Fylkesutvalget 16. mai 2017

Behandlingen av saker i fylkesutvalget ble avsluttet kl. 13.35. Neste møte i fylkesutvalget er 6. juni. 

Trykk F5 for å oppdatere. Dette er ikke en offisiell protokoll, og feil kan skje. Protokollen publiseres så snart den er klar i  møtekalenderen. I møtekalenderen finner du også sakspapirene til møtet.

Sak 68/17 Godkjenning av protokoll fra fylkesutvalgets møte den 25.04.2017

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg godkjente protokoll fra fylkesutvalgets møte 25. april 2017.

Sak 69/17 Tysvær kommune gnr. 72, bnr. 125, 8 - regulering for boliger Aksdalsvatnet den italienske landsbyen plan 201609

Tysvær kommune har lagt ut forslag til detaljreguleringsplan for boliger ved Aksdalsvatnet (den italienske landsbyen) til offentlig ettersyn.

Fylkesutvalget må ta stilling til om fremlagte plan er i samsvar med de føringer som er lagt i overordnede planer, spesielt med tanke på forholdet til Aksdalsvatnet og grøntområdet knyttet til vannet.

Forslag til vedtak

1. Det fremmes innsigelse til planforslagets utforming av strandlinjen ved Aksdalsvatnet og til boligområdets nærhet til vannet. Forslaget er i strid med kommuneplanen. Formålsgrensen i kommuneplanen mot vannet må følges.

2. Det fremmes innsigelse til formålet småbåthavn, på grunn av manglende behov, idet det ikke er tillatt med motorisert ferdsel i vannet og fordi det vil legge ytterligere press på strandsonen og begrense fri ferdsel i friområdet. Det anbefales at planforslaget i stedet vises med tilrettelegging for bruk av kajakk, kano og robåter, som et «småbåtanlegg».

Jarle Nilsen (Ap) fremmet følgende alternative forslag til punkt 1 på vegne av Ap og KrF:

  1. Dette fremmes innsigelse til planforslagets utforming av strandlinjen ved Aksdalsvatnet  samt turvei.  
    Strandlinjen og turveiens utforming må sikre gode muligheter for allmenn ferdsel og bruk, og slik at området ikke oppleves privatisert. 

Vedtak:

Punkt 1 i innstillingen fikk en stemme og falt. (MdG). FrP stemte mot innsigelse, og stemte mot punkt 1 i innstillingen.
Alternativt forslag til punkt 1 ble vedtatt med stemmen til Ap, KrF, H, Ap, Sp, og V.
Punkt to ble vedtatt, mot stemmene til FrP (2 stemmer) 

Sak 70/17 Sola kommune- detaljreguleringsplan - Kontinentalvegen 2/Tanangervegen - plan 0574 butikk med bensinpumpe

Sola kommune har sendt på høring detaljreguleringsplan 0574 for Kontinentalvegen 2/ Tanangervegen. Planområdet ligger sørøst i Risavika næringsområde, langs fv. 509/Transportkorridor Vest.

Fylkesutvalget må stilling til om etablering av dagligvareforretning i Kontinentalvegen 2 er i tråd med overordnede planer og målsettinger, deriblant mål om nærhet og tilgjengelighet, sentrumsutvikling og nullvekst i personbiltransport i storbyområdet.

Forslag til vedtak:
Fylkesutvalget fremmer innsigelse til forslag om etablering av dagligvareforretning innenfor plan 0574 Kontinentalvegen 2/Tanangervegen.

Inghild Vanglo (Ap) fremmet et alternativt forslag til vedtak på vegne av Ap, H, KrF og FrP, og V:

Fylkesutvalget har ikke merknader til etablering av dagligvareforretning innenfor plan 0574 Kontinentalvegen2/Tanangervegen.

Vedtak:

Innstillingen fikk ingen stemmer og falt.
Alternativt forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt av fylkesutvalget. 

Sak 71/17 Sandnes kommune – samtykkesak – dispensasjon til forretningsformål utenfor sentrumsområde

Sandnes kommune har oversendt sak om dispensasjon for tillatelse til bruksendring fra bilforretning/bilverksted/kontorbygg til møbelforretning for eiendommen Stokkamyrveien 26 (gnr. 69, bnr. 2573) på Forus.

Det søkes om dispensasjon for tillatelse til bruksendring til møbelforretning av eksisterende næringsbygg som i dag er godkjent som bilforretning, bilverksted og kontorbygg.

Forslag til vedtak:

1. Fylkesutvalget gir ikke samtykke til dispensasjon for bruksendring fra bilforretning/bilverksted/kontorbygg til møbelforretning for eiendommen Stokkamyrveien 26 (gnr. 69, bnr. 2573) på Forus.

Marianne Chesak (Ap) la fram et alternativt forslag til innstillingen på vegne av Ap, H, FrP og Sp:
Fylkesutvalget gir dispensasjon til bruksendring fra bilforretning/bilverksted/kontorbygg til møbelforretning for Stokkamyrveien 26, gnr. 69, bnr. 2573 på Forus.
Dispensasjonen er begrenset til kun å gjelde til leieavtalen med Eureka Lagersalg AS under den betingelsen av at denne aktøren har under 10 prosent detaljvarehandel.

Vedtak:

Innstillingen fikk tre stemmer og falt (MdG, V og Ege Tengesdal (KrF)
Alternativt forslag, fremmet av Chesak, ble vedtatt med stemmene til Ap, H, FrP, Sp, og Foss (KrF).

Sak 72/17 Gjesdal kommune - detaljregulering - fv. 45 Lomeland - veiutbedring plan 201505 

Gjesdal kommune har vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for fylkesveg 45, Lomeland, ut til høring og offentlig ettersyn. 

Fylkesutvalget bes om å ta stilling til om vedtak skal følges opp i det videre planarbeidet, eller om det skal fremmes innsigelse til planen på dette punktet som følge av samfunnsøkonomiske hensyn.

 

Forslag til vedtak:

1. Rogaland fylkeskommune fremmer innsigelse til vedtak fattet i formannskapet i Gjesdal kommune 23.02.17. Dette som følge av at tiltakene som ønskes innarbeidet i planen, ikke regnes som samfunnsøkonomisk forsvarlig eller tilstrekkelig avklart med hensyn til kostnader. (Feundergang)

2. Rogaland fylkeskommune legger til grunn at planforslaget slik det foreligger nå vil ivareta tilstrekkelig trafikksikker tilgang til bussholdeplass for en elev i videregående skole. Dersom det på sikt skulle flytte inn yngre barn i området, bør det vurderes om kommunens ansvar og plikt til å dekke fri skoleskyss, jamfør Opplæringslovens § 13.4, vil bli utløst.

Per Kåre Foss (KrF) la fram alternativt forslag til punkt 2 i innstillingen på vegne av KrF, Ap, Sp, V, MdG og FrP:
I tråd med SVV notat 16/9211-6 “Forsøksordning enklere standard for gang- og sykkelveger”, bes rådmann/veiier sammen med kommune og SVV finne frem til en enklere løsning for gange og sykkelbruk langs veien som øker trafikksikkerheten.

Anbefalt løsning forelegges som orienteringssak til Samferdselsutvalget.

Vedtak:

Punkt 1 i forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt av fylkesutvalget.
Alternativt forslag til punkt 2 ble enstemmig vedtatt av fylkesutvalget.

Sak 73/17 Forslag til oppstartssak for jordvernstrategi for Rogaland

Det nasjonale målet om redusert omdisponering av dyrka jord må overføres til fylkes- og kommunenivå, og implementeres i regionale og kommunale planer.

For at dette skal kunne gjennomføres ser fylkesrådmannen behov for en fylkesdekkende jordvernstrategi, som kan gi regional og lokal politisk forankring for å konkretisere målsettinger og virkemiddelbruk.

En nærmere konkretisering av arealmål for maksimal omdisponering, krever et mer detaljert arbeid. For å fastsette en konkret grense med god måloppnåelse, må det ligge kunnskapsbaserte prosesser til grunn. Konkrete mål kan best utformes gjennom prosessene for de enkelte regionale og kommunale planene, der en overordnet jordvernstrategi vil gi føringer.

Forslag til vedtak:

  1. Fylkesutvalget ber administrasjonen sette i gang arbeid med etablering av en regional jordvernstrategi som omfatter hele fylket.
  2. Fylkesutvalget gir sin tilslutning til foreslått modell for organisering, medvirkning og framdriftsplan for arbeidet.

Solveig Ege Tengesdal (KrF) la fram tilleggsforslag til punkt 2 i forslag til vedtak:
Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling (HLB) inviteres med i ressursgruppa.
Per Kåre Foss (KrF) la fram forslag til et nytt punkt tre.

Nytt punkt 3:
I tråd med nasjonale mål, skal Jordvernstrategien for Rogaland etablere klare mål for å begrensa nedbygging av landbruksjord i Rogaland på kort sikt, samt på lang sikt auke landbruksjord i Rogaland. 
Strategien må vise til tiltak som gjør målene realistiske.

Vedtak:

Punkt 1 i forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt av fylkesutvalget.
Punkt 2, med tilleggsforslaget fremmet av Ege Tengesdal, ble vedtatt med stemmen til Ap, H, KrF, Sp, MdG og V. FrP stemte for punkt 2 i forslag til vedtak.
Nytt punkt tre ble vedtatt med stemmene til KrF, Ap, H, Sp, MdG og V. FrP stemte mot. 

Sak 74/17 Høringsnotat : om fagbrev på jobb

Høringsnotat inneholder forslag om Fagbrev på jobb, en mulighet til å gå opp til fagbrev etter en kombinasjon om veiledet praksis fra en bedrift uten å ha vært lærling. Forslaget ble omtalt i Meld.St 16 (2015-2016) Fra utenforskap til ny sjanse. Høringsnotatet beskriver og drøfter problemstillinger som det må tas stilling til ved innføringen av ordningen. Departementet ber om høringsinstansenes synspunkter på disse problemstillingene.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok:
Rogaland fylkeskommunes høringsuttalelse framkommer i kolonne 2, del 4, i saksframlegget.

Sak 75/17 Midlertidig leie av skolebygg som erstatningslokale - Hordaland fylkeskommune

I forbindelse med dette arbeidet (renovering og tilbygg) må det leies et erstatningslokale som kan «huse» elevene mens arbeidet pågår. Når Etne vgs. legges ned fra neste skoleår har Hordaland fylkeskommune lokaler som kan leies som erstatningslokale. Fylkesrådmannen ser for seg å leie lokale for 2 år med virkning fra 1.08.2017.

Det har vært møter mellom representanter fra Hordaland fylkeskommune, Ølen vgs. og sentraladministrasjonen. Her har fylkesrådmannen forklart om de utfordringene en står overfor i byggeperioden når det gjelder å finne plass for de elevene som blir berørt.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok:

  1. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å inngå leieavtale med Hordaland fylkeskommune basert på de betingelsene som er beskrevet i saken, og med virkning fra 1.08.2017.
  2. Inndekning av økte leieutgifter tas stiling til i revidert budsjett juni 2017. 

Sak 76/17 Strand vgs nybygg naturbruk- behov for økt budsjettramme

Prosjektering og gjennomføring av byggearbeidene har vist seg å være betydelig mer omfattende enn forutsatt i forprosjektet, og fylkesrådmannen ser at det er behov for å øke budsjettrammen for prosjektet. Dette er i hovedsak begrunnet i dårlige grunnforhold, komplekse grensesnitt mot prosessanlegg for fiskeoppdrett, høyere entreprisekostnader enn forventet samt krav om utbyggingsavtale fra Strand kommune.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok:
Budsjettrammen for prosjektet økes med 9,3 mill. kr, til totalt 73,4 mill. kr, hvorav 7,1 mill. kr er tilført prosjektet i form av private midler.

Sak 77/17 062660 - St. Svithun vgs tilbygg og rehabilitering- behov for økt budsjettramme

Rehabiliteringsarbeidene har vist seg å være betydelig mer krevende enn hva som ble forutsatt i forprosjektet. Budsjettrammen for prosjektet ble i økonomiplan 2017-2020 justert som følge av økte kostnader i forbindelse med blant annet rivearbeidene, hvor det ble gjort funn av asbest. I ettertid har det også tilkommet ekstra kostnader i forbindelse med utskiftning av teknisk anlegg.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok:
Budsjettrammen for prosjektet økes med 5 mill. kr, til totalt 134, 5 mill. kr inkludert inventar og utstyr.

Sak 78/17 Kutt i reiseutgiftene og grensegangen mot videregående skoler 

Fylkesrådmannen har i FT-sak 23/17 orientert kort om metodikken rundt fordelingen av de konkrete reduksjonene i driftsbudsjettet. Fylkestinget har bedt om at fylkesutvalget får en nærmere redegjørelse fra fylkesrådmannen, for å ta stilling til om også videregående skoler skal få en forholdsmessig andel av reduksjonene i driftsbudsjettet.

Forslag til vedtak:
Premissene i revidert budsjett april 2017 opprettholdes. Resultatenhetene får sin forholdsmessige andel av reduksjoner, også videregående skoler.

Simon Næsse (Ap) la fram alternativt forslag til vedtak på vegne av Ap, KrF, Sp, V, MdG og FrP
Kutt i videregående skole skal kun gjøres på områder som ikke reduserer kompetansehevning for undervisningspersonell. Størst del av kuttet i reiseutgiftene skal tas i sentraladministrasjon og hos politiske organer. 

Vedtak:

Alternativt forslag til vedtak, fremmet av Næsse, ble vedtatt med stemme til Ap, KrF, Sp, V, MdG og FrP.
Høyre stemte for innstillingen. 

Del denne artikkelen på: