Fylkestinget 7. mars 2017

Møtet i fylkestinget ble avsluttet kl. 12.25. Vedtak fra møtet publiseres fortløpende. Møtet holdes på hotell Residence i Sandnes. 

Trykk F5 for å oppdatere. Dette er ikke en offisiell protokoll, og feil kan skje. Protokollen publiseres så snart den er klar i  møtekalenderen. I møtekalenderen finner du også sakspapirene til møtet.

Astri Furumo (Ap) la fram en interpellasjon knyttet til rutetilbudet til Vibransøy.

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdals  svar til interpellasjonen (dokumentet inneholder både interpellasjonen og svaret fra fylkesordfører).

Einar Endresen (FrP) stilte følgende spørsmål til fylkesordføreren knyttet til kjønnsfordeling 

Mener fylkesordføreren at oppnevningen av styringsgrupper i FU-24/17 og FU 25/17 er i overenstemmelse med kommunelovens bestemmelse om kjønnsfordeling i folkevalgte organer?»

Fylkesordførere Solveig Ege Tengesdals  svar på spørsmålet. (Dokumentet inneholder både spørsmålet og svaret fra fylkesordfører).

Sak 1/17 Godkjenning av protokoll fra fylkestingets møte 13.-14. desember 2016

Vedtak:

Et enstemmig fylkesting godkjente protokoll fra fylkestingets møte 13.-14. desember 2016, med et tillegg/presisering fremma av Heidi Bjerga (SV).

Sak 2/17 Rullering av plan for opplæring innenfor kriminalomsorgen i Rogaland 2017-2020

Fylkesrådmannen legger med dette fram revidert «Plan for opplæring innenfor kriminalomsorgen i Rogaland 2017-2020.»

Forslag til vedtak:
«Plan for opplæring innenfor kriminalomsorgen i Rogaland 2017 – 2020» godkjennes.

Heidi Bjerga (SV) la fram et tilleggsforslag til innstillingen:

Fylkestinget ber om ei skal til opplæringsutvalet som skal utgreie konsekvensane av å endre stillinga frå koordinator til avdelingsleiar.

Vedtak:

Innstillingen og tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt av fylkestinget. 

Sak 3/17 Bruk av sammenslåtte klasser i fellesfag – yrkesfaglige program

Fylkesrådmannen legger i saksfremlegget frem en oversikt over bruken av sammenslåtte klasser i fellesfag ved skoler som tilbyr yrkesfaglig studieprogram. Programområdet medier og kommunikasjon tas ikke med i oversikten.

Forslag til vedtak:

Oversikten over sammenslåtte klasser i fellesfag, ved yrkesfaglig utdanningsprogram, tas til orientering.

1. Som hovedregel skal det ikke slås sammen klasser i norsk og matte på yrkesfaglige program. Unntak må avklares med fylkesrådmannen.

2. Som hovedregel skal det ikke slås sammen klasser i norsk og matte på yrkesfaglige program. Unnta må avklares med fylkesrådmannen.

3. Opplæringsutvalget ber om en oversikt over sammenslåtte klasser på studieforberedende program til skolestart 17/18.

Simon Næsse (Ap) la fram et alternativt forslag, på vegne av Ap, H, V, Sp, KrF, FrP og SV til nytt punkt 2:

Som fast ordning skal det ikke slås sammen klasser i fellesfag, utenom kroppsøving på yrkesfaglige program. Unntak må avklares med fylkesrådmannen.

Det kan f.eks gjøres unntak når det er pedagogisk/faglig begrunnet, og der det blir synliggjort at evt. ressursinnsparinger gå til andre elevrettede og læringsfremmende tiltak. Det må kunne vises til at tiltaket er drøftet med de tillitsvalgte.

Vedtak:

Punkt 1 og 3 ble enstemmig vedtatt av fylkestinget.
Nytt punkt 2 ble enstemmig vedtatt av fylkestinget.  

Sak 4/17 Rom og funksjonsprogram for ombygging ved Sola vgs

Det ble i forrige økonomiplan lagt inn midler til nytt påbygg samt oppgradering av teknisk anlegg ved Sola vgs. Prosjektteringsarbeidet er påstartet, og det foreligger skissetegninger. Prosjektteringsarbeidet er planlagt ferdigstilt i 2017, og byggearbeidene er planlagt oppstartet i 2018. Foreløpig prosjektskisse inkluderer et påbygg med i hovedsak kontorarbeidsplasser for lærere, rådgivere og OT-veiledere, møterom og klasserom samt oppgradering av ventilasjons- og varmeanlegget ved skolen.

Vedtak: 

Et enstemmig fylkesting vedtok:

 1. Fylkesrådmannens forslag til rom- og funksjonsprogram for Sola vgs. vedtas slik det her foreligger.
 2. Det utarbeides forprosjekt på bakgrunn av utarbeidet rom- og funksjonsprogram med detaljerte kalkyler

Sak 5/17 Bioøkonomistrategi for Rogaland - oppfølging av vedtak i fylkestinget, sak 111/16

Fylkestinget handsama forslag til korleis lage ein biøkonomistrategi for Rogaland i møtet 25. oktober 2016, sak 111/16. VEDTAK: Fylkestinget ber fylkesrådmannen komme tilbake med en ny vurdering av organiseringen av arbeidet med en bioøkonomistrategi. Strategien skal bidra til at Rogaland kan ta en nasjonal posisjon innen bioøkonomi og bidra til økt verdiskaping og nye arbeidsplasser. Det sees hen til hvordan fylkeskommunene Hedmark og Oppland har organisert arbeidet med en bioøkonomistrategi for innlandet.

Fylkesutvalet skal ta stilling til om fylkesrådmannen imøtekjem bestillinga frå fylkestinget.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesting vedtok:

 1. Fylkesutvalet vedtek saka med følgjande merknader samt naudsynte justeringar i framdriftsplanen: - Styringsgruppa vert bistått av ei referansegruppe som består av medlemmer frå leiande kompetansemiljø innan bioøkonoi i Noreg. - Måla og prioriteringane for Bioøkonomistrategien for Rogaland skal leggjast fram for RKU for politisk handsaming. - Framlegg til tiltak i Bioøkonomistrategien for Rogaland skal leggjast fram for RKU for politisk handsaming.
 2. Fylkestinget meiner satsinga på bioøkonomi er eit langsiktig arbeid som vil vera med å oppretthalda og skapa nye arbeidsplasser. Det er og viktig for å imøtekoma klimautfordringa.
 3. Fylkestinget ynskjer å prioritera midlar til gjennomføring av strategien og vil koma attende til dette i samband med budsjett og økonomiplan.

Sak 6/17 Rogaland revisjon IKS - opptak av Suldal kommune som nytt medlem - endring av selskapsavtalen

Fylkestinget skal ta stilling til endring av selskapsavtalen for Rogaland Revisjon IKS som følge av at Suldal kommune ønsker å bli deltaker i Rogaland Revisjon IKS.

Vedtak:Et enstemmig fylkesting vedtok:
 

 1. Fylkestinget har ikke merknader til at Suldal kommune tas opp som ny deltaker i Rogaland Revisjon IKS med innbetaling av et kapitalinnskudd på kr. 50.000.
 2. Fylkestinget har ikke merknader til at selskapsavtalen blir justert i henhold til de nye eierandelene

Sak 7/17 Fravikssøknad for fv. 44, Sokndal kommune

Rogaland fylkeskommune har mottatt fravikssøknad fra Statens vegvesen datert 06.01.2017, om vegstigning opp til 10 % på fv. 44 Prestbru - Bjånesbakken, Sokndal kommune. Statens vegvesen ønsker fravik for å få til vegstigning opp til 10 % på en strekningen på fv 44 i Bjånesbakken. Der er allerede bygd en brattere strekning enn 8 % stigning (9,78 %). Dette som ble godkjent som fravik under reguleringsplanprosessen. Det søkes om fravik fra Håndbok N100.

Vegkontoret i Regionen anser dette fraviket som et «skal» krav, og derfor er det fylkestinget som fatter endelig vedtak.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesting vedtok:

Fylkestinget tillater at vegnormalene i håndbok N100, Veg og gateutforming, (§ 3. Vegnormaler) fravikes som omtalt i søknaden. Tillatelsen gis for å få til en løsning for etablering av T - kryss med fv 44.

Sak 8/17 Ullandhaug - salg av tomter

Forslag til vedtak:

 1. Fylkesrådmannen får fullmakt til å gå i forhandlinger med Helse Stavanger HF om salg av de aktuelle tomtene på Ullandhaug, slik dette fremgår av skisse datert 3. februar 2017.
 2. Fylkesrådmannen gis videre fullmakt til å fremforhandle en avtale med Helse Stavanger HF basert på et oppgjør som skal bestå av verdien av delvis byggemodning slik dette fremkommer av skissen.
 3. Fylkestinget gir fylkesutvalget fullmakt til å godkjenne fremforhandlet avtale.
 4. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å gå i forhandlinger og eventuelt inngå avtale om salg av aktuell eiendom til Ipark Eiendom, slik dette fremkommer av det fremlagte forslag datert 3. februar 2017. Fylkestinget gir fylkesutvalget fullmakt til å godkjenne eventuell fremforhandlet avtale.
Vedtak: 

Innstillingen ble vedtatt av et enstemmig fylkesting.

Sak 9/17 Lundheim folkehøgskole - spørsmål om Rogaland fylkeskommune frafaller pant i del av eiendom

Lundheim folkehøgskole ønsker å selge et areal på 176 m² fra sin eiendom gnr. 26, bnr. 1 til naboeiendom gnr. 26, bnr. 41, og et areal på 543 m² fra sin eiendom gnr. 26, bnr. 1 til naboeiendom gnr. 26, bnr. 54, i Lund kommune. Skolen ønsker således å arealoverføre nevnte areal til naboeiendommene. I den forbindelse har Rogaland fylkeskommune mottatt henvendelse fra Lundheim folkehøgskole om pantefravikelse i ovennevnte areal som fylkeskommunen har pant i.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesting vedtok:
Rogaland fylkeskommune frafaller pant i arealoverføring mellom gnr. 26, bnr. 1 og gnr. 26, bnr.41 på 176,2 m², i Lund kommune. Rogaland fylkeskommune frafaller pant i arealoverføring mellom gnr. 26, bnr. 1 og gnr. 26, bnr. 54 på 543,1 m², i Lund kommune. Påtegnet pantedokument sendes tinglysningsmyndigheten.

Sak 10/17 Forslag til vedtektsendringer for stiftelsen Jæren teknologisenter – Jærtek

Stiftelsen Jæren Teknologisenter – JÆRTEK (Jærtek), har ved e-post av 4. januar 2017 tilskrevet Rogaland fylkeskommune v/fylkesordfører, som stifter, jf. vedlegg 1. Vedlagt fulgte et skriv med begrunnelse for vedtektsendringer, allerede signert av ordfører i Time komme og president i Aarbakke AS (stiftere), jf. vedlegg 2. Jærtek ber om at fylkeskommunen aksepterer endring av stiftelsens vedtekter, herunder endring av navn, jf. vedlegg 3. Dette dokumentet er også signert av øvrige stiftere. 2. Problemstilling: Det følger av Ansvar og myndighet s. 4 at det er fylkestinget som skal «vedta vedtekter og endring av vedtekter for (…) stiftelser (…)». Spørsmålet er om Rogaland fylkeskommune, i kraft av å være stifter av stiftelsen, vil avgi negativ uttalelse til de foreslåtte vedtektsendringene.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesting vedtok:
Rogaland fylkeskommune har ingen innvendinger mot vedtektsendringene til Stiftelsen Jæren Teknologisenter - JÆRTEK.

Sak 11/17 Inntaksnemnda - ansvar og myndighet

Det er i Rogaland fylkeskommune (fylkeskommunen) i sin tid opprettet en inntaksnemnd som består av fem folkevalgte representanter. Funksjonsperioden for nemnda følger valgperioden for fylkestinget. Det er reist spørsmål om inntaksnemndas myndighet/mandat. Det fremkommer intet i Ansvar og myndighet om inntaksnemndas ansvar og myndighet.

Dette vedtakspunktet har ikke en klar ordlyd med hensyn til hvilken myndighet inntaksnemnda har, annet enn at det er klart at nemnda skal legge de siste føringene i saken. Man har her lagt til grunn at den konkrete myndighet med hensyn til disse føringene fremkom av andre dokumenter. På bakgrunn av denne situasjonen er det et behov for å få tydeliggjort inntaksnemndas ansvar og myndighet.

Forslag til vedtak:

Følgende reglement for inntaksnemnda vedtas:

1. Sammensetning

Inntaksnemnda skal ha fem medlemmer, med minst en personlig vararepresentant for hvert medlem.

Inntaksnemndas medlemmer velges av fylkestinget for fylkestingets valgperiode. Fylkestinget velger nemndas leder.

2, Saksbehandling
Leder er ansvarlig for innkalling og møteledelse.

For øvrig gjelder saksbehandlingsreglene som følger av lov og eventuelle forskrifter.

3. Ansvarsområde/myndighet 
Nemnda har myndighet til å fatte vedtak om justering av klasser i henhold til vedtatt tilbudsstruktur basert på anbefalinger fra fylkesrådmannen.

Dette innebærer at nemnda har myndighet til å legge ned programområder innen et utdanningsprogram dersom søkingen viser at det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å starte det aktuelle tilbudet.
Videre har nemnda myndighet til å nedlegge klasser basert på anbefaling av fylkesrådmannen hvor oppfyllingsgrad er lavere enn 70%.
Utover dette kan nemnda vedta justeringer som er basert på anbefalinger fra fylkesrådmannen når dette er nødvendig på bakgrunn av søkingen og antall søkere med opplæringsrett som står uten tilbud. I dette ligger også myndighet til å opprette klasser.
Dersom justeringene går utover vedtatt ramme i tilbudsstrukturen, må endringene tas videre i revidert budsjett.

4. Sekretariat
Fylkesrådmannen v/opplæringsavdelingen har sekretariatsfunksjonen for nemnda. Sekretariatet forbereder blant annet alle saker for nemnda. Fylkesrådmannen skal møte fast i inntaksnemndas møter.

Jarle Nilsen (Ap) la fram følgende alternative forslag til punkt 3:

Andre avsnitt i innstilligens pkt. 3 strykes og erstattes med:

Om en ser at et programområde står i fare for å bli nedlagt ved en skole, når søkertallene er kjent i mars, legges det fram en sak for fylkestinget. Fylkestinget tar stilling til om tilbudet ved skolen skal legges ned eller opprettholdes.

Vedtak:

Punkt 1, 2 og 4 ble enstemmig vedtatt av fylkestinget.
Punkt 3, inkludert/med alternativt forslag til andre avsnitt, ble enstemmig vedtatt av fylkestinget. 

Sak 12/17 Politisk rådgiver for fylkesordfører

Saken gjelder spørsmål om å overføre arbeidsgiveransvaret for stilling som rådgiver (politisk rådgiver) for fylkesordfører fra Rogaland fylkeskommune til det politiske parti som fylkesordfører tilhører, og heller gi økonomisk støtte til det politiske parti som fylkesordfører tilhører, for tilsvarende stilling. En slik omlegging av ordningen medfører at det er det politiske parti som fylkesordfører tilhører, som har det hele og fulle ansvar for denne stilling.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesting vedtok:

 1. I Ansvar og myndighet, reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår, inntas følgende endringer:

Nytt pkt. 3.6
«3.6 Dekning av utgifter til politisk rådgiver for fylkesordfører

Lønn til politisk rådgiver refunderes oppad begrenset til 0,59B.

Partigruppen fakturerer kostander for pensjon, arbeidsgiveravgift, feriepenger, yrkesskadeforsikring og reiseforsikring til fylkeskommunen etter faktura.

Partigruppen tilbyr pensjonsavtale. Økonomisk ramme for avtalen godkjennes av fylkesrådmann.

Politisk rådgiver får dekning av utgifter etter pkt. 4.2.1 – 4.2.3 ved reiser som utføres i egenskap av å være tilknyttet fylkesordførerens virke». Tillegg til pkt. 3.3: «Fylkeskommunen holder kontor og utstyr til kontordrift for politisk rådgiver, og vedkommende får bruker på fylkeskommunens IKT-løsning.»

Tillegg/endring i pkt. 4.2.7:

Politisk rådgiver inntas i bestemmelsens første ledd slik at denne etter endring lyder slik: «Medlem av fylkesutvalget, leder av fylkeskommunalt organ som nevnt i punkt 2.1.9, tillitsvalgt som er gruppeleder for et parti som ikke er representert i fylkesutvalget og politisk rådgiver for fylkesordfører, utbetales følgende godtgjørelse for bruk av bredbånd og telefon:

 • Utgifter til bredbånd (inntil kr. 500,- i måneden)
 • Månedlig avgift og bruk av telefon (totalt inntil kr. 440,- i måneden)».

Politisk rådgiver for fylkesordfører inntas i bestemmelsens femte ledd slik at denne etter endring lyder slik:

«En sekretær for hver partigruppe og politisk rådgiver for fylkesordfører får også mulighet til å disponere nettbrett i henhold til reglene i forrige avsnitt».

2 Den faglige oppfølgingen av stillingen som politisk rådgiver for fylkesordfører tillegges leder av felles utvalgssekretariat, og stillingen inngår i sekretariatteamet.

3 Ordningen inntrer fra 1. juni 2017. Fra samme tidspunkt omdisponeres midler som i budsjettet er lagt til utvalgssekretariatet til ny ordning.

4 Fylkesrådmannen følger omleggingen opp for de involverte arbeidstakerne, både fast ansatt i permisjon og vikar.

Sak 13/17 Drosjeløyver – forvaltningsrevisjonsrapport

Kontroll- og kvalitetsutvalget følger vedtatte planer for forvaltningsrevisjon. Vedlagte rapport er den siste i rekken fra planen som dekket tidsrommet 2015 og 2016.

Forvaltningsrevisjonsrapporten Drosjeløyver legges frem til behandling. Rapporten er utarbeidet av Rogaland Revisjon IKS etter bestilling fra kontroll- og kvalitetsutvalget.

Forslag til vedtak:

 1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Drosjeløyver tas til orientering. .
 2. Rapporten oversendes fylkesrådmannen for videre oppfølging av forbedringsforslagene.
 3. Kontroll- og kvalitetsutvalget får melding om hvordan forvaltningsrevisjonsrapporten er fulgt opp.
 4. Forvaltningsrevisjonsrapporten oversendes samferdselsutvalget til orientering.

Andreas Bjelland Eriksen (Ap) la fram følgende alternative forslag til innstillingen:
Endring i punkt 2:
Rapporten oversendes fylkesrådmannen og samferdselsutvalget for videre oppfølgning av forbedringsforslagene.

Stryke punkt 4

Heidi Bjerga (SV) la fram et tilleggsforslag til innstillingen:
Fylkestinget ber om en sak til samferdselsutvalget vedrørende mulig gjennomføring av en brukerundersøkelse når revisjonsrapporten oversendes.

Vedtak:

Punkt 1 ble enstemmig vedtatt av fylkestinget
Alternativt forslag til punkt 2 ble enstemmig vedtatt av fylkestinget.
Punkt 3 ble enstemmig vedtatt av fylkestinget.
Alternativt forslag om å stryke punkt 4 ble enstemmig vedtatt av fylkestinget.

Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt av fylkestinget. 

Sak 14/17 Melding om kontroll- og kvalitetsutvalgets virksomhet i 2016

Kontroll- og kvalitetsutvalgets er fylkestingets tilsynsorgan. Utvalget skal påse at regnskapene blir revidert på en betryggende måte, sørge for at det gjennomføres forvaltningsrevisjon og påse at det føres kontroll med forvaltningen av fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. 2. Problemstilling: Kontroll- og kvalitetsutvalget har rapporteringsansvar overfor fylkestinget.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesting vedtok:
Melding om kontroll- og kvalitetsutvalgets virksomhet for 2016 tas til orientering.

Sak 15/17 Fremtidig bussteknologi på Bussveien

Saken omhandler teknologivalg for Bussveien.

I forbindelse med forhandlingene om byvekstavtalen er valg av kjøretøysteknologi for Bussveien sendt på høringsrunde til kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg, samt til Kolumbus AS. Denne saken gjennomgår høringsuttalelsene som er mottatt. Høringsnotatet fra fylkeskommunen er vedlagt saken (vedlegg 1).

Forslag til vedtak:

 1. Bussveien planlegges og bygges med mål om nullutslipp.  Nødvendig infrastruktur bygges ut for batteribusser fra åpningen i 2021.
 2. Bussveien åpnes som eget konsept som planlagt i 2021, fortrinnsvis med nyinnkjøpte batteribusser.
 3. Dersom det viser seg at ingen leverandører av batteribusser kan tilby trygge nok avtaler og gode nok garantier til åpning i 2021, løses dette ved en kortest mulig overgangsperiode.  Gjennomføring av overgangsfase skjer etter politisk behandling i fylkestinget.
 4. Nullutslippsteknologi for bussveien innebærer en økonomisk risiko mht. investering og drift som staten må være med å dele ut fra statlige målsettinger. Det må tildeles tilstrekkelig statlige midler til formålet gjennom Byvekstavtalen.
 5. Kolumbus AS får ansvaret for videre prosjektering og anskaffelser av busser og eventuell elektroinfrastruktur, samt tilhørende dialog med bl.a. bussveiprosjektet, vegholder, nettselskap og kommuner (som reguleringsmyndighet). Før anskaffelser må saken behandles politisk i fylkeskommunen, hvor også beslutninger om eierskap til bussene og eventuell infrastruktur gjøres.
 6. Kolumbus AS utarbeider en innfasingsplan for batteribusser for øvrige ruter i byområdet (dvs. utenom Bussveien). Dette arbeidet må resultere i en innfasingsplan og også avklare type batteriteknologi som foreslås benyttet og eierskap til busser og elektroinfrastruktur, samt økonomiske forhold.  Ansvaret for dette arbeidet legges til Kolumbus AS. Før anskaffelser må saken behandles politisk i fylkeskommunen.

 

Ragnvald Nilsen, H fremmet følgende alternative forslag:

 

 1. Bussveien åpner som planlagt i 2021.
 2. Det anskaffes fossilfrie busser (biodiesel eventuell biogass) til Bussveiens åpning. Valget er basert på at teknologien er velutprøvd og at driftskostnadene er lavere enn med andre mer usikre konsept.
 3. Når disse bussenes levetid på Bussveien er over (ca 10 år) og nye busser skal anskaffes, vurderes på ny ulike driftsformer, inkludert batteridrift.
 4. Teknologivalgets hovedhensikt er å sikre passasjerene et høyfrekvent kollektivtilbud med en høy kvalitet, komfort og kapasitet.
 5. Det er en klar forutsetning for Bussveiprosjektet at bussveilinjene betjenes med øremerkede busser med eget design, og at bussene er fabrikknye ved Bussveiens åpning.
 6. Kolumbus AS får ansvaret for videre prosjektering og anskaffelser av busser og eventuell elektroinfrastruktur, samt tilhørende dialog med bl.a. bussveiprosjektet, vegholder, nettselskap og kommuner (som reguleringsmyndighet). Før anskaffelser gjøres skal endelig teknologivalg behandles av fylkestinget. I samme sak skal også beslutninger om eierskap til bussene og eventuell infrastruktur gjøres.
 7. Kolumbus AS utarbeider en innfasingsplan for batteribusser for øvrige ruter i byområdet (dvs. utenom Bussveien). Dette arbeidet må resultere i en innfasingsplan og også avklare type batteriteknologi som foreslås benyttet og eierskap til busser og elektroinfrastruktur, samt økonomiske forhold. Ansvaret for dette arbeidet legges til Kolumbus AS. Før anskaffelser må saken behandles politisk i fylkeskommunen.
 8. Ordningen med driftstilskudd gjennom belønningsordningen er for usikker. En permanent og langsiktig finansieringsordning av Bussveien må avklares med staten i god tid før åpning.
Vedtak:

Innstillingens punkt 1-7 ble vedtatt med stemmene til Ap, KrF, V, SV, Sp, MdG, FrP og uavh. Høyre stemte for eget forslag (punkt 1-7)
Punkt 8  forslaget fremmet av Høyre ble enstemmig vedtatt av fylkestinget.  

Del denne artikkelen på: