Fylkesutvalget 28. november 2017

Møtet i fylkesutvalget ble avsluttet kl. 15.30.

Dette er ikke en offisiell protokoll, og feil kan skje. Protokollen publiseres så snart den er klar i  møtekalenderen. I møtekalenderen finner du også sakspapirene til møtet.

 

SAK 204/17
Godkjenning av protokoll fra fylkesutvalgets møte den 07.11.2017

Forslag til vedtak:

Protokoll fra fylkesutvalgets møte 7. november 2017, godkjennes.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg godkjente protokoll fra fylkesutvalgets møte 7. november 2017.

 

SAK 205/17
Revidert budsjett desember 2017

Fylkesutvalget holdes løpende orientert om status for regnskapsutviklingen gjennom året. Ved behov legges det fram saker om budsjettjusteringer til fylkestingets møter.

Er det nye forutsetninger som tilsier at det er behov for å gjøre endringer i årsbudsjettet for 2017?

Forslag til vedtak:

1. Det foretas følgende endringer i drifts- og investeringsbudsjettet for 2017: 

Endringer drifts- og investeringsbudsjett for 2017

2. Fylkesrådmannen får fullmakt til å foreta budsjettendringer på ansvar og art.

Vedtak:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

 

SAK 206/17
Økonomiplan 2018-2021 - Årsbudsjett 2018

Det vises til fylkesrådmannens innstilling datert 30.10.17.

Fylkesrådmannen viser også til egne bestillingssaker vedrørende Tannhelse Rogaland FKF og Kolumbus AS, samt egen sak om fylkesveibudsjettet for 2018. Det vises også til sak om tilbudsstrukturen for skoleåret 2018/2019 innen videregående opplæring, samt egen sak om skolebruksplanen for 2018-2019.

Forslag til vedtak:

1. Ap, KrF, Sp, V, MdG og FrP la frem felles forslag til alternativt budsjett:

2. Høyre la frem forslag til alternativt budsjett:

Vedtak:

Punkt 1 ble vedtatt med stemmene til Ap, KrF, Sp, V, MdG og FrP til sammen 11 stemmer.

Punkt 2 fikk stemmene til H, til sammen 4 stemmer, og falt.

Endelig behandling av budsjett 2018-2021 i fylkestinget i desember.

 

SAK 207/17
Budsjett og leveranseavtale 2018 - Tannhelse Rogaland FKF

Fylkeskommunens ansvar for tannhelsetjenester ivaretas i Rogaland av et fylkeskommunalt foretak – Tannhelse Rogaland FKF.

Fylkestinget bestiller hvert år tjenester fra foretaket samtidig som de økonomiske rammer for virksomheten fastsettes.

Fylkesutvalget må ta stilling til hvilket nivå for tjenester som skal fastsettes for den fylkeskommunale virksomhet innen tannhelse for 2018, og hvilke budsjettrammer skal fastsettes for foretaket for neste år samt de resterende år i økonomiplanperioden?

Forslag til vedtak:

Fylkestinget bestiller tjenester fra Tannhelse Rogaland FKF for 2018 slik det framgår av fylkesrådmannens saksutredning og sak om årsbudsjett 2018 / økonomiplan 2018 - 2021.

Vedak:

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok innstillingen.

 

SAK 208/17
Fv. 47 T-forbindelsen - kommunalt/fylkeskommunalt tilskudd, omgjøring til forskudd

I følge finansieringsrapport i St.prp. Nr. 70 (2007-2008) vedtok Rogaland fylkeskommune og Karmøy kommune å gå inn med et «garantibeløp» på inntil 150 mill. 2007-kroner for Fv. 47 T-forbindelsen.

I St.prp nr. 70 (2007-2008) står det at «garantibeløpet» er et tilskudd som eventuelt skal gjøres om til forskudd dersom økonomien i prosjektet tillater det.

Haugaland Bompengeselskap AS er beredt til å overta ansvaret for finansiering og nedbetaling av lokale tilskudd på tilsammen 150 mill. 2007-kroner og har vedtatt å omgjøre garantibeløpet fra tilskudd til forskudd.

Forslag til vedtak:

Fylkestinget i Rogaland stiller seg bak vedtaket i Haugaland Bompengeselskap AS om omgjøring av Rogaland fylkeskommune og Karmøy kommune sine garantibeløp på 150 mill. 2007-kroner fra tilskudd til forskudd.

Fylkestinget i Rogaland anmoder Vegdirektoratet om en godkjenning av at Haugaland Bompengeselskap AS overtar det finansielle ansvaret for inndekning av garantibeløpet, og at det kan iverksettes tilbakebetaling til Rogaland fylkeskommune og Karmøy kommune i tråd med selskapets prognose og likviditetsplan.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok innstillingen.

 

SAK 209/17
Tilskudd til Ryfylkefondet - ny avtale for 2018-2019

Godkjenning av forslag til ny avtale om tilskudd til Ryfylkefondene for perioden 2018-2019.

Forslag til vedtak:

Forslag til avtale om tilskudd til Ryfylkefondet for perioden 2018 – 2019 godkjennes.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok innstillingen.

 

SAK 210/17
Sandnes kommune - gnr.69, bnr.2192 - søknad om samtykke til bruksendring

Sandnes kommune har oversendt søknad om midlertidig dispensasjon for 5 år til bruksendring fra industri- og kontorbygg til forretning for samtykkebehandling.

Området det søkes dispensasjon for ligger utenfor sentrumsområdet. Området er i kommuneplanen ikke disponert til sentrumsformål, og forretning er derfor, i tråd med bestemmelser i kommuneplan og i regionalplan for Jæren, ikke tillatt.

Forslag til vedtak:

Fylkesutvalget gir ikke samtykke til at det gis dispensasjon.

Alternativt forslag ble fremmet av Simon Næsse (Ap) på vegne av H, Ap og Frp:

Fylkesutvalget gir samtykke  til at det gis dispensasjon for inntil 15% detaljhandel opp til 5 år.

Vedtak:

Forslag til vedtak fikk stemmene til MdG, V og Sp, til sammen 3 stemmer og falt.

Alternativt forslag fremmet av Simon Næsse (Ap) ble vedtatt med stemmene til Ap, Krf, H og Frp, til sammen 12 stemmer.

 

SAK 211/17
Karmøy kommune gnr. 148, bnr. 978 dispensasjon utvidelse av areal detaljvarehandel - klage Spannavegen Norheim

Fylkesutvalget fattet i Fylkesutvalget av 19.09 vedtak om ikke å gi samtykke til at Karmøy kommune kan dispensere fra kommuneplanen og regional planbestemmelse for gnr 148, bnr 978.

Pretor Advokat AS har, på vegne av tiltakshaver Snarveien Næringsbygg AS, fremsatt klage på fylkesutvalgets vedtak.

Fylkesutvalget må ta stilling til om vedtak av 19.09. skal opprettholdes. Fylkesutvalget må vurdere om det er kommet nye opplysninger i saken som vil innebære at utvalget vil fatte et annet vedtak.

Forslag til vedtak:

1. Fylkesutvalgets vedtak av 19.09.2017 opprettholdes. Saken oversendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) for endelig behandling.

2. Eventuelt søksmål skal ikke kunne reises før klagen er avgjort av KMD.

Forslag til alternativt vedtak ble fremmet av Anita Egeli (FrP):

Rogaland fylkeskommune gir samtykke til dispensasjon som omsøkt.

Vedtak:

Opprinnelig innstilling ble vedtatt med stemmene til Ap, KrF, Sp, V, MdG og H, til sammen 13 stemmer.

Alternativt forslag fremmet av Anita Egeli (FrP) fikk stemmen til FrP og falt.

 

SAK 212/17
Strand kommune - gnr. 44, bnr. 28 og 34 - klage på vedtak om rammetillatelse til riving av verneverdig bygning - «gamle gymnas» på Jørpeland

Strand kommune har etter to politiske behandlinger gitt rammetillatelse til riving av en eldre skolebygning på Fjelde på Jørpeland. Fylkesrådmannen har tidligere i saken frarådet at det gis tillatelse til riving av Gamle gymnas, da bygningen vurderes å ha høy regional verneverdi og inngår i et større kulturmiljø.

Fylkesutvalget bes ta stilling til om fylkesrådmannens foreløpige klage på rammetillatelse til riving av «Gamle gymnas» skal opprettholdes.

Forslag til vedtak:

1. Utvalget opprettholder fylkesrådmannens foreløpige klage av 30.10.2017 på rammetillatelse for riving av bygg på gnr. 44, bnr. 28 og 35, Fjelltunvegen 27, Strand kommune («Gamle gymnas»).

2. Spørsmålet om vern av kulturmiljøet på og rundt skoleområdet bør avklares endelig og samlet i forbindelse med planprosessen knyttet til plan 1120201510: «Detaljregulering for skoleområdet Jørpeland».

3. Da verneverdien av «Gamle gymnas» på gnr. 44, bnr. 28 og 35 gjennom sak om rammetillatelse for riving er grundig belyst, tilrådes kommunen å jobbe for vern av bygningen i pågående reguleringsplanprosess.

Forslag til alternativt vedtak ble fremmet av Håkon Faarlund Hetland (KrF) på vegne av KrF, H og FrP:

Fylkesutvalget støtter Strand kommunes vurderinger om at riving av "Gamle Gymnas" kan bidra til en mer hensiktsmessig arealutnyttelse av skoleområdet, og opphever dermed den foreløpige klagen.

Vedtak:

Opprinnelig innstilling fikk stemmene til Ap, V og MdG, til sammen 6 stemmer og falt.

Alternativt forslag fremmet av Håkon Faarlund Hetland (Krf) ble vedtatt med stemmen til KrF, H, FrP og Sp, til sammen 9 stemmer.

 

SAK 213/17
Regionalplan for massehåndtering på Jæren

Forslag til «Regional plan for massehåndtering på Jæren» legges frem for fylkesutvalget og fylkestinget for sluttbehandling og vedtak av planen.

Forslag til vedtak:

Rogaland fylkeskommune vedtar «Regionalplan for massehåndtering på Jæren 2018 - 2040», i samsvar med plan- og bygningslova § 8-4. 

Tilleggsforslag til vedtak ble fremmet av Anja Berggård Endresen (V):

Risavika tas ut som aktuelt område for mottaksrapport for masse i figur 7.1 i planforslaget.

Tilleggsforslag til vedtak ble fremmet av Torfinn Ingeborgrud (MdG): 

Kap 2
I setningen "Naturmangfold, landskapsformer og jordbruksareal går tapt" føyes det også til en setning om at verdifulle naturområder under vann kan gå tapt ved utfylling i sjø. Dette bør med i planen fordi det er generelt dårlig kunnskap om naturområdene under vann i og med at de ikke er synlige til daglig. Disse områdene har ofte stort biologisk mangfold og stor produksjon av biomasse, eller det kan være snakk om sjeldne naturtyper, kanskje med rødlistede arter. 
Disse områdene utsettes i dag for et stort press med et utall regulerte eller uregulerte utfyllinger i sjø.

Kap 5
«Miljø og massehåndtering» bør utvides slik at det ikke bare omhandler hvor viktig det er å unngå nedfylling eller tap av matjord, det bør også omtale andre ulike typer naturområder, og naturområder under vann.

Vedtak:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt

Tilleggsforslag fremmet av Anja Berggård Endresen (V) ble vedtatt med stemmene til V, Ap, Krf, MdG og H, til sammen 12 stemmer.
Frp og Sp stemte mot, til sammen 3 stemmer.

Tilleggsforslag fremmet av Torfinn Ingeborgrud (MdG) ble vedtatt med stemmene til V, Ap, Krf, MdG og H, til sammen 12 stemmer.
Frp og Sp stemte mot, til sammen 3 stemmer.

  

SAK 214/17
Regionalplan for Dalane

Fylkesrådmannen legger fram et revidert planprogram til sluttbehandling og vedtak, med anbefaling om at dette legges til grunn for det videre arbeidet med Regionalplan for Dalane.

Forslag til vedtak:

Planprogram til Regionalplan for Dalane, datert november 2017, legges til grunn for det videre planarbeidet.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven § 8-3.

Vedtak:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

 

SAK 215/17
E-39 - Sandnes - Lyngdal - planprogram for kommunedelplan - tilleggshøring ny indre korridor

Under høringen av planprogram for ny E39 på strekningen Sandnes – Lyngdal våren 2017 kom det inn innspill med forslag til en ny korridor. Dette nye forslaget viste seg å være billigere enn de øvrige, og Statens vegvesen har derfor besluttet å legge planprogrammet ut på ny høring for å vurdere om den nye korridoren bør være med videre i utredningene.

Fylkesutvalget bes vurdere om alternativet skal anbefales tatt med videre i utredningsarbeidet i tillegg til opprinnelig indre korridor.

Forslag til vedtak:

1. Fylkesutvalget anbefaler at også ny indre korridor blir del av det videre planarbeidet, sammen med opprinnelig indre korridor, forutsatt at arealregnskap ikke viser dette som et vesentlig dårligere alternativ.

2. Fylkesutvalget henstiller til at påvirkning på regionale planer og politikk innarbeides som et utredningstema. 

Tilleggspunktene 3. og 4. ble fremmet av Per Kåre Foss (KrF):

3. Det bes om en rask avklaring på foreslått korridor, slik at progresjonen i arbeidet holdes oppe.  Hvis tillegg av alternative indre korridor medfører utsettelse av utredningen, anbefales det ikke at omtalte korridor utredes.

4. Alternativ indre korridor inkluderer Drangsdalen, og det anmodes om at en utredning tar høyde for mulige synergieffekter for endret trase for jernbanen. Jmf uttale fra Rogaland FK til NTP (juni 2017).

Tilleggspunkt 5. ble fremmet av Torfinn Ingeborgrud (MdG):

Fylkesutvalget minner om vedtaket fra 25.04 om at en anbefaler at 2/3-feltsvei med midtdeler (H5) skal være med i den videre utredningen.

Alternativt forslag til innstillingen ble fremmet av Anita Egeli (FrP):

Fylkesutvalget anbefaler at også ny indre korridor blir en del av det videre planarbeidet sammen med gamle indre, ytre og midtre trasé. Bare på den måten kan vi sikre oss at jordvern er hensyntatt, og rask fremdrift.

Vedtak:

Punkt 1 og 2 ble vedtatt med stemmene til Ap, Krf, Sp, V, MdG og H, til sammen 13 stemmer.
Frp stemte mot, med 2 stemmer.

Punkt 3 ble vedtatt med stemmene til Krf, Sp, V, H og FrP, til sammen 10 stemmer.
Ap og MdG stemte mot, med 5 stemmer.

Punkt 4 ble enstemmig vedtatt

Alternativt forslag fremmet av Anita Egeli (FrP) fikk stemmene til FrP, til sammen 2 stemmer og falt.

 

SAK 216/17
Høringsuttalelse - statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene

Klima- og miljødepartementet (KLD) har sendt på høring forslag til endringer i statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene i henhold til plan- og bygningsloven med høringsfrist 01.12.2017.

Forslag til vedtak:

1. Rogaland fylkeskommune gir sin tilslutning til hovedtrekkene i de foreslåtte statlige planretningslinjene for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene.

2. Rogaland fylkeskommune mener at punkt 4.1 bør ha samme form som punkt 3.1 for å gi en bedre struktur i innholdet, og at vannmiljø blir trukket inn som et tema under punkt 4.1.

Vedtak:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

 

SAK 217/17
Høringsuttalelse til forslag om endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven

Klima- og miljødepartementet (KLD) har sendt på høring forslag til endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven med høringsfrist 15.01.2018.

Forslaget til endring i vannforskriften og naturmangfoldloven har direkte konsekvenser for Rogaland fylkeskommune. Forslaget innebærer blant annet at vannforvaltningsplanene ikke lenger skal vedtas som regionale planer etter plan- og bygningsloven. Oppgaven som vannregionmyndighet foreslås samtidig fjernet fra fylkeskommunen. Det vil si at fylkeskommunene ikke lenger får en formell rolle innen vannforvaltning. 

Forslag til vedtak:

1. Rogaland fylkeskommune mener at:

a. regional plan etter plan- og bygningsloven er det beste verktøyet for å fremme sektorovergripende helhetlig vannforvaltning og nå målene om godt vannmiljø.

b. dagens organisering av vannforvaltningen bør videreføres for å sikre en «bunn-opp»- forvalting med politisk forankring, effektiv rullering, samordning av sektorinteressene, engasjerte lokalsamfunn og aktiv deltakelse fra alle parter.

c. vannområdenes betydning bør styrkes i vannforskriften. For å sikre lokal forankring og kommunalt engasjement i det videre arbeidet, må staten gå inn med økt og forutsigbar finansiering av vannområdenes drift.

d. det er svært uheldig at det foreslås endringer i vannforskriften som fjerner oppgaver fra fylkeskommunen på et tidspunkt der det statlige ekspertutvalget sine anbefalinger til oppgavefordeling for Regionreformen, er under utarbeidelse. Departementet forskutterer dermed oppgavefordeling før politisk behandling av de nye oppgavene til regionene.

2. Rogaland fylkeskommune støtter ikke de foreslåtte endringene i vannforskriften som gjelder organisering, ansvarsfordeling og regional forankring gjennom plan- og bygningsloven.  

3. Dersom vannforskriften likevel endres som foreslått, bør den inneholde en overgangsbestemmelse som blant annet klargjør hvilken juridisk virkning de vedtatte vannforvaltningsplanene vil ha ved ikrafttredelsesdato. 

Alternativt forslag til punkt 1 og 2 ble fremmet av Aase Simonsen (H):

Rogaland fylkesting slutter seg til de foreslåtte endringene i vannforskriften og naturmangfoldsloven, men ber om at (1c) vannområdene betydning bør strykes i vannforskriften. For å sikre lokal forankring og kommunalt engasjement i det videre arbeidet, må staten gå inn med økt og forutsigbar finansiering av vannområdene drift.

Vedtak:

Punkt 1 og 2 ble vedtatt med stemmene til Ap, KrF, Sp, MdG og FrP, til sammen 10 stemmer.
H og V stemte mot med til sammen 5 stemmer.

Punkt 3 ble enstemmig vedtatt.

Alternativt forslag fremmet av Aase Simonsen (H) fikk stemmene til H og V, til sammen 5 stemmer og falt.

 

SAK 218/17
Orienteringssak og status i arbeidet med universell utforming 2016/17

Det er lagt fram en orienteringssak om status for oppfølging av fylkesdelplan for universell utforming 2016/17. Rogaland fylkeskommune jobber strukturert og strategisk med oppfølgingen av fylkesdelplanen for å skape et samfunn som er tilgjengelig for alle. For å nå målene i planen vil det kreve betydelig innsats på dette området i tiden fremover.

Fylkesutvalget bes ta saken til orientering. 

Forslag til vedtak:

Rogaland fylkeskommune vil fortsatt ha stor oppmerksomhet på universell utforming og oppfølging av tiltakene i fylkesdelplanen.  

Fylkesutvalget tar orienteringsrapporten for 2016/17 og handlingsplan med milepæler for 2018 til orientering.  

Vedtak:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

   

SAK 219/17
Tilskudd til universell utforming 2017

Fylkesrådmannen fremmer forslag til utlysning av midler til universell utforming i tråd med vedtaket i regional- og kulturutvalget og mål i Fylkesdelplan for universell utforming.

Fylkesutvalget bes ta stilling til om det skal overføres kr 640.000,- til tilskudd i RUM til universell utforming av kartlagte publikumsbygg i 2018 og at kulturbygg gis høy prioritet.

Forslag til vedtak: 

1. Fylkesutvalget tilrår at kr 640.000,- av årets midler avsatt til universell utforming benyttes til tilskudd i RUM-ordningen til universell utforming av kartlagte publikumsbygg.  

2. Kulturbygg gis høy prioritet.  

Tilleggsforslag til innstillingen ble fremmet av Håkon Faarland Hetland (KrF):

Fylkesutvalget ber styret i Tannhelse Rogaland om å utarbeide en plan for universell utforming av tannklinikkene i Rogaland i løpet av 2018.

Vedtak:

Innstillingen med tilleggsforslaget fremmet av Håkon Faarland Hetland (KrF) ble enstemmig vedtatt.

 

SAK 220/17
Bruken av navnet Vestlandet i forbindelse med regionreformen

Fylkestingene i Hordaland og Sogn og Fjordane har vedtatt at de ved sammenslåing til ett fylke skal ta navnet Vestlandet.

Rogaland fylkeskommune må ta stilling til om en skal reagere på vedtaket fra fylkestingene i Hordaland og Sogn og Fjordane og hvilken form en slik eventuell reaksjon skal ha.   

Forslag til vedtak:

1. Rogaland fylkeskommune finner det uheldig at landsdelsnavnet Vestlandet skal brukes om det nye fylket bestående av Hordaland og Sogn og Fjordane.

2. Rogaland fylkeskommune tar kontakt med Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommuner for å be dem om å revurdere navnevalget.

3. Dersom henvendelsen til Hordaland og Sogn og Fjordane ikke fører fram, tas det kontakt med Kommunal- og moderniseringsdepartementet, fortrinnsvis sammen med Møre og Romsdal fylkeskommune. 

Alternativt forslag til punkt 3. ble fremmet av Per Kåre Foss (KrF):

Dersom henvendelsen til Hordaland og Sogn og Fjordane ikke fører fram, gjøres en formell henvendelse til Kommunal - og moderniseringsdepartementet, fortrinnsvis sammen med Møre og Romsdal fylkeskommune, med mål om at landsdelsnavn ikke skal brukes på nytt fylke.

Tilleggsforslag punkt 4 ble fremmet av Anja Berggård Endresen (V):

4. Rogaland Fylkeskommune tar kontakt med Stortinget for å be dem stemme imot at det geografiske navnet Vestlandet nå bare skal dekke den nye regionen Hordaland og Sogn og Fjordane.

Vedtak:

Punkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt.

Punkt 3 fikk stemmene til Frp, til sammen 2 stemmer og falt.

Alternativt forslag til punkt 3 fremmet av Per Kåre Foss (KrF) ble vedtatt med stemmene til Ap, KrF, Sp, V, MdG og H, til sammen 13 stemmer.
Frp stemte mot med 2 stemmer.

Tilleggsforslag punkt 4 fremmet av Anja Berggård Endresen (V) ble vedtatt med stemmene til H, Sp, MdG, V og KrF, til sammen 8 stemmer.

 

SAK 221/17
Regional kulturplan - rullering av handlingsprogram for 2018

Regional kulturplan for Rogaland 2015-2025 med tilhørende handlingsprogram omfatter hele det kulturpolitiske området: Kunst (dans, musikk, teater, litteratur, film, visuell kunst), kulturarv, idrett, barn og unge, eldre, kultur og næring, internasjonalt arbeid og kulturarenaer. 

Handlingsprogrammet/saken skal rulleres årlig og ses i sammenheng med fylkesrådmannens budsjettforslag for kulturfeltet.

Fylkesutvalget bes om å ta stilling til og vedta rulleringen av handlingsprogrammet.

Forslag til vedtak:

Rullering av handlingsprogram for Regional kulturplan for Rogaland 2015-2025 for 2018 godkjennes, samt de endringer som eventuelt fremkommer av endelig vedtatt økonomiplan 2018 – 2021. 

Vedtak:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

 

SAK 222/17
Stavanger konserthus IKS - endring av selskapsavtale

Representantskapet i Stavanger konserthus IKS godkjente den 11.08.2017 forslag til ny formålsparagraf (§4) i selskapsavtalen. Fylkestinget og Stavanger bystyre skal vedta endringer i selskapsavtalen, jf. § 4 i Lov om interkommunale selskaper.

Fylkesutvalget anmodes om å ta stilling til forslag til ny formålsparagraf i selskapsavtalen for Stavanger konserthus IKS.

Forslag til vedtak:

Rogaland fylkeskommune godkjenner følgende ny § 4 Formål i selskapsavtalen for Stavanger konserthus IKS:

§ 4 Formål

Selskapet skal drive og utvikle Stavanger konserthus til en kvalitetsarena for utøvere på lokalt, nasjonalt og høyt internasjonalt nivå. Selskapet skal fremme regionens kulturliv og utvikle den allmenne interessen for musikk og scenekunst. Selskapets skal bidra til å realisere eiernes overordnede kulturpolitiske målsettinger og har ikke erverv til formål.

Selskapet kan opprette eller ta del i selskap nasjonalt og internasjonalt, som støtter opp under selskapets hovedformål.  

Vedtak:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

 

SAK 223/17
Status for tilskudd til regionale idrettsanlegg

Rogaland fylkeskommune skal sikre et variert spekter av anlegg for idrett og friluftsliv med høy kvalitet for befolkningen i Rogaland. Med bakgrunn i dette, har fylkeskommunen en egen ordning for tilskudd til regionale idrettsanlegg. 

Fylkesutvalget orienteres om status for tilskuddsordningen til regionale idrettsanlegg.  

Fylkesutvalget inviteres også til å ta stilling til veien videre for tilskuddsordningen til regionale idrettsanlegg. 

Forslag til vedtak:

1. Fra 2018 åpnes det ikke for nye søknader og tilskudd til regionale idrettsanlegg, og midlene avsettes inntil videre til å følge opp tidligere forpliktelser. 

2. Regionale idrettsanlegg med gjenstående forpliktelser prioriteres slik: 

Regionale idrettsanlegg forpliktelser

  

3. Det kan åpnes for nye søknader og tilskudd til regionale idrettslag hvis det tilføres nye midler.

Vedtak:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

 

SAK 224/17
Søknad om støtte til Wyverns deltakelse på Tall Ships' Races 2018

Museum Stavanger søker Rogaland fylkeskommune om kr. 100.000,- i støtte til deltakelse for Wyvern i Tall Ships’ Races 2018.

Fylkesutvalget bes om å ta stilling til søknaden.

Forslag til vedtak:

Rogaland fylkeskommune kan av prinsipielle og økonomiske årsaker ikke imøtekomme søknaden om støtte til Museum Stavanger for å delta i Tall Ships’ Races 2018 med Wyvern.

Vedtak:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

 

SAK 225/17
Søknad om tilskudd til NM - uka 2018 og 2019

Rogaland idrettskrets (RIK) og Region Stavanger (RS) søker om 500 000,- kroner til idrettsarrangementet NM–uka som skal avholdes i august 2018. 

Fylkesutvalget inviteres til å ta stilling til om søknaden bør imøtekommes. 

Forslag til vedtak:

Saken tas til foreløpig orientering og endelig vedtak blir tatt i forbindelse med budsjett for 2018 – 2021.   

Alternativt forslag til vedtak ble fremmet av Anja Berggård Endresen (V):

Med bakgrunn i NM-ukas verdi til andre næringer og at det skal avholdes minst 22 Norgesmesterskap under arrangementet, imøtekommer søknaden om tilskudd til NM-uka med 250.000 kroner i 2018. Endelig vedtak blir fattet i forbindelse med budsjett for 2018-2021.

Ut fra de erfaringer man gjør seg etter gjennomføringen av arrangementet i 2018, har Rogaland fylkeskommune også en opsjon på å gå inn med samme beløp ved ny søknad for NM-uka 2019.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesting vedtok å se saken i henhold til budsjett 2018 med presisering fra Anja Berggård Endresen (V).

 

SAK 226/17
Kvitsøy kommune - gnr 15 bnr 38 – tiltak i spesialområde bevaring Leasundet– klage på vedtak

Kvitsøy kommune har vedtatt å gi tillatelse til uhøvlet kledning til rehabilitering av bolighus gnr 15 bnr 38, Leasundet. Rogaland fylkeskommune har i brev av 09.11.2017 administrativt påklaget vedtaket.

Fylkesutvalget skal ta stilling til om den foreløpige administrative klage som er fremmet i tråd med intern delegasjon, skal opprettholdes. 

Forslag til vedtak:

Fylkesutvalget opprettholder fylkesrådmannens administrative klage, datert 09.11.2017, på vedtak fattet av Kvitsøy kommune den 07.11.2017 i delegert sak  25/17 som gir tillatelse til bruk av uhøvlet kledning på bolighus på gnr 15 bnr 38 i Leasundet, regulert til bevaring

Alternativt forslag til vedtak ble fremmet av Per Kåre Foss (KrF):

Fylkesutvalget trekker fylkesrådmannens administrative klage. Værmessige forhold på Kvitsøy legges til grunn for å akseptere uhøvlet bord på omsøkt bygning.  Levetidskostnad med høvlet kledning i dette tilfellet ansees større enn hva som er forsvarlig å pålegge.

Vedtak:

Alternativt forslag fremmet av Per Kåre Foss (KrF) ble enstemmig vedtatt.

 

SAK 227/17
Rogaland fylkeskommune - eierskapsmelding 2017

Rogaland fylkeskommune (RFK) har eierandel (aksjer) i en rekke selskap. RFK har også skutt inn kapital i noen stiftelser, og deltar på eiersiden i noen interkommunale selskap (IKS). Fylkesrådmannen foretar årlig en statusgjennomgang i virksomheter der fylkeskommunen har eierinteresser. Gjennomgangen oppsummeres i en sak til fylkestinget – «Eierskapsmelding». 

Eierskapsmeldingen for 2017 legges fram til behandling.

Forslag til vedtak:

Eierskapsmelding for 2017 tas til orientering.

Fylkestinget godkjenner de endringer som fremkommer under under Del II, pkt. 3.7. Balansen i fylkeskommunens regnskap ajourføres på grunnlag av dette.

Opplæring av styremedlemmer etableres som en obligatorisk ordning som gjennomføres i hver valgperiode.  

Tilleggsforslag ble fremmet av Inghild Vanglo (Ap):

Styrehonorar og godtgjørelse i styrene synliggjøres i fremtidige eierskapsmeldinger.

Vedtak:

Innstillingen med tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

 

SAK 228/17
Fylkeskommunens rolle som regional næringsutvikler

Hvordan kan Rogaland fylkeskommune organisere og øke kapasiteten som regional næringsutvikler og dermed bidra til nødvendig omstilling og næringsutvikling i fylket. Har vi de rette verktøyene? Gjøres det en riktig prioritering og bruk av ressurser?

Saken ses i sammenheng med fylkesrådmannens budsjettforslag for 2018/økonomiplan 2018-2021.

Fylkesutvalget bes ta saken til orientering.

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Vedtak:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

 

SAK 229/17
Forlengelse av partnerskapsavtale, Greater Stavanger 2018-2019

Greater Stavanger (GS) er etablert som et strategisk næringssamarbeid mellom kommunene på Nord-Jæren, deler av Ryfylke og Sirdal kommune, totalt 16 kommuner. Det strategiske samarbeidet overlapper det kommunale næringsarbeidet litt forskjellig fra kommune til kommune.

Fylkesutvalget bes ta stilling til om Rogaland fylkeskommune skal videreføre partnerskapsavtalen med Greater Stavanger fra 2016-2017, til også å gjelde for perioden 2018-2019.

Forslag til vedtak:

Saken tas til foreløpig orientering og endelig vedtak blir tatt i forbindelse med budsjett for 2018 – 2021.

Alternativt forslag til vedtak ble fremmet av Anja Berggård Endresen (V):

Fylkesutvalget godkjenner å videreføre tidligere inngått partnerskapsavtale mellom Greater Stavanger AS og Rogaland fylkeskommune til å gjelde ut 2018 med 1.000.00 eks. mva. pr. år. Endelig vedtak blir tatt i forbindelse med budsjett for 2018-2021. Punkt 9 i avtalen må følges opp, og denne evalueringen vil ligge til grunn før ny søknad om avtaleforlengelse behandles.

Alternativt forslag til vedtak ble fremmet av Janne Johnsen (H):

Fylkesutvalget godkjenner å videreføre tidligere inngått partnerskapsavtale mellom Greater Stavanger AS og Rogaland fylkeskommune til å gjelde ut 2019 med kr 1.000.000 eks. mva pr. år, og at pkt. 9 i avtalen blir fulgt opp i kommende periode.

Vedtak:

Alternativt forslag fremmet av Anja Berggård Endresen (V) ble vedtatt med stemmene til V, Ap, KrF, Sp, MdG og FrP, tilsammen 11 stemmer.
Høyre stemte mot med 4 stemmer

Alternativt forslag fremmet av Janne Johnsen (H) fikk stemmene til H, til sammen 4 stemmer og falt.

 

SAK 230/17
Søknad fra Search om tilskudd til opprettelse

Sandnes Education And Research Center Høyland (SEARCH) har på vegne av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) sendt inn en søknad om økonomisk støtte til utstyr og inventar i det nye forsknings- og undervisningssenteret SEARCH i Sandnes. 

Fylkesutvalget bes ta stilling til om det skal bevilges midler til prosjektet.

Forslag til vedtak:

Saken tas til foreløpig orientering og endelig vedtak blir tatt i forbindelse med budsjett for 2018 – 2021.

Alternativt forslag til vedtak ble fremmet av Jarle Nilsen (Ap):

Rogaland fylkeskommune bevilger ikke midler til bygg og teknologisk utstyr for etablering av Search. Rogaland fylkeskommune er positiv til forskning utviklingssenteret Search. Rådmannen bes se på framtidige søknader fra Search i forbindelse med Næring.

Alternativt forslag til vedtak ble fremmet av Elin Schance (H):

Rogaland fylkeskommune bevilger 1,750 mill til bygg og teknologisk utstyr for etablering av Search. 

Vedtak:

Alternativt forslag fremmet av Jarle Nilsen (Ap) ble vedtatt med stemmene til Ap, KrF, Sp, V, MdG og FrP, til sammen 11 stemmer.
Høyre stemte mot med 4 stemmer.

Alternativt forslag fremmet av Eline Schance (H) fikk stemmene til H, til sammen 4 stemmer og falt.

 

SAK 231/17
Endring av forskrift av 22. desember 2004 om akvakultur for andre arter enn laks, ørret og regnbueørret - akvakultur med vannlevende planter

De siste årene har det på nasjonalt plan vært økende interesse for akvakultur med vannlevende planter. I Rogaland har interessen så langt vært avventende.

Nærings- og Fiskeridepartementet har frem til nå behandlet disse søknadene og gitt eventuelle tilsagn, og fylkeskommunene har i ettertid skrevet ut selve tillatelsesdokumentene.

Departementet ønsker nå å endre denne praksisen og trekker i denne forbindelse frem føringer i regionreformen. Høringsfristen er 01.12.2017.

Forslag til vedtak:

Rogaland fylkeskommune støtter forslaget om at kompetansen til å saksbehandle søknader om tillatelse til akvakultur av vannlevende planter blir delegert fra departementet til fylkeskommunene.

Rogaland fylkeskommune støtter forslaget om at det etableres en depositumordning som foreslått.

Rogaland fylkeskommune tilrår på generelt grunnlag at saksbehandingsgebyr som betales for å få behandlet en søknad om tillatelse til akvakultur, burde tilfalle fylkeskommunene. 

Tilleggsforslag ble fremmet av Per Kåre Foss (KrF):

Rogaland Fylkeskommune forventer at det følger med midler til etablering av kompetanse og forvalte et større ansvar.

Vedtak:

Innstilling og tilleggsforslag fremmet av Per Kåre Foss (KrF) ble enstemmig vedtatt.

 

SAK 232/17
Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte 2018-2019 - høring

Kunnskapsdepartementet har ute høringsforslag for utdanningsstøtte for kommende undervisningsår. Det er utpekt en rekke høringsinstanser i anledning saken, deriblant Rogaland fylkeskommune. Uttalefrist er satt til torsdag 19. januar 2018.

Forslag til vedtak:

Rogaland fylkeskommune støtter ikke Kunnskapsdepartementets forslag om å endre avstandsgrensen fra 40 til 60 km for å kvalifisere for borteboerstipend (jamfør punkt4.8)

Rogaland fylkeskommune støtter de øvrige forslagene til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstønad for undervisningsåret 18/19 

Det er spesielt positivt, slik fylkeskommunen ser det, at departementet åpner for støtte fra Lånekassen til bussjåførutdanning for voksne. Dette som følge av konkret vurdering av kvalitetssikringen av slik utdanning, kombinert med vektlegging av den klare samfunnsnytten av å kunne ruste opp kollektivtrafikken. En slik bruk av Lånekassen er, slik Rogaland fylkeskommune ser det, i tråd med formålet med utdanningsstøtteordningen om å sikre samfunnet og arbeidslivet tilgang på kompetanse.

Vedtak:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

 

SAK 233/17
Forvaltning utdanningsløp i fagskole 2017 - helse- og sosialfag

Rogaland fylkeskommune (RFK) som forvaltningsorgan har for 2017 disponert en økonomisk ramme fra Helsedirektoratet til fagskoleutdanning innen helse- og sosialfag på til sammen kr 14.093.000,-.

Etter at tilskudd for høsten er betalt ut til aktørene har fylkeskommunen en udisponert statlig restbeholdning i størrelsesorden kr 8.800,- Men fortsatt gjenstår 41 aktive fagskolestudenter her i fylket som det ikke er utbetalt statstilskudd for.

Fylkesutvalget bes ta stilling til om det skal foretas forskuddsutbetaling av tilskudd for de resterende 41 studentene.

Forslag til vedtak:

Fylkesutvalget godkjenner at det foretas forskuddsutbetaling av tilskudd for de resterende 41 studentene. Forvaltningen av statstilskudd til helse- og sosialfag i fagskole for 2017 tas til orientering.

Vedtak:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

 

SAK 234/17
Handlingsprogram NTP 2018-2023 (2029) - høring

Handlingsprogrammet for riksvegnettet beskriver Statens vegvesens innsats innenfor forvaltning, trafikant og kjøretøy, drift, vedlikehold, planlegging og bygging av veg i 2018-2023. Det gir oversikt over alle investeringstiltak som Statens vegvesen skal gjennomføre i perioden. 

Statens vegvesen har invitert Rogaland fylkeskommunene til å uttale seg om handlingsprogrammet for NTP, med svarfrist 1. januar 2018.

Forslag til vedtak:

1. Rogaland fylkeskommune slutter seg til en høy prioritering av trafikksikkerhetstiltak, særlig tiltak mot utforkjøringsulykker og møteulykker. Det samme gjelder prioritering av midler til tilrettelegging for gående og syklende i mindre byområder og på skoleveg, universell utforming av holdeplasser og utbygging av knutepunkter.

2. Transportkorridor vest
Transportkorridor vest er et av de store og viktige prosjekt i Bypakke Nord-Jæren. Hensikten med prosjektet er å utvikle effektiv gods- og persontrafikk langs knutepunkter og terminaler på Nord-Jæren. I høringsutkast til handlingsprogrammet er Transportkorridor Vest nevnt i perioden 2024-2029. Rogaland fylkeskommune mener at Transportkorridor vest burde framskyndes for å få handlingsprogram til NTP samsvare med framdriften til prioriterte prosjekt i Bypakke Nord-Jæren. 

3. Riksvei 13
I 2019 åpnes Ryfast mellom Stavanger og Strand. Ved tunnelutløpet på Solbakk skal det anlegges bussterminal og parkeringsplasser. Rogaland fylkeskommune ser det derfor som svært viktig at sammenhengende gang- og sykkelveg til Jørpeland, ferdigstilles til samme tidspunkt som åpning av Ryfast. I nylig vedtatte «Handlingsprogram for fylkesvegnett i Rogaland 2018-2021 (2023)» (FT-sak 93/17) stiller Rogaland fylkeskommune derfor til rådighet 50 millioner kroner til bygging av gang- og sykkelveg på rv 13 på strekningen fra Solbakk til Jørpeland. Det forutsettes at staten også bidrar. Rogaland fylkeskommune må dessverre registrere at prosjektet rv 13 Solbakk – Grønnevold ikke er med i handlingsprogrammet for NTP. Rogaland fylkeskommune forventer at prosjektet tas med i handlingsprogram for NTP med 20 millioner kroner i 2019, slik det var signalisert tidligere. Rogaland fylkeskommune er fornøyd med at Årdaltunnelen (rv 13 Melkeråna-Årdal) har kommet med i siste del av planperioden. Når det gjelder rassikring i Rødsliane (rv 13 Lovraeidet-Rødsliane), har Rogaland fylkeskommune et sterkt ønske om oppstart i første del av planperioden.

4. E134
Statens vegvesen konkluderte i sin øst-vest-utredning med at E134 er den klart mest samfunnsøkonomisk lønnsomme traseen mellom Øst- og Vestlandet. Det er positivt at handlingsprogrammet åpner for oppstart av E134 Røldal-Seljestad med bompengeandelen i perioden 2018-2023. Det blir nå tatt sikte på at arbeidet med bompengeutgreiing for heile fjellovergangen (Seljestad-Vågsli) kan starte rundt årsskiftet 2017/-18, og at det blir fremmet en samlet bompengeproposisjon. E134 Saggrenda-Elgsjø har byggestart i 2024-2029. Det må sikrest midler til kommunedelplan for E134 Saggrenda-Vågsli i tråd med KVU/KS1 for Saggrenda-Gvammen og KVU/KS1 for Gvammen-Vågsli slik at heile strekninga blir sett og utvikla under ett. Rogaland fylkeskommune har en sterk forventning om at dette blir innarbeidd i Vegdirektøren si endelige fastsetting av handlingsprogrammet og at planarbeidet kan starte i 2018. Strekninga Gvammen-Vågsli i ny og innkorta korridor må snarest få et positivt vedtak i regjeringa i samsvar med tilrådinga i KVU/KS1.

Videre at det blir gjennomført KVU for arm til Bergen som er i tråd med Statens vegvesen sine anbefalinger i øst-vest-utredningen.

5. Hove-Ålgård
Fylkestinget forutsetter at det blir stilt nødvendige ressurser til rådighet for planlegging og forberedende arbeid for mulig byggestart av Hove-Ålgård i 2020.

6. Sykkelstamvegen
Sykkelstamvegen mellom Sandnes og Stavanger er ferdig regulert og klart for bygging. Rogaland fylkeskommune vil understreke at det er viktig at dette prosjektet blir statlig fullfinansiert og kommer i gang så snart som mulig.

7. Bompenger
- Rogaland fylkeskommune vil påpeke at bompengenivået på Nord-Jæren er høyt. Det er høyt i eksisterende prosjekter. Det vil bli høyt i det som planlegges i noe framtid.
- Rogaland fylkeskommune foretar en gjennomgang av de ulike prosjektene for kostnadseffektivisering.
- Rogaland fylkeskommune ønsker at staten bidrar mer.

8. Trafikksikkerhetstiltak
Som trafikksikkerhetstiltak bør en søke å få veilys på resterende deler av europaveiene i Rogaland, E39 og E134 i Nord

Tilleggspunkt til forslag til vedtak ble lagt frem av Arne Bergsvåg (Sp):

9. Fylkestinget ber departementet sørge for at det saman med første rullering av NTP vert laga ein nasjonal 12-års plan for sikring av riks-og fylkesvegnettet innen høg og middels skredfaktorgruppe.

Tilleggspunkt til forslag til vedtak ble lagt frem av Pål Morten Borgli (FrP):

10. Bompenger bidrar til å redusere samfunnsøkonomien i hvert enkelt prosjekt. Det reduserer handlefriheten til både innbyggere og næringsliv.

Vedtak:

Punktene 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 og tilleggspunkt 9 ble enstemmig vedtatt.

Punkt 5 ble vedtatt med stemmene til Ap, KrF, Sp, V, H og FrP, til sammen 14 stemmer.

MdG stemte mot, med 1 stemme.

Tilleggspunkt 10 fikk stemmene til FrP og Krf, til sammen 4 stemmer og falt.

 

SAK 235/17
Bypakke Nord-Jæren - handlingsprogram 2018-2021

Styringsgruppen for Bypakke Nord-Jæren har lagt fram sitt andre handlingsprogram, for perioden 2018-2021.

Handlingsprogram 2018-2021 gir en retning på hvordan staten v/ Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet, Rogaland fylkeskommune og kommunene Stavanger, Sandens, Sola og Randaberg ønsker å arbeide videre med bypakken.

Fylkestinget bes ta handlingsprogram til politisk behandling.

Forslag til vedtak:

Rogaland fylkeskommune slutter seg til utkast til handlingsprogram Bypakke Nord-Jæren 2018-2021 fra styringsgruppen for Bypakke Nord-Jæren.

Tilleggspunkt til forslag til vedtak ble lagt frem av Pål Morten Borgli (FrP):

Bompenger bidrar til å redusere samfunnsøkonomien i hvert enkelt prosjekt. Det reduserer handlefriheten til både innbyggere og næringsliv.

Vedtak:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Tilleggspunkt lagt frem av Pål Morten Borgli (FrP) fikk stemmene til FrP, 2 stemmer og falt.

 

SAK 236/17
Høgsfjordsambandet - behovsvurdering av et kommersielt ferjesamband mellom Lauvik-Oanes

Saken utgår

 

SAK 237/17
Fergeanløp av Utbjoa

Hordaland fylkeskommune har i brev av 25.09.17 etterspurt Rogaland fylkeskommunes synspunkt på eventuell nedlegging av fergesambandet som anløp Utbjoa i Vindafjord kommune. Samferdselsavdelingen har informert Hordaland Fylkeskommune om behov for utsatt høringsfrist for å kunne foreta politisk behandling av saken. 

Fylkesutvalget bes vurdere konsekvensene ved å legge ned fergeanløpene av Utbjoa og komme med høringsuttalelse til Hordaland fylkeskommune.

Forslag til vedtak:

1. Rogaland fylkeskommune vurderer konsekvensene ved å legge ned fergeanløpene av Utbjoa å være begrensede med bakgrunn i de lave bil- og passasjertallene sambandet har.

2. Rogaland fylkeskommune forutsetter at Hordaland fylkeskommune foretar den nødvendige helhetsvurderingen av positive og negative konsekvenser ved en eventuell fastlandsforbindelse med tilhørende fergenedlegging. 

Vedtak:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

  

SAK 238/17
Nettstrømming av politiske møter

Saken skisserer mulige løsninger for nettstrømming ved bruk av ekstern leverandør.

Fylkestinget bes ta stilling til hvilke møter som skal nettstrømmes, og sette av midler til valgte løsning. 

Forslag til vedtak:

1. Det etableres nettstrømming av møtene i fylkestinget i 2018. Møtene i fylkesutvalget og de tre hovedutvalgene inkluderes ikke.

2. Det investeres i egen visningsplattform tilpasset nettstrømming av politiske møter. 

3. Ordningen evalueres etter fylkestingets møte i juni 2018. Evalueringen skal gi en vurdering av behov for ytterligere investeringer, samt vurdering av personalmessige behov for videre gjennomføring/utvidelse av nettstrømming av politiske møter på permanent basis. Sak legges fram for fylkestinget oktober 2018.

Vedtak:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

 

SAK 239/17
Supplerende oppnevning av styremedlemmer til regionale kulturinstitusjoner - Haugesund teater

Styreleder for Haugesund teater, Silje Engeness, har valgt å fratre dette vervet i oktober, og det må derfor oppnevnes ny styreleder som erstatning for Engeness.

Fylkesutvalget må ta stilling til fylkesrådmannens forsalg om å oppnevne Tonje Hardersen som ny styreleder for Haugesund teater for den resterende styreperioden.

Forslag til vedtak:

Utvalget oppnevner Tone Hardersen som styreleder for Haugesund teater.

Vedtak:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

 

SAK 240/17
Oppnevning av fylkeskommunale representanter til heimevernsnemnd

Forsvaret anbefaler at det opprettes en heimevernsnemnd for Rogaland.

For å sikre et fortsatt godt sivilt-militært samarbeid også i framtiden ønsker forsvaret at nemndene har representasjon fra folkevalgte organer og anmoder at Rogaland fylkesting oppnevner to representanter med vara til Rogaland Heimevernsnemnd.

Forslag til vedtak:

Som medlemmer av Rogaland Heimevernsnemnd fra 01.01.2018 – 31.10.2019 oppnevnes:

Gunn Marit Lygre
Ragnvald Nilsen

Som personlige varamedlemmer oppnevnes:

Espen Skare
Fredrik Samuelsen

Vedtak:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

 

SAK 241/17
Program for folkehelsearbeid i kommunene - søknad om programmidler fra helsedirektoratet for perioden 2016-2022 - anmodning om fylkestingets godkjenning

Helse- og omsorgsdepartementet, KS sentralt, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet utlyste i 2017 kroner 42,1 millioner i tiltaksmidler til «Program for folkehelsearbeid i kommunene – en satsing for å fremme barn og unges psykiske helse og livskvalitet».

Et av kriteriene i utlysningen er positivt vedtak i fylkestingene, og fylkestinget bes derfor om å ta stilling til om Rogaland fylkeskommune skal delta i det nasjonale «Program for folkehelsearbeid i kommunene» under forutsetning av at Helsedirektoratet godkjenner søknaden.

Forslag til vedtak:

1. Rogaland fylkesting tilrår at fylkesrådmannen sender søknad til Helsedirektoratet om deltakelse fra Rogaland fylkeskommune i det nasjonale «Program for folkehelse i kommunene».

2. Rogaland fylkeskommunes administrative kostnader til prosjektledelse og organisering av arbeidet dekkes av fylkeskommunens egne midler fordi det ikke gis mulighet for å dekke fylkeskommunenes kostnader via programmets midler. Kostnadene er estimert til 500 000 kroner pr. år i prosjektperioden. Det tas forbehold om fylkesutvalgets godkjennelse til omdisponering av midler til prosjektet.

Vedtak:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

 

SAK 242/17
Høring - nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021

Samferdselsdepartementet har i brev datert 16.10.2017 sendt utkast til Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021 på høring. Planen er en rullering av forrige nasjonale tiltaksplan, som gjaldt for perioden 2014-2017.

Rogaland fylkeskommune er invitert til å uttale seg om det nye planutkastet.

Forslag til vedtak:

1. Rogaland fylkeskommune støtter handlingsplanens ambisjonsnivå og satsingsområder.

2. Rogaland fylkeskommune anser at de rette oppfølgningstiltak er nevnt.

3. Rogaland fylkeskommune vil følge opp med egen handlingsplan for Rogaland for perioden 2018 – 2023. 

Vedtak:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

 

SAK 243/17
Fylkesvegbudsjettet 2018

Statens vegvesen skal, på vegne av fylkeskommunen, sørge for utvikling, drift og vedlikehold av fylkesvegnettet, og har i henhold til rammeavtalen utarbeidet forslag til årlig fylkesvegbudsjett.

Fylkestinget må i saken ta stilling til fylkesvegbudsjettet for 2018.

Forslag til vedtak:

Fylkesvegbudsjettet 2018 sees i sammenheng med økonomiplan 2018-2021 – årsbudsjett 2018.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok å se saken i sammenheng med økonomiplan 2018-2021 – årsbudsjett 2018.

  

SAK 244/17
Budsjett 2018 - Kolumbus

Fylkestinget fastsetter rammebetingelser, aktivitetsnivå og prioriterer de økonomiske rammene som skal gå til fylkets kollektivtrafikk. Kolumbus AS kjøper transporttjenestene med buss og båt i fylket på vegne av fylkeskommunen. 

Det skal i saken tas stilling til hvilket aktivitetsnivå og budsjett som skal legges til grunn for kollektivtrafikken i Rogaland i 2018.

Forslag til vedtak:

Fylkesvegbudsjettet 2018 sees i sammenheng med økonomiplan 2018-2021 – årsbudsjett 2018.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok å se saken i sammenheng med økonomiplan 2018-2021 – årsbudsjett 2018. 

 

SAK 245/17
Regionalt bompengeselskap - endring av navn fra Sørvest Bomvegselskap AS til Ferde AS

I forbindelse med at Sørvest Bomvegselskap AS nærmer seg operativ drift som bompengeselskap, har styret vurdert det som hensiktsmessig å endre selskapsnavnet.

Styret i Sørvest Bomvegselskap AS har besluttet å endre selskapsnavnet til Fedre AS.

Fylkestinget må ta stilling til om navneendringen, og endringene dette medfører i vedtektenes § 1, skal godkjennes.

Forslag til vedtak:

Rogaland fylkeskommune godkjenner at navnet på det regionale bompengeselskapet endres fra Sørvest Bomvegselskap AS til Ferde AS.

Fylkesordfører gis fullmakt til å stemme for endring av vedtektenes § 1 i selskapets generalforsamling, slik at selskapsnavnet endres til Ferde AS. Fullmakten kan videredelegeres.  

Vedtak:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

SAK 246/17
Yrkesopplæringsnemnda - søknad om fritak fra verv - Øystein Langholm Hansen og Solfrid Lerbrekk

Øystein Langholm Hansen, LO søker i mail datert 30. oktober d.å. om fritak fra vervet som medlem i yrkesopplæringsmenda for resten av valgperioden, da han er valgt inn som fast representant på Stortinget for perioden 2017-2021.

Med samme begrunnelse søker Solfrid Lerbrekk, LO sin ungdomssekretær og elev- og lærlingerepresentant i yrkesopplæringsnemnda om fritak i mail datert  27. oktober. 

Fylkestinget bes ta stilling til om fritakssøknadene skal innvilges og foreta nyvalg.

Forslag til vedtak:

1. Øystein Langholm Hansen, LO fritas med virkning fra 14. desember 2017 fra vervet som medlem i yrkesopplæringsnemnda.

2. Solfrid Lerbrekk fritas med virkning fra 14. desember 2017 fra vervet som elev- og lærlingerepresentant i yrkesopplæringsnemnda. 

3. Forslag til ny representant etter Øystein Langholm Hansen vil bli lagt frem før fylkestingets behandling av saken 12.-13. desember, alternativt fremmet som egen sak til fylkestingets møte 13. mars 2018. Det innkalles vara til nemndas møter inntil nyoppnevning er på plass.

4. Forslag til ny elev- og lærlingerepresentant etter Solfrid Lerbrekk vil bli lagt  frem før fylkestingets behandling av saken 12.-13. desember, alternativt fremmet som egen sak til fylkestingets møte 13. mars 2018. Det innkalles vara til nemndas møter inntil nyoppnevning er på plass.  

Vedtak:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

 

SAK 247/17
Medeierskap i BT Signaal Sørvest Ferge AS

Fylkeskommunene Sogn og Fjordane, Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder har fått forespørsel fra Hordaland fylkeskommune om medeierskap i selskap knyttet til AutoPASS billettering på ferje og Admin Tolling.

Fylkestinget bes ta stilling til om Rogaland fylkeskommune skal gå inn på eiersiden.

Forslag til vedtak:

Rogaland fylkeskommune kjøper seg inn i BT Signaal AS etter at Sørvest Ferge AS er fusjonert inn i BT Signaal AS.

Det legges til grunn en kjøpesum på kr. 1 056 302 slik dette fremkommer i brev fra Hordaland fylkeskommune datert 26. oktober 2017.

Beløpet finansieres ved bruk av ubundet investerigsfond. 

Vedtak:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

 

SAK 248/17
Bragdpris 2017

Unntatt offentligheten etter § 26.

  

SAK 249/17
Salg av tomt til nytt sykehus - utkast til avtale med Helse Stavanger HF

Det har vært en rekke politiske saker til behandling vedr. tomt til nytt universitetssykehus på Ullandhaug. I disse sakene har fylkeskommunen i det vesentlige hatt rollen som eier av tomteareal, hvor Helse Stavanger planlegger å bygge nytt universitetssykehus.

Forhandlingene og de kontraktsmessige avklaringene har resultert i et avtaleutkast som fylkestinget nå bes om å ta stilling til.

Forslag til vedtak:

1. Fylkesutvalget godkjenner avtale om overdragelse av tomtegrunn til Helse Stavanger HF med følgende presisering vedr. kap. 9 - Rett til tilbakekjøp:

- Beregning av tilbakekjøpspris utsettes til tidspunkt for eventuelt tilbakekjøp av tomt. Tilbakekjøpsprisen skal da settes til et beløp som medfører at Helse Stavanger får betalt for rågrunnskost ved opprinnelig kjøp, tillagt feltets forholdsmessige andel av kostnader påløpt ved tiltak som har medført en byggemodning av feltet som kjøpes tilbake.

2. Fylkesordfører gis fullmakt til å signere endelig avtale om overdragelse av tomtegrunn til Helse Stavanger HF.

Vedtak:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

 

SAK 250/17
Klimasmarte bygg. Prosjekt Tredrivar 2018-2020

Rogaland Treforum søkjer fylkeskommunen om kr. 200.000 per år i to år pluss kontorplass.

Fylkesutvalget må ta stilling til om fylkeskommunen skal støtte et prosjekt med tredrivar i 2 år i en 50 prosent stilling med kontorplass i fylkeskommunen.

Forslag til vedtak:

Saken videresendes til behandling i fylkesutvalget og fylkestinget og ses i sammenheng med behandling av økonomiplan 2018 – 2021.

Vedtak:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

 

SAK 251/17
Interoperabilitetstjenester AS – salg av aksjer

Interoperabilitetstjenester AS (IO) leverer tjenester og støttesystemer for elektronisk billettering for kollektivtransporten på vegne av 16 fylkeskommuner (inkludert Oslo) og NSB. I forbindelse med jernbanereformen er det opprettet nye statlige selskaper for samordning av billettering- og reiseopplysningstjenester for kollektivtransporten.

Samferdselsdepartementet eier Entur AS. De tjenestene som IO leverer i dag, vil bli en del av Entur AS sine oppgaver. Ved et samlet salg av aksjene i IO, vil arbeidsoppgavene i IO bli videreført i Entur AS.

Fylkestinget skal i saken ta stilling til vedlagte aksjeavtale om salg av Rogaland fylkeskommune sine aksjer i Interoperabilitetstjenester AS til Entur AS.

Forslag til vedtak:

1.Fylkestinget gir sin tilslutning til at Rogaland fylkeskommune tiltrer vedlagte avtale om overdragelse av aksjer i Interoperabilitetstjenester AS til Entur AS.

2. Rogaland fylkeskommunes aksjer selges til den sum som er oppgitt i avtalens vedlegg 2. Det vil si 33 aksjer til 15 000,- pr. aksje, totalt kr 495 000,-.

3. Dato for aksjesalget skal være så nær 31. desember 2017 som mulig. 4. Midlene avsettes til disposisjonsfond. 

Vedtak:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Del denne artikkelen på: