Et enstemmig fylkesting tar statusrapport - VGS tar til orientering. 

Sak 131/16 Søknad om fritak som skjønnsmedlem og valg av nytt medlem – Haugaland tingrett, samt generell delegasjon av myndighet til å frita/oppnevne skjønnsmedlemmer for perioden 2017-2020

Ellen Nedrebø fra Bokn kommune er valgt til skjønnsmedlem i Haugaland tingrett. Nedrebø har nå søkt om fritak fra vervet.

Dersom søknaden innvilges, foreslår Bokn kommune at Dagny Grønnestad velges som nytt skjønnsmedlem for perioden 2017-2020.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesting vedtok: 

 1. Ellen Nedrebø fritas fra vervet som skjønnsmedlem i Haugaland tingrett med virkning fra 01.01.2017.
 2. Dagny Grønnestad oppnevnes som nytt skjønnsmedlem i Haugaland tingrett for perioden 2017-2020.
 3. Fylkestinget delegerer myndigheten til å frita og evt. foreta suppleringsvalg av nye skjønnsmedlemmer for perioden 2017-2020, til fylkesutvalget.

Sak 128/16 Fagskolen Rogaland - årsrapport skoleråret 2015/16

Kvalitetssikringssystemet for Fagskolen Rogaland krever at det skal utarbeides en årsrapport for skolen som bygger på en systematisk innhenting og behandling av informasjon.

Årsrapport for 2015/2016 legges frem for behandling og godkjenning av styret.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesting vedtok:

Fagskolen Rogalands årsrapport for skoleåret 2015/2016 godkjennes.

Sak 129/16 Rogaland fylkeskommune - eierskapsmelding 2016

Rogaland fylkeskommune (RFK) har eierandel (aksjer) i en rekke selskap. RFK har også skutt inn kapital i noen stiftelser, og deltar på eiersiden i noen interkommunale selskap (IKS).

Fylkesrådmannen foretar årlig en statusgjennomgang i virksomheter der fylkeskommunen har eierinteresser. Gjennomgangen oppsummeres i en sak til fylkestinget – «Eierskapsmelding».

Forslag til vedtak:

Eierskapsmelding for 2016 tas til orientering. Fylkestinget godkjenner de endringer som fremkommer under Del II, pkt. 3.7. Balansen i fylkeskommunens regnskap ajourføres på grunnlag av dette.

Elin Schanche (H) la fram tilleggsforslag til innstillingen på vegne av Høyre:
I den grad det lar seg gjøre, bør det oppnevnes faste eierrepresentanter fra den politiske ledelsen til generalforsamlinger/representantskapet i selskaper hvor fylkeskommunen har store eierandeler eller vesentlige interesser.

Vedtak:

Innstillingen ble vedtatt av et enstemmig fylkesting:
Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt av fylkestinget. 

Sak 130/16 Spørsmål om etablering av ungdommens fylkesting

Skal det opprettes et ungdommens fylkesting i Rogaland, eller kan annet medvirkningsorgan tenkes?

Forslag til vedtak:
Fylkestinget oppretter ungdommens fylkesting og ungdommens fylkesutvalg i Rogaland. Forslag til reglement i punktene 1-7 vedtas med følgende tillegg:

Det oppnevnes to politiske mentorer, en fra flertallet og en fra mindretallet i fylkestinget.

Anita Egeli (FrP) la fram et alternativt forslag til innstillingen:

1. Fylkestinget oppretter ungdommens fylkesting og ungdommens fylkesutvalg i Rogaland. Forslag til reglement i punktene 1-7 vedtas med følgende endring til punkt 5:

5. Valg og sammensetning 

Det velges et ungdommens fylkesting bestående av 27 representanter som utgår ut fra skolevalgresultatene ved de videregående skolene i Rogaland. Representantene skal være i alderen fra 15 til 20 år det året de velges, og velges for to år.

Representantene skal velges av ungdomspartiene til de partier som stiller til skolevalg. De partier som ikke har ungdomspartier, bør velge representanter som er i alder 15 til 20 år.

Ungdommens fylkesutvalg består av ni medlemmer og fem varamedlemmer som velges ved ungdommens fylkesting. Ungdommens fylkesting skal avholde to møter hvert år, ett høstmøte og ett vårmøte. Valget skal legges til høstmøtet. Organene utnevner selv leder og nestleder

Vedtak:

Innstillingen ble vedtatt mot FrPs stemmer. FrP stemte for eget forslag. 

Sak 131/16 Søknad om fritak som skjønnsmedlem og valg av nytt medlem – Haugaland tingrett, samt generell delegasjon av myndighet til å frita / oppnevne skjønnsmedlemmer for perioden 2017-2020

Ellen Nedrebø fra Bokn kommune er valgt til skjønnsmedlem i Haugaland tingrett. Nedrebø har søkt om fritak fra vervet.

Dersom søknaden innvilges, foreslår Bokn kommune etter vedtak i kommunestyret 15.11.16 at Dagny Grønnestad velges som nytt skjønnsmedlem for perioden 2017-2020.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesting vedtok:

1. Ellen Nedrebø fritas fra vervet som skjønnsmedlem i Haugaland tingrett med virkning fra 01.01.2017.

2. Dagny Grønnestad oppnevnes som nytt skjønnsmedlem i Haugaland tingrett for perioden 2017-2020.

3. Fylkestinget delegerer myndigheten til å frita og evt. foreta suppleringsvalg av nye skjønnsmedlemmer for perioden 2017-2020, til fylkesutvalget.

Sak 132/16 Forslag til uttalelse om Bypakke Nord-Jæren og Rogfast 

Bypakke Nord-Jæren

Bypakke Nord-Jæren er en nødvendig forutsetning for å få bygget nødvendig transportinfrastruktur med målet om å utvikle en bærekraftig, klimavennlig og konkurransedyktig by-region.  

Pakken ble vedtatt i fylkestinget 9. desember 2014 (sak 00990/14). Siden da har fylkeskommunen, i samarbeid med Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg kommune, Statens vegvesen og Jernbaneverket, jobbet aktivt videre for å sikre grunnlaget for Bypakke Nord-Jæren.  

Handlingsprogram for Bypakke Nord-Jæren 2017 – 2020 ble utarbeidet og vedtatt av fylkestinget (sak 0056/16). Videre ble Etablering av bompengeselskapet for Bypakke Nord-Jæren (sak 0059/16) og Forskuttering fra Rogaland fylkeskommune av Bypakke Nord-Jæren (sak 0093/16) vedtatt av fylkestinget. 

Bypakke Nord-Jæren skal avløse dagens Jærenpakke 1. januar 2018. Da må byggingen av de nye bomstasjonene kunne begynnes på raskest mulig. Det forutsetter at stortingsproposisjonen om Bypakke Nord-Jæren er fremmet til behandling i Stortinget. 

Lovnader så lang gitt fra samferdselsdepartementets politiske ledelse gikk ut på at proposisjonen skulle fremmes til politisk behandling innen november 2016. Det har ikke skjedd. Fylkestinget forventer at proposisjonen fremmes omgående.   

Rogfast

Utbyggingen av Rogfast som del av E39 mellom Stavanger, Haugesund og Bergen er av særdeles stor betydning for utviklingen av regionen. Finansieringsplanen er basert på en meget høy andel lokal finansiering med bompenger. I sak 0046/15 Lokalpolitisk høring – bompengeopplegg E39 Rogfast vedtok fylkestinget grunnlaget for finansieringen av Rogfast.

For å sikre videre fremdrift i prosjektet forventer fylkestinget at proposisjon om Rogfast fremmes så raskt som mulig til Stortinget.   

Janne Johnsen (H) la fram et endringsforslag i siste setning om Rogfast:

(..) Fremmes så raskt som mulig endres til fremmes omgående til Stortinget.

Vedtak:

Uttalelsen om Bypakke Nord-Jæren ble vedtatt mot Frps stemmer,
Uttalelsen om Rogfast ble vedtatt, inkludert endringsforslaget, med stemmene til KrF, Ap, Sp, H. FrP, MdG og SV stemte mot. 

Del denne artikkelen på: