Fylkesutvalget 5. juni 2018

Representantene i fylkesutvalget

Møtet i fylkesutvalget ble avsluttet kl. 15.30. Neste møte er fylkestingsmøte 12. og 13. juni.  

Trykk F5 for å oppdatere. Dette er ikke en offisiell protokoll, og feil kan skje. Protokollen publiseres så snart den er klar i  møtekalenderen. I møtekalenderen finner du også sakspapirene til møtet.

Sak 81/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FYLKESUTVALGETS MØTE 15.05.2018 

Forslag til vedtak: 

Protokoll fra fylkesutvalgets møte 15. mai 2018, godkjennes. 

Vedtak: 

 Innstillingen ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg.

Sak 82/18 KARMØY KOMMUNE - KOMMUNEDELPLAN FOR FV. 47 MELLOM VEAKROSSEN OG E134 HELGANESVEGEN 

Statens vegvesen har utarbeidet forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for fv. 47 mellom Veakrossen og E 134 Helganesveien i Karmøy kommune.  

Fylkesutvalget skal ta stilling til om forslaget til kommunedelplan er i samsvar med nasjonale interesser om å legge til rette for en bærekraftig arealforvaltning og regionale mål og føringer knyttet til miljøvennlig transport med målsetting om at fremtidig trafikkøkning fortrinnsvis skal utføres med kollektiv, gange og sykkel.  

Fylkesutvalget bes også om å vurdere om planen i tilstrekkelig grad tar hensyn til regionale friluftsinteresser, kulturvern, landskapsvern og jordvern. 

Forslag til vedtak:

1. Det fremmes innsigelse til forslag til kommunedelplan for fv. 47 mellom Veakrossen og Helganesveien med det viste alternativet for traséføring. Dette på grunn av: a. Store ulemper for arealutviklingen i området. 

a. Valgt trasé vil ikke bygge opp om målsetting om å redusere transport med bil og styrke utvikling av kollektiv, sykkel og gange som bærekraftige transportalternativer. 
b. Valgt trasé vil virke strukturerende på fremtidig arealutvikling, og ikke legge til rette for videre utvikling med fortetting i eksisterende tettsteder, inkludert Kopervik, som kommunesenter. 
c. Valgt trasé vil beslaglegge store jordbruksområder med høyverdig jord og skape uheldige oppsplitting av jordbruksland som vanskeliggjør hensiktsmessig drift. 
d. Valgt trasé vil fremstå som en barriere mellom utbygde områder i øst mot verdifulle friluftsområder i vest. Traséen vil også virke uheldig i et verdifullt kultur-/naturlandskap. 

Solveig Ege Tengesdal, KrF, fremmet forslag om at saken utsettes i påvente av befaring.

Vedtak:

Forslaget fremmet av Ege Tengesdal ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg, og saken utsettes.

Sak 83/18 REGIONALPLAN FOR JÆREN 2050 - FASTSETTING AV PLANPROGRAM 

Med bakgrunn i Regional planstrategi Rogaland 2017-2020 ble oppdatering av Regionalplan for Jæren startet opp i 2017. 
Fylkesrådmannen legger fram et revidert planprogram til sluttbehandling og vedtak, med anbefaling om at dette legges til grunn for det videre arbeidet med Regionalplan for Jæren. 

Forslag til vedtak:  

Planprogram til Regionalplan for Jæren, datert juni 2018, legges til grunn for det videre planarbeidet.  
Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven § 8-3.

Svein Abrahamsen, V, fremmet et tilleggsforslag til innstillingen: 

I planprogrammet sitt kapittel 5 innarbeides tekst om utredningen av hurtiggående skinnegående løsning til Ullandhaug og flyplassen som nå pågår.  
 
 
Per Morten Borli, FrP, fremmet et tilleggsforslag til innstillingen:

Jæren preges av spredt boligbygging og næringsutvikling. Det er et gode at det skapes arbeidsplasser og bor folk over hele Jæren og ikke kun rundt byene og de større tettstedene. Derfor må det sikres fleksibilitet i forhold til langsiktig langsiktig grense angående landbruk, og kommunene må få større selvråderett i saker som berør denne. Dette er viktig for å trygge at nye og eksisterende konsept innen handel får mulighet for utvikling og vekst.

Videre må planen ta hensyn til og støtte opp om transportløsninger som er mest effektive for å ivareta spredt bosetning på hele Jæren for familier, idrett og frivillighet. Det må derfor sikres god fremkommelighet for biltrafikk fra utkantområder og gode parkeringsløsninger i hele regionen.

Rogaland fylkeskommune må arbeide og ta høyde for vekst i befolkningen og arbeidsplasser. For å håndtere en slik ønsket vekst må det sikres nok veier og parkeringsmulighet for personbiler, nyttekjøretøy og busser. Videre må Rogaland fylkeskommune ta en mer aktiv rolle for å redusere og fjerne bompenger som virkemiddel.

Vedtak: 

Innstillingen ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg. 
Tilleggsforslaget fra Abrahamsen ble vedtatt med stemmene til V, KrF, Ap, H, Sp, og MDG. Frp stemte mot. 
Tilleggsforslaget fremmet av Borglig fikk stemmene til Frp (2) og falt.

Sak 84/18 HØRING - REGIONREFORMEN- NY FORSKRIFT OM MYNDIGHET MV ETTER KULTURMINNELOVEN OG OVERFØRING AV ANDRE OPPGAVER 

Klima- og miljødepartementet har hatt utkast til ny forskrift om myndighet mv etter kulturminneloven og overføring av andre oppgaver på høring. Stortinget har tidligere sluttet seg til at forvaltningen av de fleste automatisk fredete kulturminnene, samt forvaltningen av vernete fartøy, de fleste forskriftsfredete bygninger i statlig eie og tekniske industrielle kulturminner overføres fra Riksantikvaren til fylkeskommunene fra 1.1.2020. 

Utvalget bes om å ta stilling til fylkesrådmannens forslag til høringsuttalelse til Klima- og miljødepartementet. 

Forslag til vedtak:  

 1. Rogaland fylkeskommune støtter Klima- og miljødepartementets forslag til overføring av myndighet og oppgaver på kulturminneområdet fra Riksantikvaren til fylkeskommunene. De nye oppgavene og virkemidlene vil styrke fylkeskommunens rolle som regional samfunnsutvikler, og vil bidra til å forenkle forvaltningen, desentralisere makt, tydeliggjøre politisk ansvar og styrke fylkesdemokratiet.  
 2. Rogaland fylkeskommune vil samtidig påpeke at prinsippene for oppgaveplassering ikke er konsekvent fulgt opp. Dette gjelder oppgaver som beholdes hos Riksantikvaren eller foreslås overført trinnvis, og det gjelder viktige tilskuddsordninger. Dermed skapes risiko for ny uklarhet og nye gråsoner, og potensialet for en forsterket regional samfunnsutviklerrolle på dette området blir ikke utløst fullt ut.  
 3. Rogaland fylkeskommune understreker at et tilstrekkelig økonomisk grunnlag for å håndtere de nye oppgavene er en nødvendig forutsetning for å lykkes.  
 4. Fylkesutvalget gir sin tilslutning til fylkesrådmannens forslag til høringssvar. 

Vedtak:

Innstillingen ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg.

Sak 85/18 KLAGE PÅ VEDTAK - KULTURMINNETILTAK 2018 - VERNEVERDIGE BYGG HÅ KOMMUNE - GNR.95, BNR.48 - "HIORTHS PENSJONAT" 

Fylkeskommunen har mottatt en klage på vedtaket. Klagen gjelder krav til utførelse og størrelse på tilskudd til gnr. 95 bnr 48 Hå Kommune «Hiorths pensjonat» 

Klager søkte opprinnelig om tilskudd på kr 610.000,- fra fylkeskommunens tilskuddsordning – kulturminnetiltak 2018. Søknaden ble behandlet av Regional- og kulturutvalget den 8. februar 2018. Det ble fattet vedtak om at søknaden ble i imøtekommet med kr. 40.000,-, og at midlene skal gå til utskifting av vinduer. 

Utvalget bes ta stilling til om klagen skal tas til følge eller om vedtak skal opprettholdes.  

Forslag til vedtak:  

Utvalget tar ikke klage på søknad om tilskudd til gnr. 95 bnr. 48 i Hå kommune «Hiorths pensjonat» til følge, og opprinnelig vedtak opprettholdes. 

Vedtak: 

Innstillingen ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg.

Sak 86/18 KLAGE PÅ VEDTAK - ALLMENT KULTURARBEID 2018 - TILSKUDDSRUNDE 1 - STAVANGER OPEN 

Søknad om tilskudd til «Stavanger Open» ble behandlet i Regional- og kulturutvalget 08.02.18, sak 14/18. Søknaden ble ikke imøtekommet. Fylkesrådmannen har mottatt klage på avslaget fra Stavanger Open.  

Utvalget bes om å ta stilling til klagen.  

Forslag til vedtak:  

Utvalget tar ikke klage på vedtaket om avslag på søknaden «Stavanger Open» til følge, og opprettholder avslaget. 

Vedtak:

Innstillingen ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg.

Sak 87/18 KLAGE PÅ VEDTAK - ALLMENT KULTURARBEID 2018 - TILSKUDDSRUNDE 1 - FARVEL DU MODER NORGE 

Søknad om tilskudd til «Farvel du moder Norge» ble behandlet i Regional- og kulturutvalget 08.02.18, sak 14/18. Søknaden ble ikke imøtekommet. Fylkesrådmannen har mottatt klage på avslaget fra Gullgutane. 

Utvalget bes om å ta stilling til klagen.  

Forslag til vedtak:  

Utvalget tar ikke klage på vedtaket om avslag på søknaden «Farvel du moder Norge» til følge, og opprettholder avslaget.  

Søker anbefales å ta kontakt med Norsk Korforbund Haugaland om muligheten for tilskudd. 

Vedtak:

Innstillingen ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg.

Sak 88/18 KLAGE PÅ AVSLAG PÅ SØKNAD OM DRIFTS- OG TILTAKSSTØTTE FOR 2018 - NORGES DØVEFORBUND, STAVANGER 

Utgår.

Sak 89/18 KLAGE PÅ AVSLAG PÅ SØKNAD OM DRIFTS- OG TILTAKSSTØTTE FOR 2018 - KFUK-KFUM ROGALAND KRETS 

Regional- og kulturutvalet behandla 8. februar 2018 sak nr. 12/18 Drifts- og tiltaksstøtte til frivillige organisasjonar 2018. Søknaden frå KFUK-KFUM Rogaland krets vart avslått. KFUK-KFUM Rogaland krets har klaga på vedtaket. 

Forslag til vedtak: 

Utvalet tek ikkje klagen frå KFUK-KFUM Rogaland krets til følgje, og opprettheld avslaget om midlar til drifts- og tiltaksstøtte. 

Vedtak:

Innstillingen ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg.

Sak 90/18 KLAGE PÅ TILDELING AV DRIFTS- OG TILTAKSSTØTTE FOR 2018 - ROGALAND FYLKESKYSTLAG 

Regional- og kulturutvalet behandla 8. februar 2018 sak nr. 12/18 Drifts- og tiltaksstøtte til frivillige organisasjonar 2018. Rogaland Fylkeskystlag fekk til saman kr. 40.000,- i støtte, av dette kr. 10.000 i driftsstøtte og kr. 30.000 i tiltaksstøtte.  Rogaland Fylkeskystlag har klaga på storleiken på tiltaksstøtta og saksbehandlinga.  

Forslag til vedtak: 

Utvalet tek ikkje klagen frå Rogaland Fylkeskystlag til følgje og opprettheld vedtaket frå RKU 08.02.2018 sak 12/18.  

Vedtak:

Innstillingen ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg.

Sak 91/18 JUSTERING AV EIERAVTALE MELLOM STATEN OG FYLKESKOMMUNENE - INNOVASJON NORGE 

Ny lov om Innovasjon Norge (LOV-2016-06-17-72) har medført behov for en justering av eieravtalen mellom staten og fylkeskommunene. Det er også behov for å endre avtalen i lys av erfaringer med eierskapet og opprydding mellom de ulike styringsdokumentene, ref. endringer i vedtektene til Innovasjon Norge i 2017. 2.  

Den fylkeskommunale administrative eiergruppa og Nærings- og Fiskeridepartementet har, som følge av lovendringen, gjennomgått gjeldende eieravtale mellom staten og fylkeskommunene, og kommet med forslag til endringer. Fylkeskommunene bes om å gi tilslutning til disse endringsforslagene.  

Forslag til vedtak:  

Rogaland fylkeskommune gir sin tilslutning til forslag til endringer i eieravtalen for Innovasjon Norge. Rogaland fylkeskommune gir fylkeskommunal eiergruppe i oppdrag å utarbeide forslag til avtale om ivaretakelse av det fylkeskommunale eierskapet i Innovasjon Norge. 

Vedtak:

Innstillingen ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg.

Sak 92/18 EIERSTRATEGI FOR FELLES EIERSKAP MELLOM NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET OG FYLKESKOMMUNENE - INNOVASJON NORGE 

Ny lov om Innovasjon Norge (LOV-2016-06-17-72) har medført behov for en justering av eieravtalen mellom staten og fylkeskommunene. Som følge av dette er det utarbeidet endringsforslag til eieravtalen mellom staten og fylkeskommunene knyttet til eierskapet i Innovasjon Norge.  
Den administrative eiergruppa for Innovasjon Norge som består av representanter fra Nærings- og fiskeridepartementet og fylkeskommunene, har arbeidet med en felles eierstrategi som følger vedlagt. Det bes om godkjenning fra fylkeskommunene. 

Forslag til vedtak: 
Rogaland fylkeskommune godkjenner fremlagte eierstrategi som grunnlag for oppfølging av det administrative arbeidet med Innovasjon Norge.  

Vedtak:

Sak 93/18 SKAPE ÅRSRAPPORT 2017 

Årsrapport med regnskap for Skape 2017 legges med dette frem til orientering.  

Forslag til vedtak:  
Årsrapporten for Skape 2017 tas til orientering  

Vedtak:

Innstillingen ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg.

SAK 94/18 ÅRSRAPPORT FOR REGIONALT FORSKINGSFOND VESTLANDET 2017 

Årsrapport fra Regionalt forskningsfond Vestlandet 2017 legges frem til behandling. 

Forslag til vedtak:  

Fylkesutvalget tar den framlagte Årsrapporten for 2017 fra Regionalt forskingsfond Vestlandet til orientering.

Vedtak:

Innstillingen ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg.

Sak 95/18 BEHOV FOR ØKT TILSKUDD TIL STRAND VGS. I FORBINDELSE MED KAIANLEGG OG VANNTILFØRSEL TIL NY AKVAHALL 

Prosjektering og gjennomføring av byggearbeidene viste seg å være betydelig mer omfattende enn forutsatt, og fylkesrådmannen ser at det er nødvendig å øke budsjettrammen for prosjektet. Totalt ble overskridelsen på kai prosjektet på 4,1 mill. kroner (0,4+2,1+1,6), og dette utfra forhold som byggeledelse og skolen vanskelig kunne forutse. Det bes derfor om en tilleggsbevigning på 4,1 mill. kroner til dekning av de uforutsette forholdene som er beskrevet over.  

Forslag til vedtak:  
Det settes av 4,1 mill. kroner i revidert budsjett til inndekning av uforutsette forhold ved Strand vgs. som beskrevet.  

Vedtak:

Innstillingen ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg.

Sak 96/18 EVALUERING AV PROSJEKT "BADEHUSGATA" SKOLEÅRET 2017/2018 

Rogaland fylkeskommune inngikk høsten 2017 en leieavtale av lokaler i Badehusgate 37 i Stavanger øst for elever ved Bergeland vgs. Hensikten med disse lokalene var å legge til rette for utadrettet virksomhet og praksisnær opplæring for helse- og oppvekstelever ved Bergeland vgs. 
Dette første året har aktiviteten i lokalene kun involvert elever i Vg1. Neste skoleår planlegger skolen også aktivitet i disse lokalene for elever på Vg2 helsearbeider. Med dette som begrunnelse ønsker skolen at leieforholdet videreføres og at leieavtalen forlenges ut skoleåret 2018/19. 

Forslag til vedtak:  

 1. Organiseringen av opplæringstilbudet på helse og oppvekst for elevene ved Bergeland vgs. videreføres skoleåret 2018/19 ved at også elever på Vg2 helsearbeider deltar i prosjektet.  
 2. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å forlenge leieavtalen for nye 12 måneder med Norwegian Property som eier bygget hvor Helsehuset er lokalisert, basert på nåværende betingelser med virkning fra 1.08.2018.  
 3. Inndekning av økte leieutgifter tas stilling til i revidert budsjett høsten 2018.  
 4. Fylkesrådmannen legger våren 2019 fram ny sak om evaluering av ordningen med bruk av utplassering i institusjon som en del av opplæringen.  

Vedtak:

Innstillingen ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg.

Sak 97/18 TVEIT VGS - ORG NR874250732 - GODKJENNING ETTER FRISKOLELOVEN - SØKNAD OM UTVIDELSE AV ANTALL ELEVPLASSER 

Tveit vidaregåande skule søker godkjenning for endring av undervisningstilbud etter friskoleloven samt om utvidelse av antall elevplasser. 
I henhold til gjeldende bestemmelser står fylkeskommunen fritt til å gi en uttalelse uavhengig av om den stiller seg nøytral, er positiv eller negativ til søknaden. Dersom vertsfylket ikke gir en uttalelse, legger Utdanningsdirektoratet til grunn at fylkeskommunen ikke har konkrete innsigelser til søknaden.  

Forslag til vedtak/uttalelse:  

Det vises til fylkeskommunens uttalelse i forbindelse med forrige søknad fra denne frittstående videregående skolen i 2015, jfr. Ref 2009/395. Denne står fortsatt ved lag. Rogaland fylkeskommune praktiserer som kjent fritt skolevalg, og det tillegges vesentlig vekt at de unge skal kunne oppnå fastsatt sluttkompetanse for valgt utdanningsløp i videregående opplæring innenfor normert opplæringstid.  

Fylkeskommunen vektlegger også å oppnå en så kostnadseffektiv drift som mulig, det være seg så vel for offentlige som for private aktører. Av det følger at fylkeskommunen bare unntaksvis gir klarsignal for oppstart av fylkeskommunale klasseenheter der fyllingsgraden er lavere enn 70 %. Når den offentlige tilbudsstrukturen i videregående opplæring fastsettes senhøstes, legges det følgelig vekt på også å ta høyde for den faktiske elevkapasiteten som de fjorten frittstående videregående skolene i fylket representerer med sine mer enn 2600 godkjente plasser. 

Avgangskullet fra grunnskolen våren 2018 har imidlertid gått ned med over 200 ungdommer sammenlignet med inneværende skoleår. De fylkeskommunale videre-gående skolene fordeles over 4 inntaksregioner, hvorav region 1, «nord-fylket», utgjør nedslagsfeltet for denne private aktøren.  

Inntaksregion 1, nord-fylket, omfatter 6 kommuner der Vindafjord er kommunen lengst øst. For tilbudsdimensjoneringen i denne regionen er det viktig også å kjenne størrelsen på ungdomskullene fra kommunene Etne og Sveio i Hordaland. Dette som følge av at mange av ungdommene i disse to kommunene velger å gå på en videre-gående skole i nord Rogaland.  

Nord-fylket viser liten variasjon i størrelsen på ungdomskullene i årene framover. Fram til år 2024 vil det imidlertid komme færre ungdommer ut fra grunnskolenivået her enn hva tilfellet var i 2017. Antallet avgangselever vil holde seg relativt stabilt. Det betyr at Rogaland fylkeskommune vil ha en overkapasitet i snitt på 200 elevplasser i egen regi i nord-fylket, inntaksregion 1, i forhold til tilbudsstrukturen i videregående opplæring inne-værende skoleår. Hertil kommer de seks frittstående videregående skolene med nedslagsfelt i denne regionen. Disse representerer en undervisningskapasitet på 1032 elevplasser.  

En stor andel av ungdomskullet i Rogaland, nå sist 51,0%, velger et yrkesfaglig utdanningsløp ved innsøking til Vg1. Dimensjonering av tilbudsstrukturen i videre-gående opplæring er det for Rogaland fylkeskommune derfor særs viktig at dimensjo-neringen av Vg1 og Vg2 i størst mulig grad samsvarer med næringslivets behov for arbeidskraft og antallet læreplasser som er tilgjengelig i fylket innenfor de ulike programområdene.  

Opplæringsloven gir alle søkere med opplæringsrett rett til å komme inn på ett av tre prioriterte utdanningsprogram på Vg1 uavhengig av karakterer. Denne retten kan til tider være en utfordring fordi resultatet i noen tilfeller blir at fylkeskommunen må opprette undervisningstilbud selv om det ikke finnes nok tilgjengelige læreplasser. Antallet elevplasser i yrkesfaglige utdanningsprogram blir likevel så godt det lar seg gjøre tilpasset antallet tilgjengelige læreplasser samt søkernes ønsker. Innenfor mange av programområdene er det imidlertid store forskjeller i forholdet mellom antallet søkere og næringslivets signaliserte behov. Rogaland fylkeskommune legger likevel stor vekt på hva opplæringskontorene og næringene/bransjene signaliserer av behov for arbeidskraft og omfanget av tilgjengelige læreplasser i fylket. Dette for å sikre at fylkeskommunen ikke skal bidra til å utdanne ungdommen til arbeidsledighet.  

Programområdet Vg2 Akvakultur tilbys bare ved en fylkeskommunal vidergående skole. Den ligger i Ryfylke. Her har fylkeskommunen gjort investeringer på mer enn 70 mill. kroner. Samarbeidet med næringen har vært utstrakt i tilretteleggingsarbeidet. Næringen har derfor selv gått inn med investeringer på mer enn 10 mill. kroner for å få realisert en topp moderne akvahall. Offisiell åpning av dette nybygget skjer i mai 2018. Tilbudet Vg2 Akvakultur er tilrettelagt for og fullt ut dimensjonert ut fra næringens behov for faglært arbeidskraft og antall tilgjengelige læreplasser i fylket. Rogaland fylkes-kommune kan derfor ikke tilrå at den foreliggende søknaden om oppretting av inntil 15 plasser på Vg2 Akvakultur blir imøtekommet.  

Rogaland fylkeskommune har i flere år aktivt forsøkt å medvirke til å redusere antallet unge som faller ifra påbegynt yrkesfaglig utdanningsløp etter gjennomført Vg2. Fylkes-tinget har derfor gjort vedtak om at det som hovedregel innenfor tilbudsstrukturen i videregående opplæring i fylkeskommunen ikke skal opprettes mer enn 12 klasseen-heter på Vg3 «Påbygg til generell studiekompetanse». Fylkeskommunen kan derfor ikke støtte den foreliggende søknaden på dette området da det vil undergrave den strategi fylkeskommunen har lagt for å redusere frafallet ifra påbegynt yrkesfaglige utdannings-løp. Rogaland fylkeskommune har imidlertid ingen innsigelser om utvidelsen på 10 elevplasser blir lagt til «Vg4 påbygging til generell studiekompetanse».  

Per Kåre Foss, FrP, fremmet et alternativt forslag til innstillingen:
Fylkesrådmannens  opprinnelige innstilling i saken (se forslag til vedtak s. 3 og 4 i saksframlegget)

Vedtak:

Forslaget fra Foss fikk stemmene til KrF, FrP og Sp og falt. (5 stemmer)
Innstillingen ble vedtatt med stemmene til H, Ap, V, MDG.

Sak 98/18 ABR VIDEREGÅENDE SKOLE - GODKJENNING ETTER FRISKOLELOVEN - UTTALELSE FRA VERTSFYLKET 

 

ABR videregående skole AS søker godkjenning for å kunne utvide sitt skoletilbud til også å kunne omfatte to nye utdanningsprogrammer i vidergående opplæring og til elevtallsutvidelse. Skolen legger til grunn å skulle drive sin virksomhet på grunnlag av friskolelovens § 2-1 annet ledd litra a) kristent livssyn og litra f) særskilt tilrettelagt opplæring for funksjonshemmede. I henhold til gjeldende bestemmelser står fylkeskommunen fritt til å gi en uttalelse uavhengig av om den stiller seg nøytral, er positiv eller negativ til søknaden. Dersom vertsfylket ikke gir en uttalelse, legger Utdanningsdirektoratet til grunn at fylkeskommunen ikke har konkrete innsigelser til søknaden.  

 

Forslag til vedtak: 
Det vises til fylkeskommunens uttalelse i forbindelse med forrige søknad fra denne frittstående videregående skolen, jf. Ref. 2016/1243. Rogaland fylkeskommune praktiserer som kjent fritt skolevalg, og det tillegges vesentlig vekt at de unge skal kunne oppnå fastsatt sluttkompetanse for valgt utdanningsløp i videregående opplæring innenfor normert opplæringstid.  

Fylkeskommunen vektlegger også å oppnå en så kostnadseffektiv drift som mulig, det være seg så vel offentlige som private aktører. Av det følger at fylkeskommunen bare unntaksvis gir klarsignal for oppstart av fylkeskommunale klasse-enheter der fyllingsgraden er lavere enn 70 %. Når den offentlige tilbudsstrukturen i videregående opplæring fastsettes senhøstes, legges det følgelig vekt på også å ta høyde for den faktiske elevkapasiteten som de fjorten frittstående videregående skolene i fylket representerer med sine mer enn 2600 godkjente plasser.  

Inntaksregion 1, nord-fylket, omfatter 6 kommuner der Vindafjord er kommunen lengst øst. For tilbudsdimensjoneringen i denne regionen er det viktig også å kjenne størrelsen på ungdomskullene fra kommunene Etne og Sveio i Hordaland. Dette som følge av at mange av ungdommene i disse to kommunene velger å gå på en videregående skole i nord Rogaland.  

Nord-fylket viser liten variasjon i størrelsen på ungdomskullene i årene framover. Fram til år 2024 vil det imidlertid komme færre ungdommer ut fra grunnskolenivået her enn hva tilfellet var i 2017. Antallet avgangselever vil holde seg relativt stabilt. Det betyr at Rogaland fylkeskommune vil ha en overkapasitet på 200 elevplasser i egen regi i nord-fylket, inntaksregion 1, i forhold til tilbudsstrukturen i videregående opplæring inneværende skoleår. Hertil kommer seks frittstående videregående skoler med nedslagsfelt i denne regionen. Disse representerer en undervisningskapasitet på 1032 elevplasser.  

Opplæringsloven gir alle søkere med opplæringsrett rett til å komme inn på ett av tre prioriterte utdanningsprogram på Vg1 uavhengig av karakterer. Denne retten kan til tider være en utfordring fordi resultatet i noen tilfeller blir at fylkeskommunen må opprette undervisningstilbud selv om det ikke finnes nok tilgjengelige læreplasser. Antallet elevplasser i yrkesfaglige utdanningsprogram blir likevel så godt det lar seg gjøre tilpasset antallet tilgjengelige læreplasser samt søkernes ønsker. Innenfor mange av programområdene er det imidlertid store forskjeller i forholdet mellom antallet søkere og næringslivets signaliserte behov. Rogaland fylkeskommune legger likevel stor vekt på hva opplæringsskontorene og næringene/bransjene signaliserer av behov for arbeidskraft og omfanget av tilgjengelige læreplasser i fylket. Dette for å sikre at fylkeskommunen ikke skal bidra til å utdanne ungdommen til arbeidsledighet.  

Utdanningprogrammet «Naturbruk» tilbys per dato utelukkende hos en av de private aktørene i nord-fylket. Rogaland fylkeskommune har vært bevist på ikke å til rettelegge for dette undervisningstilbudet i egen tilbudsportefølje. Dette som følge av at rekrutteringsgrunnlaget i området er begrenset og økt antall elevplasser vil undergrave den private aktørens driftsgrunnlag.  

Rogaland fylkeskommune har tilrettelagt for 210 elevplasser innenfor utdanningsprogrammet «Service og samferdsel» i nord-fylket. Hertil kommer elevkapasitet hos private aktører i området. Undervisningstilbudet er allerede for høyt i forhold til markedssituasjon og tilgang på tilgjengelige læreplasser. Fylkeskommunen reduserer derfor tilbudet i nord-fylket fra kommende skoleår med en klasseenhet, Vg2 salg service og sikkerhet.  

Fylkeskommunen har for øvrig merket seg at intensjonsavtalene som følger søknaden, gir uttrykk for klare forpliktelser til å ta imot utplassering av elever. De er derimot ikke tilsvarende klare på hva angår forpliktelser for inntak av lærlinger etter fullgått skoleløp.  

Rogaland fylkeskommune finner derfor ikke kunne tilrå at det foreliggende søknaden fra ABR videregående skole AS blir imøtekommet. 

Per Kåre Foss, KrF fremmet følgende alternative forslag til innstillingen på vegne av KrF, FrP og V:  
Rogaland fylkeskommune tilrår at søknaden innvilges

Vedtak:

Alternativt forslag, fremmet av Foss, fikk stemmene til KrF, Sp, FrP, V og Simonsen (H) (7 stemmer) og falt.
Innstillingen ble vedtatt med stemmene til Ap, H (3), MDG (8 stemmer).

Det ble fremmet en mindretallsanke i saken i fylkesutvalget fra Pål Morten Borgli, Anita Egeli og Svein Abrahamsen.
Det betyr at saken sendes til behandling i fylkestinget.
 

Sak 99/18 FRISKOLELOVEN - THE BRITISH COLLEGE OF STAVANGER 

The Britsh College of Stavanger søker om godkjenning etter friskoleloven. Skolen tar sikte på å drive sin virksomhet etter lovens § 2-1, annet ledd litra C) Internasjonalt.  
I henhold til gjeldende bestemmelser står fylkeskommunen fritt til å gi en uttalelse uavhengig av om den stiller seg nøytral, er positiv eller negativ til søknaden. Dersom vertsfylket ikke gir en uttalelse, legger Utdanningsdirektoratet til grunn at fylkeskommunen ikke har konkrete innsigelser til søknaden.  

Det søkes om IB-diploma for Vg2 og Vg3 for tilsammen 60 elever. I tillegg søker skolen om Vg1 studiespesialisering eller Middle Years Programme (MYP 5) for tilsammen 40 elever. 

Forslag til vedtak/uttalelse:  

Rogaland er en internasjonalt rettet region. Et variert internasjonalt undervisningsopplegg på videregående skoles nivå, vil slik Rogaland fylkeskommune ser det, være positivt for å kunne tiltrekke god og nødvendig komeptanse fra utlandet. Kapasiteten innen IB i regionen er allikevel riktig dimensjonert i forhold til dagens søkertilgang. Fylkeskommunen stiller seg derfor negativ til den foreliggende søknaden fra The British College of Stavanger. 

Aase Simonsen, H, fremmet et alternativt forslag til innstillingens siste del:

To siste setninger erstattes med: Rogaland fylkeskommune stiller seg derfor positiv til den foreliggende søknaden fra The British College of Stavanger

Vedtak:

Alternativt forslag til innstillingen, fremmet av Simonsen, fikk stemmene til H, FrP og V. (5 stemmer) og falt.
Innstillingen ble vedtatt med stemmene til KrF, Ap, Sp, MDG.

Sak 100/18 AKADEMIET SANDNES AS - ORG NR 887504822 - GODKJENNING ETTER FRISKOLELOVEN - UTTALELSE FRA VERTSFYLKET 

Akademiet Sandnes AS søker godkjenning for endring av undervisningstilbud etter friskoleloven samt utvidelse av antall elevplasser. Skolen legger til grunn at den nå i fortsettelsen ønsker å drive sin virksomhet på grunnlag av friskolelovens § 2-1 annet ledd litra a) livssyn - livssynshumanisme.  
I henhold til gjeldende bestemmelser står fylkeskommunen fritt til å gi en uttalelse uavhengig av om den stiller seg nøytral, er positiv eller negativ til søknaden. Dersom vertsfylket ikke gir en uttalelse, legger Utdanningsdirektoratet til grunn at fylkeskommunen ikke har konkrete innsigelser til søknaden.  

Den private aktøren søker godkjenning for oppretting av ytterligere 33 elevplasser. Søknaden omfatter programområdet «Studiespesialisering påbygging» (PB) med en økning på 14 plasser samt utdanningsprogrammet «Service og samferdsel» (SS), og da programområdet Vg2 IKT-servicefag med en utvidelse på 19 elevplasser. Den private aktøren søker godkjenning for at elevtallsutvidelsen kan gjøres gjeldende fra høsten 2019. 

Forslag til vedtak: 

Rogaland fylkeskommune legger vekt på at de unge skal kunne oppnå fastsatt sluttkompetanse for valgt utdanningsløp i videregående opplæring innenfor normert opplæringstid.  
 
Fylkeskommunen vektlegger videre å oppnå en så kostnadseffektiv drift som mulig, det være seg så vel for offentlige som frittstående videregående skoler. Av det følger at det bare unntaksvis blir gitt klarsignal for oppstart av fylkeskommunale klasseenheter der oppfyllingsgraden er lavere enn 70 %. Når den årlige offentlige tilbudsstrukturen innenfor videregående opplæring fastsettes senhøstes, tas det derfor høyde for den faktiske kapasiteten som de frittstående videregående skolene i fylket representerer med sine vel 2 600 elevplasser.  
 
Avgangskullet fra grunnskolen våren 2018 har gått ned med over 200 ungdommer sammenlignet med inneværende skoleår. De fylkeskommunale vidergående skolene fordeles over 4 inntaksregioner, hvorav region 3, «midt-fylket», utgjør området nordJæren med Stavanger. Denne regionen har 15 fylkeskommunale videregående skoler med en elevkapasitet på 12 000 plasser. Hertil kommer plasskapasiteten som de frittstående videregående skolene representerer med sine 1583 elevplasser.  
 
En stor andel av ungdomskullet i Rogaland, nå sist 51,0%, velger et yrkesfaglig utdanningsløp ved innsøking til Vg1. Dimensjonering av tilbudsstrukturen i videregående opplæring er det for Rogaland fylkeskommune derfor viktig at dimensjoneringen av Vg1 og Vg2 i størst mulig grad samsvarer med næringslivets behov for arbeidskraft og antallet læreplasser som er tilgjengelig i fylket innenfor de ulike programområdene.  

Vg2, IKT servicefag, tilbys både i nord og sør Rogaland. I sør-fylket er tilbudet lagt til Gand vgs. i Sandnes. Den fylkeskommunale skolen ligger dermed i nærmiljøet til søkeren. Programmet rekrutterer fra alle utdanningsprogram og har kraftig oversøking. Det er likevel ikke aktuelt for fylkeskommunen å øke kapasiteten på programmet. Dette som følge av manglende tilgang på læreplasser. Rogaland fylkeskommune må derfor frarå at den foreliggende søknaden om oppretting av inntil 19 plasser på Vg2, IKT servicefag blir imøtekommet.  

Rogaland fylkeskommune har i flere år aktivt forsøkt å medvirke til å redusere antallet unge som faller ifra påbegynt yrkesfaglig utdanningsløp etter gjennomført Vg2. Fylkestinget har derfor gjort vedtak om at det som hovedregel innenfor tilbudsstrukturen i videregående opplæring i fylkeskommunen ikke skal opprettes mer enn 12 klasseenheter på Vg3 «Påbygg til generell studiekompetanse». Fylkeskommunen kan derfor ikke støtte den foreliggende søknaden da den vil undergrave den strategi som fylkeskommunen har lagt for å redusere frafallet ifra påbegynt yrkesfaglige utdanningsløp. Rogaland fylkeskommune har derimot ingen innsigelser om utvidelsen på 14 elevplasser i stedet blir lagt til «Vg4 påbygging til generell studiekompetanse».  

Fylkeskommunen har merket seg at søkeren ønsker å fortsette sin drift basert på en humanistisk læreplan. Rogaland fylkeskommune har ingen merknad til dette.  

Vedtak:

Innstillingen ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg.

Sak 101/18 BOMPENGEREFORMEN - OMLEGGING TIL NYTT TAKST- OG RABATTSYSTEM FOR BOMPENGEPROSJEKT I ROGALAND – UTTALELSE 

Fylkestinget må i saken ta stilling til om Rogaland fylkeskommune skal stille seg bak forslag fra Statens vegvesen om å endre takstene for bompengeprosjekt i tråd med nytt takst- og rabattsystem beskrevet i Prop. 1 S Tillegg 2/ Innst. 13 S (2015- 2016). 

Forslag til vedtak: 

 1. Fylkestinget forutsetter at omlegging til det nye takst- og rabattsystemet ikke vil gi lavere bompengeinntekter for de ulike bompengeprosjektene slik at grunnlaget for de gjeldende garantivedtakene ikke blir svekket. Fylkestinget ber om at takst- og rabattomleggingen blir evaluert om lag ett år etter at takstene blir endret. Innretningen i bompengereformen medfører at eksisterende prosjekter med høy rabatt for storbrukere, vil kunne oppleve en takstøkning for rabatterte enkeltreiser grunnet omlegging til lik 20% rabatt. Dette vil kunne gjelde for store brukergrupper. SU ber rådmannen, til fylkestingets behandling, drøfter bruk av passeringstak som tiltak for å unngå økning av kostnader for storbrukerne ved omlegging.  
 2. Organiseringen av bompengeselskapet for RV 13 Ryfast utsettes til full oversikt over takst, rabattordninger og konsekvenser av disse er utredet. Fylkestinget anmoder kommunene i Ryfast-prosjektet samt fylkeskommunenes politiske og administrative ledelse inngå dialog for å sikre rette analyser og utredning av bompengetakst og rabattordninger for Ryfast. Eventuelt inkludering av Ryfast-prosjektet til det regionale bompengeselskapet fremmes som sak på nytt først etter at takst og rabattstruktur er utredet.  
 3. Fylkestinget vil ta initiativ til at det legges fram nytt forslag til takster i Finnfastprosjektet og i Gjesdal-prosjektet som kommunene får til vurdering. Fylkestinget anmoder kommunene i Finnfast-prosjektet og Gjesdal-prosjektet om å vurdere saken på nytt og å gjøre vedtak om omlegging til nytt takst- og rabattsystem innen året.  
 4. Fylkestinget (FT) gir sin tilslutning til forslaget fra Statens vegvesen i brev fra 9. september 2017 om omlegging til nye takster i T-forbindelsen i samsvar med nytt takst- og rabattsystem.  
 5. FT viser til forslag i revidert statsbudsjett om å innføre halv takst for el-biler ved bompassering. Dersom dette blir vedtatt av stortinget vil det gjelda for alle bomprosjekt i Rogaland.  
 6. FT ber om ei sak der det blir vurdert mulighet for miljø rabatt til euro-6 kjøretøy i takstgruppe 2 for bypakke nord Jæren. 

Pål Morten Borgli, FrP, la fra alternativt forslag til punkt 1 i innstillingen:

For å sikre en bærekraftig utvikling i regionen forutsettes det at bompengeandelen på transportsektoren i Rogaland fjernes/reduseres kraftig.

For å hindre økte sosiale forskjeller ønsker fylkestinget i Rogaland å se på muligheter for fritak/rabatt for all frivillig sektor, herunder idrett, kultur, ideelt arbeid, enslige forsørgere, lavinntektsfamilier og personer som kan dokumentere manglende eller utilstrekkelige kollektivtilbud nær hjem og arbeidsplasser.

Vedtak:

Alternativt forslag til punkt 1, fremmet av Borgli, fikk stemmene til FrP, og falt.
Punkt 1 i innstillingen ble vedtatt med stemmene til KrF, Ap, KrF, Sp, V, MDG.
Punktene 2-6 ble enstemmig vedtatt av fylkesutvalget. 

102/18 HØGSFJORDSAMBANDET - KONSESJONSSØKNAD - LAUVIK-OANES 

Ved behandlingen av Proposisjon 109 S (2011-2012) Utbygging og finansiering av rv 13 Ryfylkesambandet (Ryfast) og fastsetting av styrings- og kostnadsramme for E39 Eiganestunnelen i Rogaland vedtok Stortinget å legge ned ferjesambandet Lauvvik – Oanes (Høgsfjordsambandet) som et offentlig ferjesamband når Ryfast åpner for trafikk høsten 2019. 

Det ble sendt henvendelser vedrørende konsesjon til å drive et kommersielt ferjesamband uten offentlig subsidiering mellom Lauvvik – Oanes når Ryfast åpner og det offentlig subsidierte riksveisambandet legges ned 

Saken legges nå fram på nytt. Svar på vedtaket er vedlagt i notat «Høgsfjordsambandet – Behovsvurdering av et kommersielt ferjesamband mellom Lauvvik-Oanes. Svar på vedtaket fra samferdselsutvalget 22.11.2018 (SU-sak 48/17)» 

 

Forslag til vedtak: 

 1. Rogaland Fylkeskommune viser til Stortingsproporsjon 109S (2011-2012) hvor det forutsettes at ferger over Lauvik-Oanes og Stavanger-Tau skal nedlegges. Stortingsproporsjonen forutsetter også at all trafikk over fergesambandene inngår i trafikkgrunnlaget for Ryfast-prosjektet. Innvilgelse av konsesjon til privat ferge strider følgelig mot stortingets forutsetning og vedtak. Med henvisning til EØS-avtalens prinsipp om frihet til å yte kommersielle sjøtransporttjenester samt samferdselsdepartements redegjørelse gis det konsesjon for 1 løyve ut fra samfunnsøkonomisk rasjonell transport.  
 2. Fylkesrådmannen skal gjennomføre konkurranse for tildeling av løyvet. Vedtak om tildeling av løyve fattes av samferdselsutvalget. Det utarbeides en sak om konkurransegrunnlaget.  
 3. Kommersiell fergedrift kan ikke motta noen form for offentlig støtte eller subsidier, hverken direkte eller indirekte. 

Per Kåre Foss, KrF, la fram alternativt forslag til innstillingen: 
Punkt 3 i innstillingen strykes.  

Ragnvald Nilsen, H, la fram alternativt forslag til innstillingens punkt 1: 
Fylkestinget legger til grunn at det er behov for løyve på ferjestrekningen Lauvvik – Oanes, særlig med henvisning til EØS-avtalens prinsipp om frihet til å etablere kommersielle sjøtransporttjenester. Ut fra hensynet til en samfunnsøkonomisk rasjonell transport er det kun behov for ett løyve i sambandet. 

Vedtak:

Alternativt forslag til punkt 1, fremmet av Nilsen, fikk stemmene til H og FrP og falt. 
Innstillingen ble vedtatt med stemmene til KrF, Ap, Sp, V og MDG. 

Innstillingens punkt 2 (to første setninger) ble enstemmig vedtatt av fylkesutvalget. 
Setning 3 i punkt 2 ble vedtatt mot stemmene til FrP.  

Alternativt forslag til punkt 3, fremmet av Foss, ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 3 i innstillingen falt.

Sak 103/18 ANBUD - FINNØY FERJESAMBAND

Saken behandles i fylkestinget 12. og 13. juni. I forkant behandles saken i ekstraordinært møte i samferdselsutvalget og fylkesutvalget.

Sak 104/18 ANBUDSGRUNNLAG FOR VASSØY FERGE 

Saken omhandler planlagt anbudsutlysning av ferjesambandet til Vassøy. 

Forslag til vedtak: 

 1. Vassøyferja lyses ut på anbud som beskrevet i saken justert for at minimumskapasitet settes lik dagens kapasitet.  
 2. Minstekrav til miljø er lavutslipp (biodiesel) i henhold til budsjettvedtak i FT sak 114/17. Løsninger utover minstekrav legges inn som opsjon med etterfølgende politisk behandling. 

Svein Abrahamsen, V, fremmet følgende alternativt forslag:  
1) Rogaland fylkeskommune søker Enova om støtte og forhåndstilsagn for elektrisk ferjedrift til Vassøy.  
2) Hvis Enova gir forhåndstilsagn lyses anbudet ut for elektrisk fergedrift.  
3) Hvis Enova ikke gir forhåndstilsagn lyses anbudet ut med høy vekting av lav og nullutslipp.  

Pål Morten Borgli, FrP, fremmet følgende tilleggsforslag:  
Anløpssted i Stavanger må avklares med Stavanger kommune før anbudet lyses ut.  

Vedtak: 

Alternativt forslag, fremmet av Abrahamsen, fikk stemmene til V, Ap og MDG (6)  
og falt. 
Innstillingen ble vedtatt med stemmene til H, FrP, Sp og KrF, 
Tilleggsforslaget, fremmet av Borgli, fikk stemmene til FrP (1) og falt.

Sak 105/18 VASSØY BRO 

Fylkestinget må ta stilling til videre reguleringsarbeid som grunnlag for finansiering av bro til Vassøy. Angående punkt 4. i fylkestingets vedtak av 14.6.2016 vises til sak om «Fergeanbud til Vassøy» som er til behandling parallelt med foreliggende sak i samferdselsutvalget, fylkesutvalget og fylkestinget.  

Forslag til vedtak

Stavanger kommune anmodes om å påta seg oppgaven med utarbeidelse av reguleringsplan for Vassøy bro. Kostnadene dekkes av Rogaland fylkeskommune.  

Når godkjent reguleringsplan for Vassøy bro foreligger, vil Rogaland fylkeskommune utarbeide en finansieringsplan. Ved behov for bomfinansiering forutsettes positivt initiativ og vedtak fra Stavanger kommune.  

Basert på finansieringsplanen vil Rogaland fylkeskommune vedta bygging av Vassøy bro eller fortsatt fergedrift. 

Svein Abrahamsen V, fremmet et alternativt forslag til innstillingen: 
Rogaland fylkeskommune ønsker at prosjektet med Vassøy bro skrinlegges. En bro vil være ødeleggende for den flotte kystnaturen i området. En bro vil også medføre at kollektivtilbudet til Vassøy blir ødelagt og samtidig til rette for en bilbasert utbygging av nye områder på Vassøy. Rogaland fylkeskommune ønsker heller å tilrettelegge for gode båtforbindelser til Vassøy med nullutslippsbåter. 

Vedtak: 

Forslaget fra Abrahamsen, V, fikk stemmene til V, MDG, Raustein (H) og falt. (3 stemmer) 
Innstillingen (minus setning to i avsnitt to) ble enstemmig vedtatt av fylkesutvalget. 
Setning to i avsnitt to ble vedtatt av fylkesutvalget. FrP (1 stemmer) stemte mot.

 

Sak 106/18 TILBAKEMELDING - FORVALTNINGSRAPPORT SKOLESKYSS 

I skriv fra kontroll- og kvalitetsutvalgets sekretæriat av 20.12.2017 er vedtaket oversendt til fylkesrådmannen for oppfølging. Fylkesrådmannen har bedt Kolumbus og samferdselssjefen gi nødvendig tilbakemelding. 
Fylkestinget vedtok i sak 79/16 Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018. I henhold til planen er det foretatt forvaltningsrevisjonundersøkelse av Skoleskyss. Rapporten er utarbeidet av Rogaland revisjon.  

Forslag til vedtak:  

 1. Saken tas til orientering.  
 2. Vedtaket gis som tilbakemelding til Kontroll- og kvalitetsutvalget. 

Vedtak:

Innstillingen ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg.

Sak 107/18 REGLEMENT FOR SKYSS AV ELEVER I GRUNNSKOLEN – REVISJON  

Skyssreglementet må revideres for å være oppdatert, både med hensyn til økt timetall på enkelte trinn på barnetrinnet og at Kunnskapsdepartementet endret syn når det gjelder skyss til elever med delt bosted. Fylkeskommunen må endre dagens praksis med minst 40% botid, til en ordning som skal være «en rimelig fast, planlagt og regelmessig ordning.» 

Forslag til vedtak: 
Forslag til endret reglement for skyss av elever i grunnskolen godkjennes. 

Inghild Vanglo, Ap, la fram et tilleggsforslag på vegne av Ap, KrF, Sp og V: 
Fylkestinget vil fremheve Lund kommune sitt innspill til høringen der det påpekes at skoleskyssen medfører mye støy og uro.  
Fylkestinget mener at slike tilstander kan utløse mobbing som kan gjøre skoledagen vanskelig for de enkelte elev. Og ikke minst når det gjelder trafikksikkerheten, er dette et problem. Det forutsettes at det blir iverksatt nødvendige tiltak for at slike episoder skal opphøre og at alle elever opplever en trygg og sikker skoleskyss.  

Vedtak: 

innstillingen, med tilleggsforslaget, ble enstemmig vedtatt av fylkesutvalget.

SAK 108/18 STATENS VEGVESEN - TERTIALRAPPORT 1/2018 

Fylkesveger Rogaland – 1. tertialrapport 2018 legges fram til orientering. Fylkestinget må ta stilling til de forslag til midlertidige og varige omdisponeringer som foreligger. 

Forslag til vedtak: 
Første tertialrapport 2018 – fylkesveger tas til orientering.  

For å oppnå en mest mulig optimal utnyttelse av de tildelte ordinære og eksterne midler til fylkesvegene iverksettes de forslag til omdisponeringer som framgår av vedlegg 1 i saksforelegget. Budsjettendringene innarbeides i revidert budsjett juni 2018. 

Vedtak:

 Innstillingen ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg.

Sak 109/18 HØRINGSUTTALELSE - JERNBANESEKTORENS HANDLINGSPROGRAM 2018–2029 

Forslag til vedtak: 

 1. Jærbanen, Sørlandsbanen og sammenkoblingen av denne med Vestfoldbanen er ikke prioritert i handlingsprogrammet. Rogaland fylkeskommune mener hovedprioriteringene som ligger til grunn for handlingsprogrammet, må justeres for å gi rom for en utvikling av Jær- og Sørlandsbanen.  
 2. En kobling mellom Sørlandsbanen og Vestlandsbanen er av stor betydning for både Rogaland og de aktuelle regionene som blir forbundet. Gjennomføring av planoppgaven prioriteres frem i tid. 
 3. Dobbeltspor Sandnes – Nærbø planavklares så tidlig som mulig i første seksårsperiode, slik at prosjektet kan vurderes inn mot neste NTP-periode. 
 4. Det utarbeides en KVU for utviklingen av transporttilbudet fra Nærbø til Egersund så raskt som mulig.  
 5. Tiltak om kvartersintervall til Ganddal iverksettes så raskt som mulig.  
 6.  Jernbanesektoren har innført doble togsett på flere avganger de senere årene. Dette har med enkle grep gitt dobbelt kapasitet om bord i togene på Jærbanen. Rogaland fylkeskommune ber jernbanesektoren prioritere denne satsingen videre i kommende periode. Utvidelse av dette tilbudet på de fleste avganger vil gi de reisende et bedre tilbud. For å utvikle dette videre er Rogaland fylkeskommune kjent med at stasjonene på Varhaug og Hellvik må tilrettelegges for doble togsett, slik at tilbudet kan gjelde hele strekningen Egersund – Stavanger. Så vidt fylkeskommunen er kjent med innebærer også dette at strekningen må få tilført flere togsett.  
 7.  I henhold til gjeldende byvekstavtale for Nord-Jæren bes det om at Stavanger stasjon prioriteres i punkt 3.4.1 Rammer og prioriteringer. I tillegg bes det om at tiltakene på Sandnes og Skeiane stasjon oppdateres i henhold til gjeldende avtale.  
 8. Bane NOR utarbeider i samarbeid med Rogaland fylkeskommune en detaljert parkerings- og innfartsstrategi for hele Jærbanen.  
 9. For å legge til rette for at flere og lengre godstog kan trafikkere Sørlandsbanen bes det om fortgang i kryssingsporsutbyggingen på Sørlandsbanen. Dette arbeidet må sees i sammenheng med fremtidig utbygging av dobbeltspor på strekningen Sandnes – Nærbø. Her oppfordres det til å velge løsninger som kan nyttiggjøres også etter utbygging av dobbeltspor.  

Inghild Vanglo, Ap, la fram et oversendelsesforslag: 
Arbeidet med å etablere en ny jernbanetunnel forbi Drangsdalen i Lund kommune må gis prioritet slik at den unngår dagens rasfarlige strekning og får en tilfredstillende kjørehastighet for person- og godstog.  

Vedtak:

Innstillingen ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg.
Oversendelsesforslaget følger saken til behandlingen i fylkestinget. 

 

Sak 110/18 DELTAKELSE I OG FINANSIERING AV EU-PROSJEKTET TRAM 

Prosjektet TrAM (Transport Advanced and Modular) med Rogaland fylkeskommune som ledende partner, har fått tilbud om en kontrakt med EU i programmet Horizon 2020. I januar 2018 ble prosjektkonsortiet invitert til å fullføre kontrakten, en prosess som avsluttes tidlig mai 2018. 4. mai ble alle dokumenter levert og akseptert av Europakommisjonen og videresendt for gjennomgang og sluttevaluering av kommisjonens økonomiske og juridiske enheter.  

Fylkesrådmannen har deltatt i utvikling av prosjektet sammen med Kolumbus AS med målsetting om å lansere en batteridrevet båt i sambandet Stavanger– Hommersåk og byøyene. Prosjektet har offisiell startdato 1. september 2018. Siste måned vil være august 2022, og etter planen vil den nye utslippsfrie båten kunne betjene sambandet fra desember 2021 eller januar 2022. 

Forslag til vedtak:  
Rogaland fylkeskommune forplikter seg til å innarbeide inntil 54 mill. kroner mot slutten planperioden 2019-2022 til finansiering av batteridrevet båt i Hommersåksambandet. Summen skal dekke sluttoppgjør med Fjellstrand AS, etter at EU-bidrag fra TrAM-prosjektet er utbetalt.  

Vedtak:

Innstillingen ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg.

Sak 111/18 OPPFØLGING AV ETISK HANDEL 

Spørsmålet om Rogaland fylkeskommune skal bli et Fairtrade-fylke har vært oppe til behandling flere ganger de senere årene, blant annet i FU-sak 2/14 (28.01.14) og FT-sak 24/17 (02.05.17). Rogaland fylkeskommune har i disse tilfellene ikke funnet det hensiktsmessig å ta initiativ til at Rogaland skal bli et Fairtrade-fylke. Dette var blant annet begrunnet i at fylkeskommunen ikke ønsket å forplikte seg overfor en spesifikk merkeordning. Hensyn til regelverket i lov og forskrift om offentlige anskaffelser tilsa samme konklusjon. Utgangspunkt fra ovennevnte vedtak er at det skrives en årlig sak om oppfølging av etisk handel, hvor arbeidet med etisk handel gjennomgås og danner grunnlag for videre satsing.  

Forslag til vedtak:  
1. Rogaland fylkeskommune tar ikke initiativ til at Rogaland blir et Fairtrade-fylke.  
2. Fylkeskommunens årsrapport til Initiativ for etisk handel (IEH) tas til orientering.  

Jarle Nilen, Ap, la fram et oversendelsesforslag: 

1. Rogaland fylkeskommune tar initiativ overfor Fairtrade for å inngå en rimelig/begrenset avtale slik at fylkeskommunen bli en del av Fairtrade-alliansen 
2. Fylkeskommunens årsrapport til Initiativ for etisk handel (IEH) tas til orientering. 

Vedtak:

Innstillingen ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg.
Oversendelsesforslaget følger saken til behandlingen i fylkestinget.

Sak 112/18 FINANSFORVALTNING ROGALAND FYLKESKOMMUNE 1. TERTIAL 2018 

Av vedtatt finansreglement går det frem at fylkesrådmannen i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august skal legge frem rapporter for fylkestinget som viser status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål, langsiktige finansielle aktiva og låneporteføljen.  

Hva er status for finansforvaltningen per første tertial 2018? 

Forslag til vedtak:  
Saken tas til orientering.  

Vedtak:

Innstillingen ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg.

Sak 113/18 FINANSREGLEMENT FOR ROGALAND FYLKESKOMMUNE (2018) 

Fylkestinget skal selv fastsette reglement for fylkeskommunens finans- og gjeldsforvaltning. Gjeldende finansreglement ble vedtatt av fylkestinget den 9.6.15 i FT-sak 61/15.  

Forslag til vedtak:  
Nytt finansreglement for Rogaland fylkeskommune godkjennes.  

Vedtak:

Innstillingen ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg.

Sak 114/18 REVIDERT BUDSJETT JUNI 2018 

Fylkesutvalget holdes løpende orientert om status for budsjettoppfølgingen gjennom året. Ved behov legges det fram saker om budsjettjusteringer til fylkestingets møter.  
Er det nye forutsetninger som tilsier at det er behov for å gjøre endringer i årsbudsjettet for 2018? Hjemmel for saken er økonomireglementets § 11. 

 
Forslag til vedtak:

 1. Det foretas følgende  endringer i drifts- og investeringsbudsjettet for 2018. (se oversikt/tabell side 9 i saksframlegget.)
 2. Fylkesrådmannen får fullmakt til å foreta budsjettendringer på ansvar og art.  
 3. Årets låneopptak reduseres med kr 11 955 000 til kr 289 758 000. 

Vedtak:

Innstillingen ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg.

Sak 115/18 ØKONOMIPLAN 2019-2022 - ØKONOMISKE MÅL OG PRIORITERINGER 

Som innledning til det forestående budsjettarbeidet får fylkestinget framlagt en sak om premisser for det videre arbeidet med økonomiplan og årsbudsjett. 

Forslag til vedtak:

Arbeidet med økonomiplan 2019-2022 skal baseres på følgende premisser:  

 1. Investeringer skal gjennomføres i samsvar med vedtak i saker om - økonomiplan 2018-2021 / årsbudsjett 2018 - revidert budsjett april 2018 - revidert budsjett juni 2018  
 2. Det er et mål å sikre en stabil og forutsigbar utvikling der kvalitet og dekningsgrader innen fylkeskommunens kjerneoppgaver opprettholdes på et forsvarlig nivå.  
 3. Fylkestinget legger til grunn at midler til styrking av budsjettposter og realisering av nye tiltak i drift, herunder naturlig aktivitetsvekst som følge av demografiske endringer, i så stor grad som mulig må finansieres ved omprioritering av gjeldende budsjettrammer samt effekt av omstillings- og effektiviseringstiltak.  
 4. Tidligere vedtatte sparetiltak opprettholdes og gjennomføres som planlagt. Om nødvendig må det gjennomføres nye sparetiltak for å styre mot oppnåelse av handlingsregler for netto driftsresultat og egenfinansiering av investeringer.  
 5. Følgende finansielle måltall / handlingsregler vedtas som retningsgivende for økonomiplan 2019-2022:  

a) Netto driftsresultat i pst av driftsinntekter trappes opp til 5 pst innen 2020. 
b) Årlig egenfinansiering av investeringer skal utgjøre minimum 60 pst av investeringer. Prosjekter som i sin helhet finansieres av eksterne midler holdes utenfor ved fastsettelsen av øvre ramme for investeringer i et budsjettår.  
c) Gjeldsgraden – langsiktig lånegjeld i pst av driftsinntekter – skal reduseres til 85 pst av brutto driftsinntekter i planperioden 2019-2022 og videre til 80 pst innen 2026.  
d) Finansielt måltall for disposisjonsfond (utenom pensjonsfond) fastsettes til 3 pst av brutto driftsinntekter i planperioden 2019-2022. Eventuelle regnskapsmessige mindreforbruk anvendes til å styrke disposisjonsfond til måltallet er nådd.

Vedtak:

Innstillingen ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg.

Sak 116/18 HØRING - FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM FORTEGNELSER OVER MEDDOMMERE 

Domstoladministrasjonen har i høringsnotat av 29. august 2017 fremlagt forslag til ny forskrift om fortegnelser over meddommere.  Rogaland fylkeskommune er høringsinstans i saken.  

Forslag til vedtak/uttalelse:  
Rogaland fylkeskommune har ikke merknader til ny forskrift om fortegnelser over meddommere. 

Vedtak:

Innstillingen ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg.

Sak 117/18 MØTEPLAN 2019 - POLITISKE ORGANER 

Det er tid for å fastsette møteplanen for 2019. 

Forslag til vedtak: 
Se  oversikt over datoer sist i saksframlegget.  

Vedtak:

Innstillingen ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg.

Sak 118/18 STYRESAMMENSETNING FAGSKOLEN ROGALAND 

Styret Fagskolen Rogaland ble oppnevnt at fylkestinget 27.10.15 i sak 88/15. Fra bransjene ble følgende personer oppnevnt: Bjørg Søyland, helsefag Solveig Røkenes, maritim Nils Erik Olsen, mekanisk/teknisk Målfrid Rønnevik, petroleum Det ble ikke oppnevnt vara for styremedlemmer fra bransjene.  

Solveig Røkenes ber seg fritatt fra sitt verv. Begrunnelsen er at hun startet i ny jobb i IT-bransjen i oktober 2016. 

Forslag til vedtak:  
Solveig Røkenes får fratre sitt verv som styremedlem i Fagskolen Rogaland, og hun erstattes ikke med en ny representant.  

Marianne Chesak, Ap, fremmet alternativt forslag til innstillingen:
Solveig Røkenes får fratre sitt verv som styremedlem i Fagskolen Rogaland. Forslag til ny representant blir lagt fram i fylkestinget.

Vedtak:

Alternativt forslag, fremmet av Chesak, ble vedtatt med stemmene til Ap, KrF, Sp, V, MDG og FrP.
H stemte for innstilliingen. 

Sak 119/18 RAPPORTEN INKLUDERENDE FELLESSKAP FOR BARN OG UNGE - HØRING 

Den regjeringsoppnevnte ekspertgruppen for barn og unge med særskilt tilrettelegging kom 4. april 2018 med rapporten «Inkluderende fellesskap for barn og unge». Ekspertgruppen ble oppnevnt som følge av Barneombudets fagrapport «Uten mål og mening» i 2017, hvor det kom fram at innholdet i spesialundervisningen er uklart og at den i stor grad skjer uten kvalifiserte lærere.  

I etterkant av ekspertgruppens rapport har Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet bedt om en høringsuttalelse.  

Fylkesrådmannen ønsker å komme med innspill på områder som hovedsakelig er relatert til videregående opplæring. 

Forslag til vedtak/ uttalelse:  
Rogaland fylkeskommune avgir høringsuttalelse i tråd med de konklusjoner som fylkesrådmannen har belyst i saksforelegget.  

- Kapittel 5 i Opplæringslova og retten til spesialundervisning bør beholdes. Rogaland fylkeskommune mener at man bør være svært forsiktig med å fjerne retten til spesialundervisning før man er sikker på at den erstattes av et system som sikrer en like god eller bedre oppfølging for denne elevgruppen.  

- Det vil være ønskelig med en forenklet saksgang og dokumentasjon der man heller ser på de sakkyndige vurderingene som et rammeverk hvor retten til spesialundervisning sikres, fremfor en detaljert bruksanvisning slik dagens lovverk krever. Dette vil gi mer tid til direkte støtte og veiledning fra fagpersoner inn i skolene.  

- Satsing på psykisk helse i videregående opplæring bør fortsatt være i fokus. Dette sikres gjennom en pedagogisk psykologisk tjeneste og ikke bare en pedagogisk veiledningstjeneste. Psykologene i PPT er viktige bidragsytere i dette arbeidet, når man ser hele hjelpesystemet under ett. Man bør fortsatt ha en faglig forankring utenfor skolen for å opprettholde og videreutvikle faglig kompetanse og gi likeverdige tjenester. 

Marianne Chesak, Ap, la fram et tilleggsforslag til et nytt strekpunkt 4:  
- Rogaland fylkeskommune er enig i at det etableres et helhetlig system for inkluderende og tilpasset pedagogisk praksis i barnehage og skole. Fylkeskommunen er videre positiv til en dreining mot at de spesialpedagogiske ressursene er der eleven er og at Pp-tjenesten i større grad blir et tverrfaglig sammensatt veiledningsorgan. Videre er fylkeskommunen enig med utvalget når de foreslår en lokal pedagogisk veiledningstjeneste og en statlig/fylkeskommunal spesialpedagogisk tjeneste, der fylkeskommunen får overført ressurser fra statsped. Det er viktig at den enkelte kommune/fylkeskommune bestemmer selv organiseringen. Prinsippet er at kompetansen skal være nærmest mulig elevene. 

Vedtak:

Innstillingen ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg.
Tilleggsforslaget ble vedtatt med stemmene til Ap, KrF, Sp, V og MDG. H og FrP stemte mot. 

Sak 120/18 RENNESØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2018-2030 – SAMFUNNSDELEN 

Kommunestyret i Rennesøy vedtok 08.02.18 at forslag til kommuneplan for Rennesøy 2018-2030, Samfunnsdelen sendes på høring og legges ut på offentlig ettersyn. 
Fylkesutvalget bes om å ta fylkesrådmannens vurderinger av høringsforslag til «Kommuneplan for Rennesøy 2018-2030 – Samfunnsdelen» til orientering. Det er ikke mulig å fremme innsigelse til samfunnsdelen. Samfunnsdelen er den strategiske delen av kommuneplanen som skal fastsette mål og prioriterte satsingsområder for lokal samfunnsutvikling. 

Forslag til vedtak:  
1. Fylkesutvalget tar fylkesrådmannens vurderinger og kommentarer til samfunnsdelen til kommuneplanen, jf faglige råd, til orientering. 

Elin Schanche, H, la fram et tilleggsforslag knyttet til et faglig råd: 
Rennesøy kommune anbefales å legge inn i samfunnsdelen at kommunen legger til rette for datasenter og digital infrastruktur. Ny industri knyttet til digitalisering og datasenter har stor regional betydning for framtidige næringer.

Vedtak:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt av fylkesutvalget. 
Tilleggsforslaget, fremmet av Schanche, ble enstemmig vedtatt. 

 

Sak 121/18 HØRINGSUTTALELSE - REGIONREFORM VEI 

Rogaland fylkeskommune skal gi sin uttalelse til rapporten «Fra SAMS og samling – Konsekvenser ved overføring av fylkesvegadministrasjon fra Statens vegvesen til fylkeskommunene fra 1.1.2020, og vurdering av alternativer».  

Forslag til vedtak: 

 1. Fylkestinget anbefaler at fylkesvegadministrasjonen får oppgavene knyttet til utredning, planlegging, bygging, forvaltning og vedlikehold fra 1.1.2020.  
 2. Fylkestinget anbefaler at overføring av drift først skjer etter en nærmere vurdering, men mener det er viktig at fylkeskommunene blir involvert utredningsarbeidet. Fylkestinget legger til grunn at dette ansvaret også overføres.  
 3. Fylkestinget er enig i at det ikke skal etableres forpliktende felles ressursenheter.
 4. Fylkestinget er enig i at beredskapsoppgavene knyttet til bru og reservebrumateriell og faglig ekspertise knyttet til sikkerhet på veg i forbindelse med fare for eller naturhendelser som skred og flom holdes på nasjonalt nivå.  
 5. Fylkestinget er enig i at, som et generelt utgangspunkt, overtar fylkeskommunene kontraktsoppfølgingen av investeringskontaktene og andre flerårig fagkontrakter fra 1.1.2020.  
 6. Fylkestinget er enig i at NVDB og VTS videreføres som nasjonale opppgaver.  
 7. Fylkestinget går i mot forslag om overføringslov. Fylkeskommunen ønsker å stå fritt til å utvikle fylkesvegadministrasjon for oppgavene som blir overført.  

Solveig Ege Tengesdal, KrF, la fram et tilleggsforslag til innstillingen i nytt punkt 5. De andre punktene justeres tilsvarende. 
Beredskapsoppgaver knyttet til tunnel og tunnelsikkerhet må ligge på et nasjonalt nivå.  Fylkestinget viser også til etableringen av et nasjonalt kompetansesenter på tunnelsikkerhet i Rogaland; SASIRO.

Vedtak:

Innstillingen ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg.
Tilleggsforslaget, fremmet av Ege Tengesdal, ble enstemmig vedtatt av fylkesutvalget. 

Sak 122/18 BUSSVEIEN OG TILRETTELEGGING FOR KONVERTERING TIL BYBANE 

For planleggingen av Bussveien har det siden vedtaket i april 2013 blitt lagt til grunn en tolkning av konverteringsvedtaket som innebærer at det gjøres en fullstendig tilrettelegging for en eventuell fremtidig bybane. Dette innebærer at det på strekningen Stavanger – Forus – Sandnes – Vatnekrossen er lagt til grunn at prosjektet forholder seg til de tekniske kravene som er satt for bybanen i Bergen med tanke på blant annet kurvatur, stigningsforhold og rydding i bakken. Tolking av vedtaket har ikke vært gjenstand for politisk behandling.  
Fylkestinget må ta stilling til hvorvidt konverteringskravet skal frafalles, eller hvorvidt det er tilfredsstillende med en revidert tolkning av kravet. 

Forslag til vedtak:  
1. Fylkestinget legger til grunn at Bussveien skal bygges på en slik måte at den oppfyller slagordet «Presis, Ofte og Behagelig».  
2. Fylkestinget gir sin tilslutning til en fortolkning av konverteringsvedtaket som sier at Bussveien ikke skal legge nye hinder i veien for en eventuell fremtidig konvertering, men at eksisterende hinder ikke ryddes av banen. 

Pål Morten Borgli, FrP fremmet alternativt forslag til innstillingen:  
1. Konverteringskravet til bybane fjernes i sin helhet.
2. Bussveiprosjektet må reduseres i omfang, slikt at en nulløsning velges på strekningen fra Hillevåg til Stavanger sentrum og på Madlaveien hvor det allerede finnes kollektivfelt. 

Vedtak:

Alternativt forslag til innstillingen, fremmet av Borgli, fikk stemmene til FrP (1 stemme) og falt.
Innstillingen ble vedtatt med stemmene til KrF, Ap, H, Sp, V, og MDG. 

 

Sak 123/18 E134 SELJESTAD - VÅGSLI - DELFINANSIERING MED BOMPENGER  

Saken blir lagt fram etter oppfordring fra E134 Haukelivegen AS og gjelder utforming og omfang av bompengeutredningen for strekningen Seljestad – Vågsli som er under arbeid i Statens vegvesen Region vest.  

Fylkestinget skal ta stilling til følgende to problemstillinger: - Om forhånds- og parallellinnkreving kan regnes inn i søknaden - Om søknaden skal omhandle hele prosjektet eller begrenses til Seljestad – Røldal  

 

Forslag til vedtak:  

 1. Fylkestinget ber Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet planlegge for en bompengesøknad/bompengeproposisjon for hele prosjektstrekningen Seljestad-Vågsli og slik at en kan starte arbeidet både på SeljestadLiamyrane og på Liamyrane-Vågsli i første periode gjennom bruk at bompengedelen av finansieringa i begge delprosjekt.  
 2. Fylkestinget mener effekten av forhånds- og parallellinnkreving av bompenger med reduserte satser må tas med i bompengesøknaden, slik at alle parter, inkl. Samferdselsdepartementet og transportkomitéen på Stortinget, kan vurdere tiltaket.  

Pål Morten Borgli, FrP fremmet alternativt forslag til innstillingen:  
E134 SELJESTAD - VÅGSLI skal ikke finansieres med bruk av bompenger 

Vedtak:

Alternativt forslag, fremmet av Borgli, fikk stemmene til FrP (1) og falt.
Innstillingen ble vedtatt med stemmene til KrF, Ap, H, Sp, V og MDG. 

 

Sak 124/18 ENDRING AV VEDTEKTER I BT SIGNAAL AS 

Det regionale bompengeselskapet Ferde AS ervervet høsten 2017 BT Signaal AS. I prosessen ble hele selskapet solgt, og virksomhet som ikke var forenelig med bompengeavtalen, ble flyttet/beholdt i BT Signaal AS. 

Fylkestinget bes i saken ta stilling til forslag fra styret i BT Signal AS om å endre vedtektene i BT Signal AS. 

Forslag til vedtak:  

Endringer i vedtektene skal vedtas av fylkestinget, før de endelig fastsettes av generalforsamlingen, jf. Aksjelovens § 5-18.  
Fylkesordfører gis fullmakt til å stemme for endring av vedtektene i selskapets generalforsamling. Fullmakten kan videredelegeres.  
 
 
Generalforsamlingen i BT Signaal AS skal vedta vedtektsendring slik at vedtektene gis følgende ordlyd:  

§ 1.

Selskapets navn er Skyttel AS.  
§ 2.

Selskapets formål skal være virksomhet relatert til bompengetjenester, herunder AutoPASS bompenge- og fergebetaling, driftstjenester og systemløsninger.  
§ 3.

Selskapets forretningskontor er i Bergen.  
§ 4.

Selskapets aksjekapital er kr. 167.070,- fordelt på 2750 aksjer à kr. 60,752,- fullt innbetalt.  
§ 5.

Selskapet skal ha et styre på 5 medlemmer med personlige varamedlemmer. Begge kjønn skal være representerte med minst 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Styremedlem med varamedlem blir valgt slik at funksjonstiden til styremedlemmene er 2 år. Generalforsamlingen velger styreleder. Styret velger selv nestleder. Daglig leder blir tilsatt av styret. Fylkesordførerne utgjør generalforsamlingen og fylkesrådmennene er valgkomite.  
§ 6.

Selskapets firma blir tegnet av styreleder og ett styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura.  
§ 7.

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

1. Godkjenning av årsregnskap og årsmelding.

2. Anvendelse av årsoverskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse, og om utdeling av utbytte.

3. Valg av styre.

4. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.  
§ 8.

Eierne og eierne sine revisorer har rett til å føre kontroll med eierinteressene i selskapet.  
§ 9. 

For bestemmelser som ikke er regulert i disse vedtektene gjelder aksjelovgivningen. 

Vedtak:

Innstillingen ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg.

 

125/18 GARANTI FOR KONTRAKTSFORPLIKTELSER - LEIE AV BUSSANLEGG 

Kolumbus AS har bedt Rogaland fylkeskommune om å stille garanti for deres kontraktsforpliktelser ifbm. leie av bussanlegg i Haugesund.  
Kolumbus har opplyst at det haster å få avklart garantispørsmålet. Rogaland fylkeskommune har ikke tatt stilling til om det skal stilles depot til disposisjon ved neste «busskontrakt» i Haugesund.  

Spørsmålet er om FU skal gis fullmakt til å fatte vedtak om depot, samt eventuelt fatte vedtak om garanti.  

Forslag til vedtak:  
1. FU gis fullmakt til å ta stilling til om Kolumbus AS skal stille depot til disposisjon for anbyder ved ny anbudskonkurranse for «busskontrakt» i Haugesund.  
2. FU gis fullmakt til å fatte vedtak om fylkeskommunal garanti for kontraktsforpliktelser ifbm. leie av bussanlegg.  

Vedtak:

Innstillingen ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg.

Del denne artikkelen på: