Fylkesutvalget 12. mars 2019

Fylkesutvalget har møte i dag 12. mars kl 11.30. Trykk F5 for å oppdatere. Dette er ikke en offisiell protokoll, og feil kan skje. Protokollen publiseres så snart den er klar i   møtekalenderen. I møtekalenderen finner du også sakspapirene til møtet. 

To spørsmål til fylkesordfører er kommet inn i forkant av møtet. Spørsmål og svar publiseres her: 

Dato:        07.03.2019

SVAR PÅ SPØRSMÅL ANGÅENDE STATUS PÅ ROGFASTPROSJEKTET

 Spørsmål fra Bjørn Sæstad (H):

Jeg har fått bekymringsmelding angående fremdrift for Rogfastprosjektet.

Er det problemer knyttet til fremdrift, evt hva ligger av hindringer? 

Ber om en status på Rogfastprosjektet i neste FU.

Fylkesordførerens svar: 

Når Rogfast ble lagt fram for Stortinget i 2017 var det forutsatt trafikkåpning i 2025/2026.

Som kjent tidligere, ble det i fjor bestemt av Vegdirektoratet at kontraktstrategien for Kvitsøykontrakten skulle revurderes. Dette for å sikre at riktig strategi ble lagt for kontrakter og gjennomføring. Kontraktstrategien ble bestemt, og Kvitsøykontrakten ble i oktober i 2018 lyst ut, med tilbudsfrist i april 2019.

Implenia/Stangeland AS, Marti tunnel AG og Skanska Norge AS er entreprenørene som får delta i konkurransen om Kvitsøy-kontrakten som er verd 3 til 3,5 milliarder kr. Entreprenørene skal kalkulere og levere pristilbud. Deretter starter forhandlinger for å avklare hvordan entreprenøren har tenkt å gjennomføre oppdraget og til hvilken pris.

Forventet trafikkåpning er nå i 2027.

________________________________________

Dato: 26.02.2019

SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA TORFINN INGEBORGRUD (UAVHENGIG) OM VEDLIKEHOLD AV STRØMSBRUA I STAVANGER KOMMUNE

Spørsmål: 
Strømsbrua er en del av Fylkesvei 427 og dermed vårt ansvar. Den er en stålbjelkebro. Jeg har lagt merke til at den delen som går over sjø, innløpet til Hillevågsvannet, er kraftig angrepet av rust. Se bildet. Spørsmålet blir derfor: Blir Strømsbrua tatt vare på og vedlikeholdt på jevnlig basis, eller er dette uteglemt?

Som ikke-fagmann ville jeg tro at en burde sandblåse og male med ganske korte intervaller. Hvis rust fører til svekkelse i stålbjelkene, slik at de må skiftes, vil dette bli en dyr operasjon.Hvis brua må stenges vil det skape alvorlige problemer i forhold til trafikkavvikling. Vi kan vel også risikere at den vil få begrensninger i forhold til akseltrykk. Tungtrafikken til Hundvåg og Buøy går denne veien.

Fylkesordførerens svar:
Strømsbrua i Stavanger kommune - i likhet med andre bruer i fylkesveg- og riksvegnettet i Rogaland - blir fulgt opp i henhold til følgende prosedyre: 

Generell inspeksjon, som er en svært overfladisk inspeksjon utført av driftsentreprenør på veg opptil flere ganger i året.

Enkel inspeksjonsom skal utføres hvert år og som er mer omfattende.

Hoved inspeksjonsom er enda mer omfattende og krever at en kan komme tett på alle bruelement.

I tillegg kan det etter behov bli utført spesialinspeksjoner.

Det er rett at stålet på Strømsbrua ikke ser fint ut lenger. Det gjelder både over sjøen og videre vestover over jernbanen. Overflatebehandlingen er ikke lenger intakt og gir ikke stålet beskyttelse mot korrosjon.

Inspeksjonen viser korrosjon, men mest overflate korrosjon og ingen reduksjon av materialtykkelse.

Vedlikeholdet av Strømsbrua er satt litt på vent i noen år. Årsaken er at det har vært usikkert om det skulle komme ny bru eller kanskje ombygging.

Inspeksjonene viser at det ikke er fare for bæreevne eller trafikksikkerhet på Strømsbrua, men et større omfattende vedlikehold av brua nærmer seg. Det gjelder asfalt og fuktisolasjon, vedlikehold av betong og vedlikehold av alt stål.

Ved vedlikehold oppå brua vil en nok måtte stenge brua i kortere perioder.

Inntil 1.1.2020 er det Statens vegvesen (Sams) som følger opp og initierer nødvendige tiltak på Strømsbrua. Fra 1.1.2020 er det fylkeskommunens direkte ansvar ved den nye veiadministrasjonen som da vil være på plass. 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.
_____________________________________________

Sak 39/19 Godkjenning av protokoll fra fylkesutvalgets møte 19.02.2019

Forslag til vedtak: 
Protokoll fra fylkesutvalgets møte 19. februar 2019, godkjennes.

Vedtak: 

Protokollen fra fylkesutvalgets møte 19. februar 2019 ble godkjent av et enstemmig fylkesutvalg. 

Sak 40/19 Gjesdal kommune – kommuneplan 2018-2030

Rogaland fylkeskommune har mottatt Gjesdal kommuneplan 2018-2030 til begrenset høring. Det er foretatt en revisjon av planen etter 2.gangsbehandling i kommunen, både av samfunns- og arealdelen. 

Fylkesrådmannen anbefaler at fylkeskommunen viderefører tre av fire innsigelser knyttet til temaene bokvalitet, vannforvaltning og parkering. Videre anbefales det å bekrefte at innsigelsen til temaet om massehåndtering er innfridd. 

Fylkeskommunen ga høringsuttalelse til Gjesdal kommune sin kommuneplan i september 2018. Kommuneplanen hadde fått tittelen «Sammen for et attraktivt Gjesdal», og fylkesrådmannens generelle vurdering var at kommuneplanen fremsto som et oversiktlig og planfaglig solid dokument. Fylkeskommunen hadde faglige råd og innsigelser til noen av temaene i planen. 

Etter 2.gangsbehandling har kommunen gjort endringer av både samfunns- og arealdelen av planen. Endringene samsvarer i noen grad med tilbakemeldingene som kom frem i høringsperioden. Kommunen har valgt å sende nytt utkast på høring i stedet for drøfting/mekling om allerede mottatte innsigelser. Saken blir nå fremmet som en

I den videre vurderingen av planforslaget vil det bli lagt vekt på tema knyttet til innsigelsen til forrige høringsutkast; bokvalitet, vannforvaltning, massehåndtering, parkering.

Forslag til vedtak: 

1. Fylkesutvalget fastholder vedtatte innsigelsespunkt 1,2 og 4 i sak 158/18 i fylkesutvalget 25.09.2018. 

2. Fylkesutvalget trekker innsigelse punkt 3 fra fylkesutvalgssak 158/18, med grunnlag i de endringer som er gjort i planforslaget. 

Vedtak: 

1. Fylkesutvalget fastholder vedtatte innsigelsespunkt 1,2 og 4 i sak 158/18 i fylkesutvalget 25.09.2018. Forslaget ble vedtatt mot stemmene til FrP

2 Fylkesutvalget trekker innsigelse punkt 3 fra fylkesutvalgssak 158/18, med grunnlag i de endringer som er gjort i planforslaget. 

Sak 41/19 Gjesdal kommune GNR 6BNR 374 Handelsvirksomhet utenfor sentrum på Ålgård – søknad om samtykke

Gjesdal kommune har oversendt søknad om dispensasjon for bruksendring fra industriformål til forretning (salg), til samtykkebehandling. 

Området det søkes dispensasjon for ligger på Opstad, ca 1 km utenfor sentrumsområdet på Ålgård. Etablering av handel i dette området er i strid med kommuneplanen og regional planbestemmelse om lokalisering av handelsetableringer i sentre i Regionalplan Jæren. Det er også i strid med ny kommuneplan som er på høring. Fylkesutvalget bes ta stilling til dispensasjonssøknaden og hvorvidt det skal gis samtykke til å tillate bruksendring fra industriformål til forretning på den aktuelle eiendommen.

Fylkesrådmannen anbefaler at det ikke blir gitt samtykke til endring fra reguleringsplanformålet kontor til handel, da det ikke er forenelig med formålet i den regionale planbestemmelsen, ei heller forslag til ny kommuneplan for Gjesdal. Etter fylkesrådmannens vurdering står området i fare for å endre karakter i forhold til overordnede planer, og dette vil kunne svekke gjennomføringskraften av overordnede planer på flere nivå. Videre mener fylkesrådmannen at endring i handelstilbud i dette området vil svekke nasjonale og regionale målsetinger om å styrke by- og tettstedssentrene. 

Forslag til vedtak: 

Fylkesutvalget gir ikke samtykke til at dispensasjon kan innvilges.

FrP ved Anita Egeli hadde følgende forslag: 
Fylkesutvalget gir samtykke til at dispensasjon kan innvilges.

Vedtak:  

FrP sitt forslag Fylkesutvalget gir samtykke til at dispensasjon kan innvilges falt med stemmene fra FrP og H. 

Anita Egeli FrP

Sak 42/19 Interkommunal kommunedelplan for Forus, Sola, Sandnes og Stavanger – Tilleggshøring

Som oppfølging av regionalplan for Jæren har de tre kommunene Sandnes, Sola og Stavanger i fellesskap utarbeidet forslag til Interkommunal kommunedelplan for Forus. Planen har gjennomgått to tidligere høringsrunder, først en prinsippavklaring om hovedgrep for planutformingen, og deretter høring av et fullstendig planutkast. Innspillene har medført planendringer som gjør en ny høringsrunde nødvendig.

Gjennom tidligere prosess er det avklart at Forus som et viktig regionalt og nasjonalt næringsområde skal styrkes og videreutvikles i planen. Hovedmål har vært å styrke Forus som et regionalt næringsområde i samspill med øvrige næringsområder, øke områdets attraktivitet, og utvikle Forus som et klimavennlig næringsområde, bl.a. med nullvekst i biltrafikken. 

Planens overordna hovedgrep har vært å differensiere området for å sikre utviklingsmuligheter for alle tre næringskategoriene, og å gi en særskilt prioritet til fire utvalgte kjerneområder gjennom funksjonsmangfold og høy arealutnyttelse. Planen skal samtidig ivareta de andre målsettingene. 

Det må vurderes om endringene er tilfredsstillende balansert mot planens hovedmål, og om regionalt viktige interesser blir ivaretatt. 

Forusplanen skal legge grunnlag for et framtidsretta næringsliv, og har naturlig nok vakt stort engasjement blant næringslivsaktørene. Dette er fulgt opp med oppfølgende dialog, både på politisk og administrativt nivå. Næringsforeningen er gitt anledning til å komme med konkrete innspill i etterkant av den ordinære høringen, og mange av innspillene om endringer er tatt til følge.

Planforslaget i tilleggshøringen opprettholder planens hovedgrep, og vurderes å ivareta hensyn til Forus som et regionalt og nasjonalt viktig næringsområde også framover. Fylkesrådmannen har likevel flere faglige råd om endringer, som vil bidra til å styrke måloppnåelsen for planens tre hovedmålsettinger. 

Fylkesrådmannen vurderer planen å ha høyt konfliktnivå vedrørende mangelfull overordna grønnstruktur og planbestemmelsenes alternativ med høyest parkeringsdekning.

Forslag til vedtak: 

1. Fylkesutvalget stiller seg positiv til at planen beholder hovedgrepet med å prioritere næringsutvikling på Forus, der alle tre næringskategorier gis utviklingsmuligheter. Fylkesutvalget mener prinsippet med kjerneområder er framtidsrettet og viktig for å styrke Forus sin konkurransekraft i forhold til andre næringsområder på tilsvarende nivå. 

2. Den økte utnyttelsesgraden, kombinert med redusert maksimal kontorandel, vurderes som positiv da områdets samlede kapasitet opprettholdes. Det er likevel usikkerhet vedrørende konsekvenser for kjerneområdene, og i hvilken grad prioriteringen av disse områdene blir svekket. Fylkesutvalget anbefaler at planen evalueres etter en viss virketid for å vurdere om kjerneområdene oppnår en prioritering og utvikling i tråd med planens grunntanke. 

3. Kjerneområde Koppholen er lagt ut med to alternative størrelser for kombinasjonsformålet. Fylkesutvalget anbefaler å velge alternativet som er mest konsentrert rundt urban akse og forlengelsen langs bussveien mot nord. 

4. Fylkesutvalget mener en reduksjon av den blågrønne strukturen i det omfanget som nå er foreslått, vil gå for sterkt ut over planens hovedmål om kvalitet i de ytre omgivelsene. Ved å fjerne de kartfestede grøntarealene med park-potensial ved Koppholen, svekkes muligheten for å skape en overordna grønnstruktur i en strategisk gunstig akse langs bussveien i øst-vest-retning betydelig redusert. Bestemmelsene i pkt. 2.4 a) om blågrønn struktur i delfelt KJ2K vurderes ikke som tilstrekkelige. Fylkesutvalget fremmer innsigelse mot planen grunnet manglende hensyn til overordna grønnstruktur. 

5. Fylkesutvalget legger til grunn at en parkeringsbestemmelse høyere enn 0,5 p-plasser pr 100 m2 BRA vil være i strid med nullvekstmålet for privatbiltrafikken og inngåtte klimaforpliktelser. Fylkesutvalget fremmer innsigelse mot planens alternativ med 0,9 p-plasser/100 m2 BRA. 

Vedtak: 

Anja Endresen fra Venstre fremmet følgende forslag til nytt punkt 4. 

Fylkesutvalget mener en reduksjon av den blågrønne strukturen i det omfanget som nå er foreslått, vil gå for sterkt ut over planens hovedmål om kvalitet i de ytre omgivelsene. Ved å fjerne de kartfestede grøntarealene med park-potensial ved Koppholen, svekkes muligheten for å skape en overordna grønnstruktur i en strategisk gunstig akse langs bussveien i øst-vest-retning betydelig redusert. Bestemmelsene i pkt. 2.4 a) om blågrønn struktur i delfelt KJ2K vurderes ikke som tilstrekkelige. Fylkesutvalget fremmer faglig råd mot planen grunnet manglende hensyn til overordna grønnstruktur. 

Per Kåre Foss Krf fremmet følgende fellesforslag på vegne av KrF, AP, H, SP, V, uavh som alternativ  til innstillingens pkt 5:

Det fremmes innsigelse mot parkeringsbestemmelsen, hvor følgende momentet skal ivaretas:
1) En parkeringsbestemmelse høyre enn 0,5 p-plasser pr 100 m2 BRA for nye områder vil være i strid med nullvekstmålet
2) Det skal defineres et overordnet mål på maksimum 1,0 p-plasser pr 100 m2 BRA for hele planområdet
3) For delfelter skal eksisterte parkeringsinfrastruktur og nærhet til kollektivakser vurderes ved bestemmelse egen parkeringsnorm gitt forutsetningen i pkt 2.

Elin Schanche fra Høyre fremmet forslag slik: 
Alternativt forslag til innstillingens pkt. 3:

3a Vedtak i FU-sak 161/18 (som vedrører Koppholen) opprettholdes. 

Tillegg til pkt. 3:

3b Forusbeen holdes åpen for ordinær trafikk. 

Innstillingens pkt. 4 utgår.

Vedtak
Fylkesutvalget vedtok følgende:

Punkt 1 og 2 enstemmig vedtatt

Punkt 3 slik det forelå i innstillingen fikk ingen stemmer. 

Høyres forslag 3 a ble enstemmig vedtatt

Høyres forslag 3b fikk stemmene fra H Frp og V og falt. 

Punkt 4. Forslag fra H og FrP om å ta ut punktet fikk stemmene fra H og Frp, og falt.
Alternativ forslag til formulering i punkt 4 fra Venstre ble vedtatt med 13 mot 1 stemme ne til Torfinn Ingeborgrud  (uavh)

Punkt 5 Innstillingens pkt. 5 fikk 0 stemmer og falt.

Fellesforslaget til nytt pkt. 5 ble vedtatt med 13 mot 1 stemme (FrP)

(14 repr. til stede pga inhabilitet (Johannessen,FrP))

 

Sak 43/19 Haugesund kommune Dukkelunden 7 – detaljregulering – RL 1788

Detaljreguleringsplan for Dukkelunden 7 legger opp til vesentlig lavere tetthet for boligbygging enn retningslinjene i regional plan for areal og transport på Haugalandet. Planområdet ligger ca 1,5 km fra Haugesund sentrum og nær sentrale funksjoner som skole og lokalsenter. Fylkesrådmannen foreslår derfor innsigelser til manglende bestemmelser knyttet til tetthet. 

Haugesund kommune fremmer forslag til detaljreguleringsplan for Dukkelunden 7, RL 1788. Detaljreguleringsplan med bestemmelser, plankart og tilhørende planbeskrivelse ble sendt på høring 01.02.19. Frist for innsending av innspill er satt til 15. mars. 

Forslag til vedtak: 

1. Det fremmes innsigelse til manglende krav til tetthet for boliger. 

Anita Egeli, FrP fremmet følgende forslag: 

Fylkesutvalget har ingen innvendinger til detaljregulering – RL 1788. 

Votering: 

Egelis forslag ble vedtatt med 14 mot 1 stemme (uavh) som ble avgitt for innstillingen. 

Vedtak: 

Fylkesutvalget har ingen innvendinger til detaljregulering – RL 1788.

 

Sak 44/19 Karmøy kommune – GNR 15 BNR 278 m. fl. - Detaljregulering – Haugehjørnet – plan 2084 

Detaljreguleringsplanen omfatter deler av et kvartal der bygninger skal rives for å gi plass til blokkbebyggelse i 4 etasjer. Første etasje er avsatt til næringsvirksomhet, de tre øverste etasjene er boliger med leiligheter av varierende størrelse. Videre er som i dag, kommunal parkeringsplass og eksisterende bedehus tatt inn i planen. 

Hovedspørsmålet i denne saken er om uteoppholdsarealet er av god nok kvalitet, og om det er lagt til rette for et for stort antall parkeringsplasser tilknyttet næringsdelen. Fylkesrådmannen foreslår at det fremmes følgende innsigelser: 

- Det fremmes innsigelse til manglende bestemmelser som sikrer god kvalitet og barns behov for lekeareal av tilstrekkelig størrelse og kvalitet. 

- Det fremmes innsigelse til bestemmelsene som gjelder krav til parkering for areal avsatt til næring. 

Karmøy kommune fremmer forslag til detaljreguleringspan for Haugehjørnet, gnr 15, bnr 278 med flere i Åkrahamn sentrum. Detaljreguleringsplanen med plankart, bestemmelser og planbeskrivelse ble sendt på høring i brev datert 04.02.19. Frist for uttale er 20. mars. 

 

Forslag til vedtak: 

1. Rogaland fylkeskommune vil gi ros til kommunen for å utforme en plan som bygger opp om mål fortetting i Åkrehamn sentrum.

2. Det fremmes innsigelse til manglende bestemmelser som sikrer god kvalitet og barns behov for lekeareal av tilstrekkelig størrelse og kvalitet. 

3. Det fremmes innsigelse til den delen av planen som gjelder krav til parkering til næringsarealet.

Anja B. Endresen, V fremmet følgende tilleggsforslag: 

I saker hvor det fremmes innsigelser eller faglige råd knyttet til lekearealer, bes det legges ved oversiktskart hvor andre lekearealer i området er markert. 

Votering: 

Innstillingens pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 

Innstillingens pkt. 2 ble vedtatt med 13 mot 2 stemmer (FrP) 

Innstillingens pkt. 3 ble vedtatt med 13 mot 2 stemmer (FrP) 

Endresens forslag ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

1. Rogaland fylkeskommune vil gi ros til kommunen for å utforme en plan som bygger opp om mål fortetting i Åkrehamn sentrum. 

2. Det fremmes innsigelse til manglende bestemmelser som sikrer god kvalitet og barns behov for lekeareal av tilstrekkelig størrelse og kvalitet. 

3. Det fremmes innsigelse til den delen av planen som gjelder krav til parkering til næringsarealet. 

4. I saker hvor det fremmes innsigelser eller faglige råd knyttet til lekearealer, bes det legges ved oversiktskart hvor andre lekearealer i området er markert.

 

45/19 Forslag til planprogram for vannforvaltning i Rogaland vannregion 2022-2027, Godkjenning for utsendelse på høring.  

 Gjeldende regional vannforvaltningsplan og tiltaksprogram ble utarbeidet i 2015, godkjent i 2016 og gjelder til slutten av 2021. Fram mot utgangen av 2021 skal disse oppdateres og justeres for hele landet. Rogaland er ett av i alt 11 vannregioner i Norge, og oppdaterte planer og tiltaksprogram for alle regionene skal være gjeldende fra 2022 til 2027. Fylkesutvalget vedtok 27.11.2018 i sak 213/18 å starte opp dette arbeidet i tråd med føringene gitt av Klima- og miljødepartementet.

Fylkesrådmannen tilrår at Forslag til planprogram med program for konsekvensutredning og Hovedutfordringer for Rogaland vannregion godkjennes for utsending på offentlig høring. 

Forslag til vedtak: 

Fylkesutvalget godkjenner at Forslag til planprogram med program for konsekvensutredning (høringsdokument 1) og Hovedutfordringer for Rogaland vannregion (høringsdokument 2) sendes ut på offentlig høring.

 Vedtak: 

Et enstemmig fylkesutvalg godkjenner at Forslag til planprogram med program for konsekvensutredning (høringsdokument 1) og Hovedutfordringer for Rogaland vannregion (høringsdokument 2) sendes ut på offentlig høring.

Sak 46/19 Forslag til planprogram – Regionale planer for vannforvaltning; Hordaland, Vestre Viken og Agder vannregioner 2022-2027

Reviderte vannforvaltningsplaner skal utarbeides for alle vannregioner i Norge for perioden 2022-2027. Siden Rogaland vannregion følger nedslagsfeltet til aktuelle vassdrag i regionen, følger grensen for vannregionen ikke fullt og helt fylkesgrensen. Det innebærer at mindre arealer i Rogaland fylke vil dekkes av forslag til planprogram og dokumenter som beskriver hovedutfordringer i to av de tilgrensende vannregionene, Agder og Hordaland. Disse dokumentene utarbeides og godkjennes for utsending på høring av de respektive fylkeskommunene. Kart som viser avgrensingen av Rogaland vannregion i forhold til fylkesgrensene framgår av kartet side 11 i forslaget til planprogram for Rogaland vannregion. Rogaland vannregion grenser også til Vestre Viken vannregion (Vinje kommune i Telemark). En mindre del av Rogaland vannregion går inn i Vinje kommune, men ingen del av Vestre Viken vannregion omfatter arealer i Rogaland fylke. 

Rogaland fylkeskommune skal godkjenne at forslag til planprogram og dokumenter som beskriver hovedutfordringer i de tilgrensende vannregionene Hordaland og Agder sendes ut på høring hva gjelder arealer i disse vannregionene som ligger i Rogaland fylke. Siden Vestre Viken vannregion ikke omfatter arealer i Rogaland, trenger Rogaland fylkeskommune ikke ta stilling til høring av planprogram og hovedutfordringer for Vestre Viken. 

Fylkesrådmannen anbefaler å følge de respektive nabofylkene sine vedtak i forhold til å legge ut forslag til planprogram og dokumentene som beskriver hovedutfordringer i de tre tilgrensende vannregionene Hordaland og Agder til offentlig ettersyn og høring. 

Forslag til vedtak: 

Forslag til planprogram og dokumentene som beskriver hovedutfordringer i de tre tilgrensende vannregionene Hordaland og Agder til offentlig ettersyn og høring med de tidsfrister som gis av de respektive fylkeskommunene.

Vedtak:  
Et enstemmig fylkesutvalg vedtok at forslag til planprogram og dokumentene som beskriver hovedutfordringer i de tre tilgrensende vannregionene Hordaland og Agder til offentlig ettersyn og høring med de tidsfrister som gis av de respektive fylkeskommunene.

Sak 47/19 Regional planstrategi 2020-2024

Regional planstrategi er et politisk styringsdokument som, ifølge plan- og bygningsloven § 7-1, skal utarbeides minst en gang for hver valgperiode. I regional planstrategi skal langsiktige utfordringer og utviklingstrekk beskrives. Det skal også defineres langsiktige mål for den regionale samfunnsutviklingen og tas stilling til hvilke spørsmål som skal tas opp gjennom videre regional planlegging. 

Fylkesutvalget skal ta stilling til forslag til organisering og gjennomføring av arbeidet med regional planstrategi for fireårsperioden 2021-2024. 

Nasjonalt forventes det at den overordnede måldiskusjonen for fylkets utvikling bør tas i arbeidet med den regionale planstrategien. Dette er en av få arenaer hvor de folkevalgte og administrasjonen hever blikket og ser fylkeskommunens rolle i samfunnsutviklingen fra et fugleperspektiv. Dette er en mulighet til å være med på å forme visjonen og målsettingene for virksomheten i 2021-2024. 

Regional planstrategi er en sammenstilling av utfordringsbildet i fylket, og overordnet planlegging av hvordan oppgavene skal løses. Helhetlig er et av nøkkelordene her. Planstrategien kan og bør være et sentralt styringsverkstøy for fylkeskommunen i perioden 2021-2024. 

Fylkesrådmannen anbefaler fylkesutvalget å vedta forslag til organisering og gjennomføring av arbeidet med regional planstrategi for fireårsperioden 2021-2024 slik det framgår av saksframlegget. 

Fylkesutvalget oppfordres til å sette ned en politisk styringsgruppe som kan bistå i dette arbeidet. 

Forslag til vedtak: 

1. Arbeidet med regional planstrategi for Rogaland 2021-2024 startes opp i samsvar med saksframlegg. 

2. Fylkesutvalget oppnevner følgende styringsgruppe:

Fylkesordføreren, KrF fremmet følgende forslag til innstillingens pkt. 2: 

Medlemmer 
Inghild Vanglo, AP  
Elin Schanche, H 
Anita Egeli, FrP 
Håkon Faarlund Hetland, KrF 
Arne Bergsvåg, SP 
Kjartan A. Lunde, V 

Varamedlemmer 
Jarle Nilsen, AP
Ragnvald Nilsen, H 
Pål Morten Borgli, FrP 
Solveig Ege Tengesdal, KrF 
Hanne Marte Vatnaland, SP 
Unni Fuglestad, V 

Votering: 

Innstillingen med fylkesordførerens forslag til pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

1. Arbeidet med regional planstrategi for Rogaland 2021-2024 startes opp i samsvar med saksframlegg. 

2. Fylkesutvalget oppnevner følgende styringsgruppe: 

Medlemmer 
Inghild Vanglo, AP  
Elin Schanche, H 
Anita Egeli, FrP 
Håkon Faarlund Hetland, KrF 
Arne Bergsvåg, SP 
Kjartan A. Lunde, V 

Varamedlemmer 
Jarle Nilsen, AP
Ragnvald Nilsen, H 
Pål Morten Borgli, FrP 
Solveig Ege Tengesdal, KrF 
Hanne Marte Vatnaland, SP 
Unni Fuglestad, V 

 

Sak 48/19 Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA) – orientering om kartleggingsprosjektet i Rogaland

Riksantikvaren har fått i oppdrag fra Klima- og miljødepartementet å etablere et landsdekkende register over kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse, «KULA». Arbeidet skal gjøres i nært samarbeid med fylkeskommunene og Sametinget – og i dialog med aktuelle kommuner. Registeret er ferdigstilt i Hordaland, Østfold og i Troms og Riksantikvaren tar sikte på å gjennomføre arbeidet i alle fylker innen utgangen av 2020. 

Prosjektet omfatter fra 2018 landskap i rurale områder, altså utenfor byer og tettsteder. Jordbrukets kulturlandskap skal ha stor plass i utvalget, men også andre landskap vil inngå. 

I Rogaland er arbeidet godt i gang. Riksantikvaren har, i samarbeid med Rogaland fylkeskommune, kommet fram til et foreløpig forslag på 15 landskap av nasjonal verdi som skal vurderes nærmere og drøftes med kommunene våren 2019.

Forslag til vedtak: 

Utvalget tar saken til orientering.

Vedtak:
Et enstemmig fylkesutvalg tar saken til orientering.  

Sak 49/19 Habilitet for varamedlem 

Det ble i fylkesutvalget 29. januar 2019 bedt om en sak hvor det redegjøres nærmere for varamedlemmers habilitet.

Varamedlem som har deltatt i behandlingen av den aktuelle sak i styret vil anses automatisk inhabil etter fvl. § 6 første ledd bokstav e. 

For varamedlem som ikke har deltatt i behandlingen av den aktuelle sak i styret, må det vurderes om vedkommende etter omstendighetene anses inhabil etter fvl. § 6 annet ledd. Hvorvidt et varamedlem anses inhabil etter fvl. § 6 annet ledd, vil bero på en konkret og skjønnsmessig vurdering. 

Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering.

Vedtak: 

Et enstemmig fylkesutvalg tar saken til orientering. 

Sak 50/19 Høring - Endring av vedtekter for KS - Representasjon til fylkesmøter og landsting, samt antall medlemmer i fylkesstyret

KS har sendt forslag til endring i vedtektene på høring. 

Alle medlemmer, KS Bedrift og fylkesstyrene er ført opp som høringsinstanser. 

Endringsforslagene gjelder representasjonsfordelingen i Fylkesmøtet og Landstinget som en konsekvens av ny kommune-/fylkeskommunestruktur. 

Videre foreslås det å gi mulighet for å utvide antall medlemmer i fylkesstyrene. 

Høringen ble mottatt 6. mars og høringsfristen er allerede 27. mars. 

Landstinget skal behandle vedtektsendringene i ekstraordinært møte i mai, slik at ordinært landsting i februar 2020 skal være representativt i forhold til ny struktur.

Fylkesrådmannen ser det som en naturlig konsekvens av ny kommune-/ fylkeskommunestruktur fra januar 2020 - der variasjonen i antall innbyggere endres til dels relativt mye i forhold til dagens struktur - at også fordelingen i antall delegater til Landstinget og Fylkesmøtet justeres. 

Forslaget vil for Rogaland fylkeskommunes vedkommende innebære at antall delegater til Landstinget øker fra 4 til 6, mens antall delegater til Fylkesmøtet øker fra 13 til 15. 

Hva angår Fylkesstyret vil ikke forslaget medføre en automatisk endring i Rogaland, men gi mulighet for utvidelse. 

Fylkesrådmannen er av den oppfatning at endringsforslagene i §§ 4.1, 4.3, 10.9, 10.12, 11.2 og 11.17 vil bidra til å opprettholde et balansert styrkeforhold og representativitet i organene, og støtter forslag til endringer slik de fremgår av høringsdokumentet. 

Forslag til vedtak: 

Rogaland fylkeskommune har ingen innvendinger mot KS sitt forslag til endring i vedtektenes §§ 4.1, 4.3, 10.9, 10.12, 11.2 og 11.17 - som innebærer ny fordeling av representanter i Fylkesmøtet og delegater til Landstinget, samt antall medlemmer i Fylkesstyret - som en konsekvens av ny kommune-/fylkeskommunestruktur.

Vedtak
Et enstemmig fylkesutvalg vedtok følgende: 

Rogaland fylkeskommune har ingen innvendinger mot KS sitt forslag til endring i vedtektenes §§ 4.1, 4.3, 10.9, 10.12, 11.2 og 11.17 - som innebærer ny fordeling av representanter i Fylkesmøtet og delegater til Landstinget, samt antall medlemmer i Fylkesstyret - som en konsekvens av ny kommune-/fylkeskommunestruktur.

Del denne artikkelen på: