Fylkesutvalget 23. oktober 2018

Medlemmene i fylkesutvalget

Møtet i fylkesutvalget ble avsluttet klokken 16.30. Tirsdag 30. oktober er det møte i fylkestinget. 

Trykk F5 for å oppdatere. Dette er ikke en offisiell protokoll, og feil kan skje. Protokollen publiseres så snart den er klar i  møtekalenderen. I møtekalenderen finner du også sakspapirene til møtet. 

Sak 175/18 Godkjenning av protokoll fra fylkesutvalgets møte 25.09.2018

Forslag til vedtak:
Protokoll fra fylkesutvalgets møte 25.09.2018, godkjennes.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg godkjente protokollen. 

Sak 176/18 Høringsuttalelse - Sola kommune - forslag til kommuneplan 2019-2035

Rogaland fylkeskommune har mottatt Sola kommuneplan 2019-2035 til offentlig høring og ettersyn. Det er foretatt en revisjon av både samfunns- og arealdel.

Fylkesutvalget orienteres om fylkesrådmannens planfaglige råd til kommunen og bes om å ta stilling til om høringsforslaget imøtekommer viktige nasjonale føringer, regionale planer og vedtak. 

Forslag til vedtak:

 1. Rogaland fylkeskommune mener at det fremlagte kommuneplanforslaget for Sola 2019-2035 i hovedsak følger rammer for god arealutvikling som er gitt i nasjonale og regionale planretningslinjer. Dette gjelder både planens viste utbyggingsstruktur som følger vedtatte hovedkollektivakser, og det gjelder konsekvent holdning til jordvern spesielt hva gjelder enkeltvise omdisponeringer innenfor det definerte kjerneområde for landbruk.
 2. Rogaland fylkeskommune fremmer innsigelse til følgende arealdisponeringer: 

  - Boligområde på Bærheim med begrunnelse i manglende planbeskrivelse og rekkefølgebestemmelser for realisering av området.
  - Endring av formål offentlig-/privat tjenesteyting til boligformål for militærsykehuset på Joa med begrunnelse i ringvirkningene innenfor kjerneområde for landbruk.
  - Småbåthavn ved Hestholmen med begrunnelse i frilufts- og naturverninteresser samt virkning av et omfattende anlegg i et værutsatt og åpent kystparti.
  - Massedeponi på Håland/Ølberg med begrunnelse i mangelfull konsekvensutredning knyttet til landskap/lokalklimatiske endringer/biologisk mangfold som følge av tiltaket.
  - Bestemmelsen pkt. 5.8.1 som fastsetter minste felles uteoppholdsareal til 15m2 pr. boenhet i Sola sentrum. Innsigelsen frafalles ved at sambruk med byrom og offentlig grøntareal dekker kravene til uteoppholdsareal fastsatt i Regionalplan Jæren

 

 

Per Kåre Foss (KrF) la fram et alternativt forslag til andre strekpunkt i punkt 2 på vegne av KrF, Ap, H, Sp, V:

- Endring av formål til bolig for militærsykehuset på Joa.  Innsigelsen kan trekkes ved at området planlegges utbygd slik at det ikke legger til rette for ytterligere utbygging av nærliggende landbruksarealer.

Elin Schanche (H) la fram alternativt forslag til punkt 2 i innstillingen:
Strekpunkt 3 i punkt 2 strykes.

Vedtak:

Punkt 1 i innstillingen ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg.
Punkt 2:
Første strekpunkt:
Strekpunktet ble vedtatt med stemmene til KrF, Ap, H, V, Sp og MDG. Frp stemte mot. (2 stemmer)

Andre strekpunkt: 
Andre punkt i innstillingen fikk ingen stemmer og falt.
Alternativt forslag til andre strekpunkt ble vedtatt med stemmene til til KrF, Ap, H, V, Sp og MDG. Frp stemte mot. (2 stemmer):
Tredje strekpunkt: 
Strekpunktet ble vedtatt med stemmene til KrF, Ap, H, V, Sp og MDG. Frp stemte mot. (2 stemmer).
Fjerde strekpunkt:
Strekpunktet ble vedtatt med stemmene til KrF, Ap, H, V, og MDG. Frp og Sp stemte mot. (3 stemmer)
Femte strekpunkt:
Strekpunktet ble vedtatt med stemmene til KrF, Ap, H, V, Sp og MDG. Frp stemte mot. (2 stemmer)

Sak 177/18 Rennesøy kommune - kommuneplan 2018-2030 - arealdelen 

Rennesøy kommune har sendt arealdelen til kommuneplanen, med bestemmelser, på høring. Fylkesutvalget behandlet 5.6.2018 samfunnsdelen til kommuneplan for Rennesøy.
Fylkesutvalget skal vurdere om foreslått arealdel med bestemmelser er i tråd med regionale og statlige føringer. En særlig problemstilling i denne saken er henstillingen fra fylkesutvalget om etablering av datasenter med tanke på forslagets konfliktfulle lokalisering av arealer til dette.

Forslag til vedtak:

 1. Rogaland fylkeskommune fremmer innsigelse til begge foreslåtte omdisponeringer til næringsområde N4 med tanke på etablering av datasenter.
 2. Rogaland fylkeskommune fremmer innsigelse til områdene B15 og N5.
 3. Rogaland fylkeskommune fremmer innsigelse til planens parkeringsbestemmelser som bør strammes inn i tettstedene.
 4. Rogaland fylkeskommune fremmer innsigelse til langsiktig grense slik den fremkommer i plankartets alternativ 1 ved N4.
 5. Rogaland fylkeskommune fremmer innsigelse til at Fjøløy fort, som inngår i landsverneplan for forsvaret, og dermed har nasjonal verneverdi, ikke er markert med hensynssone bevaring kulturmiljø i kommuneplanen.

Per Kåre Foss (KrF) la fram et alternativt forslag til punkt 1 på vegne av KrF, H:
Fylkesutvalget er positiv til etablering av kraftkrevende næring/datasenter på nye areal i N4.  
Kommunen må selv avklare hvilket alternativ som er best egnet.

Det gis et faglig råd om at en vurdering av næringsområdet på Hanasands egnethet til denne type næring tas med i vurdering av areal.

Alternativt forslag til punkt 2:
Rogland fylkeskommune fremmer innsigelse til området B15.

Anita Egeli (FrP) la fram et alternativt forslag til innstillingen:

Rogaland fylkeskommune har ingen innvendinger mot Rennesøy kommune sin fremlagte kommuneplan 2018-2030 arealdel.

Vedtak:

Alternativt forslag til innstillingen, fremmet av Egeli, fikk stemmene til FrP (2 stemmer) og falt.
Alternativt forslag til punkt 1 fikk stemmene til KrF, H, Ap, Frp og ble vedtatt. V, Mdg og Sp stemte for innstillingen til punkt 1.
Alternativt forslag til punkt 2, fremmet av Foss, ble vedtatt med stemmene til Ap, KrF, H, V, MDG og Sp. FrP stemte mot.
Del to av punkt 2: Rogaland fylkeskommune fremmer innsigelse til området N5. Punktet fikk stemmene til Ap, MdG, V og Sp og falt. Det ble vedtatt at setningen strykes med stemmene til H, KrF og FrP. 
Punkt 4 i innstillingen fikk stemmene til Ap, Sp, V og MDG og falt. H, Frp og Krf stemte mot. 
Punkt 5 ble vedtatt med stemme til Ap, KrF, H, Sp, MDG og V. FrP stemte mot.  

Sak 178/18 Finnøy kommune kommuneplanen 2019 - 2029 samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel er tilsendt Rogaland fylkeskommune for offentlig ettersyn.
Fylkesutvalget skal ta stilling til om samfunnsdelen til Finnøy sin kommuneplan er i samsvar med regionale planer og strategier.

Forslag til vedtak:

1. Fylkesutvalget vurderer kommuneplanens samfunnsdel som et godt og oversiktelig styringsdokument for kommunen som samfunnsutvikler og tjenesteprodusent. Fylkesutvalget anbefaler at fylkeskommunens faglige råd ivaretas i kommuneplanen.

Vedtak:

Innstillingen ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg.

Sak 179/18 Nasjonal ramme for vindkraft – høring 

Norges Vassdrags og Energidirektorat (NVE) har fått i oppdrag å lede et arbeid med å utarbeide forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land med det siktemål å definere større områder som kan være egnede for vindkraft på land.

NVE har nå invitert kommuner, fylkeskommuner og fylkesmannsembeter til å gi innspill om viktige regionale interesser i arbeidet med nasjonal ramme for vindkraft. I denne omgang ber NVE om faglig informasjon av overordnet karakter, og det understrekes at det ikke nå er en generell høring av den nasjonale rammen for vindkraft. I og med at fylkeskommunen ikke ble invitert til å gi uttalelse til den generelle tilnærmingen og den metodikk det er lagt opp til, er det naturlig at dette kommenteres i tillegg til at fylkeskommunen gir konkrete innspill i forhold til de 4 analyseområdene som ligger i Rogaland fylke.

 

Forslag til vedtak:

 1. Fylkesutvalget vil med henvisning til gjeldende retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftverk og til regionreformen framheve viktigheten av en større vektlegging av fylkeskommunens rolle i håndteringen av vindkraftsaker.
 2. Fylkesutvalget mener at fylkesdelplanen for vindkraft i Rogaland, enstemmig vedtatt i fylkestinget og godkjent av Miljøverndepartementet i 2007, fremdeles bør legges til grunn for utpeking av aktuelle områder for vindkraftanlegg i Rogaland.
 3. Det er ikke grunnlag for å peke ut nye områder som egner seg for vindkraftutbygging i Rogaland nå, og med henvisning til det store antallet gitte vindkraftkonsesjoner i fylket bør ytterligere konsesjoner ikke gis for vindkraftanlegg på land før konsekvensene av allerede utbygde og planlagt bygde prosjekter er dokumentert.
 4. En vurdering av vindkraft til havs burde vært inkludert i arbeidet med en nasjonal ramme for vindkraft, slik at det samlet sett blir et bedre grunnlag for å velge strategi og egnede områder for videre satsing på vindkraft i Norge.

  

Torfinn Ingeborgrud (MDG) la fram et forslag til nytt punkt 5: 

5. Fylkesutvalget ser det som positivt at det gjennomføres en overordnet arealanalyse som kan gi bedre styringsgrunnlag for en tidlig avklaring av egnethet for vindkraftutbygging, men ettersom det allerede er gitt konsesjon til bygging av over 20 vindkraftverk i Rogaland bør det gjennomføres etterkantundersøkelser og evalueringer av miljømessige konsekvenser av de etablerte kraftverkene før ytterligere areal pekes ut for mulig vindkraftproduksjon.

Janne Johnsen (H) la fram forslag til et nytt punkt 6:
Fylkesutvalget ber om at det vurderes innført skattemessige betingelser for vindkraft som i større grad likebehandler vind- og vannkraft. 

Vedtak:

Punkt 1 i innstillingen ble enstemmig vedtatt av fylkesutvalget.
Punkt 2 i innstillingen ble vedtatt med stemmene til Ap, KrF, H, FrP. Sp, V og MDG stemte mot.
Punkt 3 i innstillingen fikk stemmene til H, FrP og 1 KrF og falt. Ap, KrF (1), Sp, V og MDG stemt mot.
Punkt 4 i innstillingen ble enstemmig vedtatt av fylkesutvalget
Nytt punkt 5 ble vedtatt med stemmene til MDG, Ap, KrF, V, Sp, H. FrP stemte mot.
Punkt 6 ble vedtatt med stemmene til H, Ap, KrF, V, Sp, MDG. FrP stemte mot.   

 

Sak 180/18 Svar på høring av føringer for motorferdsel og ekstremsportaktiviteter ved Kjerag

Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiene og Frafjordheiene (SVR) har 28. august 2018 sendt ut et forslag til føringer for motorferdsel og ekstremsportaktiviteter ved Kjerag i Frafjordheiene landskapsvernområde på høring.

Fylkeskommunen har et ansvar gjennom friluftsloven for å sikre allemannsretten og fremme friluftslivet, og et ansvar gjennom naturmangfoldloven for å sikre at naturen og dets mangfold forvaltes og tas vare på på en bærekraftig måte. Fylkeskommunen er samtidig en utviklingsaktør med interesser i reiselivsnæringen og i stor grad det naturbaserte reiseliv, som Kjerag er en del av. Det er med bakgrunn i dette at fylkesrådmannen legger frem sin vurdering av føringene som forslag til høringssvar.

Forslag til vedtak:
Fylkesutvalget mener det er viktig med god forvaltning av landskapsvernområder, hvor områdets natur- og friluftslivsverdier ivaretas.

Fylkesutvalget støtter verneområdestyrets forslag til føringer.

Vedtak:

Innstillingen ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg.

Sak 181/18 Strategi for bioøkonomi i Rogaland 2018 - 2030. Samarbeid - kunnskap – teknologi

Fylkestinget skal godkjenne Strategi for bioøkonomi 2018 – 2030. Samarbeid- kunnskap – teknologi.

Framlegg til vedtak: 

1. Fylkestinget godkjenner forslag til Strategi for bioøkonomi i Rogaland 2018 – 2030, Samarbeid – Kunnskap – Teknologi med endringane og justeringane som kjem fram i saksutgreiinga. Fylkestinget avklarar økonomiske og administrative ressursar til gjennomføring av strategien i samband med budsjett og økonomiplan.
Fylgjande endringar/tillegg:
Under formål:
- Styrkja landbruk og havbruk som …..
Under lokal foredling:

- Auka lokal foredling av råvarer frå landbruket og havbruket.
Resultatmål:
* Auka lokal foredling av skogsvirke.

2. Fylkestinget avklarar økonomiske og administrative ressursar til gjennomføring av strategien i samband med budsjett og økonomiplan. 
Torfinn Ingeborgrud (MDG) la fram et alternativt forslag til innstillingen:
Planen sendes tilbake. Fylkesutvalget ber om at rådmannen lager en ny versjon hvor faglige innspill og endringer som er tenkt gjennomført ER gjennomført. Dette for at Fylkestinget skal få seg forelagt en helhetlig og ferdig versjon.
En ferdig versjon bør også presisere og bygge kunnskap i forhold til hva som er bioøkonomi og hva som faller utenfor fordi det er fossilbasert økonomi. Dette særlig i forhold bruk av fossil gass som råstoff i prosesser.
Reduserte klimautslipp og klimaansvar er nå nevnt som et formål med planen, men kan se ut til å være uteglemt i målsettingene.
Planen bør problematisere at den setter opp ulike målsettinger som delvis er i motstrid. 

Vedtak:

Forslaget fremmet av Ingeborgrud fikk stemmene til MDG (1 stemme) og falt. 
Innstillingen ble vedtatt med stemmene til Ap, KrF, H, Sp, V og FrP. 

Sak 182/18 Rapport "tilrettelegging for bruk av biogass i Rogaland"

Rapporten «Tilrettelegging for bruk av biogass i Rogaland» legges med dette fram til orientering for Regional- og kulturutvalget, fylkesutvalget og fylkestinget.

Forslag til vedtak:
Rapporten «Tilrettelegging for bruk av biogass i Rogaland» tas til orientering.
 

Vedtak:

Innstillingen ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg.

Sak 183/18 Oppfølging matsatsing Rogaland

Saken er utsatt.

Sak 184/18 Søknad om tilskudd til regionalt omstillingsarbeid i 2019 - Sauda kommune

Sauda kommune fikk status som regional omstillingskommune i februar 2013. Kommunen kom da med i et omstillingsprogram for 6 år. Hensikten med programmet var å snu langvarige negative utviklingstendenser. Sauda kommune søker om kr. 2. mill. i 2019 og en forlenging av omstillingsperioden. Omstillingsarbeidet i Sauda begynner å gi forventede resultat og 2019 vil kunne bidra til å få ytterligere effekt av arbeidet som er igangsatt.

Forslag til vedtak:
Eventuelle tilskudd for omstillingsarbeid i Sauda for 2019 vurderes og behandles i økonomiplanen for 2019-2022.

Vedtak:

Innstillingen ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg.

Sak 185/18 Vedtektsendringer for stiftelser under museum Stavanger

 Rogaland fylkeskommune bes ta stilling til vedtektsendringene for stiftelsene Stavanger museum, Rogaland kunstmuseum og Samling Halvdan Hafsten.

Forslag til vedtak: 
Rogaland fylkeskommune gir sin tilslutning til vedtektsendringene for stiftelsene Stavanger museum, Rogaland kunstmuseum og Samling Halvdan Hafsten

Vedtak:

Innstillingen ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg.

Sak 186/18 Revisjon av tilskotsordninga til frivillige organisasjonar innan kulturfeltet

Saken er utsatt.

Sak 187/18 Rogaland fylkeskommunes rolle og bidrag i jubileer

De kommende årene vil det være en rekke jubileer som skal markeres i Rogaland. Det vil også være forventninger om at fylkeskommunen tar en rolle i en del av disse.  Utvalgets bes ta stilling til fylkeskommunens engasjement og bidrag i sentrale jubileer de neste årene.

Forslag til vedtak:
Utvalget er positiv til at det gjennomføres et forprosjekt med ekstern bistand for å utvikle et konsept og organisering for et Utvandrerjubileum i 2025. Fylkeskommunen vil på bakgrunn av dette forprosjektet ta stilling til sin videre rolle i dette jubileet. Finansieringen av et slikt forprosjekt vurderes i budsjettprosessen for 2019.

En markering av rikssamlingsjubileet vil være en god anledning til å forsterke og videreutvikle reiselivssatsingen knyttet til vikinghistorien. Utvalget vil derfor be rådmannen kontakte aktuelle kommuner og ledende kompetansemiljøer for å gjennomføre et forprosjekt med ekstern bistand som skal utvikle konsept og organisering av Rikssamlingsjubileet i 2022.

Fylkeskommunen vil på bakgrunn av dette forprosjektet ta stilling til sin videre roller i disse jubileene. Finansieringen av slike forprosjekt vurderes i budsjettprosessen for 2019.

Rogaland fylkeskommune er positiv til å støtte prosjekter som vil markere 50-års jubileet for det første oljefunnet i Nordsjøen, og de ringvirkninger dette har hatt for sysselsetting og velferdsutvikling i Rogaland og Norge. 

Vedtak:

 Innstillingen ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg.

Sak 188/18 Orienteringssak – rapporten "kommunesektorens rolle i nasjonal kulturpolitikk – nye oppgaver og ansvar for fylkeskommunen" 

Oxford Research har på oppdrag fra KS utarbeidet en rapport om kommunesektorens rolle i nasjonal kulturpolitikk. Rapporten legges frem til orientering.

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering

Vedtak:

 Et enstemmig fylkesutvalg tar saken til orientering.

Sak 189/18 Filmkraft Rogaland AS - eierstrategi og revidert aksjonæravtale

Filmkrafts eiere har utarbeidet en eierstrategi som definerer Filmkrafts kjerneområde, organisering av selskapet samt regulering av forhold eierne imellom.
Det har i flere år vært ytret ønske om en felles eierstrategi for Filmkraft Rogaland AS. Utkastet til eierstrategi har vært gjennomgått og diskutert på eiermøter ved flere anledninger, og vedlagte forslag er utformet i samsvar med eiernes innspill på disse møtene.

Fylkesrådmannen velger å behandle både eierstrategien og ny aksjonæravtale i samme sak da det vil være nødvendig å revidere aksjonæravtalen på enkelte punkter slik at de er i tråd med eierstrategien.

Forslag til vedtak:
Utvalget er positive til at Sandnes kommune kan gå inn som eier i Filmkraft Rogaland AS og godkjenner eierstrategien og revidert aksjonæravtale for Filmkraft Rogaland med følgende endring i punktet om Regulering av eiertilskudd: Aksjonærene forplikter seg til årlig å yte økonomisk tilskudd til Selskapets drift og aktiviteter. Det årlige tilskuddet skal følge eierbrøk, og skal reguleres årlig i henhold til gjeldende eierstrategi.

Vedtak:

Innstillingen ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg.

Sak 190/18 Nasjonal digital læringsarena (NDLA) reforhandling

Saken er utsatt.

 

Sak 191/18 Hurtigbåttilbudet i Rogaland - alternativer for rutekutt

Med utgangspunkt i tidligere vedtak i fylkestinget må det tas stilling i hvilket omfang og hvilke deler av hurtigbåttilbudet skal reduseres, jf. vedtak i Økonomiplan 2018-2021 – Årsbudsjett 2018 (FT-sak 114/17)

Forslag til vedtak:

 1. Fylkestinget tar utredningen fra Kolumbus til orientering, men har ikke realitetsbehandlet prioriteringene.
 2. Utredningen fra Kolumbus sendes på høring til berørte kommuner. Det gjøres ikke endringer i dagens ruter før etter behandlingen i 2019.
 3. Rammer for framtidig ruteproduksjon legges i økonomiplan 2019-2022. Vedtak om my rutestruktur gjøres i egen sak våren 2019.
 4. I det videre arbeidet må en ha fokus som mobilitetsaktør, alternativer med buss og ferger med videre belyses.
 5. Fylkestinget mener nye kostnadsnøkler rammer Rogaland uforholdsmessig hardt. Det tas på ny kontakt med kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Vedtak:

Innstillingen ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg.

Sak 192/18 Rutetilbudet på Haugalandet fra 2020

Ny anbudsperiode for bussrutene på Haugalandet starter sommeren 2020.
Det foreslås i forbindelse med ny anbudsperiode enkelte ruteendringer i kommunene Haugesund og Karmøy. I tillegg har kommunene Tysvær, Bokn og Vindafjord vært invitert til å komme med innspill til ruteendringer.

Det foreslåtte ruteopplegget er forankret i prinsippene i areal- og transportplan for Haugalandet, og bygger videre på ruteomleggingen som ble gjennomført i 2015. I tillegg skal det tas stilling til valg av bussteknologi.

Forslag til vedtak:

 1. Ruteendringene som er beskrevet i tabell 1 i saken, gjennomføres fra anbudsstart sommeren 2020.
 2. Årlig økt tilskuddsbehov, anslått til 4,4 mill.kr, innarbeides i årsbudsjettet fra 2020.
 3. Det innhentes opsjonspris på innfasing av batteribusser slik det er beskrevet i saken. Særlig byrutene 201 og 202 i Haugesund bes vurdert. Før endelig anskaffelsesbeslutning skal saken behandles i fylkestinget. Kolumbus følger opp m.h.t. eventuell tilskuddssøknad til Enova.
 4. Minstekrav i konkurransegrunnlaget settes til Euro VI.

Simon Næsse (Ap) la fram et oversendelsesforslag:

Til fylkestingets behandling av saken utarbeides et notat om hvilke tiltak som kan iverksettes for å få økt belegg på strekningen Skudesnes havn – Haugesund. Spesielt gjelder dette rute 210x .

Hvor lang ventetid påregnes for buss ved Norheim. 

Vedtak:

Innstillingen ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg. 

 

Sak 193/18 Tunnel Espedal - Frafjord - status planlegging og mulig finansieringsplan

Tunnelprosjektet Espedal-Frafjord er ikke prioritert i «Regionalplan for samordna arealbruk og transport i Ryfylke 2017-2030» og gjeldende «Handlingsprogram for fylkesvegnett i Rogaland 2018-2023». Prosjektet er likevel nevnt i begge dokumenter og har høy prioritet fra Forsand kommune sin side.

Forslag til vedtak:

 1. Reguleringsplan for tunell Espedal Frafjord ferdigstilles senest innen utgangen av 2019.
 2. Det framforhandles intensjonsavtale med Forsand kommune, Ryfylkefondet og Gjesdal kommune om delfinansiering med utgangspunkt i fremdrift beskrevet i saksframlegget
 3. Utvalget merker seg det økte kostnadsanslaget og ber om at det blir vurdert kostnadsreduserende tiltak, herunder utfordringer av gjeldene vegnormal. Det skal videre utredes muligheter for ekstern finansiering, slik at den fylkeskommunale andelen blir vesentlig redusert.

Anita Egeli (FrP) la fram et alternativt forslag til punkt 3:
Utvalget merker seg det økte kostnadsanslaget og ber om at det blir vurdert kostnadsreduserende tiltak, herunder utfordringer av gjeldene vegnormal, jordvern, ekspropiasjon, tunnelinnslag.

Vedtak:

Punkt 1 og 2 i innstillingen ble enstemmig vedtatt av fylkesutvalget.
Alternativt forslag til punkt 3 fikk stemmene til FrP (2 stemmer) og falt.
Punkt 3 i innstillingen ble vedtatt med stemmene til Ap, KrF, H, Sp, V og MDG. 

 

Sak 194/18 Forskuttering av skredsikringstiltak rv. 13 Lovraeidet – Rødsliane

Fylkestinget må vurdere om Rogaland fylkeskommune skal søke om å få forskuttere skredsikringstiltaket Rv. 13 Lovraeidet – Rødsliane.

Forslag til vedtak:

 1. Fylkestinget er positiv til å bidra med forskuttering av Rødsliane.
 2. Skissert opplegg i saken gir stor usikkerhet i forhold til kostnader for Fylkeskommunen. Risiko for kostnadsøkninger i investering og rentekostnader må avgrenses.
 3. Fylkestinget ber rådmannen, sammen med Suldal kommune, gå i forhandlinger med Statens vegvesen om en mulig forskutteringsavtale.
  a. Det må påpekes et økende behov for midler til skredsikring, samt at skredsikring av Rødsliane har høyest prioritet i Rogaland.
 4. Avtalen legges fram for politisk behandling.

 

Vedtak:

 Innstillingen ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg.

Sak 195/18 Delegasjon av myndighet til å gi midlertidig fritak fra kravet om løyve, jfr. yrkestransportloven §21 og yrkestransportforskriften § 23

Rogaland fylkeskommune må ta stilling til om dispensasjonsmyndigheten skal delegeres til fylkesrådmannen.

Forslag til vedtak:
Fylkesrådmannen gis administrativ fullmakt til å innvilge midlertidig fritak fra kravet om løyve, jf. yrkestransportloven § 21 og yrkestransportforskriften § 23.

Vedtak:

 Innstillingen ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg.

 

Sak 196/18 Ferde AS - endring av §10 i vedtektene

Styret i Ferde AS har i styresak 29/2018 vedtatt å endre §10 i selskapets vedtekter til å lyde:
«På den ordinære generalforsamlinga skal følgande spørsmål handsamast og avgjerast: 1. Godkjenning av årsrekneskap og årsmelding 2. Val av styre 3. Andre saker som etter lova eller vedtektene høyrer inn under generalforsamlinga».
Styret i Ferde ber fylkestinget godkjenne vedtektsendringen.

 

Forslag til vedtak:

Fylkestinget slutter seg til at generalforsamlingen i Ferde AS skal vedta vedtektsendring slik at §10 gis følgende ordlyd:
§10 «På den ordinære generalforsamlinga skal følgjande spørsmål handsamast og avgjerast: 1. Godkjenning av årsrekneskap og årsmelding 2. Val av styre 3. Andre saker som etter lova eller vedtektene høyrer inn under generalforsamlinga.»

Vedtak:

Innstillingen ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg.

Sak 197/18 Statens vegvesen tertialrapport 2/2018

Fylkesveger Rogaland – 2. tertialrapport 2018 legges fram til orientering. Fylkestinget må ta stilling til de forslag til midlertidige og varige omdisponeringer som foreligger.

Forslag til vedtak:
Andre tertialrapport 2019 – fylkesveger tas til orientering. For å oppnå en mest mulig optimal utnyttelse av de tildelte ordinære og eksterne midler til fylkesvegene iverksettes de forslag til omdisponeringer som framgår av vedlegg 1 i saksforelegget. Budsjettendringene innarbeides i revidert budsjett oktober 2019.

Vedtak:

 Innstillingen ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg.

 

Sak 198/18 Revidert budsjett oktober 2018

 

Fylkesutvalget holdes løpende orientert om status for regnskapsutviklingen gjennom året. Ved behov legges det fram saker om budsjettjusteringer til fylkestingets møter. I saken vurderes hvilke endringer som bør foretas i årsbudsjettet for 2018 med bakgrunn i endrede forutsetninger i 2018.

Forslag til vedtak:

 1. Det foretas  følgende endringer i drifts- og investeringsbudsjettet for 2018 (se oversikt, siste side i saksframlegget)
 2. Fylkesrådmannen får fullmakt til å foreta budsjettendringer på ansvar og art.
 3. Årets låneopptak reduseres med kr 45.522.000 til kr 244.236.000

Arne Bergsvåg (Sp) fremmet et alternativt forslag til innstillingen på vegne av Sp, Ap, KrF, Sp, V og FrP
1. Det foretas  følgende endringer. (Se tabell/lenke for endringer)
2. Som i innstillingen.
3. Justeres i iht. tabell i punkt 1.

Pål Morten Borlig (FrP) fremmet tilleggsforslag om et nytt punkt 4:
Fylkestinget ber rådmannen ta inn lærlinger tilsvarende ledig ramme som vedtatt. Lærlinger som ikke brukes innen RFKs egen virksomhet tilbys virksomheter i private bedrifter i fylket. 

Vedtak:

Alternativt forslag til innstillingen ble enstemmig vedtatt av fylkesutvalget. 
Tilleggsforslaget fikk stemmene til FrP (2 stemmer) og falt.  

Sak 199/18 Finansforvaltning Rogaland fylkeskommune 2. tertial 2018

Av vedtatt finansreglement går det frem at fylkesrådmannen i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august skal legge frem rapporter for fylkestinget som viser status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål, langsiktige finansielle aktiva og låneporteføljen.

Hva er status for finansforvaltningen per andre tertial 2018?

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Anja Berggård Endresen (V) la fram et oversendelsesforslag: 
Ber om at det utarbeides et svarnotat før fylkestingsmøtet med svar på følgende spørsmål:
1) Hva er årsaken til at vi enda ikke har flyttet minst 5% av plasseringene over på grønne finansielle instrumenter?  
2) Hva må til, og hvor kjapt mener rådmannen vi kan få flyttet investeringer over hit, slik at vi oppfyller reglementets føringer?

Vedtak:

Innstillingen ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg.
Oversendelsesforslaget følger saken. 

 

Sak 200/18 Tilsetting av ny fylkesrådmann (saken behandles i hht bestemmelsen i kl § 31(3))

Saken gjelder tilsetting av ny fylkesrådmann i Rogaland da Trond Nerdal fratrer stillingen som fylkesrådmann den 31.12.2018.

Forslag til vedtak:
Inge Smith Dokken innstilles til stillingen som fylkesrådmann i Rogaland.

Vedtak:

 Innstillingen ble enstemmig vedtatt av fylkesutvalget. 

 

Sak 201/18 Nettstrømming av politiske møter – evaluering

Saken er en evaluering av nettstrømmingen av fylkestingets møter 13. mars, 24. april og 12./13. juni 2018. Fylkestinget bes ta stilling til en videreføring av nettstrømming på permanent basis.

Forslag til vedtak:
Dagens ordning for nettstrømming av møtene i fylkestinget videreføres.

Vedtak:

 Innstillingen ble enstemmig vedtatt av vedtatt fylkesutvalget. 

 

Sak 202/18 Ansvar og myndighet i Rogaland fylkeskommune - oppnevning av styringsgruppe

 

Reglementet skal i henhold til kommuneloven § 39 nr. 2 vedtas av fylkestinget innen 31. desember året etter at fylkestinget ble konstituert. Reglementet er vedtatt i inneværende fylkestingsperiode, og skal neste gang vedtas av fylkestinget etter fylkestingsvalget høsten 2019.
«Ansvar og myndighet i Rogaland fylkeskommune» skal først vedtas etter fylkestingsvalget, men for å sikre en god prosess er det ønskelig å starte opp arbeidet med revidering på et tidlig tidspunkt.

 

Forslag til vedtak:
Det oppnevnes en styringsgruppe for revidering av «Ansvar og myndighet i Rogaland fylkeskommune».
Styringsgruppen består av fylkesordfører og gruppelederne i fylkestinget, med fylkesadvokaten som sekretær. Styringsgruppen velger selv sin leder. Arbeidet starter opp høsten 2018.

Vedtak:

 Innstillingen ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg.

Sak 203/18 Politisk representasjon i større byggeprosjekter

Det ble i desember 2017 oppnevnt en politisk styringsgruppe for prioritering av fremtidige investeringer i skolebygg. Styringsgruppen ble i mars 2018 omgjort til en referansegruppe for fylkesrådmannen frem til fremlegg av ny skolebruksplan.

I forbindelse med vurdering av politisk representasjon i konkrete byggeprosjekt vil det være naturlig å vurdere bredt hvordan arbeidsfordelingen mellom politisk- og administrativt nivå i fylkeskommunen skal være.

Spørsmålet om det skal innføres direkte involvering fra politisk nivå i konkrete byggeprosjekt reiser i seg selv en rekke juridiske og prinsipielle problemstillinger. Det må redegjøres for de rettslige rammene for slik involvering. Videre må det vurderes i hvilken grad handlingsrommet skal/bør utnyttes.

Forslag til vedtak:

 1. Det etableres ingen politisk representasjon i større byggeprosjekter.
 2. Fylkesrådmannen fremmer orienteringssak («løypemelding») underveis i arbeidet med skolebruksplanen til FT-møtet i juni.

 

Vedtak:

 Innstillingen ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg.

Sak 204/18 Valg av medlem og varamedlem til generalforsamling i sparebanken vest for perioden 2019-2023

Valgperioden for nåværende medlem og varamedlem i representantskapet for Sparebanken Vest, går ut våren 2019. Nytt valg til generalforsamlingen skal i hht bankens vedtekter avholdes innen utgangen av januar.

 

Forslag til vedtak:

 1. Som medlem i generalforsamlingen for Sparebanken Vest 2015-2019, velges: 
 2. Som varamedlem i generalforsamlingen for Sparebanken Vest 2015-2019, velges: 

Per Kåre Foss (KrF) foreslo Anja Berggård Endresen og Torkel Myklebust.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok: 

 1. Som medlem i generalforsamlingen for Sparebanken Vest 2015-2019, velges: Anja Berggård Endresen
 2. Som varamedlem i generalforsamlingen for Sparebanken Vest 2015-2019, velges: Torkel Myklebust.

Sak 205/18 Ungdommens fylkesting - revisjon av vedtekter

Etter at første «periode» for UFT nå snart er omme, har UFU gitt uttrykk for at de ønsker å omskrive / utvide reglementet, og omgjøre benevnelsen til vedtekter.

Forslag til vedtak: 
Forslag til «Vedtekter for Rogaland ungdommens fylkesting» slik de fremkommer i vedlegg 2, godkjennes.

Torfinn Ingeborgrund (MDG) fremmet et oversendelseforslag:

Fylkestinget ønsker en redegjørelse i forhold til hva dette betyr kostnadsmessig.

Vedtak:

 innstillingen ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg. 

Sak 206/18 Yrkesopplæringsnemnda – sammensetning

Forslag til vedtak:

 1. Tormod Andreassen fritas fra vervet som medlem i yrkesopplæringsnemnda med virkning fra 01.11.18.
 2. Med virkning fra 01.11.18 får yrkesopplæringsnemnda følgende sammensetning:
  Marianne Chesak, AP                         Vidar Samland, SV
  Janne Johnsen, H                              Bjørn Sæstad, H

  Arbeidsgiverrepresentanter
  Tone Grindland, NHO                         Frode Ingvaldstad, KS
  Reidar Westre, NHO                           Charlotte Sørås, NHO

  Arbeidstakererpresentanter
  Eirin Sund, LO                                   Ranveig Egenes, Fellesforbundet
  Ingve Vidar Lone, Transporarb.forb.    Margareth Vatne Rønningsen, Utd.forb.

  Lærlingerepresentant:
  Kim Stian Tjelta Ellingsen, Fellesforb.  Ida Pollestad Brunes, leder for Elevorganisasjonen

Vedtak:

 Innstillingen ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg.

 

Sak 207/18 Eirik T. Lygre, venstre - søknad om fritak fra verv grunnet folkeregistrert flytting - opprykk / nyvalg

Eirik Tangeraas Lygre, Venstre meldte i september flytting til Oslo. Han oppgir at flyttingen er permanent, og søker følgelig om fritak fra alle sine verv som folkevalgt i Rogaland fylkeskommune for resten av valgperioden.

 

Forslag til vedtak:

 1. Søknad fra Eirik Tangeraas Lygre, Venstre om fritak fra samtlige verv grunnet folkeregistrert flytting, innvilges.
  Fritaket gjøres gjeldende fra 1. november 2018.
 2. Det foretas følgende opprykk / nyvalg, gjeldende fra 1. november 2018:
  Fylkestinget – Jan Erik Søndeland rykker opp fra 5. til 4. vara.
  Som ny vararepsentant nr. 5 velges Britt L. Kvassheim
  Samferdselsutvalget – Som ny 1. vara velges Unni Fuglestad Stiftinga
  Nynorsk kultursentrum – Som ny vara velges Unni Fuglestad.

Vedtak:

Innstillingen ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg.

Del denne artikkelen på: