Fylkesutvalget 29. november

Møtet i fylkesutvalget pågår. Vedtak fra møtet publiseres fortløpende. 

Trykk F5 for å oppdatere. Dette er ikke en offisiell protokoll, og feil kan skje. Protokollen publiseres så snart den er klar i   møtekalenderen. I møtekalenderen finner du også sakspapirene til møtet

SAK 195/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FYLKESUTVALGET DEN 08.11.2016

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok:
Protokoll fra fylkesutvalgets møte 08.11.2016, godkjennes.

SAK 196/16 REVIDERT BUDSJETT DESEMBER 2016

Fylkesutvalget holdes løpende orientert om status for regnskapsutviklingen gjennom året. Ved behov legges det fram saker om budsjettjusteringer til fylkestingets møter. Er det nye forutsetninger som tilsier at det er behov for å gjøre endringer i årsbudsjettet for 2016?

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok: 

1. Det  foretas følgende endringer i drifts- og investeringsbudsjettet for 2016 (se oversikt siste side i saksframlegget)

 2. Fylkesrådmannen får fullmakt til å foreta budsjettendringer på ansvar og art.

SAK 197/16 ØKONOMIPLAN 2017-2020 - ÅRSBUDSJETT 2017

Fylkesrådmannens innstilling til Økonomiplan 2017-2020 – Årsbudsjettet 2017

Forslag til vedtak:

1. Økonomiplan for Rogaland fylkeskommune for perioden 2017 - 2020 vedtas i samsvar med vedlagte hovedoversikter. Tallbudsjett for år 2017 (1. år i økonomiplanperioden) vedtas i samsvar med vedlegg.

2. Den fylkeskommunale inntektsskattøren skal være lovens maksimalsats.

3. Det tas opp lån i 2017 til investeringer med til sammen kr 463.440.000. Investeringer samt finansiering av disse foretas i henhold til vedlagte tabeller og tallbudsjett. Fylkesrådmannen får fullmakt til å innarbeide eksternt finansierte investeringer i fylkesveier forutsatt at dette ikke påvirker låneopptaket.

4. Årsbudsjett for 2017 baseres på følgende forutsetninger:

  • Fylkesrådmannen får fullmakt til å fordele midler til inventar og utstyr i opplæringssektoren.
  • Fylkesrådmannen får fullmakt til å fordele avsatt beløp til dekning av pensjonsutgifter.
  • Fylkesrådmannen får fullmakt til å omdisponere budsjett mellom de enkelte skoler som følge av endret klasseordning fra og med høsten år 2016.
  • Fylkesrådmannen får fullmakt til å innvilge søknader om økonomisk støtte fra RFK begrenset opp til kr 100.000 pr. søknad. Det forutsettes dekning i konto 3090.490 Reservert til tilleggsbevilgninger. Oversikt over innvilgede søknader gis i forbindelse med revidertsaker. · Fylkesrådmannen får fullmakt til å foreta budsjettendringer slik at ordning med generell momskompensasjon fungerer nøytralt i forhold til den enkelte virksomhet. Håndtering av eventuelle avvik i forhold til samlet refusjonsnivå forutsettes forelagt fylkestinget.

5. Et eventuelt overskudd i 2016 forutsettes primært benyttet til følgende formål: - styrket soliditet (frie fond) og/eller økt egenfinansiering av investeringer

Solveig Ege Tengesdal (KrF) la  fram alternativt forslag til økonomiplan 2017-2020 på vegne av KrF, Ap, SP, V, SV, MdG og FrP. 

Janne Johnsen (H) la fram  alternativt forslag til økonomiplan 2017-2020 på vegne av Høyre

VEDTAK:

Innstillingen fikk ingen stemmer og falt.
Forslaget fra Johnsen fikk stemmene til Høyre og falt (4 stemmer)
Forslaget fra Ege Tengesdal ble vedtatt med stemmene til KrF, Ap, SP, V, SV, MdG og FrP (11 stemmer)  

SAK 198/16 BUDSJETT OG LEVERANSEAVTALE 2017 - TANNHELSE ROGALAND FKF

Fylkeskommunens ansvar for tannhelsetjenester ivaretas i Rogaland av et fylkeskommunalt foretak – Tannhelse Rogaland FKF. Hvilket nivå for tjenester skal fastsettes for den fylkeskommunale virksomhet innen tannhelse for 2017, og hvilken budsjettramme skal fastsettes for foretaket for neste år?

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok at saken ses i sammenheng med økonomiplan 2017-2020 og får endelig behandling i fylkestinget.

SAK 199/16 BUDSJETT 2017 - KOLUMBUS AS

Fylkestinget fastsetter rammebetingelser, aktivitetsnivå og prioriterer de økonomiske rammene som skal gå til fylkets kollektivtrafikk. Kolumbus AS kjøper transporttjenester med buss og båt i fylket på vegne av fylkeskommunen.

Det skal i saken tas stilling til hvilket aktivitetsnivå og budsjett som skal legges til grunn for kollektivtrafikken i Rogaland i 2017

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok at saken ses i sammenheng med økonomiplan 2017-2020 og får endelig behandling i fylkestinget..

SAK 200/16 FYLKESVEGBUDSJETTET 2017

Fylkestinget må i saken ta stilling til fylkesvegbudsjettet for 2017.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok at saken ses i sammenheng med økonomiplan 2017-2020 og får endelig behandling i fylkestinget.

SAK 201/16 SOLA KOMMUNE - OMRÅDEPLAN FOR UNIVERSITETSOMRÅDET PLAN 0532

Sola kommune har sendt Områdeplan for Universitetsområdet (Plan 0532) på høring.

Sola kommune har spesielt bedt de offentlige høringsinstansene om å vurdere den foreslåtte parkeringsdekningen på 0,5 plasser for bil pr 100 m2 BRA, som ble politisk vedtatt ved førstegangsbehandling.

Dette er høyere enn rådmannen i Sola sitt forslag om 0,1 plasser for bil pr 100 m2 BRA, og som samstemmer med forslaget som er sendt på høring fra Stavanger kommune. Videre må fylkesutvalget ta stilling til om det skal fremmes faglige råd om en utbyggingsrekkefølge for studentboligene som starter med områdene nærmest universitetet i nord.

Vedtak:

Punkt 1 ble vedtatt mot stemmene til FRP. Punkt 2 ble enstemmig vedtatt.

1. Fylkesutvalget fremmer innsigelse til parkeringsdekning for studentboliger i områdeplanen. Parkeringsdekningen bør justeres i samsvar med parkeringsnorm for studentboliger på Stavangersiden på 0,1 plasser for bil PR 100 m2 BRA.

2. Det gis faglig råd om at utbygging av studentboliger i Sola følger samme rekkefølge som utbyggingsområdet som helhet – det vil si at utbygging for utbyggingsområdet som helhet skal skje fra nord mot sør.

SAK 202/16 SOLA KOMMUNE - GNR.14,BNR.67 - REGULERINGSPLAN - SOLA STRANDHYTTER

Sola kommune har sendt på høring reguleringsplan 0516 for Sola strandhytter.

Fylkesutvalget må ta prinsipielt stilling til om det på tomta til Sola Motell og Camping skal åpnes for hyttebygging til private i strid med kommuneplanformålet «Fritids- og turistformål/reiselivsanlegg». Fylkesutvalget må samtidig vurdere konflikt i forhold til nærliggende landskapsvernområde og natur-/friluftsinteresser av regional betydning, herunder muligheten for økt utbyggingspress i strandnære områder langs jærkysten dersom det her åpnes for utbygging som planlagt. Utvalg for plan og miljø i Sola har videre bedt om at høringspartene vurderer problemstillingen med å fylle kravet til utleie som utvalget har vedtatt og overlater til høringen å drøfte «ulike modeller for å følge opp kravet om utleie».

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok:
Fylkesutvalget fremmer innsigelse til reguleringsplan for Sola strandhytter fordi planforslaget er i strid med kommuneplanen for Sola og kommer i konflikt med regionale natur- og friluftsinteresser. 

SAK 203/16 GODKJENNING AV HØRINGSUTGAVE FOR REGIONALPLAN FOR FRILUFTSLIV OG NATURFORVALTNING 2017-2022

Regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning erstatter fylkesdelplan for friluftsliv, idrett, kulturvern og naturvern.

Den reviderte planen legger vekt på å holde fokus og nivå på dette arbeidet, samtidig som den peker på de nye utfordringene senere tids utvikling har gitt.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok:
1. Høringsutgaven til Regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning 2017-2024 godkjennes og sendes ut til offentlig ettersyn og høring.
2. Høringsfristen settes til 28. februar 2017.

SAK 204/16 ORIENTERINGSSAK OG STATUS I ARBEIDET MED UNIVERSELL UTFORMING 2015/16

Det legges med dette fram en orienteringssak om status for arbeidet med universell utforming for 2015/16. Arbeidet med uu har fått reduserte ressursrammer fra sommeren 2016, og med bakgrunn i dette har det vært nødvendig å finne en ny innfallsvinkel til oppfølgingen uu internt og eksternt.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok:
Rogaland fylkeskommune vil fortsatt ha stort fokus på universell utforming og oppfølging av tiltakene i fylkesdelplanen. Arbeidet med å sikre universell utforming i offentlig anskaffelser vil få økt oppmerksomhet i tiden fremover. Fylkesutvalget tar orienteringsrapporten for 2015/16 og milepælplan (handlingsplan) for 2017 til orientering.

SAK 205/16 TILSKUDD TIL UNIVERSELL UTFORMING 2016

For 2016 er det i alt 1.600 000 kroner til disposisjon for fysisk tilrettelegging av arealer og bygg for å oppnå universell utforming. I tillegg til 4 mottatte søknader er det foreslått å starte opp igjen arbeidet med universell tilrettelegging av det nasjonalt viktige helleristningsfeltet på Austre-Åmøy i Stavanger kommune. Det har vært liten bevegelse i dette arbeidet etter 2008.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesting vedtok:

Fylkesutvalget fordeler årets fylkestilskudd med 1 600 000 kroner til universell utforming av arealer og bygninger på følgende måte:

Ryfylke Friluftsråd: I alt 700 000 kroner

1. Universelt utformet turvei, badeplass og kajakkplass på Lindøy i Stavanger kommune: 400 000 kroner

2. Universelt utformet servicebygg (sanitæranlegg): 300 000 kroner

Friluftsrådet Vest: I alt 700 000 kroner

1. Universelt utformet servicebygg (sanitæranlegg) på Åkrastranden i Karmøy kommune: 300 000 kroner

2. Universelt utformet servicebygg (sanitæranlegg) på Oppheim/Olalia i Vindafjordkommune: 300 000 kroner.

3. Innkjøp av mobi-matter til Åkrasanden og Sandvesanden i Karmøy kommune: 100 000 kroner.

Forprosjekt for helleristningsfelt på Austre Åmøy i Stavanger kommune: I alt 200 000 kroner Forprosjektet vil bli administrert av Rogaland fylkeskommune

SAK 206/16 REGIONAL KULTURPLAN - RULLERING AV HANDLINGSPROGRAM FOR 2017

Regional kulturplan for Rogaland 2015-2025 med tilhørende handlingsprogram ble vedtatt i fylkestinget 21.04.15, sak 19/15.

Kulturplanen omfatter hele det kulturpolitiske området: Kunst (dans, musikk, teater, litteratur, film, visuell kunst), kulturarv, idrett, barn og unge, eldre, kultur og næring, internasjonalt arbeid og kulturarenaer. I henhold til plan- og bygningslovens § 8-1, fjerde ledd, skal handlingsprogrammet rulleres årlig. Handlingsprogrammet/saken ses i sammenheng med fylkesrådmannens budsjettforslag for kulturfeltet.

Utvalget bes om å ta stilling til og vedta rulleringen av handlingsprogrammet.

Forslag til vedtak:

Rulleringen av handlingsprogram for Regional kulturplan for Rogaland 2015-2025 godkjennes med de endringer som eventuelt fremkommer av økonomiplan 2017- 2020.

Fylkestinget ber om at for handlingsprogram for 2018 så lages det en ekstra kolonne med total ramme for tiltakene. Fylkesutvalget vil påpeke viktigheten av å sikre god tilgjengelighet til scener (jfr. andre kulepunkt i overordnede mål), «Alle i Rogaland skal ha tilgang til et mangfold av kulturopplevelser av høy kvalitet og ha muligheter for kulturutøvelse med utgangspunkt i egne forutsetninger», også i eksisterende kulturbygg slik at alle kan bidra i kulturutøvelse på en verdig måte. Det er også stort behov for gode tilrettelagte øvingslokaler.

Anja Endresen (V) la fram et endringsforslag til innstillingen:

I regional kulturplan for Rogaland 2015 - 2025 strykes tiltak 16.1.1 “Det utlyses ikke midler til regionale idrettsarenaer. Midlene benyttes til å oppfylle eksisterende forpliktelser”

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok innstillingen med endringsforslaget.

SAK 207/16 ORIENTERINGSSAK - RAPPORTEN REGIONALISERING AV KULTURPOLITIKKEN

På initiativ fra fylkeskultursjefkollegiet har Proba samfunnsanalyse, på vegne av KS, gjennomført en utredning om regionalisering av kulturpolitikken. Initiativet fra fylkeskultursjefene kom på bakgrunn av den varslede regionreformen, og behovet denne reiser for en kunnskapsbasert drøfting også om hvilke oppgaver nye og større regioner bør få ansvar for.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok:
Rapporten 'Regionalisering av kulturpolitikken' tas til orientering

SAK 208/16 FORSLAG OM EFFEKTIVISERING AV LOKAL STRUKTUR TIL SØR-VEST POLITIDISTRIKT. HØYRING

Den såkalla nærpolitireforma blei vedtatt av Stortinget i juni 2015. Sidan då har Politidirektoratet jobba med å gjennomføra reformen. Det grunnleggjande løftet i politireforma er at fleire ressursar skal gå til å førebyggja kriminalitet, og i distrikta. Eit av hovudmåla er å sikre nærleiken av eit kompetent og effektivt lokalt nærpolti, der befolkninga bur, og samstundes utvikla gode fagmiljø som er rusta til å møta dagens og morgondagens utfordringar innan kriminalitet.

Tidlegare Rogaland og Sunnhordaland politidistrikt heiter no Sør-Vest politidistrikt. Politimesteren i Sør - Vest politidistrikt, Hans Vik, legg fram eit forslag til ny struktur og organisering av politiet.

Arne Bergsvåg (Sp) fremmet følgende alternativt forslag på vegne av Sp:

Det er et overordna mål i regional og distriktspolitikken at hele landet skal ha samme velferdsnivå med trygge og likeverdige levekår for alle innbyggere. Reformen fører til ei sterk sentralisering av polititjenestene i distrikta. Det er derfor særdeles viktig at beredskapen blir opprettholdt på et tilfredsstillende nivå i hele fylket.

Vedtak:

Fylkesutvalget tar saken til orientering.

Alternativet fremmet av Bergsvåg ble vedtatt mot stemmene til H og FrP.

SAK 209/16 ENDRING I FORSKRIFT OM TRANSPORT MED FERJE OG SÆRBESTEMMELSER I FERJEREGULATIVENE – HØRING

Statens vegvesen v/Vegdirektoratet har oversendt forslag til endringer i Forskrift for transport med ferje og forslag om forenklinger i særbestemmelser i Riksregulativet for ferjetakster og i AutoPASS-regulativet for ferjetakster.

Fylkestinget må, som takstmyndighet, tas stilling til de foreslåtte endringene i takstregulativet for ferjer.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok:

Rogaland fylkeskommune har ingen merknader til forslag til endringer i Forskrift for transport med ferje. Rogaland fylkeskommune har følgende merknader til Takstregulativet for riksvegferger:

  • Fylkestingets vedtak om takst for el- og hydrogenbil (FT-sak 9/16) skal gjelde for fylkesvegferjesambandene i Rogaland.
  • Særbestemmelsen for kjøretøy med tilhenger tas ut av ferjetakstregulativet og taksten beregnes ut fra totallengden på kjøretøyet. Dette vil ellers medføre en betydelig takstøkning for de aktuelle reisende som bør delvis kompenseres med lavere takster.
  • Kjøretøy anskaffet med støtte fra NAV bør få kjøre gratis.
  • Ordningen med forhåndsbestilling av plass om bord på ferjer må videreføres. Eventuelt må det gis adgang til bruk av forhåndsbestilling, uten begrensninger, på samband der løyvemyndighet åpner for dette.

SAK 210/16 BEHOV FOR VERKSTEDLOKALER KNYTTET TIL AUTOMASJON VED GODALEN VGS.

Oppgradering av verkstedene for automasjon vil gi plass til flere elever, og fylkesrådmannen tilrår derfor at det avsettes midler til dette i rullering av økonomiplanen for 2017. Det vil være fornuftig å foreta denne oppgraderingen i 2017 samtidig som ombyggingene for service og samferdsel gjennomføres.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok:
Fylkestinget viser til økonomiplanen 2017-2020 hvor det er avsatt 11 mill. kroner til oppgradering og ombygging for å gi plass til 4 klasser innenfor automasjon ved Godalen vgs. Beløpet kommer i tillegg til 77,3 mill. kroner som allerede er vedtatt i økonomiplanen for 2016-2019.

SAK 211/16 RENOVERING, OMBYGGINGER OG TILBYGG VED ØLEN VGS.

Ølen vgs. ble i sin tid bygd av Hordaland fylkeskommune. Skolen sto ferdig i 1989, og ble overfør til Rogaland fylkeskommune 1. januar 2002 da Ølen kommune ble en del av Rogaland.

Det har vært gjort lite renoveringsabeid ved skolen, og skolen er nå moden for en renovering og ombygging.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok:
1. Renoveringsarbeid og tilbygg ved skolen utføres innenfor rammen som foreslås avsatt i investeringsbudsjettet.
2. Skolen får nytt tilbygg, alternativ I, i tråd med det som er beskrevet i saken.
3. Fylkesrådmannen legger fram sak om forprosjekt før arbeidet med nytt tilbygg starter.

SAK 212/16 HØRING - FORSLAG TIL ETABLERING AV MARITIM ELEKTRIKER (SKIPSELEKTRIKEROFFISER) SOM NYTT LÆREFAG OG FORSLAG TIL LÆREPLANER FOR FAGET MED VG3 I SKOLE OG LÆREPLAN FOR OPPLÆRING I BEDRIFT

Faglig råd for elektrofag har søkt om å etablere et lærefag for elektrikere som skal jobbe på skip.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok:
Rogaland fylkeskommune støtter Utdanningsdirektoratet sitt forslag til etablering av maritim elektriker som nytt lærefag og forslag til læreplaner for faget.

SAK 213/16 NOU 2016: 14 - MER Å HENTE - BEDRE LÆRING FOR ELEVER MED STORT LÆRINGSPOTENSIAL

Utvalgets hovedbudskap og viktigste funn i arbeidet er at en relativ stor gruppe elever opplever at de ikke har et læringsmiljø hvor de kan realisere sitt store potensial for læring. Utvalget mener dette kan utgjøre store tap for både individ og samfunn. Utvalget er i mandatet bedt om å vurdere seks forhold knyttet til høringens anliggende; organisatoriske, pedagogiske, didaktiske, sosiale, juridiske og økonomiske forhold.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok:

Rogaland fylkeskommune stiller seg bak utvalgets anbefalinger. I tillegg vil Rogaland fylkeskommune påpeke behovet for følgeforskning og økte ressurser til tiltak i videregående skole for å få det resultatet som høringen forventer.

SAK 214/16 NASJONALE FAGLIGE RETNINGSLINJER FOR DET HELSEFREMMENDE OG FOREBYGGENDE ARBEID I HELSESTASJON, SKOLEHELSETJENESTE OG HELSESTASJON FOR UNGDOM – HØRING

Helsedirektoratet har sendt på høring «Nasjonal faglig retningslinje» for det helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok:

Rogaland fylkeskommune støtter opp om ny «Nasjonal faglig retningslinje» for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom

Rogaland fylkeskommune ser likevel at det blir utfordrende å innfri forventningene som ligger i ny «Nasjonal faglig retningslinje» med dagens norm på helsesøsterdekning i de videregående skolene. Rogaland fylkeskommune viser til behov for at nasjonale føringer som er gitt for kommunenes dekningsgrad av skolehelsetjenesten må følges opp. Fylkesutvalget ser med stor bekymring på at Rogaland ligger dårligst an i landet hva gjelder dekningsgrad av skolehelsetjeneste. Særlig bekymringsfullt er dette med tanke på at Rogaland topper negative statistikker i forhold til unge uføre på grunn av psykisk sykdom og selvmordsstatistikken Fylkesutvalget er særdeles opptatt av at vi har en tilfredsstillende skolehelsetjeneste i kommunene i fylket Derfor må de nasjonale føringene for kommunenes dekningsgrad følges opp

SAK 215/16 FORSKRIFT OM TILDELING AV UTDANNINGSSTØTTE 2017-2018 HØRING

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte fastsettes for et undervisningsår av gangen. Dokumentet som Kunnskapsdepartementet nå har på alminnelig høring, gjelder utdanningsstøtte for kommende undervisningsår.

Vedtak/uttalelse:

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok:
Rogaland fylkeskommune støtter Kunnskapsdepartementets forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2017-2018.
Det er spesielt positivt, slik Rogaland fylkeskommune ser det, at det nå åpnes for å kunne gi støtte til yrkesfaglig utdanning i utlandet i såkalte små håndverksfag, det være seg på videregående skoles nivå som på fagskolenivå.
Internasjonalisering er relevant i all utdanning. Fylkeskommunen noterer seg derfor med tilfredshet forslaget om å gi fagskolestudenter samme tilgang på finansiering av delstudier i utlandet som andre studenter i tertiære utdanningsløp.

SAK 216/16 HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM FAGSKOLEUTDANNING - NYE BESTEMMELSER OM NASJONAL KLAGENEMD OG POLITIATTEST

1.juli 2016 kom det flere endringer i Lov om fagskoleutdanningen. Endringene gjelder forskrift om opptakskrav, avleggelse og gjennomføring av eksamen, sterkere rettigheter for fagskolestudentene (bla klage, sanksjoner som annulering, borvisning og utestenging, skikkethetsvurdering, politiattest), fagskolene skal være registrert i enhetsregisteret, opprettelse av nasjonal klagenemd og nye krav til lokal klagenemd.

I den forbindelse ble det gitt hjemmel i lov til å fastesette nærmere bestemmelser i forskrift om blant annet nasjonalt klageorgan for fagskoleutdaning, politiattest og vudering av skikkethet.

Forslag om nye bestemmelser om nasjonalt klageorgan for fagskoleutdanning og politiattest er det som er på høring nå, vurdering av skikkethet vil komme på høring senere.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok:

Fylkesutvalget i Rogaland fylkeskommune har behandlet «Forslag til endringer i forskrift om fagskoleutdanning» og støtter forskriftsendringene om nasjonal klagenemd og politiattest

SAK 217/16 TOMT TIL STUDENTSAMSKIPNADEN PÅ ULLANDHAUG

I forbindelse med budsjettbehandlingen i desember 2012 vedtok fylkestinget:

«Rogaland fylkeskommune stiller tomt til disposisjon for bygging av inntil 200 studentboliger på Ullandhaug. Dette under forutsetning av at Stavanger kommune forskotterer tilskudd til bygging av disse. Tomten faller tilbake til fylkeskommunen dersom den disponeres til annet formål eller bygging av boligene ikke er igangsatt innen fem år.»

I desember 2012 inngikk Stavanger kommune (SK), Rogaland fylkeskommune (RFK) og Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) avtale om at RFK i henhold til vedtak i fylkestinget skulle stille gnr. 24, bnr. 615, heretter kalt Tomten, på Universitetsområdet til disposisjon for bygging av studentboliger. SK forpliktet seg til å forskuttere de statlige tilsagnene til studentboligene i henhold til vedtak i bystyret og SiS skulle fremme byggesak og plansak snarest mulig.

Stavanger kommune har utarbeidet områdeplan for universitetsområdet på Ullandhaug. Dokumentet er på høring, og skal etter panen sluttbehandles i desember. I planen er Tomten i all hovedsak foreslått benyttet til andre formål, og kan ikke bebygges med studentboliger.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok:
1. Fylkeskommunens tomt gnr 24 bnr 615 stilles til disposisjon for Studentsamskipnaden i Stavanger. Forskuttering fra Stavanger kommune er ikke lenger nødvendig, og tidsfrist for igangsetting av byggeprosjektet forlenges med 2 år, til desember 2019.
2. Et makebytte med Statsbygg sin tomt gnr 24 bnr 608 anses som hensiktsmessig.
3. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å inngå avtaler som er nødvendige for å gjennomføre overskjøting/makeskifte av eiendommen. Avtalene skal sikre en tilbakefallsrett til fylkeskommunen dersom bygging av studentboligene ikke er igangsatt som forutsatt.

SAK 218/16 ROGALAND FYLKESKOMMUNE - EIERSKAPSMELDING 2016

Rogaland fylkeskommune (RFK) har eierandel (aksjer) i en rekke selskap. RFK har også skutt inn kapital i noen stiftelser, og deltar på eiersiden i noen interkommunale selskap (IKS). Fylkesrådmannen foretar årlig en statusgjennomgang i virksomheter der fylkeskommunen har eierinteresser.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok:
Eierskapsmelding for 2016 tas til orientering. Fylkestinget godkjenner de endringer som fremkommer under under Del II, pkt. 3.7. Balansen i fylkeskommunens regnskap ajourføres på grunnnlag av dette.

SAK 220/16 SØKNAD OM FRITAK SOM SKJØNNSMEDLEM OG VALG AV NYTT MEDLEM – HAUGALAND TINGRETT, SAMT GENERELL DELEGASJON AV MYNDIGHET TIL Å FRITA / OPPNEVNE SKJØNNSMEDLEMMER FOR PERIODEN 2017-2020

Ellen Nedrebø fra Bokn kommune er valgt til skjønnsmedlem i Haugaland tingrett. Nedrebø har nå, med bakgrunn i helsemessige årsaker, søkt om fritak fra vervet.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok:

1. Ellen Nedrebø fritas fra vervet som skjønnsmedlem i Haugaland tingrett med virkning fra 01.01.2017.
2. Dagny Grønnestad oppnevnes som nytt skjønnsmedlem i Haugaland tingrett for perioden 2017-2020.
3. Fylkestinget delegerer myndigheten til å frita og evt. foreta suppleringsvalg av nye skjønnsmedlemmer for perioden 2017-2020, til fylkesutvalget.

SAK 219/16 SPØRSMÅL OM ETABLERING AV UNGDOMMENS FYLKESTING

Skal det opprettes et ungdommens fylkesting i Rogaland, eller kan annet medvirkningsorgan tenkes?

Forslag til vedtak:

Fylkestinget oppretter ungdommens fylkesting og ungdommens fylkesutvalg i Rogaland. Forslag til reglement i punktene 1-7 vedtas.

Alternativt forslag til vedtak:
Rogaland fylkeskommune utreder spørsmål om ordningen med fylkesråd før endelig vedtak i saken fattes.

Ragnvald Nilsen (H) la fram et tilleggsforslag til punkt 2 i reglementet på vegne av H:

Følgende innarbeides i reglementet:
Det oppnevnes to politiske mentorer, en fra flertallet og en fra mindretallet  i fylkestinget.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok innstillingen til vedtak.
Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.
Alternativt forslag falt.

SAK 221/16 ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN DIREKTE OVERGANG I RETTEN TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING OG RETT TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FOR DE MED SLIK OPPLÆRING FRA UTLANDET

14. november sendte Kunnskapsdepartementet på høring forslag om endringer i opplæringsloven. Med nytt regelverk vil unge kunne få ny rett til vidergående opplæring uten å måtte vente til de blir 25 år. Endringsforslaget som fremlegges vil også gi innvandrere bedre rettigheter til videregående opplæring.

Høringsnotatet omhandler forslag om å;

  • Utvide ungdomsretten til videregående opplæring for å få en direkte overgang mellom ungdomsretten og voksenretten til videregående opplæring.
  • Innføre rett til videregående opplæring for de som har fullført vidergående opplæring i utlandet som de ikke får anerkjent som generell studiekompetanse eller yrkeskompetanse i Norge.

Marianne Chesak (Ap) fremmet følgende tilleggspunkt til vedtaket, som alle partiene stilte seg bak: 

Rogaland fylkeskommune praktiserer allerede foreslåtte punkter. 

Vedtak/uttalelse:

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok:

1. Det er viktig, slik Rogaland fylkeskommune ser det, at ungdommer som har droppet ut av vidergående opplæring får en ny mulighet til å fullføre påbegynt opplæring når motivasjonen er tilbake. Fylkeskommunen støtter derfor for-slaget om å innføre en direkte overgang mellom ungdoms- og voksenrett til videregående opplæring.

2. Rogaland fylkeskommune legger til grunn å få en mest mulig fleksibel overgang mellom ungdoms- og voksenretten til videregående opplæring. Dette kan best mulig skje, slik fylkeskommunen ser det, ved at søker selv gis mulighet for å velge på hvilken måte ny rett til videregående opplæring skal tas ut på.

3. Alle landets innbyggere bør slik Rogaland fylkeskommune vurderer det, gis en mulighet for å få en videregående opplæring som kan føre frem til enten generell studiekompetanse eller yrkeskompetanse. Fylkeskommunen støtter derfor forslaget om at personer som har fullført videregående opplæring i et annet land som de ikke får godkjent i Norge, gis rett til videregående opplæring i Norge. Fylkeskommunen legger til grunn at opplæringstilbud gis med hjemmel i opplæringsloven § 4A-3 uavhengig av alder.

4. Rogaland fylkeskommune praktiserer allerede foreslåtte punkter. 

SAK 222/16 LEIE AV GYMAREALER TIL DALANE VGS.

Hvis Eigersund kommune skal inn som hovedleietaker i hallen, er det under forutsetning av at det er enighet med Rogaland fylkeskommune om framleie.

Både Dalane vgs. og Lagård ungdomsskole har behov for å leie gymsal. Diskusjonen har vært hvor mye hver av skolene kan få disponere. Eigersund kommune representerer her ungdomsskolen.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok: 

1. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å inngå leieavtale med Eigersund kommune basert på de betingelsene som er beskrevet over i saken, og med virkning fra når Lagårdshallen står ferdig, tidligst august 2017.

2. Det tas stilling til inndekning av leiekostnadene i revidert budsjett i 2017.

SAK 223/16 UTTALELSE KONSEPTVALGUTREDNINGEN (KVU) E134 GVAMMEN - VÅGSLI I TELEMARK

Konseptvalgutredningen (KVU) for E134 Gvammen-Vågsli er en direkte oppfølging av «Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet» som Statens vegvesen i januar 2015 overleverte til Samferdselsministeren.

I desember samme år kunngjorde Regjeringen at den ville følge Statens vegvesens anbefaling om at E134 skal være en av de prioriterte hovedveiforbindelsene mellom øst og vest. Departementet ga så Statens vegvesen (SVV) i oppdrag å utarbeide en konseptvalgutredning for E134 Gvammen – Vågsli som grunnlag for å avgjøre om traseen skal gå over Rauland eller Seljord.

Anita Egeli (FrP) fremmet følgende tilleggsforslag:

Rogaland Fylkeskommune forutsetter at veistrekningen finansieres uten bruk av bompenger.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok punkt 1-4.

Tilleggsforslaget til Egeli falt mot stemmene til FrP.  

Følgende uttalelse sendes til Statens vegvesen Region sør i forbindelse med høring av KVU E134 Gvammen-Vågsli:

1. Rogaland fylkeskommune legger vekt på det nasjonale perspektivet i saken. E134 fra Haugesund til Drammen med arm til Bergen og Grenland/Vestfold vil være en nasjonal hovedforbindelse mellom Vest- og Øst-Norge som løser overordnede transportutfordringer i Sør-Norge og gir svært god samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Konseptet som Statens vegvesen anbefaler er det alternativet som best svarer på Samferdselsdepartementet sitt samfunnsmål og det definerte prosjektutløsende behovet. Løsningen gir også en god miljøeffekt og løser nåværende vinterproblematikk på strekningen. Anbefalingen støtter og underbygger konklusjonen fra øst-vestutredningen.

2. Rogaland fylkeskommune støtter Statens vegvesen sin anbefaling om at E134 mellom Gvammen og Vågsli blir bygget ut i en ny nordlig korridor, og Statens vegvesen sine anbefalinger om RV 52 i KVU om Gol-Voss.

3. Rogaland fylkeskommune mener det er svært viktig at videre opprusting av dagens E134 fortsetter til ny vei i korridor nord er ferdig. Vinterproblematikken på E134 Seljestad-Vågsli og Åmot-Vinjesvingen er kritisk og må løses.

4. Rogaland fylkeskommune legger til grunn at arbeidet med en KVU for arm fra E 134 til Bergen settes i gang så raskt som mulig.

SAK 224/16 REGIONALPLAN FOR SAMORDNA AREALBRUK OG TRANSPORT I RYFYLKE 2017-2030

Regionalplan for samordna arealbruk og transport i Ryfylke legg felles og langsiktige rammer for arealbruk og transportutvikling i dei seks Ryfylkekommunane Finnøy, Forsand, Hjelmeland, Sauda, Strand og Suldal. Planen skal bidra til samordning av statlege, regionale og kommunale verkemiddel.

Forslag til vedtak:
Rogaland fylkeskommune vedtar Regionalplan for samordna arealbruk og transport i Ryfylke 2017-2030, i samsvar med plan- og bygningslova § 8-4.

Anja Endresen (V) fremmet forslag om følgende endring til innstillingen:

I retningslinjer for bustadbygging punkt 10b i “Regionalplan for samordna arealbruk of transport i Ryfylke 2017-2030”, settes arealutnytting i og nær sentrum for områdene Jørpeland og Tau til minimum 4-8 bustader/dekar.

Arne Bergsvåg (Sp) fremmet følgende tillegg til innstillingen på vegne av Sp, Ap, KrF, V:

Eventuell realisering av desse prosjekta må ein komma tilbake til i eigne saker. (Ref. s. 32 i saksfremlegg).

Vedtak:

Innstillingen, med tilleggsforslag fra Endresen og Bergsvåg, ble enstemmig vedtatt.

SAK 225/16 BRAGDPRIS 2016

§ 26 Unntatt offentligheten

SAK 226/16 TILSKUDD OG LÅN

§ 23 Unntatt offentligheten

SAK 227/16 SOKNDAL KOMMUNE - DRIFTSKONSESJON FOR REKEFJORD ØST OG VEST – STEINBRUDD

Direktoratet for mineralforvaltning ved Bergmesteren på Svalbard har sendt søknader om driftskonsesjon for steinbruddene Rekefjord øst og Rekefjord vest i Sokndal på høring.

Forslag til vedtak:

Rogaland fylkeskommune anbefaler at det utarbeides en ny reguleringsplan for Rekefjord øst og Rekefjord vest for å sikre at det legges oppdaterte føringer for arealbruken knyttet til steinbruddet. Dersom det likevel gis konsesjon som omsøkt, bør de tema som vektlegges i saksframstillingen med vedlegg tillegges stor vekt i vilkårene som settes.

Ragnvald Nilsen (H) la fram følgende tilleggsforslag til innstillingen:
Områdets etterbruk, evt. sambruk, må fremkomme tydelig i den nye reguleringsplanen.  Dersom ny reguleringsplan ikke utarbeides for området, tillates ikke annen bruk enn bergverkvirksomhet.

Torfinn Ingeborgrud (MdG) la fram følgende tilleggsforslag, at sterkt legges til i første setning:
Rogaland fylkeskommune anbefaler sterkt  at det utarbeides en ny reguleringsplan for Rekefjord øst og Rekefjord vest for å sikre at det legges oppdaterte føringer for arealbruken knyttet til steinbruddet.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok innstillingen, med tilleggsforslagene.

SAK 228/16 SPØRSMÅL OM FULLMAKT TIL Å INNGÅ FORLIK

§ 23 Unntatt offentligheten

Del denne artikkelen på: