Fylkesutvalget 15. mai 2018

Fylkesutvalget 15. mai 2018

Fylkesutvalget er over. Her finner du sammendrag av sakene som skal behandles og vedtakene som fattes. Neste møte i fylkesutvalget er 5. juni 2018.

Dette er ikke en offisiell protokoll, og feil kan skje. Protokollen publiseres så snart den er klar i   møtekalenderen. I møtekalenderen finner du også sakspapirene til møtet.

Sak 0076/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FYLKESUTVALGETS MØTE 17. APRIL 2018 

Vedtak: 

Et enstemmig fylkesutvalg godkjente protokoll fra fylkesutvalgets møte 17.04.18.   

 

Sak 0077/18 PROSEDYRER FOR TILSETTING AV NY FYLKESRÅDMANN 

Fylkesrådmann Trond Nerdal fratrer sin stilling ved årsskiftet. Fylkesutvalget skal under henvisning til fylkestingets vedtak opprette innstillingsråd og vedta rådets mandat.  

Forslag til vedtak:  

1. Stillingen som fylkesrådmannen blir lyst ledig eksternt.

2. Det opprettes et innstillingsråd som skal ivareta framdriften i arbeidet. Innstillingsrådet består av:

 • fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal
 • fylkesvaraordfører Marianne Chesak
 • leder av administrasjonsutvalget Siv-Len Strandskog
 • gruppeleder av største opposisjonsparti Janne Johnsen
 • representant fra fylkesutvalget, Arne Bergsvåg
 • to tillitsvalgte

3. Innstillingsrådet gis følgende mandat:

 • inngå kontrakt med og bruk av eksternt rekrutteringsfirma
 • godkjenne utlysingstekst
 • være intervjuteam
 • innstille kandidater
 • sikre medvirkningen fra de ansatte

4. Fylkesrådmannen stiller sekretær til rådighet for innstillingsrådet og innhenter tilbud fra eksterne rekrutteringsfirma.

Vedtak:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

 

Sak 0078/18 ENDRING AV INNDELINGSLOVEN MED FORSLAG TIL NYE FYLKESNAVN - INNSPILL TIL STORTINGETS KOMMUNAL- OG FORVALTNINGSKOMITE 

Norge skal reduseres fra 19 til 11 fylker. For å kunne gjennomføre ny fylkesinndeling må det gjøres endringer i Lov om forandring av rikets innddelingsnavn (bispedømme- og fylkesloven av 1918).  Saken, som fremmes som en lovendring, er for tiden til behandling i Kommunal- og forvaltningskomiteen og skal etter planen behandles av Stortinget i plenum 07.06.2018. Komiteen har frist til 24.05.2018 med å avgi sin innstilling. 

For Rogalands del dreier denne saken seg om navnet på det nye fylket som fra 01.01.2020 vil bestå av nåværende Hordaland og Sogn og Fjordane fylker. Fylkestingene i disse to fylkene vedtok i oktober 2017 at navnet skulle være Vestlandet. 

Forslag til vedtak:  

1. Rogaland fylkeskommune mener at det foreslåtte navnet Vestland på det nye fylket bestående av Hordaland og Sogn og Fjordane fylker er et uklokt valg.  

2. Rogaland fylkeskommune oppfordrer Stortinget til å fastsette et annet navn på det nye fylket.  

Anja Endresen (V) fremmet alternativ til punkt 1: 

Rogaland fylkeskommune frarår at navnet Vestland tas i bruk om det nye fylket bestående av Hordaland og Sogn og Fjordane da over halvparten av de som idag kaller seg vestlendinger, vil bo utenfor det geografiske området Vestland fylkeskommune. Fylkesnavnet Vestland vil også skape forvirring og usikkerhet med tanke på markedsføring innen turisme og næringsliv for hele regionen som hittil har blitt markedsført som Vestlandet. 

 

Arne Bergsvåg (Sp) fremmet forslag til følgende tilleggspunkt: 

Før Stortinget fatter beslutning om navn på den nye regionen bestående av Hordaland og Sogn og Fjordane må saken, i tråd med god forvaltningsskikk, sendes på høring til berørte parter. 

Vedtak: 

Alternativ forslag til punkt 1 ble enstemmig vedtatt. 

Punkt 2 i innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Nytt tilleggspunkt, punkt 3 fra Bergsvåg, ble enstemmig vedtatt.  

 

Sak 0079/18 HAUGESUND KOMMUNE - SAMTYKKEBEHANDLING - NYBYGG RAGLAMYRVEGEN 5 

Fylkesutvalget må ta stilling til søknad fra Berg Eiendom om samtykke til etablering av bygg i Raglamyrveien 5 med ca 975 m2 BRA til forretningslokaler for «Elektroimportøren». Fylkesutvalget må vurdere om Elektroimportøren på bakgrunn av vareutvalg eller virkeområde kommer inn under unntakene for regional planbestemmelse.  

Søknaden skal vurderes opp mot formålet med regional planbestemmelse om å styrke by- og tettstedssentrene, legge til rette for miljøvennlige transportvalg og redusere klimagassutslipp, og opp mot mulige presedensvirkninger ved et eventuelt samtykke. 

 

Forslag til vedtak:  

Det gis ikke samtykke til at dispensasjon for Elektroimportøren kan innvilges. 

Anita Egeli (FrP) fremmet alternativt forslag til innstillingen:  

Det gis samtykke til at dispensasjon for Elektroimportøren kan innvilges. 

Vedtak: 

Forslaget til Egeli fikk stemmene til FrP (2) og H (4), og falt. 

Innstillingen ble vedtatt med stemmene til KrF, Ap, Sp, V og MDG. 

Sak 0080/18 HJELMELAND KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2018 – 2030 

Hjelmeland kommune har utarbeidet ny kommuneplan for 2018-2030. 

Fylkesutvalget må ta stilling til om planforslaget er i tråd med overordna målsettinger for utvikling, og om det er tatt hensyn til viktige interesser gjennom prioriteringene kommunen har gjort. 

 

Forslag til vedtak:  

Planprosess og planinnhold  

1. Fylkesutvalget registrerer som svært positivt at kommunen har gjennomført et omfattende arbeid med innbyggerinvolvering og brukt store ressurser for å sikre god medvirkning og innspill til planprosessen.  

2. Fylkesutvalget har merknader til formelle svakheter i planprosess og plandokumenter, herunder et entydig forståelig plankart, noe som kan forbedres.  

3. Fylkesutvalget registrerer at svært mange av enkeltforslagene har høyt konfliktnivå, og stiller spørsmål ved om formidling av regionale og nasjonale interesser kan gjøres bedre for å forebygge konflikter.  

4. Det fremmes innsigelse på grunn av manglende utredning av konsekvenser knyttet til miljømål for vann i regionalplan for vannforvaltning. Foreslåtte tiltak i planen må vurderes.  

Kulturminneinteresser – faglige anbefalinger  

5. Fylkesutvalget vil oppfordre til at SEFRAK objekter i verneklasse A og B, listeførte kirker, større kulturmiljøer, kommunalt prioriterte kulturminner og kulturminner med annen verneverdi eller vern etter              plan- og bygningsloven avmerkes på plankartet med korrekt hensynssone og gode retningslinjer og generelle bestemmelser.  

6. Fylkesutvalget ber også om at retningslinjene for rutiner for saksbehandling av SEFRAK-objekter endres slik at saker som omhandler både SEFRAK A og B blir sendt regional kulturminneforvaltning for               uttalelse. Rutinene bør også omfatte tiltak som gjelder SEFRAK B og C objekter hvor bygningsmassen inngår i eller utgjør et samlet kulturmiljø.  

7. Fylkesutvalget ber om at retningslinjen som sier at alle tiltak i sjø og vassdrag skal avklares med kulturminnemyndigheten, blir omgjort til en bestemmelse.  

8. Fylkesutvalget vil presisere at manglende registreringer i sjø og vassdrag gjør at Stavanger maritime museum ikke har grunnlagsmateriale til å kunne vurdere hvorvidt de foreslåtte arealdisponeringene             innebærer konflikt når det gjelder automatisk freda og verna kulturminner under vann.  

Planbestemmelser  

9. Fylkesutvalget fremmer innsigelse mot endring av planens bestemmelser som fjerner minstekrav til leke-/uteoppholdsareal til boligområdene, jf. 43 retningslinjene i Regionalplan for Ryfylke.  

10. Fylkesutvalget gjør oppmerksom på at eksisterende bebyggelse bare kan inngå i planen under formålet «LNF-område - spredt bebyggelse» dersom omfang og lokalisering er konkretisert og har vært                  gjenstand for høring i planprosess.  

11. Fylkesutvalget fremmer innsigelse mot endring av bestemmelser i § 25, som øker grensen for maksimalt bebygd areal for fritidsbebyggelse til 130 m2 BYA. Det fremmes innsigelse mot at det kan oppføres       et frittliggende tilleggsbygg med størrelse opp til 110 m2 BYA, men det legges samtidig til grunn at sistnevnte endring skyldes en skrivefeil og ikke har vært kommunens intensjon. Endringen er ikke                 konsekvensutredet, men vurderes å komme i konflikt med sårbare natur- og landskapsområder.  

12. Fylkesutvalget fremmer innsigelse mot ny bestemmelse § 26, som åpner for generell utviding og nyetablering av støler og driftshytter med størrelse opp til 50 m2 BYA og uthus på 10 m2 (høyde ikke                angitt). Bestemmelsen går ut over lovens forutsetninger om at det skal ligge et saklig begrunnet behov til grunn for vedtak om tiltak, og at en slik bestemmelse skal benyttes for å styre lokalisering og              omfang.  

13. Fylkesutvalget fremmer en generell innsigelse mot alle råstoffutvinningsområdene på grunn av manglende planbestemmelse om tilbakeføring til LNF-formål. Innsigelsen kan frafalles dersom en slik                    innsigelse tas inn i planen.  

 Arealendringer  

14. Grunnet konflikt med regionale/nasjonale føringer knyttet til landbruk, landskap, og bomiljø fremmer fylkesutvalget innsigelse mot følgende enkeltområder for råstoffutvinning: nr.48 Hauga Aust, nr.49              Hauga vest, nr.52 Mele, nr.54 Sedberg, og nr.56 Valheim.  

15. Fylkesutvalget fremmer innsigelse mot industriområde nr.43 Svadberg (jordvern)  

16. Fylkesutvalget fremmer innsigelse mot forretningsområde nr.40 Årdalstunet  

17. Fylkesutvalget fremmer innsigelse mot følgende boligområder: Nr.61 Kleppa (jordvern, strandsone, arealstrategi), nr.22 Fistervågen (strandsone, kulturlandskap, Nr.4 Bøen (jordvern, manglende                      utviklingsgrep i tettsted), og nr. 54 Melslia (strandsone, privatisering av friområde). 44  

18. Fylkesutvalget fremmer innsigelse mot hytteområde nr.32 Moldfallet (strandsonehensyn), og hytte-/campingområde nr. 33 (jordvern, strandsone, plassering av småbåthavn).  

19. Fylkesutvalget fremmer innsigelse mot nr.15, oppstillingsplass for bobiler (jordvern)  

20. Fylkesutvalget fremmer innsigelse mot nr.63 Bjødnabu – Måmyra (Turveg i svært viktig naturtype) 

 

Pål Morten Borgeli (FrP) fremmet følgende alternativ til innstillingen: 

Pkt. 1 som i innstillingen.  

Pkt. 2 Fylkesutvalget har ingen merknader eller innsigelser til plandokumentet.  

 

Janne Johnsen (H) fremmet følgende endringsforslag: 

Punkt 9, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20 i innstillingen strykes. 

Pkt. 14 Grunnet konflikt med regionale/nasjonale føringer knyttet til landbruk, landskap, og bomiljø fremmer fylkesutvalget innsigelse mot følgende enkeltområder for råstoffutvinning: nr.48 Hauga og nr.54 Sedberg.  

Nytt Pkt. 17 Fylkesutvalget fremmer innsigelse mot bolig i nr 54 Melslia (strandsone, privatisering av friområder). 

Nytt tilleggspunkt: Pkt 21 Fylkesutvalget er positive til de to områdene vist i sjø for utvikling av havbruksnøringen. 

 

Vedtak: 

Punkt 1 i innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

Alternativt forslag til innstillingen fremmet av Borgeli fikk stemmene til FrP (2) og falt. 

Pkt. 2 til 8 i innstillingen ble vedtatt mot stemmene til FrP (2). 

Pkt 9 - Forslaget til Janne Johnsen fikk stemmene til H (4) og FrP (2) og falt. 

Pkt 9 i innstillingen ble vedtatt med stemmene til Ap, KrF, Sp, V, MDG. 

Pkt 10 ble vedtatt mot stemmene til FrP 

Pkt 11 og 12 Forslaget til Janne Johnsen fikk stemmene til H (4) og FrP (2) og falt. Innstillingen ble vedtatt med stemmene til KrF, Ap, Sp, V og MDG.  

Pkt 13 vedtatt mot stemmene til FrP. 

Pkt 14 Fylkesutvalget stemte av område for område:  

 • Innsigelsen knyttet til område nr 48 Hauga Vest ble vedtatt mot stemmene til FrP. 
 • Innsigelsen knyttet til område nr 49 strykes med stemmene til FrP, H, KrF og Sp. 
 • Innsigelsen knyttet til område nr 52 ble enstemmig vedtatt tatt ut. 
 • Innsigelsen knyttet til område nr 54 ble vedtatt mot stemmene til FrP 
 • Innsigelsen knyttet til område nr 56 fikk to stemmer (V og MDG) og falt. 

Pkt 15 i innsigelsen strykes mot stemmene til V og MDG 

Pkt 16 i innsigelsen strykes mot stemmene til H og FrP. 

Pkt 17 Fylkesutvalget stemte av område for område: 

 • Innsigelsen knyttet til område nr 61 ble vedtatt tatt ut mot stemmene til H og FrP 
 • Innsigelsen knyttet til område nr 22 ble vedtatt tatt ut mot stemmene til V og MDG 
 • Innsigelsen knyttet til område nr 4 ble vedtatt tatt ut mot stemmene til H og FrP 
 • Innsigelsen knyttet til område nr 44 ble vedtatt tatt ut mot stemmene til FrP 

Pkt 18 i innsigelsen strykes med stemmene til FrP, H og KrF 

Pkt 19 i innsigelsen ble vedtatt med stemmene til KrF, Ap, Sp, V og MDG. H og FrP stemte mot. 

Pkt 20 strykes mot stemmene til V og MDG. 

Nytt tilleggspunkt 21 ble vedtatt med stemmene til FrP, H, KrF, Ap, Sp, V og MDG. V og MDG stemte mot.  

Del denne artikkelen på: