Fylkestinget 2. mai 2017

Møtet i fylkestinget ble avsluttet kl. 15.40. Her finner du vedtakene fra møtet. Neste møtet i fylkestinget er 13. og 14. juni. Fylkesutvalget har møte 16. mai.

Trykk F5 for å oppdatere. Dette er ikke en offisiell protokoll, og feil kan skje. Protokollen publiseres så snart den er klar i   møtekalenderen. I møtekalenderen finner du også sakspapirene til møtet.

Sak 16/17 Godkjenning av protokoll fra fylkestingets møte 07.03.2017

Vedtak

Et enstemmig fylkesting godkjente protokoll fra fylkestingets møte 7. mars 2017.

Sak 17/17 Rogaland fylkeskommunes årsregnskap og årsmelding 2016

Rogaland fylkeskommunes årsregnskap for 2016 og årsmelding for 2016 legges fram for godkjenning.

Vedtak

Et enstemmig fylkesting vedtok:

 1. Rogaland fylkeskommunes årsmelding for 2016 godkjennes.
 2. Rogaland fylkeskommunes årsregnskap for 2016 godkjennes.
 3. Disponering av overskudd (Rogaland fylkeskommune og Tannhelse Rogaland FKF) behandles i egen sak om revidert budsjett.

Sak 18/17 Regnskap og årsmelding 2016 - Tannhelse Rogaland FKF

Saken gjelder fylkestingets godkjenning av fjorårets regnskap og årsmelding for Tannhelse Rogaland FKF.

Vedtak

Et enstemmig fylkesting vedtok:
Regnskap og årsmelding 2016 for Tannhelse Rogaland FKF godkjennes.

Sak 19/17 Fylkesveger Rogaland - årsrapport 2016

Årsrapport for fylkesveger 2016 legges med dette frem for godkjenning.

Vedtak

Et enstemmig fylkesting vedtok:

Årsrapport fylkesveger 2016 godkjennes. 

Sak 20/17 Finansforvaltning i Rogaland fylkeskommune 2016

I fylkeskommunens finansreglement inngår bestemmelser om rapportering til fylkestinget gjennom året og hva denne skal inneholde. Utover dette heter det: I tillegg skal fylkesrådmannen etter årets utgang legge frem en rapport for fylkestinget som viser utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.

Vedtak

Et enstemmig fylkesting tar saken til orientering. 

Sak 21/17 Ramme- og leveranseavtale 2017 - Kolumbus AS

For å sikre at kollektivtrafikken blir drevet og utviklet i tråd med fylkestingets mål for kollektivtrafikken i Rogaland er det inngått en rammeavtale mellom Rogaland fylkeskommune og Kolumbus AS.

Fylkestinget bes gi sin tilslutning til de fremlagte avtaler mellom Rogaland fylkeskommune og Kolumbus AS.

 

Forslag til vedtak:

Fylkestinget gir sin tilslutning til Rammeavtale og Leveranseavtale for 2017 mellom Rogaland fylkeskommune og Kolumbus AS, med følgende endring:

Rådmannen bes innarbeide under kap. 3 et avsnitt som ivaretar Kolumbus ansvar for at planlegging av ruter vektlegger gode sømløse løsninger med godt fungerende korrespondanse mellom de ulike fraktmiddel. Sammenhengende løsninger må også sees i tråd med behov for reiseliv i Rogaland.

Kap. 5 oppdateres tilsvarende.

Ny avtaletekst fremlegges til behandling i fylkestinget.

Fylkestinget forventer at Kolumbus AS leverer års-, halvårs- og månedsrapportering samt annen nødvendig rapportering som forutsatt i Leveranseavtalen for 2017.

Saken tas til orientering. 

Ragnvald Nilsen (H) la fram et tilleggsforslag – ny setning under punkt 5:
Eiermøter avholdes etter behov strykes og erstattes med:
Eiermøter avholdes to ganger per år.

 

Per Kåre Foss (KrF) la fram et tilleggsforslag til punkt:

 Første del av første setning i nytt avsnitt endres til:
Kolumbus AS skal. i den driftsrelaterte planlegging av fylkets bussruter inkludert skoleskyss, ……..

Vedtak:

Innstillingen, med tilleggsforslagene, ble enstemmig vedtatt av fylkestinget.

Sak 22/17 Ramme- og leveranseavtale 2017 - Statens vegvesen

Statens vegvesen sørger, på vegne av Rogaland fylkeskommune, for utvikling, drift/vedlikehold og forvaltning av fylkesvegnettet i fylket. Samarbeidet mellom Statens vegvesen og fylkeskommunen reguleres gjennom en rammeavtale og årlige leveranseavtaler. Rammeavtalen fastsetter rammebetingelser for samarbeidet og definerer partenes ansvar, roller og forpliktelser.

Fylkestinget bes gi sin tilslutning til de fremlagte avtaler mellom Statens vegvesen og Rogaland fylkeskommune.

Vedtak

Et enstemmig fylkesting vedtok:
Fylkestinget gir sin tilslutning til Rammeavtale og Leveranseavtale for 2017 mellom Rogaland fylkeskommune og Statens vegvesen. Saken tas til orientering.

Sak 23/17 Revidert budsjett april 2017

Hvilke endringer bør foretas i årsbudsjett 2017 med bakgrunn i regnskapstall 2016 samt endrede forutsetninger for 2017?

Parallelt med denne saken fremmes saker om årsregnskap 2016 for Rogaland fylkeskommune og Tannhelse Rogaland FKF. Det må tas stilling til anvendelse av overskudd både for RFK og foretaket.

Forslag til vedtak:

 1. 1 Det gjøres  følgende endringer i årsbudsjettet for 2017: (se oversikt i tabell sist i saken)
 2. Fylkesrådmannen får fullmakt til å foreta budsjettendringer på ansvar og art.
 3. Årets låneopptak økes med kr. 20.732.000 til kr 479.172.000.
 4. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å legge om rutinene for budsjettering av momskompensasjon i drift som omtalt i saken.
 5. Med bakgrunn i den krevende omstillingen som fylket vårt fortsatt står overfor, ber fylkestinget fylkesrådmannen om å legge fram en sak som belyser hvordan vi kan organisere og øke kapasiteten som regional næringsutvikler. Det vises samtidig til vedtatte finansielle måltall for virksomheten for inneværende økonomiplanperiode.
 6. FU ønsker en oversikt over egenkapitalen i de fylkeskommunale foretakene i forkant av revidert budsjett i juni.

 

Janne Johnsen (H) la fram tilleggsforslag til innstillingen, nytt punkt 6:
Vedtatte retningslinjer om overføring av overskudd og eller underskudd revideres og tilbakeføring overskudd tannhelse gjennomføres ikke.

Kr. 5 608 597 avsettes til disposisjonsfondet inntil videre. Endelig vedtak gjøres i fylkestinget juni 2017.

Johnsen (H) la fram følgende oversendelsesforslag.

Utdeling fag/svennebrev 2018 – 200 000 kroner – pengene tas fra disposisjonsfondet.

Simon Næsse (Ap) la fram følgende tilleggsforslag:
Fylkestinget ber om en skal til fylkesutvalget med presiseringer av kutt i reiseutgiftene og grensegangen mot videregående skoler. Inntil saken er behandlet der foretas det ikke kutt i videregående skolene reiseutgifter.

Vedtak

Punkt 1 – 5 ble enstemmig vedtatt av fylkestinget. 
Forslaget fra Johnsen, nytt punkt, fikk stemmene til Høyre og falt.
Punkt 6 i innstillingen ble enstemmig vedtatt av fylkestinget.
Oversendelsesforslaget ble enstemmig vedtatt av fylkestinget..
Tilleggsforslag fra Simon Næsse ble enstemmig vedtatt av fylkestinget. 

Sak 24/17 Oppfølging av spørsmål: etisk handel

I svaret la fylkesordføreren til grunn at hun ikke er kjent med at saken stiller seg annerledes i dag enn da den ble grundig vurdert av fylkesrådmannen, samt behandlet i FU og FT i 2014. Fylkestinget hadde nylig tatt stilling til spørsmålet og fylkesordføreren ville derfor ikke ta initiativ for å fremme en sak til fylkestinget med Fairtrade-medlemsskap som tema. Fylkesordføreren ba imidlertid fylkesrådmannen om å legge frem en sak om hvordan vi som fylkeskommune kan medvirke til en økt bevisstgjøring om etisk handel, også med henvisning til nylig vedtatte seriøsitetsregler innen anskaffelsesområdet.

Forslag til vedtak:

Fylkesrådmannen bes fremme en sak som belyser hvilke ytterligere konkrete og hensiktsmessige tiltak Rogaland fylkeskommune bør vurdere for å bidra til mer rettferdig handel, herunder om Rogaland bør bli Fairtrade-fylke. 

Torfinn Ingeborgrud (MdG) la fram følgende tilleggsforslag:
Fylkestinget ber om at den årlige rapporten som sendes til IEH også sendes ut til FT som en orienteringssak.

Vedtak:

Innstillingen/forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt av fylkestinget.
Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt av fylkestinget. 

Sak 25/17 Oppfølging av interpellasjon: tilrettelagte arbeidsplasser i Rogaland

Fylkesordfører har tatt initiativ til at spørsmålene som representanten Bjerga stilte, blir utredet. Utredningen skal vise om det er aktuelt å revidere innkjøpsstrategien, eller andre styrende dokumenter, for å øke muligheten for at personer som ellers ville falle utenfor det ordinære arbeidslivet, kan tilbys en arbeidsplass.

Følgende spørsmål ble stilt til fylkesordfører vedrørende tilrettelagte arbeidsplasser:

 1. Vil fylkesordfører bidra til at fylkeskommunen kan vedta retningslinjer for bruk av begrensede anbudskonkurranser for relevante tjenester og innarbeide dette i innkjøpsstrategien?
 2. Vil fylkesordfører også se på muligheten for at underleverandører som bruker arbeidsmarkedsbedriftene som leverandører kan prioriteres ved inngåelse av kontrakter?

Forslag til vedtak:

Rogaland fylkeskommune vil legge til rette for at tiltaks – og vekstbedrifter, i større grad enn nå, skal få mulighet til å være anbyder på oppdrag fra fylkeskommunen. Med hjemmel i lov og forskrifter om offentlig anskaffelse, FOA §16-9 bes fylkesrådmannen utarbeide retningslinjer for bruk av begrensede anbudskonkurranser for relevante tjenester som skal innarbeides i innkjøpsstrategien.

Fylkesrådmann Trond Nerdal oppfordret fylkestinget til å gjøre noen justeringer i andre avsnitt i forslag til vedtak: (justeringene markert med fet)

Med hjemmel i lov og forskrifter om offentlig anskaffelse, FOA §16-9 (strykes) bes fylkesrådmannen utarbeide retningslinjer for bruk av begrensede tilbuds- og (tillegg) anbudskonkurranser for relevante tjenester som skal innarbeides i innkjøpsstrategien

Vedtak:

Et enstemmig fylkesting vedtok innstillingen, med justeringene foreslått av fylkesrådmannen og blir slik:

Rogaland fylkeskommune vil legge til rette for at tiltaks – og vekstbedrifter, i større grad enn nå, skal få mulighet til å være anbyder på oppdrag fra fylkeskommunen. Med hjemmel i lov og forskrifter om offentlig anskaffelse, bes fylkesrådmannen utarbeide retningslinjer for bruk av begrensede tilbuds- og anbudskonkurranser for relevante tjenester som skal innarbeides i innkjøpsstrategien.

Sak 26/17 Dekning av skyssutgifter - pasienter i Tannhelse Rogaland FKF

Skal RFK vedta forskrift for dekning av skyssutgifter i samsvar med vedtaket i styret for Tannhelse Rogaland FKF?

Forslag til vedtak:

Forskrift for dekning av skyssutgifter for pasienter i Tannhelse Rogaland FKF vedtas slik det framgår av vedtak og saksforelegg i foretakets styresak 5/17. 

Per Kåre Foss (KrF) la fram følgende tilleggsforslag:
Fylkestinget ber foretaket innføre en ordning for søskenrabatt for skyssgodtgjørelse.

Vedtak

Et enstemmig fylkesting vedtok innstillingen.
Tilleggsforslaget, fremmet av Foss, ble enstemmig vedtatt av fylkestinget. 

Sak 27/17 Forslag til nye vedtekter for Innovasjon Norge

Ny lov om Innovasjon Norge har medført endringer som har nødvendiggjort en justering av selskapets vedtekter.

Fylkeskommunene eier i fellesskap 49 % av Innovasjon Norge og forslag til nye vedtekter må derfor opp til behandling i de respektive fylkestingene. Behandlingen må skje før foretaksmøtet i Innovasjon Norge som er planlagt til den 23. mai 2017, slik at representanten for den enkelte fylkeskommune blir stemmeberettiget på foretaksmøtet.

Vedtak

Et enstemmig fylkesting vedtok:
Rogaland fylkesting godkjenner forslag til nye vedtekter for Innovasjon Norge datert 17.3.2017.

Sak 28/17 Gründere i Rogaland

På grunn av lav oljepris og kraftig vekst i arbeidsledigheten er næringslivet i Rogaland nødt til å omstille seg. Mange har mistet jobben de siste to årene, og for noen har dette blitt en anledning til å starte egen bedrift. Ulike tilbud og tiltak for gründere har dukket opp i rekordfart. Det har resultert i mange gode hjelpere med gründerne som målgruppe, men bildet er uoversiktlig, og det kan være vanskelig å finne frem i jungelen av gode tilbud. I dette saksforelegget forsøker vi å gi en oversikt over aktørene i fylket, gjengi hovedsatsingene i Regjeringens gründerplan og mulighetene som ligger i Regionalplan for næringsutvikling. Vi vil også presentere fylkeskommunens egne virkemidler rettet mot gründere og bedrifter i utviklingsfase, samt se på hvordan arbeidet for gründere kan samordnes på en bedre måte.

Forslag til vedtak

 • Fylkesrådmannen skal organisere arbeidet rettet mot gründere gjennom formalisering av det regionale partnerskapet for næringsutvikling som skissert i saksframlegget.
 • Fylkesrådmannen skal sette i gang et digitaliseringsprosjekt og gjennomføre en offentlig anskaffelsesprosess for leveranse av teknisk løsning. Finansieringsbehov ca. 150.000,-.
 • Fylkesrådmannen skal i samarbeid med det regionale partnerskapet arrangere møteplasser for de gode hjelperne – først én stor samling der alle blir invitert, og deretter mindre workshoper etter behov – for å bli kjent, etablere samarbeid, hindre konkurranse og utløse synergieffekter til beste for gründerne. Finansieringsbehov ca. 150.000,-
 • Skape skal gjennom en innovativ offentlig anskaffelsesprosess forme nye produkter som er moderne og fleksible med tanke på et varierende marked, og som gir et best mulig tilbud til etablerere i hele fylket. Styringsgruppen i Skape skal bestå av representanter fra de finansierende partnerne. Underleverandører og direkte konkurrerende aktører skal ikke sitte i styringsgruppen. Kommunene i de fire regionene Dalane, Jæren, Nord-Jæren, Haugalandet og Ryfylke skal representeres av regionrådene eller en næringssjef fra en av kommunene i gjeldende region.
 • Regional- og kulturutvalget / fylkestinget vil i løpet av 2018 få presentert resultater av samordningsarbeidet. Behovet for samordning understrekes. Det er viktig at det store antallet aktører som gründere skal finne frem til eller forholde seg til, ikke øker, men reduseres. Støtteordninger bør gis for tidsbegrensede perioder, og måloppnåelse må kunne etterprøves og videre støtte skal være avhengig av resultatoppnåelse målt mot andre. I et raskt skiftende næringsliv må det gjøres rom for støtte til nye aktører med nye ideer og arbeidsmåter.

Vedtak

Et enstemmig fylkesting vedtok innstilling til vedtak.

Sak 29/17 Årsrapport for Regionalt forskingsfond Vestlandet 2016

Årsrapport fra Regionalt forskningsfond Vestlandet 2016 legges fram til behandling.

Vedtak

Et enstemmig fylkesting vedtok:
Fylkestinget tar den framlagte årsrapporten for 2016 fra Regionalt forskingsfond Vestlandet til orientering.

Sak 30/17 Felles satsingsområder for videregående opplæring 2017-2021

Fylkesrådmannen legger i saken frem forslag til områder som er strategisk viktige for at videregående opplæring i Rogaland i perioden 2017-2021 skal nå nasjonale målsetninger. Saksfremlegget beskriver målsetningene på et overordnet nivå. Skolene må utvikle lokale tiltak ut fra skolenes behov og ståsted. Saken omhandler også periodens varighet og rapportering på området.

Forslag til vedtak:

Som satsingsområder for videregåendeopplæring i Rogaland 2017-2021, vedtas.

Satsingsområdene 2017-2021

 • Læringsmiljø:
  Skolen/ lærebedriften skal jobbe for at alle elever/lærlinger/lærekandidater trives, opplever faglig mestring og har gode relasjoner til andre elever/kolleger og lærere/instruktører i et godt læringsmiljø.
 • Vurdering:
  Videregående opplæring i Rogaland skal ha god praksis for vurdering.
 • Utbytte av opplæringen:
  Videregående opplæring i Rogaland skal fremme et godt utbytte av opplæringen ved at:
  - Skolene og lærebedriftene arbeider for at alle elever og lærlinger/lærekandidater har optimal sosial og faglig læring.
  - Skolene og lærebedriftene arbeider for at alle elever og lærlinger/lærekandidater skal gjennomføre og bestå.

Henrik Heimly Steinnes  (Ap) la fram følgende tilleggsforslag til punkt 3, første strekpunkt:

Legge til "gjennom blant annet tilgjengelighet for alle elever og lærlinger/lærekandidater" etter "skolene og bedriftene arbeider for at alle elever og lærlinger/lærekandidater har optimal sosial og faglig læring"

Vedtak

Et enstemmig fylkesting vedtok innstillingen, med tilleggsforslaget fremmet av Heimly Steinnes. 

Sak 31/17 Regelverk for eksterne knyttet til bruken av fylkeskommunalt eide idrettsanlegg på ettermiddags- og kveldstid

I dag er det slik at noen kommuner dekker kostnader til drift av idrettsanlegg knyttet til bruk utenom ordinær skoletid, mens andre kommuner ikke er gjør dette. Kostnader som dekker tilsynsvakt, renhold, strøm/oppvarming og vedlikehold er estimert til ca. kr. 1,45 mill. kroner per år når det gjelder idrettshaller, men lavere for reine gymsaler. Gjennomgang av driftskostnadene til våre haller, viser at ca. 50% dekker drift utenom ordinær skoletid.

Forslag til vedtak:

 1. Fylkesrådmannen ved bygg- og eiendomsavdelingen inngår en leieavtale med kommunen. Rektor ved skolen hvor idrettsanlegget ligger, skal inngå en bruksavtale med kommunen som gjelder omfanget av bruken av anlegget og hvem som er brukere.
 2. Opplæringsutvalget har en intensjon om at fylkeskommunal eide idrettsanlegg skal være tilgjengelig for frivillige lag og organisasjoner som driver med aktivitet for barn og unge vederlagsfritt. Opplæringsutvalget ber derfor om en orienteringssak dersom kommuner inngår leieavtaler med slike organisasjoner mot vederlag.
 3. Fylkesrådmannen ved bygg- og eiendomsavdelingen utarbeider overordnete bruksavtaler for fordeling av driftskostnader med kommuner som ønsker å benytte idrettshall/gymsal utenom skoletid.
 4. Fylkesrådmannen ved bygg- og eiendomsavdelingen utarbeider retningslinjer for bruk av de fylkeskommunale idrettshallene/gymsalene som vedlegges bruksavtalen.
 5. Fylkestinget  ber fylkesrådmannen legge frem en ny sak om utleie/bruk av videregående skoler til frivillige lag, foreninger og ungdomsorganisasjoner på kveldstid og i helger. Saken bør omhandle både fast utlån og sporadisk engangsutlån.

Aleksander Stokkebø (H) la fram et endringsforslag til punkt 3:

Fylkesrådmannen ved bygg- og eiendomsavdelingen utarbeider overordnede bruksavtaler, med prinsipp om vederlagsfri utleie til de kommuner som kun videreformidler idrettshall/gymsal til frivillige lag og organisasjoner. Det fremlegges oversikt over kostnadene for slik vederlagsfri utleie, før det tas endelig beslutning

Simon Næsse (Ap) la fram forslag til et nytt punkt 6: 
Leietakere må legge til rette for likeverdig tilgang for alle på sine arrangement.

Vedtak

Punkt 1,2,4 og 5 ble enstemmig vedtatt av fylkestinget.
Endringsforslaget til punkt 3, fremmet av Stokkebø, ble enstemmig vedtatt av fylkestinget. Innstillingens punkt 3 fikk ingen stemmer og falt.
Forslag til nytt punkt 6 ble enstemmig vedtatt av fylkestinget. 

Sak 32/17 Rv. 509 - omklassifisering av delstrekning i Stavanger kommune

Det må tas stilling til forslag fra Statens vegvesen om at delstrekning av rv 509 i Stavanger kommune blir omklassifisert til fylkesvei.

Vedtak

Et enstemmig fylkesting vedtok:

Rogaland fylkeskommune har ingen merknader til at delstrekning av rv 509, som vist i kartskisse i saken, omklassifiseres til fylkesvei. Tjensvollkrysset med gang- og sykkelveisystem tilhører E39 og er ikke en del av omklassifiseringen. Det forutsettes at veien, etter endt overleveringsforretning og protokollføring oppfyller alle tekniske krav, jfr. veglovens § 7 fjerde ledd. Den nye fylkesveien blir en forlengelse av eksisterende fv 509.

Sak 33/17 Årsmelding 2016 - fylkesrådet for funksjonshemmede

Vedtak

Et enstemmig fylkesting tar årsmelding 2016 – Fylkesrådet for funksjonshemmede til orientering.

Sak 34/17 Årsmelding 2016 – Eldrerådet

Vedtak

Et enstemmig fylkesting vedtar Årsmelding 2016 – Eldrerådet. 

Sak 35/17 Søknad om permisjon fra verv - Atle Simonsen, Frp - midlertidige nyvalg

Atle Simonsen, FrP er fra februar d.å. ansatt som politisk rådgiver i barne- og likestillingsdepartementet. Som følge av dette søker han i mail datert 10. mars om permisjon fra sine fylkeskommunale verv.

Vedtak

Et enstemmig fylkesting vedtok:

1. Atle Simonsen, FrP innvilges for perioden f.o.m. 3. mai t.o.m. 14. september 2017 permisjon fra følgende verv:
Fylkesutvalget - 1. vara
Opplæringsutvalget - medlem
Inntaksnemnda - vara
Fagskolestyret - medlem
2. Med virkning fra 3. mai t.o.m. 14. september 2017, foretas følgende nyvalg:
Fylkesutvalget: «Opprykk» på vararepresentantlisten. Som ny 3. vara velges Roar Johannessen. Opplæringsutvalget: Som nytt medlem velges Torunn A. Rasmussen «Opprykk» på vararepresentantlisten. Som ny 4. vara velges Mats Danielsen.
Inntaksnemnda: Som ny vara velges Torunn A. Rasmussen.
Fagskolestyret: Som nytt medlem velges Roar Johannessen.

Del denne artikkelen på: