Fylkesutvalget 28. mars 2017

Møtet i fylkestinget ble avsluttet rundt kl. 13.15. Neste møte i fylkesutvalget er 25. april.

Trykk F5 for å oppdatere. Dette er ikke en offisiell protokoll, og feil kan skje. Protokollen publiseres så snart den er klar i   møtekalenderen. I møtekalenderen finner du også sakspapirene til møtet.

Sak 40/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FYLKESUTVALGETS MØTE 07.03.2017 

Vedtak:  

Et enstemmig fylkesutvalg godkjente protokoll fra fylkesutvalgets møte 7. mars 2017.

Sak 41/17 SØKNAD OM KONSESJON FOR ØVRE OG NEDRE LANES KRAFTVERK I BJERKREIMSVASSDRAGET - HØRINGSUTTALELS 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i brev av 03.02.2017 sendt på høring to søknader om konsesjon for små vannkraftverk i Bjerkreim kommune. Tiltakshaver er Småkraft AS.

Fylkeskommunen må, som regional planmyndighet, friluftslivsmyndighet og kulturminnemyndighet, først ta stilling til om søknadene er godt nok opplyst til å kunne behandles. Dernest må en ta stilling til selve konsesjonsspørsmålet.  

Strategidokument for små vannkraftverk i Rogaland (SD-SMÅ) som ble vedtatt av fylkestinget 29.04.2014 legges til grunn for fylkesrådmannens vurderinger og anbefaling til fylkesutvalget.  

Forslag til vedtak:  

1. Rogaland fylkeskommune frarår at det gis konsesjon til Øvre og Nedre Lanes kraftverk.  

2. Dersom det gis konsesjon, forutsetter Rogaland fylkeskommune at kulturminneinteressene ivaretas i samsvar med bestemmelsene i Kulturminneloven, jfr. saksforelegget.   

Arne Bergsvåg (Sp) la fram et alternativt forslag til innstillingen:

1. Rogaland fylkeskommune tilrår at det gis konsesjon til Øvre og Nedre Lanes kraftverk
2. Rogaland fylkeskommune forutsetter at kulturminneinteressene ivaretas i samsvar med bestemmelsene i Kulturminneloven, jfr. saksforelegget

Vedtak:

Forslaget fra Bergsvåg fikk stemmene til Sp og FrP (tre stemmer) og falt.
Innstillingen ble vedtatt med stemmene til Ap, KrF, H, V og MdG.

Sak 42/17 FORDELING AV FYLKESTILSKUDD TIL VANNMILJØTILTAK 2017, FØRSTE SØKNADSOMGANG 

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til gjennomføring av tiltak som forbedrer miljøtilstanden i ferskvann og sjø, der dagens situasjon ikke er god. Tilskuddsordningen skal bidra til å nå målene i regional plan for vannforvaltning, og hovedkriterier for tildeling av støtte er beskrevet i handlingsprogrammet.  

Fylkesutvalget er delegert myndighet til å fordele midlene. Det betyr at rammen og fordelingen av midler ligger til to forskjellige utvalg.  Det er lagt opp til to søknadsomganger i året, og dette er den første av to søknadsomganger i 2017.  

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok:  

1. Det gis tilsagn om tilskudd til prosjekter slik det framgår av tabell 2 i saksutredningen. Generelle forbehold omtalt i saksutredningen og forbehold omtalt for det enkelte prosjekt i vedlegg 1, skal gjelde. Fylkestilskudd til vannmiljøtiltak 2017, første søknadsomgang, fordeles på følgende måte:  

Søker:   Type tiltak:   Kroner:  
Rogaland   Frivillige tiltak i landbruket   195 000  
Klepp kommune   Fysisk miljøtiltak   57 000  
Einar Mikal Hanasand   Fysisk miljøtiltak   52 650  
Haugesund kommune   Fysisk miljøtiltak/habitattiltak   500 000  
Tysvær kommune   Informasjonstiltak   20 000  
Naturvernforbundet Rogaland   Formidlingstiltak   57 500  
Totalt:      882 150

 

2. Midler som blir fordelt i 2017, men som ikke blir benyttet i løpet av den treårige tilsagnsperioden, overføres til neste års pott for tilskudd til vannmiljøtiltak.
3. Midler som ble fordelt i 2016, men som ikke blir benyttet i løpet av den treårige tilsagnsperioden, overføres til neste års pott for tilskudd til vannmiljøtiltak.

4. Resterende beløp, kr 817 850, blir tilgjengelig for ny søknadsrunde høsten 2017, og forslag til fordeling legges fram for fylkesutvalget på tilsvarende måte.

5. Midlene til vannmiljøtiltak kr 1 700 000 overføres fra budsjettposten miljøtiltak til en egen budsjettpost i økonomiplanen fra og med 2018. Posten gis betegnelsen «fylkestilskudd til vannmiljøtiltak».

Sak 43/17 HØRING AV FORSLAG OM OPPHEVING AV VANNSCOOTERFORSKRIFTEN 

Rogaland fylkeskommune er av Klima- og miljødepartementet invitert til å avgi uttalelse til forslag om å oppheve vannscooterforskriften.  

En oppheving av forskriften vil innebære at det ikke lenger finnes en nasjonalt fastsatt særregulering for bruk av vannscootere. De generelle reglene for bruk av fartøy vil fremdeles gjelde for bruk av vannscooter. Havne- og farvannsloven og motorferdselloven gir kommunene mulighet til å regulere bruken av vannscootere og øvrige fartøy etter lokale vurderinger.  

Forslag til vedtak:

Rogaland fylkeskommune ser det ikke som hensiktsmessig å oppheve vannscooterforskriften. Likebehandling og brukernes mulighet til å forstå regelverket gjør at Rogaland fylkeskommune frarår at kommunene selv skal utforme bestemmelser. Det fryktes uforutsigbare forhold, og det er derfor behov for særskilte nasjonale bestemmelser for å håndtere utfordringer knyttet til vannscooterkjøring..  

Pål Morten Borgli (FrP) la fram alternativt forslag til innstillingen:
Rogaland fylkeskommunen stiller seg positivt til å oppheve vannscooter forskriften.

Rogaland fylkeskommune er positiv til at en får samordnet regulering av motorferdsel i sjøen gjennom motorferdselloven, den sentrale fartsforskriften og havne- og farvannsloven. Rogaland fylkeskommune er optimistisk på vegne av de muligheter som kan åpne seg rundt turisme, motorferdsel og fritidstilbud.

Vedtak:

Forslaget fra Borgli fikk stemmen til FrP og Nilsen (H) og Simonsen (H) (4 stemmer) og falt.
Innstillingen ble vedtatt med stemmene til Ap, H (2 stemmer), KrF, Sp, V, og MdG.

Sak 44/17 PRIORITERINGER FOR KULTURMINNEFORVALTNINGEN 2017 

Riksantikvaren sender årlig et prioriteringsbrev til den regionale kulturminneforvaltningen. Brevet beskriver utfordringer og satsingsområder på landsbasis, og forventinger til fylkeskommunene på disse områdene. Føringene følger av de nasjonale målene og statsbudsjettet for 2017.  

Riksantikvaren lister opp fem hovedprioriteringer for 2017. Disse er:  

 1. Regionreformen; framtidig ansvars- og oppgavefordeling  
 2. Styrking av fylkeskommunenes bemanning og kompetanse  
 3. Avslutning av igangsatte fredninger.  
 4. Kunnskapsløftet, digitalisering og kommuneprosjekt (KiK)  
 5. Styrket forvaltning av verdensarvområdene (ikke relevant for Rogaland)  
Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg tar saken til orientering.   

Sak 45/17 FAGSKOLEUTDANNING I HELSE- OG SOSIALFAG - FORVALTNING AV STATLIGE TILSKUDD 2016 

Rogaland fylkeskommune som forvaltningsorgan fikk for 2016 opprinnelig en ramme på inntil kr 12.165.000,- til fagskoleutdanning innen helse- og sosialfag. I tillegg til friske tilskuddsmidler forelå også godkjenning for overføring av udisponerte midler fra 2015 rammen på kr 377.650,- for anvendelse på godkjente utdanningsløp i løpet av året.  

I disponeringen av tildelte tilskuddsmidler må fylkeskommunen som forvalter påse at alle påbegynte studieløp med statsstøtte kan videreføres innenfor den rammen som blir stilt til fylkeskommunens disposisjon.  

Vedtak:  

Et enstemmig fylkesutvalg (12 medlemmer, tre inhabile) tar saken til orientering.

Sak 46/17 LEIE AV IDRETTSHALLER - KARMØY KOMMUNE 

Karmøy kommunestyre har vedtatt å bygge en dobbelhall som skal stå ferdig høsten 2018 under forutsetning av at det inngås leieavtale med Rogaland fylkeskommune.  

I møte mellom Karmøy kommune og Rogaland fylkeskommune 14.12.2016 presenterte Karmøy kommune planer om at det skal bygges en ny dobbelhall i samme område som nåværende Åkrahall er. Samtidig inviterte kommunen Rogaland fylkeskommune med som en potensiell leietaker.  

Kroppsøvingsfasilitetene for elevene ved Åkrehamn vgs. er i dag svært dårlige, og derfor må det enten inngås en leieavtale med kommunen eller at fylkeskommunen bygger selv på skolens tomt.  

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok:  

 1. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å inngå leieavtale med Karmøy kommune basert på de betingelsene som er beskrevet i saken, og med virkning fra når den doble flerbrukshallen på Åkrehamn står ferdig, tidligst høsten 2018.  
 2. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å inngå leieavtale med Karmøy kommune når det gjelder bruk av Karmøyhallen basert på skolens behov for elevene ved Kopervik vgs.  
 3. Innarbeidelse av driftsutgifter/redusert investeringsbehov skjer i økonomiplan 2018-2021.  

Sak 47/17 SØKNAD OM PERMISJON FRA VERV - ATLE SIMONSEN, FRP - MIDLERTIDIGE NYVALG 

 Atle Simonsen, FrP er fra februar d.å. ansatt som politisk rådgiver i barne- og likestillingsdepartementet.  Som følge av dette søker han i mail datert 10. mars om permisjon fra følgende verv:  

Fylkesutvalget - 1. vara  

Opplæringsutvalget - medlem  

Inntaksnemnda - vara  

Fagskolestyret - medlem  

Søknaden gjelder for perioden f.o.m. 3. mai t.o.m. 14. september 2017 og begrunnes ut fra at rådgiverfunksjonen gjør det særdeles krevende å følge opp arbeidet overfor utvalgene.  

Vedtak:  

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok:

1 Atle Simonsen, FrP innvilges for perioden f.o.m. 3. mai t.o.m. 14. september 2017 permisjon fra følgende verv:  

Fylkesutvalget - 1. vara  
Opplæringsutvalget - medlem  
Inntaksnemnda - vara  
Fagskolestyret - medlem  

2. Med virkning fra 3. mai t.o.m. 14. september 2017, foretas følgende nyvalg:  

Fylkesutvalget:  
«Opprykk» på vararepresentantlisten.  
Som ny 3. vara velges Roar Johannessen.  

Opplæringsutvalget:  
Som nytt medlem velges Torunn A. Rasmussen  
«Opprykk» på vararepresentantlisten.  
Som ny 4. vara velges Mats Danielsen.  

Inntaksnemnda:  
Som ny vara velges Torunn A. Rasmussen.  

Fagskolestyret:  
Som nytt medlem velges Roar Johannessen.  

Sak 48/17 ORIENTERING OM MOBILISERING TIL "KAPASITETSLØFT" - STYRKET KOMPETANSE OG FORSKNINGSTILBUD FOR NÆRINGSLIVET 

 «Forskningsbasert innovasjon i regionene» (FORREGION) er et nytt forskningsrådsprogram som erstatter det tiårige programmet «Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI)» som ble avsluttet i 2016. FORREGION skal bidra til å:  

 • Øke verdiskapingen i næringslivet gjennom forskningsbasert innovasjon  
 • Styrke forsknings- og utdanningsmiljøene som relevante og dyktige samarbeidspartnere for næringslivet  
 • Styrke sammenhengen mellom regional og nasjonal innsats for forskningsbasert innovasjon gjennom strategisk samarbeid mellom Forskningsrådet og fylkeskommunene  

 

VRI Rogaland fortsetter som en del av «FORREGION». I tillegg har Forskningsrådet lyst ut midler til den nye satsingen «Kapasitetsløft for å styrke kompetanse- og forskningstilbudet for næringslivet». Målsettingen med denne utlysningen er å initiere prosjekter som styrker samarbeidet mellom forsknings- og utdanningsmiljøene og næringslivet, som gir næringslivet tilgang til relevant utdanning og forskning i sin region.  

Vedtak:  

Et enstemmig fylkesutvalg tar saken til orientering.

 

Del denne artikkelen på: