Fylkesutvalget 25. april 2017

Møtet i fylkesutvalget ble avsluttet ca kl. 15.00. Neste møte er i fylkestinget 2. mai. 

 

Trykk F5 for å oppdatere. Dette er ikke en offisiell protokoll, og feil kan skje. Protokollen publiseres så snart den er klar i  møtekalenderen. I møtekalenderen finner du også sakspapirene til møtet.

Janne Johnsen (H) stilte følgende spørsmål til fylkesordføreren:
I opplæringsutvalgets møte den 21. mars i år behandlet utvalget sak 13/17 «Reduksjon på 1 mill. kroner til ikke lovpålagte oppgaver i 2017 og 2018». Der vedtok budsjett-flertallet (alle partier utenom Høyre) at «Utdeling av fag- og svenneprøver reduseres med 200.000,- i 2018». Det betyr at det står 150.000 kroner som rest til å avholde to arrangement.

Synes fylkesordføreren at det er riktig prioritering og signaler å ta bort støtten til Utdeling av fag- og svennebrev i en tid hvor fag og svennebrev i enda større grad bør fremsnakkes?

Synes fylkesordføreren at de fag- og svennebrevutdelingene vi har hatt, og som hun har vært med på, har vært ektstravagante og for dyre? Hvordan ser fylkesordføreren for seg at arrangementet kan gjennomføres i 2018?

Fylkesordførere Solveig Ege Tengesdals  svar på spørsmålet.

Sak 49/17 Godkjenning av protokoll fra fylkesutvalgets møte 28. mars 2017

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg godkjente protokoll fra fylkesutvalgets møte 28. mars 2017.

Sak 50/17 Rogaland fylkeskommunes årsregnskap og årsmelding 2016

Rogaland fylkeskommunes årsregnskap for 2016 og årsmelding for 2016 legges fram for godkjenning.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok:

 1. Rogaland fylkeskommunes årsmelding for 2016 godkjennes. 
 2. Rogaland fylkeskommunes årsregnskap for 2016 godkjennes. 
 3. Disponering av overskudd (Rogaland fylkeskommune og Tannhelse Rogaland FKF) behandles i egen sak om revidert budsjett.

 

Sak 51/17 Regnskap og årsmelding 2016 - Tannhelse rogaland FKF

Saken gjelder fylkestingets godkjenning av fjorårets regnskap og årsmelding for Tannhelse Rogaland FKF.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok:
Regnskap og årsmelding 2016 for Tannhelse Rogaland FKF godkjennes.

Sak 52/17 Fylkesveger Rogaland - årsrapport 2016

Årsrapport for fylkesveger 2016 legges med dette frem for godkjenning.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok:

Årsrapport fylkesveger 2016 godkjennes.

Sak 53/17 Finansforvaltning i Rogaland fylkeskommune 2016

I fylkeskommunens finansreglement inngår bestemmelser om rapportering til fylkestinget gjennom året og hva denne skal inneholde. Utover dette heter det: I tillegg skal fylkesrådmannen etter årets utgang legge frem en rapport for fylkestinget som viser utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg tar saken til orientering.

Sak 54/17 Revidert budsjett april 2017

Hvilke endringer bør foretas i årsbudsjett 2017 med bakgrunn i regnskapstall 2016 samt endrede forutsetninger for 2017?

Parallelt med denne saken fremmes saker om årsregnskap 2016 for Rogaland fylkeskommune og Tannhelse Rogaland FKF. Det må tas stilling til anvendelse av overskudd både for RFK og foretaket.

Forslag til vedtak:

 1. Det gjøres  følgende endringer i årsbudsjettet for 2017: (Se oversikt siste side i saken)
 2. Fylkesrådmannen får fullmakt til å foreta budsjettendringer på ansvar og art.
 3. Årets låneopptak økes med kr. 20.732.000 til kr 479.172.000.
 4. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å legge om rutinene for budsjettering av momskompensasjon i drift som omtalt i saken.

Solveig Ege Tengesdal (KrF) la fram forslag om nytt tilleggspunkt til innstillingen:

Med bakgrunn i den krevende omstillingen som fylket vårt fortsatt står overfor, ber fylkestinget fylkesrådmannen om å legge fram en sak som belyser hvordan vi kan organisere og øke kapasiteten som regional næringsutvikler.  Det vises samtidig til vedtatte finansielle måltall for virksomheten for inneværende økonomiplanperiode.

Marianne Chesak (Ap) la fram et tilleggspunkt til innstillingen:
Fylkesutvalget ønsker en oversikt over egenkapitalen i de fylkeskommunale foretakene i forkant av revidert budsjett i juni.

Anita Egeli (FrP) la fram tilleggsforslag på vegne av KrF, MDG, Ap, Sp FrP og uavhengig Det bevilges kr 300.000 til driftsmidler til FFO for 2017, avsetning til disp fond reduseres tilsvarende.

Vedtak:

Innstillingen til vedtak ble enstemmig vedtatt av fylkesutvalget.
Alle tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt av fylkesutvalget. 

Sak 55/17 Oppfølging av interpellasjon: tilrettelagte arbeidsplasser i Rogaland

Fylkesordfører har tatt initiativ til at spørsmålene som representanten Bjerga stilte, blir utredet. Utredningen skal vise om det er aktuelt å revidere innkjøpsstrategien, eller andre styrende dokumenter, for å øke muligheten for at personer som ellers ville falle utenfor det ordinære arbeidslivet, kan tilbys en arbeidsplass.

Følgende spørsmål ble stilt til fylkesordfører vedrørende tilrettelagte arbeidsplasser: 1. Vil fylkesordfører bidra til at fylkeskommunen kan vedta retningslinjer for bruk av begrensede anbudskonkurranser for relevante tjenester og innarbeide dette i innkjøpsstrategien? 2. Vil fylkesordfører også se på muligheten for at underleverandører som bruker arbeidsmarkedsbedriftene som leverandører kan prioriteres ved inngåelse av kontrakter?

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Marianne Chesak (Ap) la fram alternativt forslag til innstillingen:
Rogaland fylkeskommune vil legge til rette for at tiltaks – og vekstbedrifter, i større grad enn nå, skal få mulighet til å være anbyder på oppdrag fra fylkeskommunen.

Med hjemmel i lov og forskrifter om offentlig anskaffelse, FOA §16-9 bes fylkesrådmannen utarbeide retningslinjer for bruk av begrensede anbudskonkurranser for relevante tjenester som skal innarbeides i innkjøpsstrategien.

Vedtak:

Alternativt forslag, fremmet av Chesak, ble enstemmig vedtatt av fylkesutvalget. 

Sak 56/17 Oppfølging av spørsmål: etisk handel

I svaret la fylkesordføreren til grunn at hun ikke er kjent med at saken stiller seg annerledes i dag enn da den ble grundig vurdert av fylkesrådmannen, samt behandlet i FU og FT i 2014. Fylkestinget hadde nylig tatt stilling til spørsmålet og fylkesordføreren ville derfor ikke ta initaitiv for å fremme en sak til fylkestinget med Fairtrade-medlemsskap som tema. Fylkesordføreren ba imidlertid fylkesrådmannen om å legge frem en sak om hvordan vi som fylkeskommune kan medvirke til en økt bevisstgjøring om etisk handel, også med henvisning til nylig vedtatte seriøsitetsregler innen anskaffelsesområdet.

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Aleksander Stokkebø (H) la fram alternativt forslag til innstillingen:
Rådmannen bes fremme en sak som belyser hvilke ytterligere konkrete og hensiktsmessige tiltak Rogaland fylkeskommune bør vurdere for å bidra til mer rettferdig handel, herunder om Rogaland bør bli Fairtrade-fylke.”

Vedtak:

Alternativt forslag til vedtak, fremmet av Stokkebø, ble enstemmig vedtatt av fylkesutvalget. 

Sak 57/17 Dekning av skyssutgifter - pasienter i Tannhelse Rogaland FKF

Skal RFK vedta forskrift for dekning av skyssutgifter i samsvar med vedtaket i styret for Tannhelse Rogaland FKF?

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok:

Forskrift for dekning av skyssutgifter for pasienter i Tannhelse Rogaland FKF vedtas slik det framgår av vedtak og saksforelegg i foretakets styresak 5/17.

Sak 58/17 Klepp kommune - plassering av ny skole

Klepp skal bygge den 3. barneskolen i kommunen. Kommunen har vurdert 6 alternative lokaliseringer nær og i Kleppe. Kommunen anbefaler å lokalisere ny skole til den såkalte BMX-tomten, beliggende nordvest for Kleppeloen, på jordbrukssiden av langsiktig grense.

Fylkesutvalget må ta stilling til om kommunens ønske om skolelokalisering på den såkalte BMX-tomten veier så tungt at langsiktig grense kan overskrides. Fylkesutvalget bør også foreta en vurdering av alternativ lokalisering for skolen.

Forslag til vedtak:

1. Rogaland fylkeskommune vil ikke anbefale kommunen å arbeide videre med planer for en ny barneskole lokalisert på den såkalte BMX-tomten. Dette fordi tomten ligger på landbrukssiden av langsiktig grense. Langsiktig grense ligger fast i henhold til regionalplan for Jæren og i planstrategi for Rogaland fylkeskommune. Bygging av skole på landbruksjord bryter også med nasjonal strategi for vern av jordbruksjord.

2. Rogaland fylkeskommune ber kommunen om å vurdere å lokalisere skolen i sentrum for å styrke sentrum som et attraktivt og levedyktig kommunesenter og for å gi barna et spennende læringsmiljø i sambruk med andre funksjoner som bibliotek og idrettsanlegg.

Marianne Chesak (Ap) la fram et alternativt forslag til innstillingen på vegne av Ap, H, FrP og Uavhengig representant:

Rogaland fylkeskommune kan dispensere fra langsiktig grense landbruk og akseptere bygging av skole på den såkalte BMX-tomten. Dispensasjonen gis på grunnlag av viktige samfunnshensyn da denne skoletomten best ivaretar barnas beste.

Det forutsettes imidlertid at makebytte i størrelsesorden 1:1 blir avklart før endelig dispensasjon kan gis.

Kvaliteten på jorden i makebyttet må være av lik eller bedre kvalitet.

Vedtak:

Innstillingen fikk stemmene til KrF, Sp, MdG (4 stemmer) og falt.
Alternativt forslag til vedtak ble vedtatt med stemmene til Ap, H, FrP og uavh. Representant.

Sak 59/17 Rennesøy kommune - detaljregulering for Hodne næringsområde - plan 2016001.

Rennesøy kommune har sendt detaljregulering for Hodne næringsområde, plan 2016001 til offentlig høring og ettersyn.

Fylkesutvalget bes om å ta stilling til følgende problemstillinger;
Er planforslaget i samsvar med dokumentert arealbehov og regionale føringer for riktig lokalisering av kontorarbeidsplasser?
Er hensynet til landskap i tilstrekkelig ivaretatt og balansert opp mot næringsinteressene?
Er det behov for å fastsette rekkefølgebestemmelser som sikrer opparbeidelse av sykkel og gangsti/ fortau på overordnet vegnett?

Forslag til vedtak:

 1. Fylkesutvalget fremmer innsigelse til planforslaget som følge av manglende samsvar med bærekraftig arealforvaltning og regionale føringer for lokalisering av kontorarbeidsplasser og begrensning av areal til formålet parkering.
 2. Fylkesutvalget fremmer innsigelse til BN3 som følge av at behovet for å sette av areal til andre nisjenæringer og forskningsinstitusjoner med høyt sikkerhetsbehov, ikke er tilstrekkelig dokumentert eller balansert opp mot behovet for å begrense de negative virkningene av tiltaket knyttet til landskap og trafikksituasjonen i området.
 3. Fylkesutvalget fremmer innsigelse til planforslaget som følge av manglende bestemmelser som sikrer juridisk bindende føringer for plassering og størrelse på bygg.
 4. Fylkesutvalget støtter vedtaket i planutvalget i Rennesøy kommune og anbefaler at det blir vurdert behov for rekkefølgebestemmelser som sikrer opparbeidelse av sykkel/ gangsti / fortau på overordnet vegnett.

Solveig Ege Tengesdal (KrF) la fram et alternativt forslag til innstillingen:

 1. Fylkesutvalget ser svært positivt på utvidelse av anlegget på Hodne, Green Mountain AS. Rogaland fylkeskommune har ved flere anledninger pekt på behovet for nye næringer i regionen og grønne datalagre, gjerne i kombinasjon med fiberkabler til kontinentet, er nettopp en slik næring.
 2. Fylkesutvalget legger til grunn at arbeidsplassene det planlegges for skal være knyttet til drift av dataanlegget eller virksomheter som trenger tilsvarende skjermet lokalisering. 
 3. Fylkesutvalget støtter vedtaket i planutvalget i Rennesøy kommune og anbefaler at det blir vurdert behov for rekkefølgebestemmelser som sikrer opparbeidelse av sykkel/gangsti/fortau på overordnet vegnett. 

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok alternativt forslag, fremmet av Ege Tengesdal. 

Sak 60/17 E-39 - Sandnes - Lyngdal - planprogram for kommunedelplan

Rogaland fylkeskommune har mottatt forslag til planprogram for ny E39 på strekningen Lyngdal vest til Sandnes på høring. Formålet med planarbeidet er å danne grunnlag for valg av korridor for framtidig E39 på strekningen, samt planlegge kryss, tilførselsveger og veiserviceanlegg. Ny E39 skal redusere kjøretiden med 41 minutter, bidra til økt trafikksikkerhet og ikke ha driftsstans på grunn av dårlig vintervedlikehold.

Forslag til vedtak:

1. Rogaland fylkeskommune anbefaler at videre planarbeid begrenses til indre korridor.

2. Rogaland fylkeskommune anbefaler at 2/3-feltsvei med midtdeler (H5) er med i den videre utredningen.

3. Øvrige merknader i saksframstillingen med vedlegg oversendes som innspill til videre utarbeidelse av planen.

Solveig Ege Tengesdal (KrF) la fram alternativt forslag til punkt 3 i innstillingen på vegne av KrF, Ap, og H:

Nytt punkt 3:

Rogaland fylkeskommune anmoder om at det i arbeidet med ny E 39 utredes og senere etableres effektive og trafikksikre tilførselsveier til ny E39. Det skal være et spesielt fokus på sammenkobling stamvei-stamnetthavn i Egersund. 

Rogaland fylkeskommune vil vurdere mulige kompenserende tiltak med spesielt fokus på RV42 som tilførselsvei til Ny E39 samt videre satsing på Jærbanen i kombinasjon med en oppgradering av FV44 mellom Hå og Sokndal. Dette vil bli utredet og prioritert nærmere i forbindelse med ny Regionalplan for Dalane.

Punkt 3 endres til nytt punkt 4 med samme ordlyd.

Anita Egeli (FrP) la fram alternativt forslag til innstillingen på vegne av FrP og K. Raustein (uavhengig representant):

 1. Rogaland fylkeskommune anbefaler at videre planarbeid inkludere indre, ytre og midtre korridor.
  Vi må sikre oss at jordvern blir hensyntatt og det klarer vi bare med å konsekvens utrede alle tre alternativer.
 2. Rogaland fylkeskommune anbefaler 4 felts vei og blir tatt med videre i utredningen av disse korridorer.

Torfinn Ingeborgrud (MdG) la fram alternativt forslag til innstillingen:

Alt til punkt 1:

Rogaland fylkeskommune anbefaler at videre planarbeid E-39 baserer seg på 2/3 felts vei og lokalisert til indre korridor. Planarbeidet må også ta høyde for økt andel kollektivreisende på Jærbanen når den fullføres med dobbeltspor, og Ålgårdbanen når den gjenåpnes.

Tilleggspunkt:

Planarbeidet skal ta hensyn til hvilke alternativer som beslaglegger mest jordbruksareal, der hvor gammel trase ikke lenger er nødvendig til veiformål skal denne tilbakeføres til jordbruksareral.

 

Vedtak:

Fylkesutvalget stemte punktvis i saken.

Punkt 1:
Alternativt forslag fra MdG fikk 1 stemme og falt.
Alternativt forslag fra FrP til punkt 1 fikk tre stemme (FrP, uavh, og Sp) og falt.
Punkt 1 i innstillingen ble vedtatt med stemmen til Ap, H og KrF og ble vedtatt.
Punkt 2:

Alternativt forslag fremmet av FrP fikk to stemmer og falt.
Punkt 2 i innstillingen ble vedtatt med stemmene til KrF, Ap, H og Sp.

Punkt 3:
Alternativt forslag til innstillingen, fremmet av Ege Tengesdal, ble vedtatt med stemmene til KrF, Ap og H, Sp og MdG (12 stemmer). FrP og uavh. Stemte mot.

Tilleggsforslaget fremmet av Ingeborgrud fikk to stemmer og falt (MdG og Sp)

Punkt 4.
Punkt 4 (opprinnelig punkt 3 i innstillingen) ble enstemmig vedtatt av fylkesutvalget. 

Sak 61/17 Forslag til nye vedtekter for Innovasjon Norge

Ny lov om Innovasjon Norge har medført endringer som har nødvendiggjort en justering av selskapets vedtekter.

Fylkeskommunene eier i fellesskap 49 % av Innovasjon Norge og forslag til nye vedtekter må derfor opp til behandling i de respektive fylkestingene. Behandlingen må skje før foretaksmøtet i Innovasjon Norge som er planlagt til den 23. mai 2017, slik at representanten for den enkelte fylkeskommune blir stemmebrettiget på foretaksmøtet.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok:

Rogaland fylkesting godkjenner forslag til nye vedtekter for Innovasjon Norge datert 17.3.2017.

Sak 62/17 Årsrapport for Regionalt forskingsfond Vestlandet 2016

Årsrapport fra Regionalt forskningsfond Vestlandet 2016 legges fram til behandling.

Vedtak: 

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok:
Fylkestinget tar den framlagte årsrapporten for 2016 fra Regionalt forskingsfond Vestlandet til orientering.

Sak 63/17 Stiftelsen Preikestolen - langsiktige tiltak, strategiske val 2017 – 2027

Som nevnt foran er Lysefjordområdet, inkludert Preikestolen, et viktig reisemål, ikke bare i Rogaland, men i hele Norge. Antall besøkende til Preikestolen var i 2016 285 000. Antallet ventes å øke kommende år, noe som krever tiltak både for å ivareta sikkerheten til de besøkende, og for at utbyttet av besøket skal bli best. Rogaland fylkeskommune er gitt anledning til å avgi uttalelse til planlagt utvikling av Preikestolområdet.

 

Forslag til vedtak:

Fylkesutvalget viser til at styret for Stiftelsen Preikestolen har bedt om innspill / kommentarer til styresak om utvikling av Preikestolområdet som reisemål.

Fylkesutvalget gir følgende innspill:

 1. Ferdsel på stien opp til Preikestolen skjer innen rammen av allemannsretten. Etter fylkesutvalgets syn er det derfor uaktuelt å innføre betalingsordninger for bruk av stien.
 2. Fylkesutvalget støtter forslaget om å bygge et service/ redningsbygg ved Tjødnane. Fylkesutvalget er opptatt av at det blir fortatt en grundig konsekvensanalyse for et slikt bygg, der både beliggenhet, utforming, transport, avløp, strømforsyning mv blir analysert.
 3. Fylkesutvalget har forståelse for at det reises spørsmål om alternative parkeringsplasser for besøkende til Preikestolen, og at parkeringsplasser på Jørpeland kan være aktuelt, dersom det ikkje fører til økt lokal bilkjøring.
 4. Fylkesutvalget stiller spørsmål om dagens organisering med flere selskap inkl. stiftelsen er hensiktsmessig og ber selskapene/stiftelsen arbeide videre med denne problemstillingen. Målet må være å legge til rette for økt verdiskaping ved at flere opplevelsestilbud utvikles.
 5. Fylkesutvalget ber styret for Kolumbus vurdere muligheten for å øke kollektivsatsing til parkeringsplassen ved Preikestolhytta når Ryfast åpner.
 6. Prinsippet om universell utforming må ivaretas i planleggingen med særlig fokus på parkeringsanlegg, uteområder og servicebygg.

 

Torfinn Ingeborgrud (MdG) la fram alternativt forslag til punkt 2:
2. Fylkesutvalget støtter forslaget om å utrede et service/ redningsbygg ved Tjødnane. Fylkesutvalget er opptatt av at det blir fortatt en grundig konsekvensanalyse for et slikt bygg, der både beliggenhet, utforming, transport, avløp, strømforsyning mv blir analysert.

 

Vedtak:

Punkt 1, og 3-6 ble enstemmig vedtatt av fylkesutvalget.
Forslaget fra Ingeborgrud fikk 1 stemme (MdG) og falt.
Punkt 2 ble vedtatt.

Vedtaket ble fattet med 14 stemmer. Marianne Chesak (Ap) var inhabil. 

Sak 64/17 Filmkraft Rogaland - prosess rundt aksjesalg

På eiermøtet 31. januar i år oppfordret Filmkrafts eierrepresentanter administrasjonen om å fremme en sak for styret, vedrørende den videre fremdrift for prosessen rundt Randaberg kommunes vedtak om å selge sin aksjepost i Filmkraft Rogaland AS I henhold til vedtaket tilbys Rogaland fylkeskommune, Stavanger kommune og Haugesund kommune å benytte sin forkjøpsrett til Randaberg kommunes aksjepost i Filmkraft Rogaland AS, jf. brev fra Filmkraft Rogaland AS vedlagt.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok:

Rogaland fylkeskommune forutsetter at prinsipper og forpliktelser knyttet til eierskap i Filmkraft Rogaland AS avklares før videresalg av Randaberg kommunes aksjepost i selskapet. Rogaland fylkeskommune finner det hensiktsmessig at selskapet erverver Randaberg kommunes aksjepost inntil dette er avklart. Hvis forutsetningen i vedtaket ikke tas til følge, vil Rogaland fylkeskommune benytte seg av sin forkjøpsrett for å sikre at nåværende fordeling av eierandeler opprettholdes så langt som mulig.

Vedtaket ble fattet med 12 stemmer. To representanter var inhabile i behandling av saken.

Sak 65/17 Forvaltning utdanningsløp i fagskole - helse- og sosialfag tilskudd 1. halvår 2017 - tildeling av nye studieplasser 2017

Ved søknadsfristens utløp 15. mars foreligger det søknader om å få klarsignal for oppstart av totalt 495 nye studieplasser fra høsten 2017. Søknadssummen på tilskudd til nye studieplasser beløpet seg samlet til totalt kr 8.461.275,-, dvs. at søknadsbeløpet er snaue 1,8 mill. kroner høyere enn på tilsvarende tidspunkt i 2016. Den disponible rammen til fordeling på nye studieplasser fra høsten 2017 beløper seg imidlertid til bare kr 4.391.675,-.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok:

 1. Rogaland fylkeskommune godkjenner at det foretas utbetaling av tilskudd for 376 studenter i helsefagskole registrert som aktive på telletidspunkt 1. mars 2017.
 2. Rogaland fylkeskommune godkjenner at det gis tilsagn om økonomisk støtte for inntil 424 studieplasser høsten 2017 etter følgende  fordelingsoppsett. (se fordeling siste side i saksframlegget).  

Vedtaket ble fattet med 12 stemmer. To representanter var inhabile i behandling av saken. 

Sak 66/17 Oppfølging av fylkeskommunens energi- og klimaarbeid

Fylkestinget og fylkesutvalgets vedtak knyttet til energi- og klimaarbeid viser at arbeidet har høy prioritet. Fylkesutvalget bes ta stilling til hvordan fylkeskommunen best kan ivareta dette arbeidet. Det er to hovedretninger/ alternativer framover: A) Gjennom etablerte nettverk og ordninger. B) Skreddersydde løsninger som fokuserer på Rogaland og Rogaland fylkeskommunes særpreg og behov.

Forslag til vedtak:

 1. Fylkesutvalget ber fylkesrådmannen iverksette klimasatsing etter alternativ B og vurdere hva som er de viktigste utfordringene innen energi- og klima i Rogaland. Det må fokuseres på de virkemidler som setter fylket og fylkeskommunen best i stand til å redusere klimautslipp.
 2. Fylkesutvalget ber fylkesrådmannen om å legge fram ny sak så snart nødvendig kartlegging er gjennomført.
 3. Organisering og ressursbehov avklares i forbindelse med budsjettbehandlingen/ rullering av økonomiplan 2018-2021.

Torfinn Ingeborgrud (MdG) la fram alternativt forslag til innstillingen på vegne av alle partier:

Fylkesutvalget ønsker at det etableres et Klimapartner Nettverk i løpet av 2017. En koordinator ansettes, eksterne firmaer og kommuner inviteres til å delta, og det settes en dato for en oppstartsmarkering.

Vedtak: 

Alternativt forslag, fremmet av Ingeborgrud, ble enstemmig vedtatt av fylkesutvalget. 

Når det gjelder miljøsertifisering ønsker fylkesutvalget at en i første omgang kun sertifiserer hovedadministrasjonen, og på sikt vurderer hvilke andre fylkeskommunale virksomheter det er hensiktsmessig å miljøsertifisere. 

Rammen for videre arbeid forutsettes innenfor vedtatt budsjett og økonomisk handlingsplan. 

Del denne artikkelen på: