Fylkesutvalget 31. januar 2017

Møtet i fylkesutvalget ble avsluttet klokken 14.20. 

Trykk F5 for å oppdatere. Dette er ikke en offisiell protokoll, og feil kan skje. Protokollen publiseres så snart den er klar i   møtekalenderen. I møtekalenderen finner du også sakspapirene til møtet.

Sak 3/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FYLKESUTVALGETS MØTE 6. DESEMBER 2016

 Et enstemmig fylkestutvalg godkjente protokoll fra fylkesutvalgets møte 6. desember 2016.

Sak 4/17 GODKJENNING AV OFFENTLIG PROTOKOLL FRA MØTE I FYLKESUTVALGET DEN 13.12.2016

Et enstemmig fylkesutvalg godkjenner protokoll fra fylkesutvalgets møte 13. desember 2016.

Sak 5/17 GODKJENNING AV OFFENTLIG PROTOKOLL FRA MØTE I FYLKESUTVALGET DEN 17.01.2017

Et enstemmig fylkesutvalg godkjente protokoll fra fylkesutvalgets møte 17. januar 2017.

Sak 6/17 SOLA KOMMUNE - REGULERINGSPLAN FORUS NRINGSPARK – FELT F2 OG F3-2 PLAN 0543

Sola kommune har sendt «Detaljregulering Forus næringspark, endring av delfelt F2 og F3» (Plan 0543) på høring. Bakgrunnen for planarbeidet er at Forus Næringspark ønsker å tilrettelegge for flere kontorarbeidsplasser enn gjeldende reguleringsplan 0475 åpner for. Det planlegges å øke både arealutnyttelsen i planen og andelen kontorer det kan være i hvert tiltak.

Fylkesutvalget bes ta stilling til om det skal anbefales at Sola kommune ikke går videre med et planarbeid som tilrettelegger for økt omfang av kontorarbeidsplasser på delfelt F2 og F3-2 nordvest på Forus - med henvisning til regionens ambisjoner om å oppnå nullvekst i personbiltransport og nye rammer for planlegging på Forus.

Forslag til vedtak:

1. Fylkesutvalget støtter faglig råd om at framlagte planforslag for felt F2 og F3- 2 (plan 0543) må bygge opp om felles planprinsipper som kommunene legger gjennom arbeidet med IKDP Forus. Videre behandling av planforslaget bør avvente ferdigstilling av den interkommunale planen.

2. I det videre arbeidet bør det sørges for at det i planen er samsvar mellom planformål i kart og bestemmelser. Parkeringsdekning for bil bør ta utgangspunkt i regionalplanens anbefalinger for kategori 2-områder. Nærhet til bussvei og sykkelruter tilsier at parkeringsdekningen settes i nedre kant av anbefalt intervall.

 Anita Egeli (FrP) la fram et alternativt forslag til innstillingen:

Fylkesutvalget er positive til fremdriften i Forus næringspark Felt 2 og Felt 3. 

Vedtak:

Innstillingen ble vedtatt med 12 stemmer. Egeli (FrP) stemte for eget forslag. (2 medlemmer erklært inhabile i behandlingen av saken.)

Sak 7/17 KLAGE PÅ VEDTAK OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN - BYGGING AV MOLO OG UTGRAVING I SJØ PÅ GNR 11, BNR 256 - BOKN KOMMUNE

Forvaltningsstyret i Bokn kommune har gitt dispensasjon fra plankravet i bestemmelsene til kommuneplanen, kommuneplanen sin arealdel og fra byggeforbudet i § 1-8 i plan- og bygningsloven i strandsonen mellom Føresvik og Alvestadkroken på Vestre Bokn. Kommunen har gitt tillatelse til å bygge molo, ny brygge og grave ut i sjøen. Fylkesrådmannen mottok saken til forhåndsuttale, og uttalte seg da negativt til ønsket dispensasjon. Bokn kommune valgte likevel å gi dispensasjon, og fylkeskommunen har mottatt kopi av vedtaket den 6.12.16. Med hjemmel i Rogaland fylkeskommunes delegasjonsreglement, vedtatt i fylkestinget 8. desember 2015, har fylkesrådmannen den 13.12.2016 sendt foreløpig klage på kommunens vedtak i nevnte sak, for å overholde klagefristen. Saken må ha politisk behandling og legges fram for fylkesutvalget i første påfølgende møte. Fylkesrådmannen har også bedt om at klagen gis oppsettende virkning, i påvente av fylkesutvalgets vurdering. 2. Problemstilling: Fylkesutvalget skal ta stilling til om klagen som fylkesrådmannen sendte til Bokn kommune 19.12.2016 skal opprettholdes.

 

Forslag til vedtak:

1. Fylkesutvalget stadfester fylkesrådmannens klage på Bokn kommunes dispensasjonsvedtak av 19.12.2016

2. Fylkesutvalget ber Bokn kommune om å ferdigstille arbeidet med detaljregulering av turveg mellom Alvestad og Føresvik

Vedtak:

Punkt 1 ble vedtatt mot FrPs stemmer (2 stemmer)
Punkt 2 ble enstemmig vedtatt av fylkesutvalget.  

Sak 8/17 KLAGE PÅ VEDTAK OM SAMTYKKE OG DISPENSASJONER - FORRETNINGSBYGG FOR BILTEMA OG EUROPRIS PÅ GNR 102 BNR 207 - VESTRHEIMSVEGEN - BYGNES I KARMØY - FYLKESUTVALGETS OPPFØLGING AV ADMINISTRATIV FRISTUTSENNDE KLAGE

Karmøy kommune har søkt fylkesmannen om samtykke for to forretningsbygg på Bygnes, nordvest for Kopervik. Fylkesmannen er myndighet etter «Forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre», og søknaden ble i tråd med forskriften forelagt fylkeskommunen for uttalelse. Fylkesutvalget fattet vedtak om å ikke behandle saken på daværende tidspunkt ettersom den ikke hadde vært politisk behandlet i kommunen, kun administrativt. Fylkesmannen har deretter gitt samtykke i tråd med søknaden. Kommunen har gitt dispensasjon fra gjeldende planer, og rammetillatelser for de to byggene. Tillatelsene er gitt for nybygg for Biltema, og for tilbygg til eksisterende Europrisforretning.

Fylkesutvalget må ta stilling til om de aktuelle handelsetableringene er forenlig med den nasjonale og regionale politikken på feltet, og om fylkesrådmannens klager de tre aktuelle vedtakene (samtykkevedtak og dispensasjonsvedtak) skal opprettholdes 

Forslag til vedtak:

1. Fylkesutvalget viser til fylkesrådmannens fristutsettende klage på fylkesmannens samtykkevedtak, og til kommunens oppfølgende dispensasjonsvedtak med rammeløyver. Fylkesutvalget opprettholder klagene både på fylkesmannens og Karmøy kommunes vedtak, og ber om at klagene på kommunens vedtak får oppsettende virking.

2. Dersom klagene ikke tas til følge, bes de videresendt til de respektive instansene for klagebehandling.

Jarle Nilsen (Ap) la fram alternativt forslag til innstillingen:
Fylkesutvalget støtter fylkesmannens samtykkevedtak.

Vedtak:

Nilsens forslag ble vedtatt med stemmene til Ap, KrF, H, FrP, og SP.
MdG og V stemte for innstillingen.

Sak 9/17 BIOØKONOMISTRATEGI FOR ROGALAND - OPPFØLGING AV VEDTAK I FYLKESTINGET, SAK 111/16

Fylkestinget handsama forslag til korleis lage ein biøkonomistrategi for Rogaland i møtet 25. oktober 2016, sak 111/16.

Fylkesutvalet skal ta stilling til om fylkesrådmannen imøtekjem bestillinga frå fylkestinget.

Forslag til vedtak:

Fylkestinget har ikkje merknader til saka.

Fylkestinget meiner satsinga på bioøkonomi er eit langsiktig arbeid som vil vera med å oppretthalda og skapa nye arbeidsplasser. Det er og viktig for å imøtekoma klimautfordringa.

Fylkestinget ynskjer å prioritera midlar til gjennomføring av strategien og vil koma attende til dette i samband med budsjett og økonomiplan.

 Anja Berggård Endresen (V) la fram alternativt forslag til innstillingens punkt 1:

Som erstatning for første setning i innstillingens punkt 1:
Fylkesutvalget vedtar saken med følgende merknader samt nødvendige justeringer i fremdriftsplan:
Styringsgruppen bistås av en referansegruppe bestående av medlemmer fra ledende kompetansemiljøer innen bioøkonomi i Norge.
Mål og prioriteringer for Bioøkonomistrategi for Rogaland skal forelegges RKU for politisk behandling.
Forslag til tiltak i Bioøkonomistrategi for Rogaland skal forelegges RKU for politisk behandling. 

Pål Morten Borgli (FrP) la fram et alternativt forslag til punkt 2:
Fylkestinget mener satsingen på bioøkonomi er et viktig og langsiktig arbeid med tanke på fornuftig utnyttelse av jordas ressurser. Denne satsingen vil også kunne gi viktige og varige arbeidsplasser.

Vedtak:

Punkt 1:
Forslaget fra Endresen ble enstemmig vedtatt av fylkesutvalget

Punkt 2
Ble vedtatt mot stemmene til FrP, som stemte for eget forslag fremmet av Borgli.
Punkt 3
Ble enstemmig vedtatt av fylkesutvalget. 

Sak 10/17 NYE AKVAKULTUROPPGÅVER I SAMBAND MED REGIONREFORMA

Med denne bakgrunnen ønsker fylkesrådmannen å gje regjeringa innspel på kva akvakulturoppgåver som er aktuelle for overføring. Denne saka er arbeidd fram i eit samarbeid mellom administrasjonen i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane med siktemål om like vedtak i dei tre fylkesutvala.

Forslag til vedtak:

1. Akvakulturnæringa er ei viktig næring på Vestlandet. For at næringa skal kunne utvikle seg på ein berekraftig måte, meiner fylkesutvalet i Rogaland at det er trong for auka regionalt sjølvstyre i akvakulturforvaltinga og samling av forvaltingsoppgåver under regional leiing. På denne bakgrunn vil fylkesutvalet at det skal tilførast fleire akvakulturoppgåver frå regional stat.

2. Følgjande forvaltningsoppgåver innan akvakultur kan tilførast nye regioner:
- Handsaming etter Akvakulturlova. - Handsaming etter Forureiningslova.
- Handsaming etter Naturvern-, Friluftsliv-, Vilt-, Lakse- og Naturmangfaldlova.
- Handsaming etter Vassressurslova.
- Handsaming etter Hamne- og farvasslova.
- Handsaming av innlands fiskeinteresser.
- Vurdering av konsekvensar for tradisjonell fiskeriverksemd.
- Løyve til dyrking av makroalgar.
- Løyve til oppdrett av matfisk av laks og aure til særlege føremål.
- Dispensasjon frå tildelingsforskriftene.
- Tildeling av ny produksjonskapasitet.

3. Saka om nye akvakulturoppgåver vert å sende til regjeringa ved Kommunal og moderniseringsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Håkon Faarlund Hetland (KrF) la fram et alternativt forslag til punkt 2 i innstillingen:
Første setning endres til:
Følgjande forvaltningsoppgåver innan akvakultur bør tilførast regionalt nivå.

Vedtak: 

Innstillingen, med endringsforslaget fra Hetland, ble enstemmig vedtatt av fylkesutvalget. 

Sak 11/17 SAMFUNNSSIKKERHET I FRAMTIDEN - STØTTE TIL INTERNASJONALT MØTE

Rogaland fylkeskommunes har tatt en aktiv og ledende rolle på feltet tunnelsikkerhet. Dette har resultert i at vi har fått en forespørsel fra Standard Norge om vi kan påta oss å være vertsfylke for et stort globalt komitemøte i ISO/TC Security & resiliencegruppen i 2018. Standard Norge er ISO sin representant i Norge, og den norske komiteen SN/K 211 Samfunnssikkerhet speiler arbeidet som pågår i ISO komite 292 Security & reslience.

Standard Norge søker om 250 000 kroner i støtte fra Rogaland fylkeskommune til gjennomføring av det internasjonale komitemøtet i ISO/TC Security & resiliencegruppen i 2018.

Forslag til vedtak:

- Fylkesrådmannen tilrår at arrangementet «komitemøte i ISO/TC Security & resiliencegruppen i 2018» støttes med 250 000 kroner.

- Bevilgningen tilrås innarbeidet i fylkeskommunens budsjett for 2018.

Solveig Ege Tengesdal (KrF) la fram alternativt forslag til punkt 1 i innstillingen:
Beløpet som gis i støtte settes til 200 000 kroner.

Vedtak: 

Forslaget fra Ege Tengesdal til punkt 1 ble vedtatt av fylkesutvalget, mot Høyres stemmer (4 stemmer) som stemte for innstillingen.  

Punkt 2 ble enstemmig vedtatt av fylkesutvalget. 

Sak 12/17 FORSLAG TIL LOV OM OPPTAK OG BRUK AV INFORMASJON OM SKJERMINGSVERDIGE OBJEKT, MILITÆRE ANLEGG OG OMRÅDER, OG BOTNTILHØVE – HØYRING

Forsvarsdepartementet har sendt forslag til ny lov, korta til tryggleikslova, på høyring. Høyringsfristen er 7. februar 2016. Den nye lova erstattar Midlertidig lov om beskyttelse av og kontroll med geografisk informasjon av hensyn til rikets sikkerhet. Denne lova sluttar å verka 1. oktober 2017. Fylkesutvalet gir høyringsuttale fordi det regionalpolitiske målet om verdiskaping med ei auka produksjon av sjømat, krev gode, detaljerte data av sjøbotn og gode marine grunnkart.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok:

Rogaland fylkeskommune meiner det må vera eit mål at mest mogleg av data om sjøbotn vert tilgjengeleg som høgoppløyselege data for alle.

Rogaland fylkeskommune tykkjer det er bra at Statens Kartverk skal forvalta regelverket og søknader om dispensasjon frå lova. Statens kartverk har hovudansvaret for å leggje til rette for eit optimalt offentleg kartgrunnlag for ei berekraftig samfunns- og næringsutvikling.

Rogaland fylkeskommune understrekar kor viktig det er med gode marine grunnkart for å få til ei berekraftig næringsutvikling og verdiskaping. Staten vert sterkt oppmoda til å prioritera midlar til dette arbeidet.

Sak 13/17 ROGALAND REVISJON IKS - OPPTAK AV SULDAL KOMMUNE SOM NYTT MEDLEM - ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN

Fylkestinget skal ta stilling til endring av selskapsavtalen for Rogaland Revisjon IKS som følge av at Suldal kommune ønsker å bli deltaker i Rogaland Revisjon IKS.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok:

1. Fylkestinget har ikke merknader til at Suldal kommune tas opp som ny deltaker i Rogaland Revisjon IKS med innbetaling av et kapitalinnskudd på kr. 50.000.

2. Fylkestinget har ikke merknader til at selskapsavtalen blir justert i henhold til de nye eierandelene.

Sak 14/17 STAVANGER FORUM - ORIENTERING OM AVHOLDT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING.

Fylkesutvalget orienteres om avholdt ekstraordinær generalforsamling i Stavanger Forum AS. Samtidig reises spørsmål om oppnevning av eierrepresentant til Stavanger Forum AS.

Forslag til vedtak:

Fylkesutvalget tar saken til orientering.

Som fast eierrepresentant til generalforsamlingen i Stavanger Forum AS oppnevnes:

Simon Næsse (Ap) la fram følgende forslag til eierrepresentant. punkt 2:

Marianne Chesak utnevnes som fast eierrepresentant
Arne Bergsvåg (Sp) utnevnes som vara.

Fylkesrådmannen møter også i eiermøtene.

Elin Schanche (H) la fram et tilleggsforslag på vegne av H:
Styrenominasjon for Stavanger Forum løftes ut av valgoppgjøret knyttet til fylkestingsvalg.

Vedtak:

Punkt 1 ble enstemmig vedtatt:

Forslaget fra Næsse til punkt 2 ble enstemmig vedtatt av fylkesutvalget.
Forslaget fra Schanche følger saken.

Sak 15/17 LEIEAVTALE FOR LOKALITETENE KNYTTET TIL MØLLEHAGEN SKOLESENTER

Møllehagen skolesenter har i flere år drevet opplæring for barn og unge i leide lokaler i Torgveien 29, Stavanger.

Etter tilsyn fra helsesjefen i Stavanger fremkommer det at skolelokalene som leies i dag ikke er godkjent som skolelokaler og tilfredsstiller ikke kravene etter forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager. Det settes særlig fokus på lydforholdene og inneklima.

Huseier er varslet om disse forholdene, og svarer at det ikke er mulig å gjøre noe med lydforholdene og inneklima i bygget uten å gjøre en omfattende oppgradering. Denne oppgraderingen vil huseier nå starte. Samtidig vil lokalene bli gjort mer funksjonelle og tilpasset de læringsoppdrag Møllehagen skolesenter har. Rektor ved Møllehagen skolesenter har derfor svart helsesjefen i Stavanger at skolen er i en prosess med ombygging av lokalene. Utleier vil ta kostnadne med oppgradering av lokalene, men vil ha dette med i den nye leieavtalen. Det betyr at husleien vil øke.

Forslag til vedtak:

1. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å inngå ny leieavtale med Westco basert på de betingelsene som er beskrevet i saken, og med virkning fra 1.08.2017.

2. Det tas stilling til økning i inndekning av økte leiekostnader i revidert budsjett for 2017.

Håkon Faarlund Hetland (KrF) la fram forslag til nytt punkt 3 på vegne av KrF, Ap, V og Sp.
3. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å inngå en avtale med Helse Stavanger for å fordele den økonomiske belastningen knyttet til de økte leieutgiftene.

Vedtak:

Punkt 1,2 og 3 ble enstemmig vedtatt av fylkesutvalget.

Sak 16/17 LUNDHEIM FOLKEHØGSKOLE - SPØRSMÅL OM ROGALAND FYLKESKOMMUNE FRAFALLER PANT I DEL AV EIENDOM

Lundheim folkehøgskole ønsker å selge et areal på 176 m² fra sin eiendom gnr. 26, bnr. 1 til naboeiendom gnr. 26, bnr. 41, og et areal på 543 m² fra sin eiendom gnr. 26, bnr. 1 til naboeiendom gnr. 26, bnr. 54, i Lund kommune. Skolen ønsker således å arealoverføre nevnte areal til naboeiendommene. I den forbindelse har Rogaland fylkeskommune mottatt henvendelse fra Lundheim folkehøgskole om pantefravikelse i ovennevnte areal som fylkeskommunen har pant i.

Vedtak: 

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok:

Rogaland fylkeskommune frafaller pant i arealoverføring mellom gnr. 26, bnr. 1 og gnr. 26, bnr.41 på 176,2 m², i Lund kommune. Rogaland fylkeskommune frafaller pant i arealoverføring mellom gnr. 26, bnr. 1 og gnr. 26, bnr. 54 på 543,1 m², i Lund kommune. Påtegnet pantedokument sendes tinglysningsmyndigheten.

Sak 17/17 ULLANDHAUG - SPØRSMÅL OM OPPRETTELSE AV SELSKAP

Spørsmålet som det skal tas stilling til i denne sak er om fylkeskommunen skal opprette et selskap for at Helse Stavanger HF skal slippe å ta alle kostnader med rekkefølgekravene som foretaket skal dekke, før byggetrinn 1 påbegynnes. Videre vil Helse Stavanger HF slippe å forskuttere kostnader til infrastruktur som eventuelt faller på fremtidige utbyggere i området. I denne vurderingen vil det ha stor betydning hva som er motivet/formålet med opprettelsen av et selskap og hvor stor risiko fylkeskommunen tar på seg ved å opprette et selskap.

 Forslag til vedtak:

1. Det opprettes et infrastruktur-/utviklingsselskap som aksjeselskap i første omgang for søndre del av Ullandhaug på følgende vilkår/under følgende forutsetninger:
a) Tomteareal som fylkeskommunen eier sammen med kommunene legges inn som tingsinnskudd i selskapet.
b) De øvrige kommunene som er medeiere av tomtearealet på Ullandhaug går inne på eiersiden i selskapet.
c) Selskapet skal ikke tilføres ytterligere kapital enn tingsinnskuddet verken i oppstartsfasen eller senere.
d) Det skal ikke stilles fylkeskommunal garanti/søkes departementet om godkjennelse av garanti for låneopptak som selskapet har behov for, selv om departementet kanskje ville godkjent slik garanti.

2. Stavanger kommune/Stavanger Utvikling KF inviteres til også å legge sine aktuelle eiendommer inn i selskapet.

3. Selskapets navn er Ullandhaug tomteselskap AS.

4. Det fremmes sak om forslag til vedtekter til fylkestingets møte 2. mai 2017.

5. Det skal opprettes en valgkomité bestående av fylkesrådmann og rådmenn i de respektive kommuner som skal avgi sin innstilling til styrerepresentasjon i selskapet.

Marianne Chesak (AP) la fram et utsettelsesforslag: 

Saken utsettes og følgende spørsmål utredes til behandling av saken:

 1.  Hvis eiendommene ikke er tilstrekkelig verdifull til å bære utgiftene til investeringer i infrastruktur vil det komme et behov for finansiering via egenkapital fra eierne. FU ønsker at det utredes risiko med manglende likviditet og konkurs av selskapet samt begrensningene i kommuneloven §§ 50 og 51 hvis det skal gis ytterligere tilskudd fra Rogfk.

(Se Rambøll rapporten fra september 2016 vedrørende samme problemstilling).

 2. Ønsker å få vurdert et alternativ til etablering av et selskap, som eksempelvis salg av tomten til Helse Vest med utsatt oppgjør. 

Vedtak:

Utsettelsesforslaget ble vedtatt med stemmene til Ap, KrF, Sp, FrP, MdG, og V. H stemte mot forslaget. 

Sak 18/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL UNNTATT OFFENTLIGHET FRA MØTE I FYLKESUTVALGET 13.12.16

Et enstemmig fylkesutvalg godkjente protokoll fra fylkesutvalgets møte 13. desember 2016.

Sak 19/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL UNNTATT OFFENTLIGHET FRA MØTE I FYLKESUTVALGET DEN 17.01.2017

Et enstemmig fylkesutvalg godkjente protokoll fra fylkesutvalgets møte 17. januar 2017.

Del denne artikkelen på: