Fylkesutvalget 19. september 2017

Møtet i fylkesutvalget ble avsluttet kl. 14.20. Neste møte i fylkesutvalget er 17. oktober.

Trykk F5 for å oppdatere. Dette er ikke en offisiell protokoll, og feil kan skje. Protokollen publiseres så snart den er klar i  møtekalenderen. I møtekalenderen finner du også sakspapirene til møtet.

Spørsmål i møtet

Torfinn Ingeborgrud (MdG) stilte følgende spørsmål til fylkesrådmannen i møtet:

Hva skjer med Bergeland VGS i Tanke Svilandsgate?

Ansatte på Bergeland VGS avdeling Tanke Svilandsgate forteller at de er bekymret for framtida til denne skolen. Bekymringen er knyttet til den begrensede varigheten en har på leiekontrakten.

Kan rådmannen redegjøre for når situasjonen kan avklares, og hvordan dette gode tilbudet kan bli opprettholdt?

Fylkesrådmann Trond Nerdal svarte muntlig i møtet, se svar i møteprotokoll.

Torfinn Ingeborgrud (MdG) stilte følgende spørsmål knyttet til autonom buss som tilbud for syklister i Ryfast.

 1. Kan rådmannen skaffe svar på om Statens Vegvesen har planlagt løsninger for syklende gjennom Ryfast?
 2. Kan det være aktuelt å be Kolumbus utrede autonom buss som en løsning, og vurdere den opp mot sykkelhenger-løsningen?

Fylkesrådmann Trond Nerdal svarte muntlig i møtet, se svar i møteprotokoll.

Anja Berggård Endresen (V) stilte spørsmål til fylkesrådmannen knyttet til dusjfasiliteter i Giskehallen.

Fylkesrådmann Trond Nerdal svarte muntlig i møtet, se svar i møteprotokoll.

Sak 143/17 Godkjenning av offentlig protokoll fra møte i fylkesutvalget 29.august 2017

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok:

Offentlig protokoll fra fylkesutvalgets møte 29. august 2017, godkjennes.

Sak 144/17 Sola kommune - gnr.35, bnr.484 m.fl - oppføring av bilforretning - samtykkebehandling

FNP Eiendom ønsker å oppføre et bygg for etablering av en større bilforretning på felt F2 på Forus. Etableringen er etter fylkesrådmannens vurdering i strid med regional planbestemmelse og krever formelt samtykke fra regional planmyndighet.

Fylkesutvalget må ta stilling til om det skal gis samtykke.

Forslag til vedtak:

Fylkesutvalget gir samtykke til etablering av bilhandel på felt F2 på Forus i tråd med søknad fra Forus næringspark og dispensasjonsvedtak fra Sola kommune. Vilkår for samtykket er at det i rammetillatelsen settes rammer for brutto handelsareal i tråd med det som er oppgitt fra søker, og rammer for bilparkering i tråd med regionalplanens anbefalinger for næringsområder i kategori 2, jf. FU-sak 6/17.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok:

Samtykke til etablering av bilhandel på felt F2 på Forus i tråd med søknad fra Forus Næringspark og dispensasjonsvedtak fra Sola kommune.

Sak 145/17 Rogaland som pilotområde for marine grunnkart og marin grunnkartlegging. Gjennomføring av handlingsprogrammet til regionalplan sjøareal havbruk

Fylkesutvalget må ta stilling til om Rogaland skal vera pilotområde for marine grunnkart og marin grunnkartlegging (MAGIN) og om det skal setjast av økonomiske midler til eitt slikt pilotprosjekt.

Forslag til vedtak:

Rogaland fylkeskommune set av inntil kr. 500.000 årleg i tre år til å vera eitt pilotområde i MAGIN.

Fylkeskommunen drøfter eitt regionalt spleiselag med kommunane i Nye Stavanger kommune.

Torfinn Ingeborgrud (MdG) la fram alternativt forslag til vedtak:

Marine grunnkart er ifølge handlingsprogrammet viktig for å oppnå den nasjonale målsettinga om en femdobling av produksjonen av sjømat innen 2050.

Vi vet at sjømatproduksjon, slik det gjennomføres i dag, bidrar til store utslipp. Det er også preget av dårlig dyrevelferd, en stor andel av den innestengte fisken beites på av lakselus.

Det er nå et akutt behov for endringer som overgang til lukkede anlegg og strengere miljøkrav generelt, før dette kommer på plass er det ikke forsvarlig å øke omfanget. Fylkesutvalget ønsker derfor ikke på nåværende tidspunkt å bruke penger på tiltak som har som formål å øke omfanget.

Vedtak:

Alternativt forslag fra Ingeborgrud (MdG) fikk en stemme (MdG) og falt.
Innstillingen ble vedtatt med stemmene til Ap, Krf, Sp, V, H og Frp, til sammen 14 stemmer.

Sak 146/17 Forslag til strategisk næringsplan for Stavanger-regionen 2018 - 2025. Høyring

Fylkesutvalet skal vurdera om det skal gjevast uttale til Forslag til strategisk næringsplan for Stavanger-regionen 2018 – 2025 eller om planen skal takast til orientering.

Forslag til vedtak:

Fylkesutvalet tek forslag til Strategisk næringsplan for Stavanger-regionen 2018 – 2025 til orientering.

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (Krf) fremmet et tilleggsforslag til vedtak:

Fylkesutvalet visar til Stortingsmeldinga om Regionreformen som understrekar at fylkeskommunen skal vera ein strategisk samfunnsutviklar.

Fylkeskommunane har hovudansvaret for regional politikkutforming og regional utvikling.  Utviklings- og næringspolitikken er forankra i regionale planar og strategier.  Fylkesutvalet ynskjer at den Strategiske næringsplanen for Stavanger-regionen får ein betre forankring i desse, som eksempelvis det manglande kulturaspektet i planane, slik at me sikrar ein effektiv samhandling og gjennomføring av prioriterte oppgåver.

Torfinn Ingeborgrud (MdG) fremmet tilleggsforslag til vedtak:

Visjonens hovedmål endres fra "Stavanger-regionen skal framstå som åpen, energisk og nyskapende" til "Stavanger-regionen ønsker å være åpen, energisk og nyskapende".
I avsnitt 4,6 føyes dette kulepunktet til: "Ta en ledende posisjon innen lav- og nullutslippsteknologi for ferger og skip".

Vedtak:

Innstillingen med tilleggsforslag fra Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (Krf) ble enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslag fra Torfinn Ingeborgrud (MdG) fikk en stemme (MdG) og falt.

Sak 147/17 Landbruksplan for Gjesdal kommune. Kunnskap om landbruket som næring og landbruksforvaltinga

Landbruksplan for Gjesdal kommune er på høyring.

Fylkesutvalet får landbruksplanen til orientering for å få enda bedre kunnskap om og innsikt i landbruket og landbruksforvaltinga.

Forslag til vedtak:

Fylkesutvalet tek Landbruksplan for Gjesdal kommune til orientering.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg tar Landbruksplanen for Gjesdal kommune til orientering.

Sak 148/17 Høring om rapport fra arbeidsgruppen for oppfølging av mulighetsstudien - "samvirkekompetansegruppen"

I 2015 sendte Justis- og beredskapsdepartementet (JD) rapporten «Mulighetsstudien» ut på høring. Her i regionen ble det mobilisert, og nødetatene, kommunene, fylkeskommunen, Fylkesmannen og Universitetet i Stavanger gikk sammen om å utarbeide høringsuttalelsene

Forslag til høringsinnspill fra Rogaland fylkeskommune legges fram for fylkesutvalget til behandling.

Forslag til vedtak:

Fylkesutvalget slutter seg til vedlagte utkast til høringsuttalelse til rapporten fra «Samvirkekompetansegruppen». 


Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg slutter seg til vedlagte utkast til høringsuttalelse til rapporten fra «Samvirkekompetansegruppen».

Sak 149/17 Folkepulsen - status for prosjektet og videreføring

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) tok i 2008 initiativ til et 3-årig folkehelseprosjekt der de inviterte Rogaland idrettskrets (RIK) og Rogaland fylkeskommune (RFK) til samarbeid.

Fylkesutvalget vedtok (sak 169/11) å videreføre prosjektet i 3 år for perioden 2012- 2015.

I 2015 (sak 150/15) vedtok fylkesutvalget å videreføre prosjektet ytterligere i en ny 3 års periode fra 2015 til våren 2018.

Utvalget orienteres om status for Folkepulsen og inviteres til å ta stilling til fylkeskommunens eventuelle videre engasjement i prosjektet.

Forslag til vedtak:

 1. Fylkesutvalget tar Folkepulsens rapport for 2016 til orientering.
 2. Fylkesutvalget er positiv til at Folkepulsen videreføres gjennom en avtale om ordinær drift med et årlig tilskudd på 700 000,- kroner, under forutsetning at Folkepulsen videreføres med nåværende økonomiske rammer og samarbeidspartnere.
 3. Det forutsettes at det i Folkepulsens målsetning tas med eldre som egen gruppe.
 4. Økonomiske konsekvenser av forliggende sak behandles i forbindelse med budsjettet for 2018.
 5. Fylkesrådmannen bes i samarbeid med Rogaland idrettskrets utarbeide et forslag til samarbeidsavtale som legges frem for politisk behandling.

Vedtak:

Innstillingen, med alle fem punkter, ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg.

Sak 150/17 Søknad om støtte til styrking av Olympiatoppen sørvest

Olympiatoppen Sørvest er en av sju regionale avdelinger i Olympiatoppen (OLT).

OLT Sørvest ser på Rogaland fylkeskommune (RFK) som en viktig, og ønsket, støttespiller. Rogaland idrettskrets (RIK) mener at et samarbeid vil kunne styrke arbeidet for å sette regionen ytterligere på det nasjonale og internasjonale idrettskartet. Med bakgrunn i dette, søker Olympiatoppen Sørvest om 830 000,- kroner i årlig driftsstøtte.

Utvalget skal ta stilling til om søknaden bør imøtekommes.

Forslag til vedtak:

 1. Rogaland fylkeskommune er positiv til en styrket satsing av Olympiatoppen Sørvest, og at fylkeskommunen bidrar økonomisk til deler av denne. Dette gjelder etablering av et kompetansesenter og testlab i Vikinghallen ved St. Svithun vgs. der det samlede bidraget vil utgjøre 400 000,- kroner.
 2. De økonomiske konsekvenser av foreliggende sak vurderes og behandles i forbindelse med budsjettprosessen for 2018

Aleksander Stokkebø (H) fremmet forslag til nytt punkt 2:

Det gis støtte til videreutvikling av Talenter mot toppen-samarbeidet ved St. Svithun VGS, der tidligere kutt i opplæringsutvalget (sak 13/17) - kr 150 000 - reverseres.

Vedtak:

Punkt 1 i innstillingen ble enstemmig vedtatt av fylkesutvalget.
Alternativt forslag til nytt punkt 2 fremmet av Stokkebø fikk stemmene til Høyre (4) og falt.
Punkt 2 i innstillingen ble enstemmig vedtatt av fylkesutvalget. 

Sak 151/17 Fv. 734 Håkull - Trovåg - utbedring av vei i forbindelse med bygging av gang-/sykkelvei

I saken gis det en orientering om mulige tiltak, kostnadsoverslag og muligheter for inndekning.

Fylkesutvalget bes samtidig ta stilling til om utviding av prosjektet skal prioriteres.

Forslag til vedtak:

Fylkesutvalget ber vegvesenet innarbeide opsjon på utbedring av veg i anbudsdokumentene i tråd med vedlagt notat.

Vedtak:

Innstillingen ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg.

Sak 152/17 Høyringsuttale - utkast til ny fagskolelov

Rogaland fylkeskommune er invitert til å gi høyringsuttale til «Høringsnotat ny fagskolelov med utkast til lovtekst og lovspeil».

Forslag til vedtak:

 1. Rogaland fylkeskommune gir sin tilslutning til utkast til ny lov om fagskuleutdanning
 2. Rogaland fylkeskommune har mål om å vera konstruktiv og løysingsorientret samarbeidspartner ved etablering av ny fagskulestruktur. 


Jarle Nilsen (Ap) fremmet et felles tilleggsforslag i tre punkter, på vegne av  Arbeiderpartiet og Høyre:

    3. Rogaland fylkeskommune mener at en fagskoleutdanning skal gi tilleggspoeng ved opptak til Universitet og høgskoler.
    4. Rogaland fylkeskommune vil understreke at det er viktig at det er partene i arbeidslivet som er representert i styrene.
    5. Rogaland fylkeskommune  at det må være et godt samspill mellom fagskolene og mesterbrevordningen.

Vedtak:

Punkt 1, 2, 4 og 5 ble enstemmig vedtatt av fylkesutvalget.
Punkt 3 ble vedtatt med stemmene til Ap, Sp, MdG, H og Frp (13 stemmer). Venstre og Foss (Krf) stemte mot.

Sak 153/17 Leie av idrettshaller - Bryne FK

Etter sammenslåingen av Bryne vgs. og Time vgs. har elevtallene ved skolene gått opp. Det er derfor behov for å legge forholdene til rette for skolen når det gjelder undervisning i kroppsøving og tilgang til haller.

Bryne FK planlegger utbygging av flerbrukshall med dobbel håndballhall. Forutsetningen for å bygge er at Rogaland fylkeskommune og Time kommune går inn som leietakere. Den nye hallen planlegges ferdigstilt høsten 2019.

Fylkesutvalget bes ta stilling til om å inngå leieavtale.

Forslag til vedtak:

 1. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å inngå leieavtale med Bryne FK basert på de betingelsene som er beskrevet i saken, og med virkning fra når flerbrukshallen står ferdig, antatt høsten 2019.
 2. Innarbeidelse av driftsutgifter skjer i økonomiplanen 2019 – 2022. 


Vedtak:

Innstillingen ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg.

Sak 154/17 Økonomisk oversikt St. Olav vgs tilbygg og rehabilitering

Prosjektarbeidene ved St. Olavs «St. Olav vgs- Tilbygg og rehabilitering» er avsluttet, og det er avholdt ett års garantibefaring i prosjektet.

Sluttregnskap for prosjektet «St. Olav vgs- Tilbygg og rehabilitering» fremlegges fylkesutvalget til orientering.

Forslag til vedtak:

 1. Økonomisk rapport for investeringsprosjektet «St. Olav vgs- Tilbygg og rehabilitering» er tatt til orientering.
 2. Mindreforbruket ved avsluttet prosjektregnskap overføres en felles garantireserve. 


Vedtak:

Innstillingen, med punkt 1 og 2, ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg.

Sak 155/17 Sola vgs- forprosjekt. Sola vgs- tilbygg

Fylkesrådmannen har utarbeidet forprosjekt med detaljerte kalkyler for bygging av et tilbygg til eksisterende videregående skole i Sola.

Prosjektomfanget har økt betydelig sammenlignet med hva som lå til grunn da kostnadsrammen for prosjektet ble presentert første gang i økonomiplan 2017-2020, og det er behov for å øke rammen.

Fylkestinget bes i saken ta stilling til innhold og kalkyle for forprosjekt.

Forslag til vedtak:

 1. Fylkesutvalget godkjenner forprosjekt med tilhørende budsjett.
 2. Kostnadsrammen for prosjektet øker til totalt 113,5 mill kr, inkludert inventar og utstyr.

Simon Næsse (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag, nytt punkt 3:

Opplæringsutvalget får en orientering om byggeprosjektet med fokus på valg av byggekvalitet og kostnadsnivå på prosjektet.

Vedtak:

Innstillingen, med nytt punkt 3, ble enstemmig vedtatt av fylkesutvalget.

Sak 156/17 Vurderinger knyttet til behov for ladestasjoner ved de videregående skolene

Fylkesutvalget bes ta stilling til hvorvidt det skal installeres ladestasjoner ved de videregående skolene i Ølen og Sauda.

Forslag til vedtak:

 1. Det skal etableres ladestasjoner ved de videregående skolene i Ølen og Sauda, og ved filialene i Sand og Birkeland.
 2. Kostnader knyttet til etablering av ladestasjoner dekkes inn over det årlige vedlikeholdsbudsjettet. 


Per Kåre Foss (Krf) fremmet følgende tilleggsforslag, nytt punkt 3:

Ved planlegging av ladepunkter må disse plasseres slik at en ivaretar trafikksikkerhet for myke trafikanter ved skolene.

Vedtak:

Innstillingen, med nytt punkt 3, ble enstemmig vedtatt av fylkesutvalget.

Sak 157/17 Utkast til ny personopplysningslov – gjennomføring av personvernforordningen i norsk rett

Justis- og beredskapsdepartementet har fremlagt forslag til ny personopplysningslov, som gjennomfører EUs personvernforordning i norsk rett.

Rogaland fylkeskommune er høringsinstans i saken.

Forslag til vedtak/uttalelse:

Rogaland fylkeskommune støtter departementets forslag til ny personopplysningslov.

Vedtak:

Innstillingen ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg.

Sak 158/17 Haugesund kommune gnr. 28, bnr. 115 - kulturminnetiltak 2017 - verneverdige bygg/anlegg - klage på avslag

Klager søkte den 28.11.2016 om tilskudd på kr 25 000,- fra fylkeskommunens tilskuddsordning Kulturminnetiltak 2017 – verneverdige bygg/anlegg, til antikvarisk restaurering av bygning på gnr 28 bnr 115 i Haugesund kommune.
Søknaden ble behandlet av Regional- og kulturutvalget (sak 17/17), og ble vedtatt avslått. Søker har påklaget vedtaket.

Utvalget bes ta stilling til om klagen skal tas til følge eller om avslag skal opprettholdes.

Forslag til vedtak:

Utvalget tar ikke klage på søknad om tilskudd til gnr. 28, bnr. 115 i Haugesund kommune til følge, og opprettholder avslaget.

Vedtak:

Innstillingen ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg.

Sak 159/17 Allment kulturarbeid 2017 - tilskuddsrunde 2 - de glemte tegneseriene - klage

Søknad om tilskudd til «De glemte tegneseriene» ble behandlet i Regional- og kulturutvalget (sak 35/17). Søknaden ble ikke imøtekommet.

Fylkesrådmannen har mottatt klage på avslaget fra Kjell Steen.

Utvalget bes om å ta stilling til klagen.

Forslag til vedtak:

Utvalget tar ikke klage på vedtaket om avslag på søknaden «De glemte tegneseriene» til følge, og opprettholder avslaget.

Vedtak:

Innstillingen ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg.

Sak 160/17 Allment kulturarbeid 2017 - tilskuddsrunde 2 - Which Witch - musikal, konsertversjon - klage

Søknad om tilskudd til «Which Witch – musikal, konsertversjon» ble behandlet i Regional- og kulturutvalget (sak 35/17). Søknaden ble ikke imøtekommet. Fylkesrådmannen har mottatt klage på avslaget fra Tu skulekorps v/Trond Hodne.

Utvalget bes om å ta stilling til klagen.

Forslag til vedtak:

Utvalget tar ikke klage på vedtaket om avslag på søknaden «Which Witch - musikal, konsertversjon» til følge, og opprettholder avslaget.

Vedtak:

Innstillingen ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg.

Sak 161/17 Avsatt støtte til Haugesund International School

I revidert budsjett fattet fylkestinget (sak 38/17) vedtak om å sette av 250 000 kroner i støtte til Haugesund International School.

Med bakgrunn i vedtaket legger fylkesrådmannen fram sak for fylkesutvalget om støtte til Haugesund International School.

Saken reiser spørsmål om fylkestinget har adgang til å fatte vedtak om tildeling av driftsstøtte direkte i budsjettsammenheng uten forutgående saksbehandling, herunder om forbudet mot usaklig forskjellsbehandling er overholdt ved en slik fremgangsmåte.

Forslag til vedtak:

Saken legges fram for fylkesutvalget til endelig avgjørelse.

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (Krf) fremmet utsettelsesforslag.

Vedtak:

Utsettelsesforslaget ble vedtatt med stemmene til Krf, Ap, Sp, V, MdG og Anita Egeli (Frp), 10 stemmer. Høyre og Terje Halleland (Frp), 5 stemmer, stemte mot utsettelsesforslaget.

Sak 162/17 Haugesund kommune - gnr.1, bnr.38 - Coop Haugaland - Longhammarvegen - Raglamyr - kjøpesenterstopp

Coop Obs Bygg gnr./bnr. 1/38, Haugesund kommune søker om etablering av ny butikk for salg av byggevarer med tilhørende sortiment på Raglamyr.

Kommunen vurderer virksomheten å være i strid med kommuneplanen, og at kommuneplanens krav om å utarbeide reguleringsplan utløses. Tiltaket vurderes også å være i strid med regional planbestemmelse i Regionalplan for Haugalandet.

Kommunen stiller seg likevel positiv til omsøkt etablering, og vurderer saken slik at den kan behandles som en dispensasjon fra kommuneplanen. Ettersom tiltaket er vurdert å være i strid med regional planbestemmelse, søker kommunen om fylkeskommunens samtykke til å fravike bestemmelsen.

Fylkesutvalget må ta stilling til om det likevel er grunnlag for avvik fra den regionale planbestemmelsen og om samtykke kan innvilges.

Det må også vurderes om tidligere vedtak knyttet til saker om handelslokalisering har gitt presedensvirkning.

Forslag til vedtak:

 1. Fylkesutvalget gir ikke samtykke til gjennomføring av omsøkt tiltak på nåværende tidspunkt.
 2. Fylkesutvalget mener tiltaket kan komme inn under unntaket til planbestemmelsen som gjelder for «Trelast og større byggevarer», men tiltaket må vurderes med grunnlag i handelsanalyse og lokaliseringskriteriene gitt i regionalplanen.
 3. Fylkesutvalget understreker at bruksareal for salg av ikke plasskrevende varer naturlig tilhørende hovedvaregruppen må tas inn som et vilkår for handelsvirksomheten.

Terje Halleland (Frp), på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre fremmet alternativt forslag til innstillingen:

Fylkesutvalget samtykker til gjennomføring av omsøkt tiltak.

Vedtak:

Innstillingen ble vedtatt med stemmene til Krf, Ap, Sp, V og MdG (9 stemmer).
Alternativt forslag, fremmet av Halleland, fikk stemmene til FrP og H og falt (6 stemmer).

Sak 163/17 Karmøy kommune gnr. 148, bnr. 978 dispensasjon utvidelse av areal detaljvarehandel Spannavegen Norheim

Kommunalstyret for tekniske tjenester og miljø i Karmøy har vedtatt å dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse om tettstedsutvikling og har godkjent at hele bygningen på gnr. 148, bnr. 978 kan brukes til detaljvarehandel.

Den regionale planbestemmelsen innebærer at kommunene ikke har hjemmel til å gi dispensasjon før fylkeskommunen eventuelt har gitt samtykke til at tiltaket kan gjennomføres.

Fylkesutvalget må ta stilling til om kommunens dispensasjonsvedtak er i strid med det regionalt omforente regimet for lokaliseringsstyring av handel, og formålet med den regionale planbestemmelsen. Fylkesutvalget må også ta stilling til om kommunen hadde hjemmel til å fatte dispensasjonsvedtak før det er søkt om og eventuelt gitt samtykke til tiltaket. Fylkeskommunen er planmyndighet for behandling av søknader om samtykke.

Forslag til vedtak:

Rogaland fylkeskommune gir ikke samtykke til dispensasjon som omsøkt. Etablering av detaljvarehandel strider mot kommuneplanens bestemmelser om tettestedsutvikling og mot regional planbestemmelse for lokalisering av handel i Regional plan for areal og transport på Haugalandet.

Terje Halleland (Frp) fremmet alternativt forslag til innstillingen:

Rogaland fylkeskommune gir samtykke til dispensasjon som omsøkt.

Vedtak:

Innstillingen ble vedtatt med stemmene til Krf, Ap, H, Sp, V og MdG (13 stemmer).
Alternativt forslag, fremmet av Halleland, fikk stemmene til FrP og falt (2 stemmer).

Sak 164/17 Godkjenning av protokoll fra møte i fylkesutvalget den 29.08.2017

Saken er unntatt offentligheten i henhold til § 23.

Del denne artikkelen på: