Fylkesutvalget 17. april 2018

Fylkesutvalget 17. april 2018

Møtet i fylkesutvalget er over. Her finner du sammendrag av sakene som skal behandles og vedtakene som er fattet. 

Dette er ikke en offisiell protokoll, og feil kan skje. Protokollen publiseres så snart den er klar i  møtekalenderen. I møtekalenderen finner du også sakspapirene til møtet.

Sak  0053/18  Godkjenning av protokoll fra fylkesutvalget møte  20.03.18.

Vedtak:   

Et enstemmig fylkesutvalg godkjente protokoll fra  fylkesutvalgets møte  20.03.18. 

Sak  0054/18  Klepp kommune - detaljreguleringsplan - Industrivegen 1B og 1C plan 4290  

Hovedutvalg for utvikling i Klepp kommune har sendt ut forslag til detaljreguleringsplan for Industrivegen 1B-1C ved Klepp stasjon på høring. Formålet med planen er å legge til rette for konsentrert boligbygging i form av rekkehus og noen mindre leiligheter i blokk.  

Fylkesutvalget må ta stilling til om kvalitet og størrelse på felles uteoppholdsarealer tilfredsstiller krav som er stilt i kommuneplanen, regionalplanen for Jæren og i henhold til rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planlegging.  

Forslag til vedtak:  

 1. Det  fremmes  innsigelse  til reguleringsplanen fordi denne har et stort  underskudd på felles uteoppholdsarealer. Kravet til felles uteopphold er ikke i henhold til overordnede planer som kommuneplanen for Klepp eller regionalplan for Jæren. Den ivaretar ikke rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planlegging.  
 2. Det gis faglig råd om å utforme planen med felles parkeringsløsninger, som i større grad gir større sikkerhet for barn og mulighet for å sikre beboerne gode felles uteoppholdsarealer.  

Per Kåre Foss (KrF) fremmet alternativt forslag til punkt 1. i innstillingen:

Fylkesutvalget påpeker at for reguleringsplanen isolert sett, er det mangler på tilstrekkelig uteoppholdsareal. Planen kan - og bør sees i sammenheng med omliggende bebyggelse og utnyttelse av felles uteoppholdsarealer kan kompensere for dette.

Fylkesutvalget gir et faglig råd til kommunen om at utbygger pålegges gjennom rekkefølgetiltak å oppgradere andre uteoppholdsarealer i nærliggende bioligområder for å sikre tilstrekkelig arealer med god kvalitet for barn, unge og voksne.

Anja Endresen (V) fremmet alternativt forslag til punkt 2 i innstillingen:

Det fremmes innsigelse med krav om å utforme planen med felles parkeringsløsninger, som i større grad gir større sikkerhet for barn og mulighet for å sikre beboere gode felles uteoppholdsarealer. 

Pål Morten Borgeli (FrP) la fram alternativt forslag:

Rogalands fylkeskommune har ingen innvendinger til reguleringsplanen.

Vedtak:  

Forslaget til FrP fikk stemmene til FrP (2) og falt. 

Alternativt forslag til punkt 1, fremmet av Per Kåre Foss fikk alle stemmer unntatt MDG (1). MDG stemte for innstillingen. 

Alternativt forslag til punkt 2, fremmet av Anja Endresen (V) ble vedtatt med stemmene til Ap, Sp, KrF, V og MDG. H og FrP stemte mot. 

 

Sak  0055/18  Randaberg kommune - gnr.47, bnr.243 - søknad om samtykke til bruksendring fra industri til detaljhandel 

Samtykkesøknaden gjelder unntak fra forbudsbestemmelser om handel i regionalplan for Jæren. Samtykke fra fylkeskommunen er en nødvendig forutsetning for at kommunen eventuelt kan innvilge dispensasjon fra kommuneplanen. Det er søkt om dispensasjon for bruksendring fra industri til detaljhandel i Randabergveien 333, gnr./bnr. 47/243.  

Søknaden om samtykke må vurderes opp mot formålet med den regionale planbestemmelsen, dvs. å styrke by- og tettstedssentre, bidra til miljøvennlige transportvalg og effektiv arealbruk. Det skal unngås en utvikling som fører til byspredning og bilavhengighet. I tillegg må søknaden om samtykke vurderes opp mot byvekstavtalens forpliktelser, dvs. om det omsøkte tiltaket bidrar til at den regionale planen blir realisert i tråd med avtalens målsettinger.  

Forslag til vedtak:  

Fylkesutvalget gir ikke samtykke til at tiltaket kan gjennomføres. 

Anita Egeli (FrP) fremmet følgende alternativ til innstillingen:

Fylkesutvalget gir samtykke til at tiltaket skal gjennomføres.

Vedtak:

Innstillingen ble vedtatt mot stemmene til H og FrP (6). 

 

Sak  0056/18  Regionreformen - høringsuttalelse til ekspertutvalgets rapport av 1. februar 2018 

Fylkesutvalget må ta stilling om ekspertutvalgets innstilling samsvarer med fylkeskommunens tidligere innspill knyttet til nye oppgaver for det regionale, folkevalgte nivået. I tillegg bør det gis en generell vurdering av forslagene som er presentert i ekspertutvalgets rapport.   

Forslag til vedtak:  

 1. Rogaland fylkeskommune slutter seg til ekspertutvalgets forslag til overføring av oppgaver til de nye fylkeskommunene med følgende merknad:        - Rogaland fylkeskommune mener at den statlige delen av akvakulturforvaltningen bør overføres til fylkeskommunen. 
 2. Rogaland fylkeskommune forutsetter fullfinansiering av oppgavene som bli overført gjennom regionreformen.  

Janne Johnsen (H) fremmet forslag om å avstå fra å stemme på punkt 1 i innstillingen inntil saken blir behandlet i fylkestinget.

Per Kåre Foss (KrF) fremmet et tilleggspunkt til innstillingen:

Det anbefales at overføring av ansvar til regionalt nivå i størst mulig grad blir gjennomført som en helhetlig prosess, og ikke blir oppdelt i mange mindre prosesser område for område. 

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok punkt 1 i innstilligen. 

Kulepunkt om akvakulturforvaltning ble vedtatt tatt ut med stemmene til H, FrP, MDG og Foss (KrF) (8). Fylkesutvalget vedtok å sende saken til ytterlige behandling i fylkestinget 24. april.

Punkt 2 i innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Tilleggspunkt fremmet av Foss (KrF) ble enstemmig vedtatt. 

Sak  0057/18  Rogaland fylkeskommunes årsregnskap og årsmelding 2017 

Rogaland fylkeskommunes årsregnskap for 2017 og årsmelding for 2017 legges fram for godkjenning.   

Forslag til vedtak:  

 1. Rogaland fylkeskommunes årsmelding for 2017 godkjennes.  
 2. Rogaland fylkeskommunes årsregnskap for 2017 godkjennes.  
 3. Overskuddet i Rogaland fylkeskommune på 20.154.561,17 kroner settes av på disposisjonsfondet.  
 4. Overskuddet i Tannhelse Rogaland FKF på 11.030.806,19 tilføres årets driftsbudsjett/frie fond for tannhelsetjenesten.  

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok innstillingen.

Sak  0058/18  Finansforvaltning i Rogaland fylkeskommune 2017 

Fylkesrådmannen vil i det følgende gi en generell orientering om fylkeskommunens finansforvaltning i 2017. Handlingsrommet for finansforvaltningen er definert gjennom:  

 •  bestemmelser i kommuneloven  
 • egen forskrift om finansforvaltning  
 •  RFKs finansreglement  

Forslag til vedtak:  

Saken tas til orientering.  

Vedtak:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak  0059/18  Revidert budsjett april 2018 

I saken vurderes hvilke endringer som bør foretas i årsbudsjett 2018 med bakgrunn i endrede forutsetninger i 2018. Hjemmel for saken er økonomireglementets §11.   

Forslag til vedtak:  

 1. Det gjøres følgende endringer i årsbudsjettet for 2018: (Se tabell på side 19 og 20 av saksfremlegget.) 
 2. Fylkesrådmannen får fullmakt til å foreta budsjettendringer på ansvar og art. 3. Årets låneopptak reduseres med 54.701.000 til kr 301.713.000 kroner.  

Vedtak:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak  0060/18  Regnskap og årsmelding 2017 - Tannhelse Rogaland FKF 

Årsmelding og regnskap 2017 for Tannhelse Rogaland FKF legges med dette fram til behandling. Saken gjelder fylkestingets godkjenning av fjorårets regnskap og årsmelding for Tannhelse Rogaland FKF.   

Forslag til vedtak:  

Regnskap og årsmelding 2017 for Tannhelse Rogaland FKF godkjennes.  

Vedtak:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak  0061/18  Kolumbus - årsrapport 2017 

Årsrapport for Kolumbus AS 2017 legges med dette fram for folkevalgt behandling.   

Forslag til vedtak:  

Årsrapport 2017 Kolumbus AS tas til orientering.  

Inghild Vanglo (Ap) fremmet følgende forslag:

Fylkesutvalget ber om at det i fremtidige årsmeldinger rapporteres på HMS og trafikksikkerhet, samt måloppnåelse for universell utforming.

Vedtak:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak  0062/18  Fylkesveger Rogaland - årsrapport 2017 

Årsrapport for fylkesveger 2017 legges med dette frem for godkjenning.   

Forslag til vedtak:  

Årsrapport fylkesveger 2017 godkjennes.  

Vedtak:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 0063/18 Bompengereformen - utvidelse av fylkeskommunal garanti for låneopptak - Ferde as  

Fylkestinget (fylkesutvalget) må ta stilling til om garantier ved selvskyldnerkausjon overfor Ferde AS til prosjektene Finnfast AS, Haugaland Bompengeselskap AS (T-forbindelsen), Haugalandspakken AS og Rogaland Bompengeselskap AS (Bypakke Nord-Jæren) bør utvides til i tillegg å omfatte inntil 10% av hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger.  

Ferde AS har også kjøpt opp alle aksjene i Rogfast AS. Rogfast skal etter planen innfusjoneres i Ferde AS. Fylkestinget må ta stilling til om det skal stilles garanti ved selvskyldnerkausjon overfor Ferde AS til prosjektet Rogfast som omfatter hovedstol med tillegg av 10% av hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger.  

Forslag til vedtak:  

Rogaland fylkeskommune gir garantier ved selvskyldnerkausjon overfor Ferde AS til følgende prosjekt:  

Finnfast AS  

 1. Rogaland fylkeskommune garanterer med selvskyldnerkausjon for lån på inntil 550 mill. kroner (2005 kr) som Ferde AS tar opp til prosjektet Finnfast.  
 2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks 550 mill. kroner (2005 kr) med tillegg av 10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Rogaland fylkeskommunes maksimale garantiansvar kan ikke overstige 550 mill. kroner (2005 kr) + 10% (totalt 605 mill. kroner).  
 3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører ved utgangen av 2029 med tillegg av inntil 2 år, jf. Garantiforskriftenes §3. 

Haugaland Bompengeselskap AS  

 1. Rogaland fylkeskommune garanterer med selvskyldnerkausjon for lån på inntil 210 mill. kroner (2011 kr) som Ferde AS tar opp til prosjektet T- forbindelsen.  
 2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks 210 mill. kroner (2011 kr) med tillegg av 10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Rogaland fylkeskommunes maksimale garantiansvar kan ikke overstige 210 mill. kroner (2011 kr) + 10% (totalt 231 mill. kroner).  
 3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører ved utgangen av 2028 med tillegg av inntil 2 år, jf. Garantiforskriftenes §3. 

Haugalandspakken AS  

 1. Rogaland fylkeskommune garanterer med selvskyldnerkausjon for lån på inntil 210 mill. kroner (2010 kr) som Ferde AS tar opp til prosjektet Haugalandspakken.  
 2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks 210 mill. kroner (2010 kr) med tillegg av 10 % avtil enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Rogaland fylkeskommunes maksimale garantiansvar kan ikke overstige 210 mill. kroner (2010 kr) + 10% (totalt 231 mill. kroner).  
 3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører ved utgangen av 2028 med tillegg av inntil 2 år, jf. Garantiforskriftenes §3. 

Rogaland Bompengeselskap AS  

 1. Rogaland fylkeskommune garanterer med selvskyldnerkausjon for lån på inntil 7 mrd. kroner (2014 kr) som Ferde AS tar opp til prosjektet Bypakke Nord-Jæren.  
 2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks 7 mrd. kroner (2014 kr) med tillegg av 10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Rogaland fylkeskommunes maksimale garantiansvar kan ikke overstige 7 mrd. kroner (2014 kr) + 10% (totalt 7,7 mrd. kroner).  
 3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører ved utgangen av 2038 med tillegg av inntil 2 år, jf. Garantiforskriftenes §3. 

Rogfast AS  

 1. Rogaland fylkeskommune garanterer med selvskyldnerkausjon for lån på inntil 16 mrd. kroner som Ferde AS tar opp til prosjektet Rogfast.  
 2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks 16 mrd. kroner med tillegg av 10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Rogaland fylkeskommunes maksimale garantiansvar kan ikke overstige 16 mrd. kroner + 10% (totalt 17,6 mrd. kroner).  
 3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører 25 år etter trafikkåpning med tillegg av inntil 2 år, jf. Garantiforskriftenes §3.  

Arne Bergsvåg (Sp) fremmet følgende tillegg til innstillingen om Rogfast på vegne av Sp, KrF, Ap:

Dersom det senere blir gitt statlig garanti for videre utbygging av kyststamveien, forutsetter Rogaland Fylke at dette også blir gjort gjeldende for Rogfast.

Anja Endresen (V) og Per Kåre Foss (Krf) fremmet tilleggsforslag om Rogfast på vegne av Sp, KrF og Ap: 

Fylkesutvalget ber rådmann sende en henvendelse til kommunalkomiteen i forbindelse med behandling av ny kommunelov hvor fylkeskommunal garanti for store riksveiprosjekter blir vurdert.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok innstillingen unntatt punktet om Rogfast.

Innstillingen om Rogfast ble vedtatt mot stemmen til MDG.

Tilleggsforslaget fremmet av Bergsvåg ble vedtatt mot stemmene til FrP, H og MDG

Tilleggsforslaget til Endresen ble vedtatt mot stemmene til FrP og H.

Sak 0064/18 Revidert rammeplan for avkjørsler og byggegrenser 

Statens vegvesen har utarbeidet et forslag til rammeplan for avkjørsler og byggegrenser på riks- og fylkesveiene i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Rammeplanen har vært på formell høring hos alle kommunene, fylkeskommunene og fylkesmenn i regionen.  

Rammeplanen er ikke et juridisk bindende dokument, men skal fungere som en veileder ved saksbehandling av søknader om avkjørsler og dispensasjon fra byggegrenser langs riks- og fylkesveier i fylket. Rammeplanen vil gi forutsigbarhet og mulighet til å vurdere ulike saker likt på tvers av kommuner og fylkesgrenser.  

Forslag til vedtak:  

Fylkesutvalget gir sin tilslutning til rammeplanens innhold. Den skal gjøres gjeldende ved søknader om avkjørsler og dispensasjon fra byggegrenser langs fylkesveiene i Rogaland.  

Vedtak:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 0065/18 Ny rutestruktur for Kvitsøysambandet 

Kvitsøysambandet er et fylkeskommunalt ferjesamband i Rogaland som går mellom Kvitsøy og Mekjarvik i Randaberg. Sambandet trenger ny kontrakt for perioden fra 1. 12. 2019 til åpning av Rogfast. Anbudsdokumentene må lyses ut snarest.  

Som grunnlaget for anbudet har Statens vegvesen på bestilling fra Rogaland fylkeskommune utarbeidet forslag til ny rutestruktur for Kvitsøysambandet med mer.  

Forslag til vedtak:  

 1. Forslag til nytt rutetilbud som beskrevet i saksfremlegget legges til grunn ved utlysningen av anbud på drift av Kvitsøysambandet fra 1.12.2019 til åpning av Rogfast. 
 2. Det legges inn opsjon på krav om «lavutslipp».

Vedtak:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 0066/18 Bussanbud Ryfylke sør

Ryfast-forbindelsen åpner mot slutten av 2019. Dagens kollektivtilbud mellom Strand og Nord-Jæren blir dermed gjennomgående endret fra å gå sjøveien til å bli et integrert busstilbud mellom ulike målpunkt på Ryfylkesiden og målpunkt på Nord- Jæren.  

Saken omhandler rutetilbudet med buss etter åpningen av Ryfast, bussteknologivalg for driftsanbudet og bussdepot på Ryfylke-siden.   

Forslag til vedtak:  

 1. Det legges innen ruteproduksjon for ruteneJørpeland-Stavanger(rute100) og Tau-Solbakk/Forus (rute 101,102) på et nivå som ligger midtveis mellom «lavt alternativ» og «høyt alternativ». Kolumbus får i oppgave å vurdere detaljene.  
 2. Sykkelbussen (rute 109) legges inn som opsjon, for senere politisk behandling, og med et volum som i «lavt alt.». Brukt/innleid bussmateriell vurderes i en overgangsperiode. EURO VI-kravet kan da avvikes fra.  
 3. Produksjonsvolumet på de øvrige rutene (lokalruter i Strand,Forsand og Hjelmeland) holdes på tilsvarende nivå som i dag. Unntaket er rute 120 Forsand-Solbakk som økes i tråd med Kolumbus anbefaling.
 4. Opsjon på «Ryfylkeekspressen» og buss til Preikestolhytta tas ut med mindre Kolumbus selv har finansiering.  
 5. Det settes minstekrav til EURO VI-standard på hele bussparken. Alternativ med lav-/nullutslipps-løsninger legges inn som opsjon for senere politisk behandling.  
 6. Kolumbus stiller depot til disposisjon for operatør av rutedriften i anbudet «Ryfylke Sør». Det legges til grunn at depotløsningen er kostnadsnøytral.  

Marianne Chesak (Ap)fremmet følgende tilleggspunkt til innstillingen:

Pkt 7 - Fylkesrådmannen bes vurdere de økonomiske konsekvensene av å vektlegge miljø med 30% til fylkestingets behandling.

Arne Bergsvåg (Sp)fremmet følgende alternativ til punkt 1 - 4 i innstillingen:

 1. Det legges opp til en ruteproduksjon for rutene Jørpeland-Stavanger (rute 100) og Tau-Solbakk/Forus (rute 101, 102) med i snitt 6 avganger i timen i rushtiden. Utenom rush legges det opp til timesfrekvens i tråd med fylkesrådmannens forslag. Kolumbus får i oppgave å vurdere detaljene. Tillegg til punkt 
 2. Sykkelbussen (rute 109) legges inn som opsjon, for senere politisk behandling, og med et volum som i «lavt alt.». Brukt/innleid bussmateriell vurderes i en overgangsperiode. EURO VI-kravet kan da avvikes fra. Fylkesrådmannen bes ses på muligheten for å vurdere ulike typer bussmateriell som kan ivareta intensjonen, samt utplassering av bysykler nært bussknutepunkter fra Ryfast jf. Vedtak i Fylkesrådet for funksjonshemmede. 
 3. Kostnaden ved å øke ruteproduksjonen på rutene til Hjelmeland og Fiskå/Voster i tråd med Kolumbus forslag vurderes frem til fylkestinget. Det vurderes også alternative reduksjoner tilsvarende som økningen i ruteproduksjon. Rute 120 Forsand-Solbakk økes i tråd med Kolumbus anbefaling. 
 4. Opsjoner på buss til Preikestolhytta og «Ryfylkeekspressen» opprettholdes.

Punkt 5 og 6 som rådmannens.

Torfinn Ingeborgrud (MDG) fremmet et tilleggsforslag i to punkter:

 1. I FU-møtet 19.09.2017 stilte MDG spørsmål om en bestillingsløsning, en «on demand» autonom minibuss kan bli en løsning for syklister som kommer i grupper og ønsker å passere gjennom Ryfast, og da særlig sykkelturister. Kan rådmann i forkant av fylkestingsmøtet be om en vurdering fra Kolumbus knyttet til dette, og om dette kan legges inn som en opsjon i anbudet? Denne bestillingsbussen trenger ikke være autonom fra starten. En bestillingsløsning vil være tilpasset ujevne behovet, og vil kunne ta unna toppene med sykkelturister i turistsesongen.
 2. Anbudet bør ellers vurderes utformet slik at det krever at alle busser har plass til mindre antall sykler på samme måte som de skal ha plass til barnevogner. 

Anita Egeli (FrP) fremmet alternativt forslag til innstillingen i tre punkter:

1. Det legges inn ruteproduksjon for rutene Jørpeland-Stavanger (rute 100) og Tau-Solbakk/Forus (rute 101,102) etter «høyt alternativ». Rutetilbudet evalueres og eventuelt justeres etter ett års drift. Det er viktig at kollektivtilbudet får en god start slik at reisemønsteret stimulerer til økt bruk av kollektivtransport. 

 • Anbudet gjøres så fleksibelt at det kan tilpasses etter hvert. 
 • Rogaland fylkeskommune er spesielt bekymret for et svekket kollektivtilbud mellom Tau og Jørpeland da begge alternativer forutsetter bussbytte på Solbakk. Spesielt for elevene som er avhengig av buss til/fra Strand vgs. Evalueringen må fange opp dette forholdet.  

2. Fylkesrådmannen bes gjennom anbudet utfordre leverandørene til å komme med nye gode løsninger for å frakte sykler med buss gjennom Ryfast. Det vurderes også andre endepunkt enn Fiskepiren (f.eks sykkelstamveien og Ullandhaug (UiS/SUS) og Forus.

3. Det stilles krav til at alle nye busser skal være utstyrt med sikkerhetsbelte på alle sitteplasser.

Vedtak:

Alternativt forslaget til innstillingen fremmet av Egeli fikk to stemmer og falt. 

Innstillingen fikk ingen stemmer og falt.

Alternativt forslag fremmet av Bergsvåg ble vedtatt med 13 mot 2 (FrP) stemmer. 

Tilleggspunkt fremmet av Chesak ble vedtatt mot stemmene til FrP.

Tilleggsforslagene til Ingeborgrud ble vedtatt mot stemmene til H og FrP (6).

Sak 0067/18 Bestillingsbuss i Sauda 

Det kjøres i dag lokalbuss i Sauda i ordinære ruter. Frekvens og åpningstid er begrenset, og passasjerbelegget er svært lavt. Kolumbus har nå utarbeidet et bestillingsopplegg som vil erstatte de aller fleste turene med lokalbuss i Sauda.  

Forslag til vedtak:  

 1. Bestillingsopplegget «HentMeg» iverksettes i Sauda fra 1.juli 2018.  
 2. Det forutsettes at Kolumbus evaluerer opplegget etter en tids drift.

Vedtak:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 0068/18 Forsøksprosjekt med 10-kroners buss på bynære ruter i Eigersund 

Saken omhandler om det skal iverksettes et takstsforsøk med 10-kroners billett på bynære ruter i Egersund.  

Forslag til vedtak:  

 1. Kolumbus får i oppdrag å iverksette et toårig forsøk med 10-kroners billett i Egersund. Forsøket utformes som 10-kroners billetten i Haugesund.
 2. Etter to år evalueres forsøket og vurderes opp mot erfaringene som da er hentet fra «HentMeg»-forsøket i Sauda.  
 3. Kolumbus får mandat til å vurdere ruteendringer i Egersund. Endringene forutsettes å være kostnadsnøytrale.  

Vedtak: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 0069/18 Handlingsplan cruisestrategi for Vestlandsfylka 2018 – 2020 

Fylkesutvalet skal ta stilling til om Handlingsplan Cruisestrategi for Vestlandsfylka 2018 – 2020 skal godkjennast.  

Forslag til vedtak:  

Rogaland fylkeskommune sluttar seg til Handlingsplan cruise for Vestlandsfylka 2018 – 2020.  

Arbeidet for at det blir etablert lade- og landstraum eller ikkje-fossil energibruk, til cruiseskip i regionen.  

Rogaland fylkeskommune peikar på at det er nokre utfordringar knytt til høge tal besøkjande over ein kort periode ved einskilde turistattraksjonar i Rogaland. Desse utfordringane kan vere knytt til beredskap, berekraft eller naturopplevelsar. Det vert etterlyst eit betre samarbeid mellom relevante organisasjonar for å koordinere og dimensjonere talet turistar som besøker turistattraksjonar på ein bærekraftig måte.  

Anja Endresen (V) fremmet følgende endringsforslag:

Foreslår å ta inn «….etablert ordning for lade- og landstrøm…» i innstillingens andre avsnitt.

Torfinn Ingeborgrud (MDG) fremmet tilleggsforslag:

Rogaland fylkeskommune bes spesielt om at Tiltak 5, om at de anbefalingene Sjøfartsdirektoratet har foreslått for verdsarvfjordane også innføres på nasjonalt nivå, blir prioritert. 

Vedtak:

Innstillingen med endringsforslaget ble enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslaget fra Ingeborgrud falt mot stemmene til Ap og MDG (5).

Sak 0070/18 Kantinedrift på våre videregående skoler og tiltak som kan utvikle kantinene 

I denne saken beskriver og vurderer fylkesrådmannen tiltak som kan utvikle skolekantinene. En ser på mulige tiltak for å bedre kantinens økonomiske resultat, effekt for elevenes kosthold og det psykososiale miljøet. I saken vurderer fylkesrådmannen også de skolene som har private tilbydere og hvilke forutsetninger disse driftes under.   

Forslag til vedtak:  

 1. Sak om kantinedrift ved de fylkeskommunale videregående skolene tas til orientering.  
 2. Som hovedregel skal skolene selv ha ansvar for kantinedriften for å sikre et sundt, godt og variert varesortiment. Det må legges til rette for at elevrådet og kantineleder får et godt samarbeid slik at elevene kan være med å påvirke sortimentet i kantinene.  
 3. Kantiner som driftes av skolen skal ha som mål å drive uten underskudd. Et eventuelt underskudd ved kantinedrift i egen regi dekkes av skolen.  
 4. I behandling av 2019 budsjettet vil fylkestinget vurdere å dekke inn et subsidiebeløp for kantineansatt (alt. pr elev) for å sikre eleven et godt vareutvalg til fornuftige priser.  
 5. De fylkeskommunale videregående skolene som har kantiner skal utarbeide en opptrappingsplan for hvordan skolen skal fortsette å stimulere til gode rammer for måltidene og ernæringsmessig kvalitet på tilbudet uavhengig av driftsform – Basert på nasjonale anbefalinger. 

Anita Egeli (FrP) fremmet alternativt forslag til innstillingen:

 1. Skolen bestemmer om kantinen skal drives av skolene selv eller ved hjelp av eksterne aktører.
 2. Kantiner som riftes av skolen skal ha som mål å drive uten underskudd. Et eventuelt underskudd dekkes av skolen.
 3. Det må legges til rette for at kantineleder får et godt samarbeid med elevrådet. 

Simon Næsse (Ap) fremmet tre tilleggspunkter:

 1. Rådmannen bes fremme sak til fylkestinget om muligheten og økonomiske konsekvenser av å tilby gratis frokost til alle elevene i våre skoler. 
 2. For å bidra til mindre plast ønsker vi at bruk av plast fases ut der det er mulig fra alle fylkeskommunale kantiner.
 3. Allergihensyn må tas i mattilbudet som tilbys i våre kantiner.Vedtak: 

Vedtak:

Alternativt forslag fremmet av Egeli falt. Innstillingen ble vedtatt med 13 mot 2 stemmer (FrP). Tilleggpunktene fremmet av Næssa ble vedtatt mot FrP og Høyre (6).

Sak 0071/18 Støtte til konferansen KnowHow EdTech 2018 

NETTOP- UiS, som er UiS sin avdeling for utvikling av digitale læremidler, søker om finasiell støtte til: - å planlegge, markedsføre og gjennomføre KnowHow EdTech konferansen 2018,  

Forslag til vedtak:  

Søknaden støttes med kr. 200 000,- under forutsetning av at det tas inn bidrag fra våre egne skoler som skissert. Beløpet dekkes via ansvar 3090 – Etter fylkesutvalgetes nærmere bestemmelse.  

Vedtak:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 0072/18 Supplerende oppnevning av styremedlemmer til regionale kulturinstitusjoner - varamedlem stavanger symfoniorkester 

Fylkeskommunene overtok i 2010 statens ansvar for oppnevning av styreledere og styremedlemmer til region-/landsdelsinstitusjoner og knutepunktinstitusjoner. I FT- sak 17/18 ble det gjort oppnevninger av styremedlemmer til Stavanger symfoniorkester. Fylkestinget oppnevnte bare ett varamedlem, og det må derfor nå oppnevnes et nytt varamedlem.  

Forslag til vedtak:  

Utvalget oppnevner Ole Hetland som nytt varamedlem i styret for Stavanger Symfoniorkester.

Vedtak:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

 

Sak 0073/18 Deltakelsen i ordningen om fylkesvise mobbeombud 

Fylkestinget vedtok (sak 16/16) etablering av mobbeombud i Rogaland. Stillingen skulle evalueres etter to år.  

Skal Rogaland fylkeskommune delta i den nye nasjonale mobbeombudsordningen? Hvordan skal arbeidet i så fall organiseres og finansieres i RFK?  

Forslag til vedtak:  

 1. Rogalandfylkeskommunedeltaridennyenasjonalemobbeombudsordningen.  
 2. Inntil videre planlegges og gjennomføres arbeidet innenfor nåværende stillingsressurser (jf. alternativ 1 i saksutredningen).  
 3. Det tas stilling til eventuelle økte ressurser (ny stilling) i forbindelse med kommende rullering av økonomiplanen/ behandling av årsbudsjett 2019.

Vedtak:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 0074/18 Ny høringsuttalelse til IVAR sin konsesjonssøknad om konsesjon, ekspropriasjon og tillatelse til forhåndtiltredelse - drikkevann fra birkelandsvatnet i bjerkreim kommune 

Bakgrunn for saken er at fylkesrådmannen i sin saksutredning til sak 39/16 har gjort en skrivefeil som kan ha hatt betydning for fylkesutvalgets vedtak, på møte 16. mars 2016.  

Fylkesutvalget bes om å vedta ny høringsuttalelse.  

Forslag til vedtak:  

Fylkesutvalgets vedtak i sak 39/16, 16. mars 2016, oppheves og saken blir tatt under ny behandling, 17.april 2018. Saksutredningen inneholdt en betydelig feil, som kan ha bidratt til selve vedtaket som ble fattet. NVE blir gjort oppmerksom på vedtaket og at høringen vil bli tatt under ny behandling, 17.april 2018.  

Fylkesutvalget ber fylkesrådmannen anmode IVAR om å skaffe til veie bedre dokumentasjon på at det vil være behov for denne nye drikkevannskilden, med utgangspunkt i stadig synkende vannforbruk og mulighet/planer for oppgradering av eksisterende ledningsnett.  

Leif Erik Egaas (H) fremmet alternativt forslag til innstillingen på vegne av alle partier:

 1. Fylkesutvalget viser til nye opplysninger om økonomien vedrørende Store Myrvatn, og frarår på bakgrunn av dette konsesjon for Birkelandsvatnet. Fylkesutvalget ber NVE avslå søknaden for alternativ 1, Birkelandsvatnet. Dette er begrunnet i at Birkelandsvatnet ligger midt i et aktivt landbruksområde med ca 40 gårdsbruk, et nytt drikkevannsreservoir her skaper usikkerhet med hensyn til de langsiktige mulighetene for å drive landbruk i området.
 2. Fylkesutvalget mener derfor at alternativ 2, Store Myrvatn, er et bedre alternativ. Fylkesutvalget forutsetter å få saken på ny høring hvis IVAR søker om konsesjon knyttet til Store Myrvatn. 

 

Torfinn Ingeborgrud (MDG) la fram forslag om to tilleggspunkter: 

 1. Fylkesutvalget ber også NVE anmode de eierkommunene som har størst lekkasjeandel i ledningsnettet om å prioritere økt utskifting av ledningsnett med lekkasjer.
 2. Fylkesutvalget ber NVE i sin saksbehandling om å ta tydelig stilling til hvorvidt uttak av drikkevann til ledningsnett med høy andel lekkasjer er i henhold til aktsomhetsprinsippet, som følger av vannressursloven §5.

Vedtak:

Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt av fylkesutvalget. Punkt 1 i tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt. Punkt 2 i tilleggsforslaget ble vedtatt med stemmene til Ap, Sp, MDG og H. FrP, KrF og V stemte mot. 

Sak  0075/18 Søknad om fritak fra politiske verv, Knut Atle Seim, H og Benedicte Johannessen, H – Opprykk / nyvalg

Seim og Johannessen søker i mail datert hhv 9. april og 16. april om fritak fra sine verv som folkevalgte i Rogaland fylkeskommune for resten av valgperioden. 

Forslag til vedtak: 

 1. Søknad fra Knut Atle Seim, H, om fritak fra samtlige verv med virkning fra 1. mai 2018, avslås. 
 2. Søknad fra Benedicte Johannessen, H fritak fra samtlige verv med virkning fra 1. mai 2018, gjeldende for resten av valgperioden, innvilges: 
 • Fylkestinget – medlem
 • Fylkesutvalget – vara Opplæringsutvalget – medlem
 • Filmkraft Rogaland Senter, styret – vara KS Fylkesmøtet – vara 
 • Vestnorsk Jazzsenter – medlem

     3. Det foretas følgende opprykk / nyvalg, gjeldende fra 1. mai 2018: 

 Janne Johnsen (H) fremmet følgende forslag til innstillingen:

Nyvalg og opprykk

Som følge av Benedicte Johannessens fritakssøknad gjøres endringer i utvalg og vararepresentanter i utvalgene slik at utvalgene/vararepresentanter blir som følger:

1.    Fylkestinget 

 • ordinært opprykk

Vararepresentantlisten suppleres ikke

2.    Opplæringsutvalget

 • ny fast representant for Benedicte Johannessen, Aase Simonsen

Vararepresentanter

 1. Kenneth Austrått (for Aleksander Stokkebø) – fast representant så lenge Aleksander Stokkebø er på Stortinget
 2. Staale Grude Haaland
 3. Liv Todnem
 4. Lisbeth Vikse
 5. Ragnvald Nilsen
 6. Peter Schwarz
 7. Janne Johnsen

3.    Regional og Kulturutvalget 

Vararepresentanter

 1. Staale Grude Haaland
 2. Tone Knappen Brandtzæg
 3. Andreas Fredriksen
 4. Trine Danielsen
 5. Eli Aga
 6. Sverre Mauritzen

4.    Samferdselsutvalget

 • ny fast representant i stedet for Aase Simonsen, Harald Stakkestad

Vararepresentanter:

 1. Trine Danielsen
 2. Staale Grude Haaland
 3. Elin Schanche
 4. Terje Jørgensen
 5. Aase Simonsen
 6. Lisbeth Vikse

5.    Filmkraft:

Vara: Tone Knappen Brandtzæg

6.    Vestnorsk Jazzsenter:

Fast representant: Lisbeth Vikse

7. Utvandrersenteret – oppnevnes ikke ny da vi mener dette er nedlagt?

8.    Ryfylke vannområdeutvalg:

Ny vara: Per Fatland

Vedtak: 

Forslaget til Johnsen ble enstemmig vedtatt.

Fylkesutvalget 20. mars 2018

Del denne artikkelen på: