Fylkesutvalget 17. oktober 2017

Møtet i fylkesutvalget ble avsluttet kl. 15.40. Neste møte er fylkestinget 24. oktober. Det blir også ekstraordinært møte i fylkesutvalget samme dag. Møtene holdes på hotell Residence Sandnes.   

Trykk F5 for å oppdatere. Dette er ikke en offisiell protokoll, og feil kan skje. Protokollen publiseres så snart den er klar i   møtekalenderen. I møtekalenderen finner du også sakspapirene til møtet.

Sak 165/17 Godkjenning av protokoll fra fylkesutvalgets møte 19.09.2017

 

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg godkjente protokoll fra fylkesutvalgets møte 19. september 2017.  

Sak 166/17 Bokn kommune - gnr.7, bnr.12 - detaljregulering - Nordre Vågholmen

Bokn kommunen har sendt på høring og lagt ut forslag til reguleringsplan for Nordre Vågholmen til offentlig ettersyn. Omega Areal AS har utarbeidet planen på vegne av grunneieren. Formålet med reguleringsplanen er å etablere et reiselivsanlegg i form av 8 nausthytter/sjøbuer med båtplasser og felles badeplass

Planen vil innebære inngrep i et område med store kulturhistoriske interesser, i sjøen og på Nordre Vågholmen. Kulturavdelingen i fylkeskommunen har gitt egen uttalelse i saken.

Fylkesutvalget må ta stilling til om friluftsinteressene i fremlagte plan i tilstrekkelig grad er sikret.

Forslag til vedtak:

 1. Det fremmes innsigelse til reguleringsplan for Nordre Vågholmen, datert 27.02.2017 med siste revisjon 03.04.2017, fordi den ikke sikrer friluftsinteressene i tilstrekkelig grad.
 2. Innsigelsen kan frafalles ved at planen viser et uavbrutt og sammenhengende friluftsområde, i sjø for bygging av brygge i nord, og over holmen til «Hummerparken» i sør. Det må i tillegg legges inn et rekkefølgekrav om at brygge for allmennheten/båtfolket skal anlegges før reiselivsanlegget blir anlagt.
 3. Det gis faglig råd om å redusere størrelsen på utleieenhetene.
 4. Det gis faglig råd om at planområdet utvides til også å omfatte søndre delen av Hummerparken med formål friluftsområde med hensynssone kulturmiljø.

 

Elin Schanche (H) la fram et alternativt forslag til innstillingen:
Punkt 3 i innstillingen tas ut. 

Anita Egeli (FrP) la fram et alternativt forslag til innstillingen:
Fylkesutvalget har ingen innvendinger til detaljregulering – Nordre Vågholmen.

Vedtak

Forslaget fra FrP fikk stemmene til Frp (2 stemmer) og falt.
Punktene 1,2,og 4 ble vedtatt med stemmene til KrF, Ap, Sp, V, og MdG. FrP stemte mot. 
Forslaget fra Schanche ble vedtatt med stemmene til H, KrF, Ap, Sp, V, FrP. MdG stemte mot.

Sak 167/17 Endelig behandling av regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning

Planhøringen er gjennomført, og fylkesrådmannen legger fram plandokumentet til endelig behandling og vedtak. Plandokumentet er justert som følge av innspill i uttalelsene fra høringsinstansene. Endringene er av en slik karakter at det ikke anses som nødvendig å legge planen ut på en ny høring.

Forslag til vedtak:
1. Rogaland fylkeskommune vedtar Regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning 2017-2024, i samsvar med plan- og bygningslovens § 8-4.

Anja Berggård Endresen (V) la fram et tilleggsforslag til innstillingen
Fylkestinget ber om at det som en oppfølging av Regionalplanen, skrives en sak med gjennomgang av tilskuddsordningene på området. Denne saken må belyse både organiseringen av tilskuddsordningene som er på feltet idag, men må også se på hvordan disse tilskuddsordningene kan justeres for å minske byråkrati både for søkerne og fylkeskommunen.

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt av fylkesutvalget.
Tilleggsforslaget, fremmet av Endresen, ble enstemmig vedtatt av fylkesutvalget. 

Sak 168/17 Forslag til strategisk næringsplan 2018 - 2028. Lund kommune. Høyring

Lund kommune har forslag til strategisk næringsplan 2018- 2028 på høyring. Fylkesutvalet skal vurdera om fylkeskommunen skal gi uttale eller ta forslaget til strategisk næringsplan til orientering.

Vedtak

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok: 

Rogaland fylkeskommune tek Strategisk næringsplan 2018- 2028 for Lund kommune til orientering. Fylkeskommunen ber kommunen vurdera oppmodingane som kjem fram i saksutgreiinga.

Sak 169/17 Regionalplan sjøareal havbruk. Godkjenning av tekst

Fylkesutvalet får plandokumentet til handsaming for å godkjenne teksten i plandokumentet jf. punkt 6 i vedtaket om godkjenning av Regionalplan sjøareal havbruk.

Vedtak

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok:
Fylkesutvalet godkjenner teksten i plandokumentet.

Sak 170/17 Regional kystsoneplan for Sunnhordland og ytre Hardanger. Vedtak

Hordaland fylkeskommune sender Regionalplan for Sunnhordaland og ytre Hardanger til vedtak i Rogaland fylkeskommune. Planen omfattar sjøareal i Vindafjord kommune og skal difor og vedtakast her.

Fylkestinget i Rogaland skal ta stilling til Regional kystsoneplan for Sunnhordaland og Ytre Hardanger og godkjenne planen.

Forslag til vedtak: 

Rogaland fylkeskommune vedtek med heimel i plan- og bygningslova § 8-4 Regional kystsoneplan for Sunnhordland og ytre Hardanger med endringane som kjem fram i saka.

Torfinn Ingeborgrud (Mdg) la fram et alternativt forslag til innstillingen:  

1. Med heimel i plan- og bygningslova § 8-4 vedtek fylkestinget Regional kystsoneplan for Sunnhordland og ytre Hardanger med tilrådde endringar slik det no kjem fram av saksframlegget.

2. Framlegget til regional kystsoneplan for Sunnhordaland og Ytre Hardanger er eit viktig kunnskapsgrunnlag for forvaltning av kystsona for lokale og regionale mynde. Arbeidet med plankart er eit pilotarbeid, og fylkestinget ber om at dette rullerast etter to år og at kommunane i planområdet skal trekkjast inn i arbeidet.

3. I tråd med Regional planstrategi får fylkesutvalet ansvar for oppfølging av Regional kystsoneplan for Sunnhordland og ytre Hardanger. Det skal utarbeidast eit meir detaljert 4-årig handlingsprogram som tar for seg oppfølging av planen.

4. Nytt punkt under paragraf 2 - generelle retningslinjer:

Det skal takast omsyn til at kystgardar skal ha ei bærekraftig utvikling, herunder ha høve til å drive næring innanfor planområda. Dette skal skje i samsvar med dei lokale landbrukskontora.

5. Ein må kvalitetssikre at alle kart som ligg ved i planen er oppdatert.

6. Detaljert arealplanlegging ligg til kommunane sitt ansvarsområde, og er juridisk bindande. Plankartet i den regionale planen er retningsgjevande og skal leggjast til grunn for kommunal planlegging, men det er ikkje juridisk bindande.

7. Tillegg under delmål 4.1:

… Dette inneber at ein føreset at alle partar arbeider aktivt for å innfase den til ei kvar tid mest miljøvennlege teknologien med tanke på utslepp, forureining, rømming, smitte og dyrevelferd. 

Vedtak

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok innstillingen.
Forslaget fra Ingeborgrud følger saken til behandling i fylkestinget.  

Sak 171/17 Matsatsing Rogaland - økonomisk støtte og ny regional satsing

Bakgrunn for saken er tre konkrete søknader om penger, Det Norske Måltid (kr 250 000), FUD Expo (kr 300 000) og Gladmat (kr 500 000) samt en uformell henvendelse om bidrag til Norgescup for kokk og servitørlærlinger (de fikk kr 50 000 til dekning av husleie på Jåttå vgs i februar 2017). 

Forslag til vedtak:

Rogaland fylkeskommune anerkjenner Gladmat og det Norske måltids betydning for Matfylket Rogaland og er positive til å til å samle matnæringen for å lage en felles matstrategi. Det settes derfor av inntil kr.200 000 til igangsetting av et bransjedrevet matnettverk og oppfølging. Målet vil være å skape innhold i Matmanifestet for Rogaland.

Administrasjonen bes om å legge fram en omforent strategi og tiltak for matnæringen i forbindelse med HP næring. Tiltakene som foreslås prioritert må være godt forankret i fylkeskommunens egne relevante planer innen dette området.

 

Årlig settes det av kr.50 000 til Norgescup kokk- og servitørlæringer.

Anja Berggård Endresen (V) fremmet et tilleggsforslag på vegne av V og MdG.

Fra 2018, settes det årlig av 100 000 kroner til Måltidskonferansen «Måltidsglede» i samarbeid med helse- og omsorgsdepartementet under forutsetning av at konferansen legges til Rogaland.

Vedtak

Innstillingen og tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt av fylkesutvalget. 

Sak 172/17 Revisjon av retningslinjer for tilskuddsordninger innen kulturfeltet

I forbindelse med Regional kulturplan for Rogaland 2015-2025, vedtatt i fylkestinget 21.04.15 (sak 19/15) ble retningslinjene for flere av tilskuddsordningene innen kulturfeltet også revidert. I FT-sak 89/16 ble det gjort en første revisjon av retningslinjene. Ut fra den erfaring som er høstet etter fjorårets revisjoner, ser fylkesrådmannen at det også i 2017 er behov for mindre endringer av noen av retningslinjene. Disse er av mer teknisk karakter, og innebærer ikke endringer av tilskuddsordningenes formål og innretning, eller målgrupper.

Utvalget bes om å ta stilling til og vedta forslag til nye retningslinjer.

Forslag til vedtak: 

1. Utvalget slutter seg til fylkesrådmannens vurderinger og vedtar reviderte retningslinjer for tilskuddsordninger innen kulturfeltet.
2. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å gjøre justeringer av søknadsfrister for de ulike tilskuddsordningene ved behov.

Elin Schanche (H) la fram tilleggsforslag til et nytt punkt 3:

I retningslinjene til regionale kulturbygg endres maksimal tilskuddsramme til kr. 15 millioner.

Vedtak

Punkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt av fylkesutvalget.
Forslaget til et nytt punkt 3 fikk stemmene til H (4 stemmer) og falt. 

Sak 173/17 Kulturkort for ungdom - utgreiing 2017

Fylkesrådmannen vil med denne saka gjere greie for om det er råd å opprette ei ordning med kulturkort for ungdom, og om kulturkort for ungdom vil vere eit tenleg verkemiddel for å nå målet om å betre tilgangen til kulturelle opplevingar og aktivitetar for barn og unge.

Forslag til vedtak:

Utvalget er positiv til kulturkort for ungdom, og ber om ny sak når Buskerud har gjort sine erfaringer etter ett år, samt når ungdommens fylkesting er på plass og kan gi sine innspill.

Elin Schanche (H) la fram alternativt forslag til innstillingen:
Utvalet tek saka til orientering.

Vedtak

Alternativt forslag, fremmet av Schanche, fikk stemmene til H (4 stemmer) og falt.
Innstillingen ble vedtatt med stemmene til KrF, Ap, Sp, V, MdG og FrP. 

Sak 174/17 Sunne kantiner - videregående skoler i Rogaland

I denne saken vil fylkesrådmannen orientere om driften av kantinene ved de videregående skolene i Rogaland. Saken begrenser seg til driften av kantiner som skolene driver selv, og tar stilling til om det bør settes av egne midler til skolenes kantiner i budsjettet.

Forslag til vedtak:

· Saken om sunne kantiner ved de videregående skolene i Rogaland tas til orientering.
· Et eventuelt forslag om subsidiering for å ivareta ernæringsmessige hensyn kan vurderes i sammenheng med økonomiplanprosessen.

Ragnvald Nilsen (H) la fram et tilleggsforslag til innstillingen:

 1. Kantinene i Rogaland skal drives etter selvkostprinsippet.
 2. saken oversendes fylkestinget for endelig behandling.

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt av fylkesutvalget.
Tilleggsforslaget, fremmet av Nilsen, ble enstemmig vedtatt av fylkesutvalget. 

Sak 175/17 Høring - forslag til endring i bestemmelsene om fagprøve, svenneprøve, praksisbrevprøve og kompetanseprøve

Utdanningsdirektoratet har sendt på høring forslag om endringer i forskrift til opplæringslova §§ 3-48 til 3-68 om fag-, svenne-, praksisbrev- og kompetanseprøver. Forslaget inneholder både endringer i innhold og struktur. Det er også forslag om noen endringer i forskriftens del VI om dokumentasjon, tilsvarende endringer foreslås også i forskriftens kap. 4 og forskrift til friskoleloven.

Vedtak

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok:

 • Fylkesutvalget slutter seg til fylkesrådmannens uttalelse til høringen
 • Fylkesutvalget forutsetter at de økonomiske konsekvensene en endring i forskriften vil medføre, blir kompensert gjennom økte overføringer til fylkeskommunen.

Sak 176/17 Avsatt støtte til Haugesund International School

I sak 38/17 vedr. revidert budsjett fattet fylkestinget vedtak om å sette av NOK 250.000,- i støtte til Haugesund International School. I vedtakets punkt 6. ble det videre vedtatt at: «Fylkestinget ber fylkesrådmannen fremme en sak til fylkesutvalget vedrørende støtten som er avsatt til internasjonal skole Haugalandet». Med bakgrunn i vedtaket legger fylkesrådmannen fram sak for fylkesutvalget om støtte til Haugesund International School.

Saken reiser spørsmål om fylkestinget har adgang til å fatte vedtak om tildeling av driftsstøtte direkte i budsjettsammenheng uten forutgående saksbehandling, herunder om forbudet mot usaklig forskjellsbehandling er overholdt ved en slik fremgangsmåte.

Forslag til vedtak: 

Saken legges fram for fylkesutvalget til endelig avgjørelse.

Solveig Ege Tengesdal (KrF) la fram forslag til innstilling på vegne av KrF, Ap, V, Sp, MdG og FrP:

Haugalandet er en internasjonalt rettet region. Fylkesutvalget mener at en internasjonal skole er viktig for regionens næringsutvikling og konkurranseevne.  Ved å kunne tilby et internasjonalt undervisningsopplegg i regionen, vil det være mulig å tiltrekke seg god og nødvendig kompetanse fra utlandet. I tillegg sikrer vi familier som skal, eller har hatt lengre opphold i utlandet, bedre muligheter for kontinuitet i undervisningen.  Fylkesutvalget opprettholder vedtaket om støtte til etablering av Haugesund International School på kr. 250.000.

Vedtak

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok alternativt forslag til innstillingen, fremmet av Ege Tengesdal.

Sak 177/17 Jernbanedirektoratet / Kolumbus samarbeidsavtale

Samarbeidsavtale om rute-, takst- og billettsamarbeid inngått mellom Jernbanedirektoratet og Kolumbus AS legges fram til orientering.

Vedtak 

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok:
Saken tas til orientering.

Sak 178/17 Tausambandet - drift i perioden 2018 – 2019

Statens vegvesen har inngått avtale med Norled om drift av fergesambandet Stavanger – Tau for årene 2018 og 2019, med opsjon for to ganger 12 måneder i 2020 og 2021.

Statens vegvesen har avsluttet forhandlingene med Norled AS. Endelig avgjørelse vedrørende fergetilbudets omfang i 2018 og 2019 må tas. I tillegg er muligheter for merinntekter ved endret takstregulativ blitt utredet. I utredningen er det tatt høyde for økte inntekter korrigert for eventuelle avvisningseffekter grunnet høyere takster og effekter som skyldes kontraktsregimet (nettokontrakter). Det må tas stilling til om endringer i takstregulativet skal iverksettes.

Forslag til vedtak:

1. Ruteopplegget for fergesambandet Tau – Stavanger som gir maksimal reduksjon i antall rundturer innenfor de rammene som kontrakten fastsetter, men med en ekstra rundtur i rute 3 på ettermiddag mandag-torsdag bestilles. Et slikt alternativ vil gi samme transportkapasitet som dagens ruteproduksjon mandag-lørdag og en liten økning på søndag.

2. Dagens takstopplegg for fylkeskommunens ferger endres ved at takst for elbiler skal følge vanlige lengdegrupper fra 1. januar 2018.

Marianne Chesak (AP) på vegne av AP, KrF, V, MdG, og FrP fremmet alternativt forslag til punkt 2:
Grunnet betydelig økt behov for tilskudd til å drifte Tau-sambandet de 2 neste år, samt kunne gjennomføre en best mulig ruteproduksjon settes takstsonen for sambandet til sone 17 fra 1/1-2018.

Anja Berggård Endresen (V) la fram et oversendelsesforslag:
Fylkesutvalget ber om en vurdering av pris og praktisk gjennomføring av vedlagte ruteforslag, både med og uten økte antall avganger. Vurderingen skal legges frem før fylkestinget 24.10.

Vedtak

Punkt 1 i innstillingen ble enstemmig vedtatt av fylkesutvalget.
Punkt 2 i innstillingen fikk stemmene til H og Sp (5 stemmer) og falt.
Alternativt forslag til punkt 2, fremmet av Chesak, ble vedtatt med stemmene til Ap, KrF, V, MdG og FrP.
Oversendelseforslaget ble enstemmig vedtatt av fylkesutvalget. 

Sak 179/17 Handlingsprogram for fylkesvegnettet i Rogaland 2018 - 2021 (2023)

Handlingsprogram for fylkesvegnett i Rogaland 2018-2021 (2023) legges med dette frem til endelig behandling.

Forslag til vedtak:

«Handlingsprogram for fylkesvegnett i Rogaland 2018-2021 (2023)» tas til foreløpig orientering. Saken skal videre til behandling i fylkesutvalget og fylkestinget.

Arne Bergsvåg (Sp) la fram et oversendelsesforslag:

Handlingsprogrammet for fylkesvegnettet i Rogaland 2018-2021 (2023) vedtas med følgende endringer:

 1. Tunnel ved Tengs fv.44 utsettes i påvente av prioriteringer i Regionalplan areal- og transportplan Dalane
 2. Veiutbedringer på fv.3 i Holamoen prioriteres under forutsetning av medfinansiering av Lund kommune.
 3. sykkel og gangsti langs fv. 51 Bjerkreim – Egersund
 4. Sykkel og gangsti rv.13  Grønevoll – Jørpeland
 5. Planen viser et reelt behov som er større enn de årlige bevilgningene. Fylkestinget ber rådmannen legge fram en sak der en vurderer tiltak for kostnadsreduksjon, herunder planlegging, standard….  

Vedtak

Et enstemmig fylkesutvalg tar «Handlingsprogram for fylkesvegnett i Rogaland 2018-2021 (2023)» til foreløpig orientering.

Oversendelseforslaget følger saken til behandling i fylkestinget.  

Sak 180/17 Statens vegvesen - tertialrapport 2/2017

Fylkesveger Rogaland – 2. tertialrapport 2017 legges fram til orientering. Fylkestinget må ta stilling til de forslag til midlertidige og varige omdisponeringer som foreligger.

Vedtak

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok:
Andre tertialrapport 2017 – fylkesveger tas til orientering.
For å oppnå en mest mulig optimal utnyttelse av de tildelte ordinære og eksterne midler til fylkesvegene iverksettes de forslag til omdisponeringer som framgår av vedlegg 1 i saksforelegget. Budsjettendringene innarbeides i revidert budsjett oktober 2017.

 

Sak 181/17 Revidert budsjett oktober 2017

Fylkesutvalget holdes løpende orientert om status for regnskapsutviklingen gjennom året. Ved behov legges det fram saker om budsjettjusteringer til fylkestingets møter. 

Er det nye forutsetninger som tilsier at det er behov for å gjøre endringer i årsbudsjettet for 2017?

Vedtak

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok:

1. Det foretas følgende  endringer i drifts- og investeringsbudsjettet for 2017:( se oversikt  sist i saksframlegget)
2. Fylkesrådmannen får fullmakt til å foreta budsjettendringer på ansvar og art. 

3. Årets låneopptak reduseres med kr 71.280.000 til kr 406.932.000.

Sak 182/17 Finansforvaltning Rogaland fylkeskommune andre tertial 2017

Vedtak 

Et enstemmig fylkesutvalg tar saken til orientering.

 

Sak 183/17 Stavanger forum - spørsmål om aksept av kapitalinnskudd fra Stavanger kommune

Spørsmålet er hvordan fylkeskommunen skal forholde seg til kommunens vedtak om kapitalinnskudd i selskapet, samt om dette skal ses i sammenheng med selskapets ønske om restrukturering.

Vedtak

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok:

Rogaland fylkeskommune vil ikke motsette seg kapitalinnskudd fra Stavanger kommune i Stavanger Forum AS i 2017, pålydende NOK 5 millioner.

Dette under forutsetning av at forholdsmessig del av fylkeskommunens lån, pålydende NOK 5 millioner, omgjøres til egenkapital for å beholde dagens eierandel på 33,35 %.
Fylkesordfører gis fullmakt til å fatte nødvendige vedtak i selskapets generalforsamlinger.
Rogaland fylkeskommune vil ta stilling til kommunens ønske om kapitalinnskudd i 2018 og 2019, på henholdsvis NOK 5 og 2,5 millioner, etter at restruktureringen av selskapet er gjennomført.

 

Sak 184/17 Sykehusutbygging - bruk av anleggsbidragsmodellen

Fylkestinget fattet i sak 8/17 vedtak om salg av tomter ifbm. med Helse Stavanger HFs (HS) planlagte sykehusutbygging på Ullandhaug. I forhandlingene har HS vært særlig opptatt av å avklare muligheten for om det kan inngås anleggsbidragsavtale mellom dem og Rogaland fylkeskommune (fylkeskommunen). Fylkesrådmannen legger frem egen sak om dette spørsmålet, før endelig kjøpekontrakt er ferdig forhandlet, for å kunne gi HS en nødvendig avklaring

Fylkeskommunen har ikke praksis for å inngå avtaler om anleggsbidrag, og spørsmålet er om fylkestinget ønsker at fylkeskommunen skal påta seg et slikt ansvar i denne sak, i den hensikt å få «mest mulig sykehus for pengene».

Vedtak

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok: 

Fylkesrådmannen gis fullmakt til å fremforhandle og inngå avtale om anleggsbidrag med Helse Stavanger HF. Avtalen skal gjelde utbygging av nødvendig infrastruktur til fylkesvei ihht. rekkefølgekrav.

Fylkestinget legger til grunn at Statens vegvesen Region vest bistår Rogaland fylkeskommune på alminnelig måte, herunder ivaretar byggherreansvaret ved utbygging av fylkesvei.

Sak 185/17 Ansvar og myndighet - endring/presisering

I forbindelse med sak til lønnsutvalget om bonusordning/godtgjørelse i fylkeskommunen, er det reist spørsmål om hvem som har myndighet til å ta stilling ordning med lokal bonusavtale, herunder spørsmålet om opphør og endring av en slik avtale.

Vedtak

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok:

Lønnsutvalget behandler og avgjør lokale tariffavtaler og andre avtaler knyttet til bonus, provisjon og eventuelt andre godtgjørelser for ansatte i fylkeskommunen.
Reglement for administrasjons- og lønnsutvalget justeres i tråd med dette med virkning fra fylkestingets vedtak.

Sak 186/17 Rygjabø eiendom salg eiendom

Fylkesrådmannen vil i saken redegjøre for vurderinger knyttet til fremforhandlet salgssum og klausul om fortjenestedeling. Fylkesutvalget bes i saken ta stilling til framforhandlet salgssum og klausul om fortjenestedeling.

Vedtak

Et enstemmig fylkesutvalg: 

1. Rogaland fylkeskommune inngår avtale med Finnøy kommune om salg av eiendommen på Rygjabø, gnr. 26, bnr. 15, for en pris på 900 kr/m2.
2. Fylkesrådmannen får fullmakt til å utarbeide og inngå salgsavtale.
3. Klausul om fortjenestedeling mellom Rogaland fylkeskommune og Finnøy kommune, ved en ev. framtidig omregulering/videresalg av eiendommen, blir innarbeidet i avtalen.

Sak 187/17 Søknad om støtte til tv-aksjonen NRK 22. oktober 2017 – UNICEF

Årlig har Rogaland fylkeskommune bevilget et økonomisk bidrag til TV-aksjonen.

Vedtak

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok:
TV-aksjonen NRK 2017 UNICEF gis en støtte på kr 236.000.

Beløpet dekkes over konto 3090 14700 – Etter fylkesutvalgets nærmere bestemmelse. Rest etter bevilgning kr 860.000.

Sak 188/17 Terje Halleland, Frp - søknad om fritak og Atle Simonsen, Frp - søknad om permisjon - opprykk og nyvalg

Terje Halleland, FrP søker i mail datert 3. oktober d.å. om fritak fra alle verv i Rogaland fylkeskommune for resten av valgperioden 2015-2019. Begrunnelsen er at han er valgt inn som fast representant på Stortinget for perioden 2017-2021. 

Atle Simonsen, FrP møter inntil videre fast på Stortinget, og søker i mail datert 3. oktober om permisjon fra alle fylkeskommunale verv for det tidsrom han innehar dette vervet.

Vedtak

 Et enstemmig fylkesutvalg vedtok:

 1 Terje Halleland, FrP fritas med virkning fra 1. november 2017 og resten av valgperioden 2015-2019 fra samtlige verv i Rogaland fylkeskommune.

2 Atle Simonsen, FrP innvilges permisjon fra samtlige verv i Rogaland fylkeskommune med virkning fra 1. november 2017. Permisjonen gjelder for det tidsrom han møter som fast representant på Stortinget.

3. Det foretas følgende opprykk / nyvalg, gjeldende fra 1. november. (Se oversikt sist i  saksframlegget.)

Sak 189/17 Samarbeidande kraftfylke - nominasjon av kandidater til styreledervervet og fullmakt til å delta på årsmøte

Medlemsfylkene i Samarbeidande Kraftfylke er invitert til å å nominere kandidater til styreledervervet, som blir ledig fra årsmøtet i mars 2018. Det må også oppnevnes en delegat til årsmøtet.

Forslag til vedtak: 

1 Følgende kandidater, en kvinne og en mann, spilles inn til valgnemnda:

2 Fylkesrådmannen får fullmakt til å utpeke en delegat som gis fullmakt til å stemme på årsmøtet i Samarbeidande Kraftfylke mars 2018.

Vedtak

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok at saken sendes til fylkestinget for behandling. 

Sak 190/17 Supplerende oppnevning av styremedlemmer til kulturinstitusjoner

Vedtak

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok:

1 Utvalget oppnevner følgende følgende styremedlemmer til stiftelsene Rogaland kunstmuseum og Samling Halvdan Hafsten:
Rogaland kunstmuseum:
Styreleder: Christian Buch Hansen
Varamedlem: Helene Ødegaard

Samling Halvdan Hafsten: 

Styreleder: Christian Buch Hansen
Varamedlem: Helene Ødegaard
Styremedlem: Stein Jåtten
Varamedlem: Bitten Bakke
Styremedlem: Kjell Skappel
Varamedlem: Lene Berge Førland

Sak 191/17 Forespørsel om innspill på kandidater til styrene for de regionale helseforetakene fra 2018

Det skal oppnevnes nye styrer for de regionale helseforetakene i foretaksmøter januar 2018. Helse- og omsorgsdepartementet har i brev datert 3. oktober bedt om innspill på kandidater innen 1. november. Styremedlemmene velges for 2 år.

Vedtak

Saken utsettes til ekstraordinært fylkesutvalg 24. oktober.  

Del denne artikkelen på: