Fylkesutvalget 27. februar 2018

Fylkesutvalget i Rogaland

Møte i fylkesutvalget ble avsluttet kl 15.45. Her finner du sammendrag av sakene som ble behandlet og vedtakene som ble fattet. 

Dette er ikke en offisiell protokoll, og feil kan skje. Protokollen publiseres så snart den er klar i  møtekalenderen. I møtekalenderen finner du også sakspapirene til møtet.

SAK 16/18
Godkjenning av offentlig protokoll fra fylkesutvalgets møte 31.01.2018

Forslag til vedtak:

Protokoll fra fylkesutvalgets møte 30. januar 2018, godkjennes.

Vedtak 

Et enstemmig fylkesutvalg godkjente protokoll fra fylkesutvalgets møte 31. januar 2018.

   

SAK 17/18
Sandnes kommune - gnr.69, bnr.2192 - samtykke til dispensasjon for bruksendring - klage

Saken gjelder dispensasjon til å drive forretning på en eiendom utenfor senterstrukturen slik den er definert i regionalplan for Jæren. Fylkesutvalget fattet i sak 210/17 i møtet 28.11.2017 følgende vedtak:

Fylkesutvalget gir samtykke til at det gis dispensasjon for inntil 15% detaljvarehandel opp til 5 år.

Fylkesmannen i Rogaland har innen fristen påklaget vedtaket om å gi samtykke. Fylkesutvalget må vurdere, med de nye innspill som er gitt, om klagen fra Fylkesmannen i Rogaland skal tas til følge eller avvises.

Forslag til vedtak:

Fylkesutvalget tar ikke klage fra Fylkesmannen i Rogaland til følge.

Vedtak

Innstillingen ble vedtatt med stemmene til Ap, Krf, Sp, H, Frp, tilsammen 12 stemmer.

MdG, V og Solveig Ege Tengesdal (Krf) stemte mot innstillingen, til sammen 3 stemmer.

  

SAK 18/18
Reguleringsplan 2588P - Håhammarbrautene 93 - friområde til naust Stavanger kommune -

Stavanger kommune har sendt privat reguleringsforslag for del av strandsonen i Hafrsfjord på høring. Forslaget er fremmet på vegne av et sameie på fire husstander i nærområdet, og det er ønske om å fjerne eksisterende bebyggelse til fordel for nytt naustområde med båthavn.

Fylkesutvalget må ta stilling til spørsmålet om offentlig friområde i strandsonen skal gis endret status til privat reguleringsformål, og om planlagte bygg og anlegg i så fall har en akseptabel utforming. 

Forslag til vedtak:

 1. Fylkesutvalget fremmer innsigelse mot reguleringsforslaget på grunn av konflikt med regionale frilufts-, landskaps- og naturinteresser i en bynær strandsone.
 2. Fylkesutvalget mener det vil være positivt for friluftsinteressene at eksisterende fritidsbolig fjernes. Under nærmere forutsetninger kan dette begrunne en begrenset formålsendring for å legge til rette for fire mindre naust.
 3. Fylkesutvalget stiller som vilkår for reguleringsendring til naustformål og småbåtanlegg, at formålet/-ene begrenses til fotavtrykket av nåværende bebyggelse og anlegg. Øvrig areal skal beholdes som friområde, og allmenn passasje mellom naust og sjø må sikres. Det forutsettes videre at kommunen sikrer bestemmelser om nauststørrelse, utforming og materialbruk, slik at naustene ikke gir oppholdsfunksjoner, og at det oppnås en god landskapstilpasning.

Alternativt forslag til vedtak ble fremmet av Elin Schanche (H) på vegne av H:

Pkt 1 tas ut

Pkt 3, siste setning endres til: Det forutsettes at kommunen sikrer bestemmelser om nauststørrelse, utforming og materialbruk slik at det oppnås en god landskapstilpasning.

Vedtak

Innstillingens punkt 1. ble vedtatt, mot stemmene til H, Frp, og Per Kåre Foss (Krf), til sammen 7 stemmer.

Innstillingens punkt 2. ble vedtatt, mot stemmene til FrP, til sammen 2 stemmer.

Innstillingens punkt 3. ble vedtatt, mot stemmene til H, Frp, og Per Kåre Foss (Krf), til sammen 7 stemmer.

 

SAK 19/18
Reguleringsendring for forretningsformål - næringsområde sør for FV223 og øst for jernbanen, Håland - plan 414.00 Time kommune

Time kommune har sendt forslag til mindre reguleringsendring på høring. Den aktuelle planen ligger på Håland, et område avsatt til industri, handel med definerte plasskrevende vareslag, og grønnstruktur. Beliggenheten er ca. 1,5 – 2 km fra sentrumskjernen i Bryne.

Fylkesutvalget må ta stilling til om det kan aksepteres en reguleringsendring som strider mot det omforente regionale regimet for lokaliseringsstyring av handel. Saken har stor prinsipiell betydning og kan få store konsekvenser ved at det åpnes for omdisponering av et svært stort område i strid med grunnleggende forutsetninger i Regionalplan for Jæren.

Forslag til vedtak:

Fylkesutvalget fremmer innsigelse mot foreslått planendring da forslaget er i strid med et regionalt omforent regelverk for lokaliseringsstyring av handel.

Alternativt forslag til vedtak ble fremmet av Pål Morten Borgli (Frp) på vegne av Frp:

Det fremmes ikke innsigelse mot foreslått planendring.

Vedtak

Innstillingen ble vedtatt, mot stemmene til Frp, tilsammen 2 stemmer.

 

SAK 20/18
Søknad om planendring for omsøkte dalen 2 kraftverk i Strand kommune - høringsuttalelse

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i brev av 19.12.2017 sendt på høring planendring for kraftverket Dalen 2 i Jørpelandsvassdraget i Strand kommune (vedlegg 1). Tiltakshaver er Jørpeland Kraft AS. Søknaden behandles etter reglene i Vannressursloven og høringsfristen er satt til 01.03.2018.

Fylkesutvalget må ta stilling til om den omsøkte planendringen for kraftverket i Dalen 2 skal godkjennes.

Forslag til vedtak: 

 1. Rogaland fylkeskommune tilrår at Jørpeland Kraft AS får konsesjon til omsøkt planendring for utbygging av Dalen 2 kraftstasjon.
 2. Dersom det gis konsesjon, forutsetter Rogaland fylkeskommune at kulturminneinteressene ivaretas i samsvar med bestemmelsene i Kulturminneloven, jfr. saksforelegget og fylkeskommunens brev til NVE av 05.11.2014.

Alternativt forslag til vedtak ble fremmet av Anja Berggård Endresen (V) på vegne av V:

 1. Først ønsker jeg å sette følgende forslag opp mot hele innstillingen: Rogaland fylkeskommune fraråder at Jørpeland Kraft AS får konsesjon til Dalen 2 kraftstasjon.
 2. Dersom dette forslaget faller ønsker jeg at følgende forslag sette opp mot punkt 1. i rådmannens innstilling: Rogaland fylkeskommune fraråder at Jørpeland Kraft AS får konasjon til omsøkt planendring for utbygging av Dalen 2 Kraftstasjon.

Alternativt forslag til vedtak ble fremmet av Arne Bergsvåg (Sp) på vegne av Sp og Krf:

Nytt punkt 1: RF viser til positiv tilråding for Dalen 2 frå 20.08.2014. Men vil fraråda omsøkt planendring for utbygging av Dalen 2 Kraftstasjon.

Punkt 2: Som innstilling.

Vedtak

Alternativt forslag punkt 1. fremmet av Anja Berggård Endresen (V) fikk stemmene til V og MdG, til sammen 2 stemmer og falt.

Alternativt forslag punkt 2. fremmet av Anja Berggård Endresen (V) fikk stemmene til V og MdG, til sammen 2 stemmer og falt.

Alternativt forslag punkt 1. fremmet av Arne Bergsvåg (Sp) ble vedtatt, mot stemmene til H og Frp, tilsammen 5 stemmer (Borgli Frp inhabil)

Innstillingens punkt 2. ble enstemmig vedtatt.

  

SAK 21/18
Byutredning for Nord-Jæren

I arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 ble transportetatene bedt om å utarbeide byutredninger som skal belyse virkemidler og kostnader for å oppfylle målet om at veksten i persontransporten i de større byene skal tas med kollektivtrafikk, sykling og gåing, også kalt for nullvekstmålet.

Saken er sendt på høring til de berørte kommune, samt fylkeskommunen.

Rogaland fylkeskommune skal gi sin uttalelse til «Byutredning Nord-Jæren», datert 15.12.2018.

Fylkesutvalget må ta stilling til resultatene i Byutredning for Nord-Jæren.

Forslag til vedtak:

 1. Rogaland fylkeskommune tar Byutredningen Nord-Jæren til orientering.
 2. Tiltakene i Bypakken må suppleres med ytterligere tiltak for å oppnå målene i byvekstavtalene.
 3. Nærmere valg og utforming av tiltak skal skje gjennom arbeidet med revisjonen av regionalplanen, kommuneplanene og reforhandlingene av byvekstavtalen
 4. Samferdselsutvalget ønsker en oversikt over utvikling av el-bilandelen i bomringen på Nord-Jæren. 

Tilleggsforslag til vedtak ble fremmet av Torfinn Ingeborgrud (MdG) på vegne av MdG:

 • Nytt tilleggspunkt 5: De store veganleggene Ryfast, Rogfast og ny E-39 Hove Ålgård bygger på en forutsetning  om langvarig vekst i biltrafikken inn mot storbyområdet, denne veksten er i direkte strid med nullvekstmålet. Dette må avklares når byvekstavtalen skal reforhandles. 
 • Alternativ til første setning i punkt 3: Som utredningen viser kan det bli nødvendig med en økning av bompengetakstene som et av flere tiltak for å nå målene i byvekstavtalen. Nærmere valg av tiltak skal skje gjennom arbeidet med revisjon av regionalplanen, kommunedelplaner og reforhandling av byvekstavtalen. 

Tilleggsforslag til vedtak ble fremmet av Anja Berggård Endresen (V) på vegne av V:

Tillegg punkt 2, men ROGFK mener at ambisjonsnivået må ikke legges høyere enn det som er nødvendig for måloppnåelse.

Alternativt forslag til vedtak ble fremmet av Anita Egeli (Frp) på vegne av Frp:

Punkt 2. Målene i byvekstavtalen skal oppnås ved positive insentiver for bilistene i steden for bompenger.
Punkt 3. Det er uaktuelt/erstatning av ordet urealistisk.

Vedtak

Innstillingens punkt 1. ble enstemmig vedtatt.
Innstillingens punkt 2. ble vedtatt, mot stemmene til Frp, tilsammen 2 stemmer.
Innstillingens punkt 3. ble vedtatt, mot stemmene til MdG og Frp, tilsammen 3 stemmer.
Innstillingens punkt 4. ble enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslag punkt 5. fremmet av Torfinn Ingeborgrud (MdG) fikk stemmene til MdG, 1 stemme og falt.
Tilleggsforslag til innstillingens punkt 2. fremmet av Anja Berggård Endresen (V) fikk stemmene til V, 1 stemme og falt.

 

SAK 22/18
Internasjonal plattform 2018-20

Fra 2004 og fram til nå har Rogaland fylkeskommune hatt en internasjonal strategi. Regional planstrategi 2016-20 forutsetter at gjeldende internasjonale strategi (2011-12, prolongert fram til nå) blir revidert.

Rogaland fylkeskommunes internasjonale engasjement handler om en internasjonal fasett/dimensjon ved alle fylkeskommunenes aktiviteter og er ikke et mål i seg selv.

Fylkesutvalget må ta stilling til om det internasjonale arbeidet i Rogaland fylkeskommune forankres i en internasjonal plattform i stedet for en internasjonal strategi.


Forslag til vedtak:

Internasjonal plattform 2018-20 vedtas slik den framgår av saksforelegget.

Tilleggsforslag til vedtak ble fremmet av Håkon Faarlund Hetland (Krf) på vegne av Krf:

Innarbeides i brødteksten:

FNs bærekraftmål
Hele verden har samlet seg om FN sine nye bærekraftsmål. Disse vil være styrende for alt internasjonalt samarbeid framover. Rogaland fylkeskommune støtter opp om og vil bidra til å oppfylle FN sine bærekraftsmål om å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Nytt punkt 2 under «Fokusområder, punktene under forskyves)
Støtte og bidra til oppfyllelse av FNs bærekraftsmpl fram mot 2030.

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslag fremmet av Håkon Faarlund Hetland (Krf) ble vedtatt, mot stemmene til Frp, til sammen 2 stemmer.

 

SAK 23/18
Regionalt folkehelsearbeid - budsjett og tiltak for 2018

Regionalplan for folkehelse i Rogaland ble vedtatt i fylkestinget i desember 2012 og er førende for regionalt og lokalt folkehelsearbeid i fylket.

Fylkesutvalget bes om å ta stilling til forslag til fordeling av partnerskapsmidler og hvilke tiltak som skal prioriteres i det regionale folkehelsearbeidet for 2018. Gjennom vedlegg til saken gis videre en kort orientering om hvordan arbeidet med partnerskap for folkehelse og oppfølging av regionalplan for folkehelse ble ivaretatt i 2017. 


Forslag til vedtak:

 1. Utvalget slutter seg til fylkesrådmannens forslag til fordeling av partnerskapsmidler, budsjett og tiltak i det regionale folkehelsearbeidet for 2018.
 2. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å omdisponere eventuelle ubrukte midler på budsjettet for 2018 til en styrking av øvrige tiltak i regionalplan for folkehelse. En orientering om bruken av midlene gis den politiske styringsgruppen i forkant av omdisponering og senere ved fylkesutvalgets behandling av budsjett og tiltak for 2019.
 3. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å utlyse og fordele midler til helsefremmende tiltak i videregående opplæring for skoleåret 2018/19. 


Tilleggsforslag til vedtak ble fremmet av Anja Berggård Endresen (V) på vegne av V:

Nytt tilleggspunkt 4. etter behandling i Eldrerådet 06.02.2018: Statistikken viser at den eldre befolkningen er sterkt økende i tiden fremover. Eldrerådet savner at eldregruppen ikke er tatt med i denne planen. Eldrerådet ber om at dette området blir omtalt.

Vedtak

Innstillingens punkt 1. til 3. ble enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslag punkt 4. fremmet av Anja Berggård Endresen (V) ble enstemmig vedtatt.

 

SAK 24/18
Nasjonal Digital Læringsarena (NDLA)

Bakgrunn for saken er fylkestingets vedtak fra 12. desember 2017:

8. NDLA
Rogaland fylkeskommune ønsker en evaluering og gjennomgang av hvordan NDLA driftes samt hvilken rolle NDLA skal ha i fremtiden som en kilde til læremidler for den videregående skolen i Rogaland. Før dette er
gjennomført skal ikke Rogaland fylkeskommune forplikte seg til nye utbetalinger til NDLA i 2019 eller videre. (Jfr. selskapets vedtekter §6 og selskapsavtalen tredje punkt). Dette innebærer at avtalen med NDLA sies opp fra 01.01.2018.

I henhold til NDLAs vedtekter kan avtalen sies opp ett år i forveien. For en eventuell utmelding fra 2019 må fylkestinget ha foretatt utmelding før 1.1.2018. Styreleder i NDLA har utsatt denne fristen til mars 2018 i påvente av behandling i fylkestinget i Rogaland.

I etterkant av fylkestingets vedtak i des 2017 er NDLA presentert for fylkeshovedstillitsvalgte, det er laget og gjennomført en undersøkelse om de ansattes bruk av NDLA og det er avholdt et dialogmøte mellom opplæringsutvalget og de fylkeshovedstillitsvalgte. Her møtte også NDLA-ansatte fra Rogaland.

Fylkestinget bes tas stilling til Rogaland fylkeskommunes videre deltakelse i NDLA.

Forslag til vedtak:

 • Rogalands deltakelse i NDLA videreføres
 • Nødvendige budsjettjusteringer og inndekning gjøres når økonomiplanen for 2019 -2022 behandles.

Alternativt forslag til vedtak ble fremmet av Simon Næsse (Ap) på vegne av Ap ,KrF, Sp, V, og MdG:

Rogaland Fylkeskommune sier opp avtalen med NDLA og starter forhandlingen om ny avtale med NDLA. Resultat av forhandlingene og ny selskapsavtale legges frem for politisk behandling. 

I forhandlingen forutsetter fylkestinget at følgende momenter blir tatt med: 

 • Kostnadsfordeling i selskapet skal fremmes for politisk godkjenning hvert år.
 • Rogaland fylkeskommune forutsetter at NDLA tar initiativ overfor fylker som ikke er med - med mål om å få dem med i NDLA.
 • Rogaland fylkeskommune forutsetter at styret i NLDA skaffer seg en bredde i kompetanse som gjenspeiler oppgavene til selskapet. 
 • Rogaland fylkeskommune forutsetter at NDLA oppretter et forum for medbestemmelse fra de aktuelle fagforeningene i selskapet.
 • Rogaland fylkeskommune forutsetter at NDLA skal ha et større fokus på utvikling av innhold i stedet for plattform.

Alternativt forslag til vedtak ble fremmet av Anita Egeli (Frp) på vegne av Frp:

 • Rogalands deltakelse i NDLA sies opp 1. Mars 2018.
 • Elever og lærere må sikres en rett og mulighet til fritt å kunne velge læremidler.
 • Opplæringutvalget sette ned et arbeidsutvalg for å komme frem til løsninger til det beste for elever og lærere.
 • Desember møte i fylkestinget vil arbeidsutvalgets anbefalinger legges frem for fylkestinget.

Vedtak

Alternativt forslag fremmet av Anita Egeli (Frp) fikk stemmene til Frp, til sammen 2 stemmer og falt.

Alternativt forslag fremmet av Simon Næsse (Ap) ble vedtatt med stemmene til Ap, KrF, Sp, V, MdG og H, til sammen 13 stemmer.

 

SAK 25/18
Bygging av ny idrettshall for elevene ved Haugaland vgs. og Vardafjell vgs. med nye krav til utforming av bygget

Det ble i økonomiplan 2017-2020 innarbeidet en kostnadsramme for bygging av idrettshall på 25 mill. kroner i 2020. Bygging av ny hall foreslås flyttet fram til 2018, og investeringsbehovet er derfor også flyttet fram tilsvarende.
Kostnadsrammen er i økonomiplan 2018-2021 justert for prisstigning.

Planleggingsarbeidene ble påstartet sent høsten 2017. Fylkesrådmannen legger med dette fram en ny sak med begrunnelse i blant annet nye krav til bygget som medfører økte kostnader.

Etter en grundig vurdering av behovene ved Haugaland og Vardafjell vgs ser fylkesrådmannen at det samtidig er behov for å bygge en fullverdig idrettshall, med plass til minimum 3 baneenheter.

Fylkesutvalget må ta stilling til fylkesrådmannens anbefalinger i saken.

Forslag til vedtak:            

 • Ny idrettshall i tilknytting til Vardafjellhallen bygges i tråd med det fylkesrådmannen beskriver og med en kostnadsramme på 46,1 mill. kroner.
 • Hallen ferdigstilles høsten 2019.
 • Arbeidet med ombygging av administrasjonsfløyen ved Ølen vgs. til 10 mill. kroner tas ut av budsjettet for 2018 og innarbeides på nytt i kommende økonomiplan. Beløpet på 10 mill. kroner flyttes til prosjekt «ny idrettshall ved Vardafjell vgs.» 
 

Tilleggsforslag til vedtak ble fremmet av Marianne Chesak (Ap) på vegne av alle partiene:

Nytt kulepunkt 1:

Ny idrettshall i tilknytning til Vardafjellhallen bygges i tråd med det fylkesrådmannen beskriver og med en kostnadsramme på 46,1 mill. 
Eventuelle ekstrakostnader og uforutsette utgifter må tas innenfor den vedtatte kostnadsrammen.

Vedtak

Tilleggsforslag nytt kulepunkt 1. fremmet av Marianne Chesak (Ap) ble enstemmig vedtatt.
Innstillingens kulepunkt 2. og 3. ble enstemmig vedtatt.

 

SAK 26/18
høring – forslag om ny opplæringsmodell for ambulansefaget

Utdanningsdirektoratet har sendt forslag til ny opplæringsmodell i ambulansefaget på høring. Årsaken er endrede kompetansekrav i akuttmedisinforskriften, og nødvendigheten av å møte nåværende og fremtidige utfordringer for ambulansefaget.

Fylkesutvalget må ta stilling til høringen.

Forslag til vedtak:

 • Rogaland fylkeskommune støtter at ambulansefag utvides til opplæringsmodell på fem år
 • Rogaland fylkeskommune støtter at ambulansefaget skal følge en 2+3 modell, det vil si to års opplæring i skole og tre års opplæring i bedrift
 • Rogaland fylkeskommune mener at en utvidelse av opplæringstiden med ett år vil få positiv betydning for rekruttering til faget
 • Rogaland fylkeskommune støtter at det er lærebedriftene som dekker kostnader for førerkort klasse C1 og utrykningskjøretøykompetansebevis (kode 160)
 • Rogaland fylkeskommune vurderer det slik at det i en overgang til ny modell, vil medføre økonomiske utgifter for fylkeskommunen det første skoleåret modellen blir innført. 


Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

SAK 27/18
Endringer i fellesfagene norsk og engelsk for yrkesfaglige utdanningsprogram

Utdanningsdirektoratet sender på høring spørsmål om endringer i læreplaner og fag- og timefordeling i fellesfagene norsk og engelsk på yrkesfag. Som en oppfølging av Meld.St.28 (2015-2016) Fag- Fordypning – Forståelse er direktoratet bedt om å vurdere behovet for yrkesspesifikke deler i læreplanene i norsk, engelsk og samfunnsfag.

Fylkesutvalget må ta stilling til høringen.

Forslag til vedtak:

Fylkesutvalget tar orientering og slutter seg til fylkesrådmannens kommentarer i dette saksforelegget.

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

SAK 28/18
Høring- forslag om ny struktur i matematikk i videregående opplæring

Utdanningsdirektoratet sender på høring et forslag til ny struktur for matematikktilbudet i videregående opplæring.

Fylkesutvalget må ta stilling til høringen.

Forslag til vedtak:

Fylkesutvalget tar til orientering og slutter seg til merknadene i dette saksforelegget.

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

SAK 29/18
Prioriteringer for kulturminneforvaltningen 2018

Riksantikvaren sender årlig et prioriteringsbrev til den regionale kulturminneforvaltningen. Brevet beskriver utfordringer og satsingsområder på landsbasis, og forventninger til fylkeskommunene på disse områdene. Føringene følger av de nasjonale målene og statsbudsjettet for 2018.

Fylkesutvalget må ta stilling til hovedpunktene i prioriteringsbrevet, sammen med kommentarer om status og videre oppfølging for de viktigste prioriteringene og satsingsområdene.

Forslag til vedtak:

Utvalget tar saken til orientering

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

SAK 30/18
Justering av fordelingsmodellen for spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

For i størst mulig grad å sikre at detaljfordelingen av spillemidlene følger overordnede målsettinger i den statlige idrettspolitikken, er føringer for fylkeskommunenes detaljfordeling fastsatt av Kulturdepartementet. Med bakgrunn i dette ble det vedtatt en fordelingsmodell med føringer for prioriteringer og detaljfordeling av spillemidlene i forbindelse med behandling av Regional Kulturplan (2015 – 2025). I tråd med kulturplanen tas modellen opp til vurdering med bakgrunn i endringer i anleggssituasjonen i fylket.

Fylkesutvalget skal ta stilling til justert forslag av fordelingsmodellen for fordeling av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Forslag til vedtak:

Fylkeskommunens fordelingsmodell for spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet justeres til:

 1. 35 % av rammetilskuddet fordeles på kommunale idrettsanlegg og anlegg som representerer ett særforbund.
 2. 40 % av rammetilskuddet fordeles på kommunale idrettsanlegg og anlegg som representerer 2 til 5 særforbund/idretter, og øker mangfoldet av tilbud i kommunen.
 3. 15 % av spillemidlene fordeles på interkommunale/regionale idrettsanlegg.
 4. 10 % av spillemidlene fordeles på friluftslivsanlegg og nærmiljøanlegg. 


Godkjent søknadssum og antall innbyggere videreføres som skjønnsmessige kriterier for tildeling av spillemidler til den enkelte kommune. 

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

SAK 31/18
Supplerende oppnevning av styremedlemmer til regionale kulturinstitusjoner - Stavanger Symfoniorkester

Fylkestinget vedtok i FT-sak 25/16 Regionale kulturinstitusjoner – utnevning av faglige styremedlemmer basert på faglig kompetanse. I samme sak ble endringer av vedtektene for Stavanger symfoniorkester (SSO) også godkjent. Vedtektsendringene omhandlet i hovedsak funksjonstiden for de fem representantene som oppnevnes av fylkeskommunen (tidligere staten), og som ikke er politisk oppnevnt. Gjennom denne vedtektsendringen ble funksjonstiden for disse styremedlemmene endret fra fire til to år.

Fylkestinget godkjente vedtektsendringen i mars 2016, og det må derfor gjøres en ny vurdering og oppnevning av styremedlemmer til SSO.

Forslag til vedtak:

Utvalget oppnevner følgende styremedlemmer til styret for Stavanger symfoniorkester:

Styreleder: Martin Gjelsvik
Medlem: Gro Kielland
Medlem: Stein Bjelland
Medlem: Stein Slyngstad
Medlem: Silje Christine Hellesen
Varamedlem: Svein Olav Simonsen
Varmedlem: Martha Lyse

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

SAK 32/18
Rogaland fylkeskommune sine forventningar til jordbruksforhandlingane 2018

Rogaland fylkeskommune er invitert til å gi innspel til jordbruksforhandlingane og jordbruksoppgjeret 2018. Jordbruksforhandlingane er forhandlingar mellom Staten, Noregs Bondelag og Noregs Bonde- og småbrukarlag.

Fylkesutvalget skal gi sine forventningar til jorbruksforhandlingane og jordbruksoppgjeret 2018.

Forslag til vedtak:

Rogaland fylkeskommune sine forventningar til jordbruksforhandlingane og jordbruksoppgjeret 2018:

 1. Prioritere virkemidler som sikrer en produksjon med høy miljø- og klimaprofil for å kunne tilby produkter med høy kvalitet, samtidig som man ivaretar en god dyrevelferd. Rogaland fylkeskommune tildeles midler i jordbruksoppgjøret 2018 til et treårig prosjekt som gjør dem til pilotfylke innen god dyre- og plantehelse «Rogaland som pilotfylke innen god dyre- og plantehelse.
 2. Sikre bøndene en fortsatt positiv inntektsutvikling.
 3. Staten vurderer mulighetene for en fondsordning for avlingsskader for fruktbønder.
 4. Jordbruksavtalen må bidra til at norsk matproduksjon økes ved at alle tilgjengelige ressurser i hele fylket tas i bruk og utnyttes optimalt, både i sentrale strøk og i distriktene. Matproduksjonen i Rogaland er avhengig av bruken av innmarksbeite, utmarksbeite og kulturbeite. Kommunene Bjerkreim, Gjesdal og Strand blir plassert i rett grovforsone.
 5. Innovasjon Norge må ha tilstrekkelige midler og ressurser til å kunne tilby toppfinansiering på investeringer til landbruket slik at landbruket kan fornye driftsapparatet og imøtekomme kravet til løsdrift.
 6. Det må prioriteres investeringsmidler og mobiliseringsmidler til satsingen på biogass.
 7. Det må prioriteres midler til kompetanseheving- og rekrutteringstiltak. Det må legges til rette for at det er mulig å få et kompetansebevis i næringen.
 8. Det må prioriteres midler til forskning og utvikling slik at landbruket kan bli en del av det grønne skiftet og satsingen på bioøkonomi.
 9. Importvernet, samvirkebasert markedsregulering, forhandlingsinstituttet og de juridiske ordningene som sikrer den selveiende bonden må ligge fast.
 10. Det må etableres en forutsigbar og lite byråkratisk modell som sikrer at veksthusnæringen får kompenserende tiltak for økte CO2-avgifter.
 11. Veterinærtjenesten må sikres økonomiske rammer slik at dyrevelferden ikke rammes. Dette med henblikk på ordninger for helg, helligdager og reisetillegg.
 12. Pelsdyrnæringen må sikres tilstrekkelige midler til omstilling og avvikling.
 13. Ordningene med sykdomsavløsning og avløsing for ferie- og fritid må ikke fjernes.
 14. Rogaland vil stille seg til disposisjonen for piloter innen digitalisering og robotisering i landbruket.

Alternativt forslag til innstillingens punkt 12. ble fremmet av Arne Bergsvåg (Sp), på vegne av Sp, Krf, Ap, H og Frp:

Rogaland fylke meiner regjeringa må føre ein forutsigbar næringspolitikk. Pelsdyrnæringa må sikrast rammevilkår som er i tråd med stortingsvedtaket frå januar 2017.

Alternativt tilleggsforslag til nytt punkt 12. ble fremmet av Elin Schanche (H) på vegne av H:

Dersom avvikling likevel skjer må pelsdyrnæringen sikres tilstrekkelige midler til omstilling og avvikling.

Vedtak

Innstillingens punkt 1. ble enstemmig vedtatt.
Innstillingens punkt 2. ble vedtatt, mot stemmene til H og Frp, til sammen 6 stemmer.
Innstillingens punkt 3. til 8. ble enstemmig vedtatt.
Innstillingens punkt 9. ble vedtatt, mot stemmene til Frp, til sammen 2 stemmer.
Innstillingens punkt 10. og 11. ble enstemmig vedtatt. 
Alternativt forslag til innstillingens punkt 12. fremmet av Arne Bergsvåg (Sp) ble vedtatt mot stemmene til MdG og V, tilsammen 2 stemmer.
Alternativt tilleggsforslag til nytt punkt 12. fremmet av Elin Schanche (H) fikk stemmene til H og Frp, til sammen 6 stemmer og falt.
Innstillingens punkt 13. og 14. ble enstemmig vedtatt.

  

SAK 33/18
Orientering om godkjente kapasitetsløft i Rogaland

Forskningsrådets nye regionale program – FORREGION – består av flere pilarer. Den første pilaren handler om mobilisering av næringslivet til forskningsbasert innovasjon og er en videreføring av VRI-programmet. Den andre pilaren har NFR kalt Kapasitetsløft, og denne satsingen skal styrke kompetanse- og forsknings- tilbudet for næringslivet. I 2017 ble det lyst ut om lag 70 millioner til Kapasitetsløft. Dette var en engangsutlysning, og Forskningsrådet har ikke midler til, eller planer om, nye utlysninger. Det er derfor spesielt gledelig at Rogaland fikk tildelt to av totalt sju kapasitetsløft på landsbasis.

Fylkesutvalget skal ta stilling til fylkesrådmannens orientering om gjennomført søknadsprosess og utfallet av NFRs tildeling.

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

SAK 34/18
Årsrapport VRI Rogaland 2017

VRI Rogaland (Virkemidler for Regional Innovasjon) er en del av Forskningsrådets FORREGION-program og har som mål å mobilisere til økt innovasjon gjennom forskning. I tillegg skal aktiviteten sikre og skape arbeidsplasser som en del av fylkeskommunens omstillingstiltak. Rogaland fylkeskommune har en avtale med Forskningsrådet som gjelder i tre år fra 2017 til 2019.

Fylkesutvalget skal ta stilling til fylkesrådmannens orientering og fremlegging av årsrapporten for 2017.

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

SAK 35/18
Søknad om økonomisk støtte fra Sandnes International School

Sandnes International School søker om kr. 600.000 i tilskudd fra Rogaland fylkeskommune for å kunne sikre videre drift av skolen. I sakens tilfelle søkes det om driftsstøtte uten at det er søkt om støtte i en tilskuddsordning, samt at det ikke finnes en naturlig støtteordning for tiltaket.

Fylkesutvalget skal ta stilling til om søknaden skal godkjennes.

Forslag til vedtak:

Sandnes International School innvilges ikke støtte til drift av skolen da det ikke foreligger saklige argumenter som taler for at skolen skal innvilges støtte fremfor andre tilsvarende skoler.

Ytterligere begrunnelse for vedtaket fremgår av saksutredningen.

Alternativt forslag til vedtak ble fremmet av Anita Egeli (Frp) på vegne av Frp:

Sandnes International School innvilges støtte til drift av skolen.

Vedtak

Innstillingen ble vedtatt med stemmene til Ap, Krf, Sp, V, MdG og H, til sammen 13 stemmer.
Alternativt forslag fremmet av Anita Egeli (Frp) fikk stemmene til Frp, til sammen 2 stemmer og falt.

 

SAK 36/18
Regionreformen - fremtidig organisering av regional vegadministrasjon

Ved behandling av Prop. 84 S (2016 – 2017) Ny inndeling av regionalt forvaltingsnivå, jf. Innst. 385 S (2016 – 2017) gjorde Stortinget oppmodingsvedtak om at regional vegadministrasjon skal overføres til regionalt folkevald nivå.

Stortingets vedtak innebærer en stor organisatorisk endring for fylkeskommunene og i praksis en virksomhetsoverføring fra statlig hold. Rogaland fylkeskommune må følge med og engasjere seg i utredningsprosessen. Videre må fylkeskommunen begynne å tenke hvordan regional veiadministrajson skal organiseres i fylkeskommunens regi.

Fylkesutvalget skal ta stilling til prosessen om fremtidig organisering av regional vegadministrasjon.

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

SAK 37/18
Bompengereformen - endring av §12 i vedtektene for Ferde AS

Med bakgrunn i ønsket om reformer i bompengesektoren, slik disse fremkommer av Stortingets behandling av spørsmålet i Meld. ST 25 (2014-2015) «På rett vei – Reformer i vegsektoren», vedtok fylkestinget i Rogaland i sak (60/16) å etablere et regionalt bompengeselskap, for bompengeregionen Vestlandet og Sørlandet. I samme sak ble selskapets vedtekter fastsatt.

Skattekontoret har bedt Ferde AS innta i §12 i vedtektene hva som skal skje med selskapets øvrige formue ved en eventuell oppløsning av selskapet. Ferde AS har fått frist for vedtektsendring til 31. mai 2018.

Fylkesutvalget skal ta stilling til vedtektsendringen.

Forslag til vedtak:

Fylkestinget slutter seg til at generalforsamlingen i Ferde AS skal vedta vedtektsendring slik at §12 gis følgende ordlyd:

§12 «Ved oppløysing av selskapet, skal innbetalt aksjekapital betalast tilbake til aksjonærene. Innbetalt aksjekapital kan justerast opp med 80% av endringa i konsumprisindeksen rekna få tidspunkt for innbetaling av aksjekapitalen og til og med månaden før selskapet sitt vedtak om oppløysing vert gjort, likevel slik at tilbakebetalingskravet ikkje kan regulerast lågare enn den innbetalte aksjekapitalen på stiftingstidspunktet. Resterande formue ved oppløysing av selskapet skal brukast til formål som er i samsvar med selskapet sitt ikkje- ervervsmessige formål.»

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

SAK 38/18
Handlingsplan for Trafikksikkerhet Rogaland 2018-2023

Dagens Handlingsplan for Trafikksikkerhet gjelder for perioden 2013-2017. Det er satt i gang arbeid med revisjon av planen for neste periode.

Fylkesutvalget skal ta stilling til revidert Handlingsplan for trafikksikkerhet i Rogaland.

Forslag til vedtak:

Fylkestinget vedtar Handlingsplan for trafikksikkerhet for Rogaland, datert 13.09.2017, revidert 16.01.2018, og slik den er fremlagt i denne sak.

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

SAK 39/18
Landskonferanse for Fylkeskommunale Eldreråd 2019 - søknad om midler til gjennomføring

Det arrangeres årlig en landskonferanse for fylkeskommunale eldreråd. Det er fylkeseldrerådet i vertsfylket som står som arrangør.

Rogaland har hittil ikke vært vertsfylke for landskonferansen, og det er nå en forventning blant andre fylkeseldreråd om at Rogaland påtar seg denne rollen. Fylkesrådmannen viser i den forbindelse til at eldrerådet i sitt møte 06.02. d.å. stilte seg positive til å stå som arrangør av konferansen i 2019.

Fylkesutvalget skal ta stilling til om Rogaland skal være vertsfylke for eldrerådets landskonferanse i 2019 og gi en garanti for økonomisk forpliktelser dette medfører.

Forslag til vedtak:

 1. Fylkesutvalget gir sin tilslutning til at eldrerådet foreslår sitt kandidatur som vertsfylke for landskonferansen 2019.
 2. Under forutsetning av at Rogaland blir valgt som vertsfylke, settes det av kr 200.000 til gjennomføring i årsbudsjett for 2019. 


Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

SAK 40/18
Atle Simonsen, Frp - søknad om ny permisjon

Atle Simonsen, FrP, ble i fylkestingets møte 24. oktober 2017 – med virkning fra 1. november 2017 - innvilget permisjon fra alle fylkeskommunale verv. Begrunnelsen var at han møtte som fast representant på Stortinget for barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne. Permisjonen ble gjort gjeldende for det tidsrom han hadde dette vervet.

Da Horne etter at det ble dannet ny regjering i midten av januar 2018 gikk tilbake til sin faste plass på Stortinget, falt Simonsens plass bort, og vilkårene for fortsatt permisjonen utgikk.

Fra samme tidspunkt ble han imidlertid utnevnt som statssekretær i kunnskaps- og integreringsdepartementet. I mail datert 25. januar d.å. søker han følgelig om ny permisjon for den perioden han innehar vervet som statssekretær.

Fylkesutvalget skal ta stilling til søknaden om permimsjon.

Forslag til vedtak:

 1. Atle Simonsen, FrP innvilges permisjon fra samtlige verv i Rogaland fylkeskommune med virkning fra 13. mars 2018. Permisjonen gjelder for det tidsrom han er statssekretær i kunnskaps- og integreringsdepartementet.
 2. Det foretas for samme periode følgende opprykk / nyvalg (videreføring av endringer vedtatt i fylkestingets møte 24. oktober 2017):

Fylkestinget – ordinært opprykk:

Torunn Austdal Rasmussen rykker opp fra plassen som 1. vara til fast plass 
nr. 7

Ordinært opprykk på vararepresentantlisten.

Vararepresentantlisten suppleres ikke.

Fylkesutvalget

Som ny 2. vara velges Torunn Austdal Rasmussen

Administrasjonsutvalget

Som ny 3. vara velges Torunn Austdal Rasmussen

Opplæringsutvalget

Som nytt medlem velges Torunn Austdal Rasmussen

Som ny 3. vara velges Tore Andreas Haaland

Inntaksnemnda

Som ny vara velges Torunn Austdal Rasmussen 


Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

SAK 41/18
Bompengereformen - overføring av garantier til Ferde AS

Det regionale bompengeselskapet Ferde AS arbeider med å kjøpe opp eksisterende bompengeselskap. Planen er at selskapene som er kjøpt opp av Ferde AS, skal fusjonere med Ferde AS. Ferde AS blir dermed stående som låntaker. Garantiene som Rogaland fylkeskommune har stilt for lån bompengeselskapene har tatt opp for å finansiere utbyggingene, må overføres til dette selskapet om det skal være mulig å oppnå uendrede lånevilkår etter ny organisering. Bankene krever nye garantivedtak i forbindelse med fusjoner. Det er også ifølge Kommunal- og moderniseringsdepartementet nødvendig å gjøre nye vedtak om garantistillelse ved overføring av garantiene til Ferde AS.

Fylkestinget bes i saken ta stilling til om det skal stilles garantier ved selvskyldnerkausjon overfor det regionale bompengeselskapet, Ferde AS.

Forslag til vedtak:

Rogaland fylkeskommune gir garantier ved selvskyldnerkausjon overfor Ferde AS til følgende prosjekt:

 1. Finnfast AS
 Garanti ved selvskyldnerkausjon for lån på inntil 550 mill. kroner (2005 kr) Maksimal garantiperiode er fram til utgangen av 2029 med tillegg av inntil 2 år, jf. Garantiforskriftens §3.
 2. Haugaland Bompengeselskap AS
 Garanti ved selvskyldnerkausjon for lån på inntil 210 mill. kroner (2011 kr). Maksimal garantiperiode er fram til utgangen av 2028 med tillegg av inntil 2 år, jf. Garantiforskriftens §3.
 3. Haugalandspakken AS
 Garanti ved selvskyldnerkausjon for lån på inntil 210 mill. kroner (2010 kr). Garantien omfatter i tillegg inntil 10% av hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger.
 Maksimal garantiperiode er fram til utgangen av 2023 med tillegg av inntil 2 år, jf. Garantiforskriftens §3.
 4. Rogaland Bompengeselskap AS
 Garanti ved selvskyldnerkausjon for lån på inntil 7 mrd. kroner. (2014 kr). Maksimal garantiperiode er fram til utgangen av 2038 med tillegg av inntil 2 år, jf. Garantiforskriftens §3.
 5. Rogfast AS
 Garanti ved selvskyldnerkausjon for lån på inntil 16 mrd. kroner.
Maksimal garantiperiode er 25 år etter trafikkåpning med tillegg av inntil 2 år, jf. Garantiforskriftens §3. 


Vedtak

Innstillingens punkt 1. til 4. ble enstemmig vedtatt.
Innstillingens punkt 5. fikk stemmene til H og Frp, til sammen 6 stemmer og falt. 

 

SAK 42/18
EU's tredje energimarkedspakke

Saken legges frem på bakgrunn av et spørsmål reist i fylkesutvalget og fylkesordførerens svar i møtet 30. januar 2018. Fylkesordføreren ba fylkesrådmannen legge frem en sak om problemstillingen til fylkestingets møte i mars.

Fylkesutvalget bes ta stilling til fylkesrådmannens orientering i saken.

Forslag til vedtak:

Saken legges fram til drøfting og eventuelt vedtak.

Forslag til vedtak ble fremmet av Per Kåre Foss (Krf) på vegne av Krf og Sp:

Innføring av ACER vil utarme Norges disposisjonsrett over bruk av Norsk energi. 

En disposisjonsrett Norge har god erfaring med å ivareta til Norges befolkning og næringslivs beste. Bruk av ESA fremstår som en konstruksjon, som ikke gir reell medvirkning for Norge. 
Både energipolitiske og konstitusjonelle hensyn tilser at Norge ikke skal tilslutte seg til ACER slik som foreslått.
Rogaland Fylkeskommune forventer at Stortinget stemmer mot fraskriving av norsk suverenitet gjennom deltakelse i EUs energibyrå, ACER.

Forslag til vedtak ble fremmet av Anja Berggård Endresen (V) på vegne av V:

Forslaget jeg fremmer i saken er som følger: Norge har en nær utslippsfri energiforsyning gjennom elektrisk strøm. Rogaland har vært, og er, et viktig fylke for produksjon av vannkraft. Vannkraft har vært grunnlaget for viktige industrietableringer. Grønn kraft er fremdeles grunnlaget for store investeringer innen tradisjonell industri samt også i nye næringer der behovet for datakraft og elektrisitet er tilstede. 

Energiforsyningen er EUs største kilde til utslipp av klimagasser. Utslippene utgjør over halvparten av de samlede klimagassutslippene. De fleste EU-land er i tillegg avhengige av å importere energi. For å nå klimamålene, er EU i en prosess der de nå skal erstatte forurensende kullkraftverk og kjernekraftverk med fornybar energi. Denne utviklingen mot et mer klimavennlig energisystem i EU, krever større grad av koordinering mellom EU-land og energimyndighetene. ACER opprettes som byrå for samarbeidet mellom reguleringsmyndighetene for energi.
ACER skal ikke ha lovgivende myndighet, men ha beslutningsmyndighet i enkelte spørsmål knyttet til utveksling av strøm mellom land dersom det skulle være uenighet mellom nasjonale reguleringsmyndigheter. Den norske reguleringsmyndigheten vil fortsatt være et norsk forvaltningsorgan som skal utføre virksomhet innenfor rammene av norsk regelverk og i tråd med tildelt budsjett. 
Konsesjoner til strømnett og kraftverk vil fremdeles være styrt av norsk regelverk. Strømprisene norsk industri og norske husholdninger betaler består av kraftprisen samt nettleie og avgifter. Kraftprisen har allerede i mange år vært påvirket av utviklingen i landene omkring oss, da både Sverige og Danmark er EU-land og allerede omfattet av EUs energiregelverk. Variasjoner i vannstand, kuldeperioder, nettleie og avgifter vil fremdeles være det utslagsgivende for den samlende strømprisen man betaler i Norge.
Selv med et tettere samarbeid gjennom ACER, vil Norge fremdeles ha råderett over energiressursene våre. 

Rogaland fylkeskommune anerkjenner at Norge gjennom samarbeid i ACER vil kunne være en aktiv bidragsyter for å nå klimamålene som er satt. Rogaland fylkeskommune anerkjenner at et samarbeid gjennom ACER også er viktig med tanke på verdiskaping og sysselsetting i Norge all den tid norsk gass dekker omlag 25 prosent av forbruket i EU.

Forslag til vedtak ble fremmet av Torfinn Ingeborgrud (MdG) på vegne av MdG:

Fylkesutvalget støtter at rettsaktene som inngår i EUs tredje energimarkedspakke innlemmes i EØS-avtalen.

I arbeidet med Stortingets innstilling til saken legges det videre til grunn at:

Norge skal bruke samarbeidet i den 3. energimarkedspakken som del av vårt arbeid med å redusere norsk energiforbruk med 30% innen 2030, tilsvarende EUs mål.

Deltakelse i 3. energimarkedspakke skal brukes til å styrke, ikke svekke, bevaring av norsk natur og tilrettelegging for klimagunstig industri- og datanæring i Norge.

Norge skal forutsette at 3. energimarkedspakke og ACER sikrer at fornybar energi faktisk erstatter og ikke kommer i tillegg til fossil energibruk.

Forvaltning av norsk natur og norske ressurser skal entydig forbli et norsk ansvar som ikke skal svekkes gjennom samarbeidet under den 3. energimarkedspakken.

Dersom Justisdepartementets lovavdeling mener at ACER innebærer suverenitets- avståelse som i hht Grunnloven krever behandling over 2 stortingsperioder og ⅔ flertall i Stortinget vil Fylkesutvalget tilrå en slik behandling. Det vil bety betydelig utsettelse av beslutningen om 3. energimarkedspakke/ ACER.

Forslagene følger saksen til fylkestinget.

Vedtak

Saken tas til orientering.

Del denne artikkelen på: