Fylkesutvalget 6. juni 2017

Møtet i fylkesutvalget ble avsluttet klokka 17.30. Neste møte er i fylkestinget 13. og 14. juni. Møtet holdes i Egersund. 

Trykk F5 for å oppdatere. Dette er ikke en offisiell protokoll, og feil kan skje. Protokollen publiseres så snart den er klar i  møtekalenderen. I møtekalenderen finner du også sakspapirene til møtet.

Sak 79/17 Godkjenning av protokoll fra fylkesutvalgets møte 16.05.2017

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg godkjente protokoll fra fylkesutvalgets møte 16. mai 2017.

Sak 80/17 Søknad om konsesjon for Sandvassåna, Lyngsåna og Storåna kraftverk i Hjelmeland kommune – høringsuttalelse

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i brev av 03.03.2017 sendt på høring 3 søknader om små vannkraftverk i Hjelmeland kommune (vedlegg 1). Den ene av søknadene (Sandvassåna) omfatter også areal i Forsand kommune. Tiltakshaver for alle kraftverkene er Clemens Kraft AS.

Fylkeskommunen må, som regional planmyndighet, friluftslivsmyndighet og kulturminnemyndighet, først ta stilling til om søknadene er godt nok opplyste til å kunne behandles. Dernest må en ta stilling til selve konsesjonsspørsmålet.

Forslag til vedtak:

1. Rogaland fylkeskommune fremmer, i medhold av bestemmelsene i Vannressursloven, innsigelse til at det gis konsesjon for utbygging av Sandvassåna, Lyngsåna og Storåna kraftstasjoner.

2. Dersom det gis konsesjon, forutsetter Rogaland fylkeskommune at kulturminneinteressene ivaretas i samsvar med bestemmelsene i Kulturminneloven, jfr. saksforelegget.

Terje Halleland (Frp) la fram et alternativt forslag til punkt 1:

Rogaland fylkeskommune gir konsesjon, i medhold av bestemmelsene i Vannressursloven, innsigelse til at det gis konsesjon for utbygging av Sandvassåna, Lyngsåna og Storåna kraftstasjoner.

Vedtak:

Forslag fra Halleland fikk stemmene til FrP (2) og falt.
Punkt 1 i innstillingen ble vedtatt, mot FrPs stemmer.
Punkt 2 ble enstemmig vedtatt av fylkesutvalget. 

Sak 81/17 Detaljregulering for "hermetikken" - plan 2617p - Stavanger kommune

Områderegulering for hermetikkfagskolen, hermetikklaboratoriet og tilgrensende areal ble vedtatt i 2014. Bygningene og omgivelsene representerer høy kulturhistorisk og arkitektonisk verdi og er av regional verneverdi og nasjonal verneinteresse. De er sentrale kulturminner fra hermetikkbyen Stavanger, og ligger plassert like ved Ledaal og Ledaalparken. Deler av Ledaalparken inngår i områdereguleringen, som bevaringsverdig kulturmiljø.

Detaljreguleringen som nå er til høring, omfatter hovedsakelig områdereguleringens byggeområder.

Fylkesutvalget må ta stilling til om det skal fremmes innsigelse mot planens parkeringsløsning og manglende felles uteoppholdsareal.

Forslag til vedtak:

1. Fylkesutvalget stiller seg positiv til at området detaljreguleres for å tilrettelegge for ny bruk og økt arealutnyttelse av området. Planen bør likevel bearbeides for å etterkomme føringene i den vedtatte områdereguleringen.

2. Fylkesutvalget fremmer innsigelse mot planens parkeringsløsning og mot for lite felles uteoppholdsareal til planens boligområder. Fylkesutvalget viser samtidig til løsningsskisse slik det framgår av saksutredningen som et mulig alternativ.

Terje Halleland (FrP) la forslag om at saken utsettes i påvente av befaring.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok å utsette saken i påvente av befaring

Sak 82/17 Forslag til Regionalplan for massehåndtering på Jæren

Kommunene i planområdet, med Sola i spissen, tok i 2012 initiativ til et samarbeid med entreprenørbransjen, IVAR IKS, Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune. Målet var å finne felles systemer for håndtering av overskuddsmasser fra byggeprosjekter og veibygging. Forprosjektet konkluderte med at Rogaland fylkeskommune var rette instans til å koordinere og styre arbeidet.

Fylkesutvalget skal ta stilling til om planforslaget kan legges ut til offentlig ettersyn.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok: 
Fylkesutvalget legger ut forslag til regionalplan for massehåndtering på Jæren til offentlig ettersyn.

Sak 83/17 Regionalplan for sjøareal – havbruk

Regionalplan for sjøareal – havbruk (RPSH) er ein strategisk næringsutviklingsplan kor føremålet er å leggje til rette for å auka produksjonen av sjømat innan havbruket på ein berekraftig måte.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok:
Rogaland fylkeskommune vedtek Regionalplan sjøareal havbruk i medhald av § 8.4 i plan og bygningslova med desse justeringane og endringane:

 • Trafikklysdisponeringa av sjøareala i raude og gule område vert tatt ut av planen.
 • Retningslinene vert endra/justert i samsvar med notatet Forslag til justerte/endra retningsliner.
 • Handlingsprogrammet vert justert i samsvar med notatet Forslag til justert handlingsprogram.
 • Kapitlet om miljømessig berekraft blir betre opplyst med faktainformasjon med utgangspunkt i disposisjonen i saksframlegget.
 • Plandokumentet skal kvalitetssikrast med å rette opp faktafeil, figurar og kjelder. Plandokumentet skal få ei tydeleg struktur kor føremålet med RPSH kjem klart fram. Det skal inn informasjon om sysselsettingseffekter av leverandørindustrien.
 • Etter at dette er gjort, får fylkesutvalget fullmakt til å godkjenne endeleg tekst.
 • Handlingsprogrammet blir å behandle i dei årlege budsjett- og økonomiplanane

Sak 84/17 Utvikling av vilkår for kraftkrevende industri i Rogaland

Ryfylke IKS vil videreføre arbeidet med tilrettelegging for grønne datasentre i et eget prosjekt og søker nå Rogaland fylkeskommune om bidrag til å gjøre dette arbeidet i 2017 og 2018 i første omgang.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok:
Fylkesutvalget innvilger kr 900 000 i 2017 og 900 000 i 2018 – totalt kroner 1 800 000 – for prosjektet «Utvikling av vilkår for å sikra etablering og vekst i datasenternæring og anna kraftkrevjande, grøn industriell verksemd i Rogalands-regionane».

Sak 85/17 Samferdselsstrategi for Rogaland 2018-2029

For å imøtekomme utfordringene og for å kunne være en helhetsskapende transportpolitisk aktør er det viktig å ha et godt kunnskaps- og vedtaksgrunnlag. Samferdselsstrategien for Rogaland 2018-2029 skal gi Rogaland fylkeskommune mulighet til å ta et strategisk ansvar for forvaltning samferdselssektoren med hovedfokus på fylkesvegnettet og kollektivtransporten i fylket. Planperioden 2018 – 2029 samsvarer med planperioden for Nasjonal transportplan.

Forslag til vedtak:

Samferdselsstrategi for Rogaland 2018-2029 vedtas.

Følgende momenter blir innarbeidet i planen fram til fylkestingets behandling:

1. Det skal planlegges for best mulig flyt i trafikken for alle trafikantgrupper. Spesielt gjelder dette byområder og anlegg med stor trafikkmengde. Unødvendig kø skal unngås, og enkle grep for å ta vekk kø må gjennomføres.

2. SU ber om at det innarbeides et nytt punkt i strategien: - Ha fokus på trafikksikkerhet og nullvisjonen i alt videre arbeid.

3. Samferdselsutvalget ber om at det i strategien punkt 3.6 presiseres at Rogaland fylkeskommune har mål om reduksjon av transport av gods på vei.

4. Strategien skal ha som mål å bidra til utvikling i alle regionene i fylket gjennom vedlikehold og investering, og i områder uten grunnlag for bompengefinansiering.

5. Drift og vedlikehold må styrkes, det skal også legges opp til investering i større prosjekt, som er viktige for verdiskaping og utvikling i hele fylke.

Marianne Chesak (Ap) la fram til tilleggsforslag til punkt 2 og et nytt punkt 6. to tilleggsforslag i sak 85/17 fremmet av meg på vegne av AP, KrF, V og SP:

Nytt punkt 2B:
Sikkerhet i tunnel

Nytt punkt 6:
Utfordringen med ruteutvikling på våre flyplasser innarbeides i planen.

Vedtak: 

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok punkt 1, 3,4 og 5. 
Punkt 2, med tilleggsforslaget, ble enstemmig vedtatt.
Punkt 6 ble vedtatt mot MdGs stemme (1).

Sak 86/17 Byvekstavtale 2017 – 2023

Denne saken redegjør for rammene og innholdet i den første framforhandlete byvekstavtalen mellom Rogaland fylkeskommune, Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg kommune og Staten. Fylkesrådmannen legger med dette byvekstavtalen fram for fylkestinget for tilslutning. Tilsvarende legges det fram likelydende saker for politisk behandling i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg kommune.

Forslag til vedtak:

1. Rogaland fylkesting gir sin tilslutning til foreliggende byvekstavtale 2017 – 2023 mellom Staten, Rogaland fylkeskommune og Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg kommuner. 2. Ved reforhandlingen av avtalen forventer Rogaland fylkeskommune følgende:
a) Den statlige andelen knyttet til bussveien økes fra 50 % til minimum 70 % slik at bompengene kan holdes på et forsvarlig nivå.
b) Risikoen for overskridelser på de statlige veiprosjektene skal bæres av staten.
c) At programområdetiltakene knyttet til kollektivtrafikk, sykkel og gange også skal kunne gjelde prosjekter på kommunale og fylkeskommunale veier.
d) Staten må bidra finansielt for å få realisert infrastrukturen til nytt sykehus på Ullandhaug som er påkrevd for å nå nullvekstmålet. For øvrig gir Rogaland fylkeskommune sin tilslutning til avtalens signaler om reforhandling av tiltak og prioriteringer som angitt. Vi vil særlig fremheve viktigheten av at sykkelstamvegen fullfinansieres av staten, at størrelsen på belønningsmidlene økes, og økning av midler fra staten til fylkeskommunen til drift av kollektivtrafikken.
3. Rogaland fylkeskommune ber om at det blir utarbeidet klimaregnskap for byvekstavtalen neste gang den skal reforhandles.

Torfinn Ingeborgrud (MdG) la fram et tilleggsforslag til punkt 2, underpunkter

1) Ved reforhandlingen blir det viktig å få en avklaring på hvordan nullvekstmålet i denne avtalen kan gjennomføres samtidig med at Stortinget nylig har vedtatt Rogfast rett på nordsiden av storbyområdet med en finansieringsplan som forutsetter en langvarig og sterk vekst i personbiltrafikken

2) Ved reforhandling av bompakken er det viktig at klimahensyn vektlegges enda sterkere, og at en ut fra dette legger opp til en reell reduksjon i personbiltrafikken i storbyområdet, ikke bare nullvekst.

Inghild Vanglo (Ap) la fram endringsforslag til første setning i punkt 2:

Setningen endres til: (…) forventer Rogaland fylkeskommune blant annet følgende:

Vedtak:

Innstillingen, med endringsforslaget fremmet av Vanglo, ble vedtatt av fylkesutvalget. FrP stemte mot. (2 stemmer)
Forslaget fra Ingeborgrud, fikk MdG stemmer (1 stemme) og falt. 

Sak 87/17 Drift Tauferge 2018 – 2019

I saken gis en status vedrørende oppfølging av punkt 1 og 2 i fylkesutvalgets vedtak. Videre skisseres muligheter for inndekningen av manglende finansiering i vedtatt økonomiplan parallelt med premissaken for økonomiplanen 2018 – 2021 jf. vedtakets punkt 4. Videre vurderes i saken om hurtigbåten mellom Stavanger og Tau bør legges ned allerede fra 2018 av, jf vedtakets punkt 3.

1. Tilbudet fra Norled AS aksepteres. Statens vegvesen får fullmakt til å inngå avtale med Norled AS om drift av fergesambandet Stavanger – Tau for årene 2018 og 2019, med opsjon for to ganger 12 måneder i 2020 og 2021.
2. Tilskuddsbeløpet reduseres med følgende tiltak: Antall avganger i rutetilbudet reduseres med inntil 15 prosent netto uten å avbestille kontrakten.
3. Det fremmes egen sak hvor hurtigbåtruten fra Jørpeland til Stavanger vurderes innstilt fra 2018, og mulighet for merinntekter ved endret takstregulativ.
4. Fylkesrådmannen bes komme tilbake til forslag om inndekning av manglende finansiering i vedtatt økonomiplan.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok: 

Hurtigbåtruten Stavanger - Jørpeland opprettholdes til Ryfast åpnes. Dette innarbeides i økonomiplanen for 2018-2021.
Saken ellers tas til orientering.

Sak 88/17 Organisering og finansiering av arbeidet med mobilitetspåvirkende tiltak i byområdet på Nord-Jæren

Fylkestinget anmodes om, på vegne av byvekstsamarbeidet, å påta seg et ansvar for organisering, planlegging og iverksetting av mobilitetstiltak i byområdet på Nord-Jæren. Det forutsettes at arbeidet ledes av en administrativ styringsgruppe med representanter fra bykommunene, Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, fylkeskommunen og Kolumbus. Det forutsettes at det benyttes opp mot 50 millioner kroner pr år i belønningsmidler til mobilitetstiltak i 2017 og 2018. Med 170 mill. kr. i tildelte belønningsmidler midtveis i 2017 vil en ha nok reserve i belønningsmidler for å sikre finansieringen av mobilitetstiltak også i 2018, før resultatene fra en reforhandlet byvekstavtale er på plass. Fra 2019 av vil det årlige beløpet i de påfølgende årene vil måtte vurderes løpende etter at byvekstavtalen er reforhandlet i 2018. I utgangspunkt forventes beløpet vil være opp mot 50 millioner kroner årlig. Det foreslås at Kolumbus, på vegne av den administrative styringsgruppen, gis ansvaret for å planlegge og iverksette tiltakene.

 

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok:

 1. Fylkeskommunen påtar seg et ansvar for organisering, planlegging og gjennomføring av mobilitetstiltakene som er forutsatt iverksatt gjennom byvekstavtalen.
 2. Det forutsettes at arbeidet med mobilitetstiltakene ledes av en administrativ styringsgruppe med representanter fra bykommunene. Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, fylkeskommunen og Kolumbus.
 3. Det forutsettes at det benyttes opp mot 50 millioner kroner pr år i belønningsmidler til mobilitetstiltak i 2017 og 2018. Det årlige beløpet i de påfølgende årene vil måtte vurderes på nytt etter at byvekstavtalen er reforhandlet i 2018.
 4. Kolumbus gis ansvaret for å planlegge, gjennomføre og evaluere tiltakene. Det legges opp til at Kolumbus rapporterer kvartalsvis til SU om status i arbeidet.
 5. Organiseringen av arbeidet, herunder Kolumbus sin rolle, evalueres etter en to-års periode.

Sak 89/17 Sørvest Bomvegselskap as - spørsmål om kjøp av selskap og garanti

Rogaland fylkeskommune har mottatt søknad om fylkeskommunal garanti fra Sørvest Bomvegselskap AS. Garantien skal gjelde lån i forbindelse med eventuelt kjøp av BT Signal AS. Sak om kjøp av BT Signal AS skal behandles i selskapets generalforsamling innen utløpet av juni måned

Spørsmålet er om Rogaland fylkeskommune skal stille garanti (pålydende NOK 22 millioner) for kjøp av BT Signal AS, samt om fylkesordfører (som fylkeskommunens representant på generalforsamling) trenger fullmakt for å stemme over kjøp av selskapet i generalforsamling.

Forslag til vedtak:

1. Fylkesordfører kan stemme for kjøp av BT Signal AS i Sørvest Bomvegselskap ASs generalforsamling, såfremt styret har nådd frem til en avtale som anbefales for generalforsamlingen. 2. Rogaland fylkeskommune stiller garanti som selvskyldnerkausjon overfor Sørvest Bomvegselskap AS for nødvendig låneopptak til kjøp av BT Signal AS, på inntil NOK 22.000.000,-. Garantiansvaret gjelder i inntil 10 år.

Per Kåre Foss (KrF) la fram et utsettelsesforslag i påvente av flere opplysninger fra fylkesrådmannen.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg utsatte saken. 

Sak 90/17 Endelig evaluering av takstforsøk i Haugesund

Det er nå foretatt en endelig evaluering av takstforsøket, og resultatene legges frem for fylkestinget for behandling.

Fylkestinget får i saken en orientering om effekten av takstforsøket og bes samtidig om å ta stilling til hvorvidt forsøket skal avsluttes eller videreføres.

Forslag til vedtak:

1. Takstforsøket med 10-kronesbilletten avsluttes, og det innføres en Lavprisbillett / Nærsonebillett (for tiden kr 10,-) som permanent løsning.

2. Kolumbus markedsfører videreføringen av 10 – kronersbilletten med målet om å få flere reisende over på bruk av mobilapp, slik at kontanthåndteringen reduseres.

3. Om to år evalueres ordningen for å vurdere eventuell innføring av ombordtillegg.

4. Samferdselsutvalget ber om en sak for å vurdere muligheten til å etablere et forsøksprosjekt med 10-kroners buss på eksisterende bynære ruter i Eigersund.

Ragnvald Nilsen (H) la fram alternativt forslag til punkt 1:

Takstforsøket med 10-kronesbilletten videreføres som langsiktig løsning. Ordningen evalueres om fem år.

Simon Næsse (Ap) la fram et tilleggsforslag til punkt 4:

Vi ber om tilbakemelding fra Kolumbus om det er andre områder de mener det bør testes ut lavprisbillett.

Jarle Nilsen (Ap) la fram forslag til nytt punkt 5:

Det arbeides videre med gode insentiver for å få flere reisende over fra enkeltbilletter til periodekort.

Torfinn Ingeborgrud (MdG) la fram forslag om et nytt punkt 6 på vegne av MdG og V:
Fylkesutvalget ber om en sak for å vurdere muligheten til å utvide ordningen i Haugesund til også å gjelde Torvastad-området på Karmøy.

Vedtak:

Alternativt forslag til punkt 1, fremmet av Nilsen, fikk stemmen til H og FrP og falt.
Punkt 1 i innstillingen ble vedtatt.
Punkt 2 ble enstemmig vedtatt
Punkt 3 ble enstemmig vedtatt
Punkt 4 i innstillingen, med tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.
Punkt 5 ble enstemmig vedtatt.
Punkt 6 fikk stemmene til MdG og V (2 stemmer) og falt. 

Sak 91/17 Årsrapport 2016 – Kolumbus

Årsrapport for Kolumbus AS 2016 legges med dette fram til orientering og drøfting.

Vedtak:

 Et enstemmig fylkesutvalg vedtok:
Årsrapport 2016 Kolumbus AS tas til orientering.

Sak 92/17 Statens vegvesen - tertialrapport 1/2017

Fylkesveger Rogaland – 1. tertialrapport 2017 legges fram til orientering. Fylkestinget må ta stilling til de forslag til midlertidige og varige omdisponeringer som foreligger

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok:

Første tertialrapport 2017 – fylkesveger tas til orientering.

For å oppnå en mest mulig optimal utnyttelse av de tildelte ordinære og eksterne midler til fylkesvegene iverksettes de forslag til omdisponeringer som framgår av vedlegg 1 i saksforelegget. Budsjettendringene innarbeides i revidert budsjett juni 2017.

Sak 93/17 Høringsuttale : overordnet del - verdier og prinsipper

Gjennom saksfremlegget ønsker fylkesrådmannen å informere om innholdet i ny generell del av læreplanverket og gi et forslag til høringsuttalelse.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok:
Rogaland fylkeskommune leverer høringsuttalelse i tråd med fylkesrådmannens vurdering.

Sak 94/17 Leieavtale for Breigata 15 og Sørnestunet

Bergeland vgs. har siden 2011 drevet et prosjekt hvor elevene på tilrettelagt avdeling, arbeidstrening har hatt et butikkutsalg i Breigata 15 i Stavanger sentrum.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok:

1. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å inngå ny leieavtale med Bitten`s Babyklær AS for Breigata 15 i Stavanger og Sørnes Rideskole basert på de betingelsene som er beskrevet i saken.

2. Det tas stilling til økning i inndekning av økte leiekostnader i revidert budsjett for 2017.

Sak 95/17 Overgang fra vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder på vg2

Utdanningsdirektoratet foreslår å endre tilbudsstrukturen i videregående opplæring som gjør det mulig for elever fra Vg1 studiespesialiserende å gå over til yrkesfaglige programområder på Vg2, og samtidig fullføre opplæringen på normert tid. Ordningen skal organiseres som kryssløp.

 Forslag til vedtak/uttalelse:

 • Rogaland fylkeskommune anbefaler at høringsmodellen som legger opp til at elever fra Vg1 studiespesialisering fritt kan søke til alle programområder på Vg2, innføres. Dette under forutsetning av at modellen praktisk lar seg gjennomføre. Flere praktiske konsekvenser framkommer i saksforelegget.
 • Rogaland fylkeskommune mener at det må være opp til skoleeier å avgjøre omfanget og hvile utdanningsprogram som skal være med i ordningen.
 • Rogaland fylkeskommune forutsetter at de økonomiske konsekvenser innføringen av en slik ordning vil måtte medføre, blir kompensert gjennom økte overføringer og stimuleringsmidler til fylkeskommunen.

Janne Johnsen (H) la fram et tilleggsforslag til innstillingen:
Rogaland fk mener det er avgjørende at fk kan legge tilgjengelige læreplasser i fylket til grunn for oppretting av utdanningstilbud.

Vedtak:

Innstillingen, med tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt. 

Sak 96/17 Revidert budsjett juni 2017

Fylkesutvalget holdes løpende orientert om status for regnskapsutviklingen gjennom året. Ved behov legges det fram saker om budsjettjusteringer til fylkestingets møter

Er det nye forutsetninger som tilsier at det er behov for å gjøre endringer i årsbudsjettet for 2017 

Forslag til vedtak:

 1. Det foretas følgende endringer i  drifts- og investeringsbudsjettet for 2017 (se oversikt sist i dokumentet):
 2. 2. Fylkesrådmannen får fullmakt til å foreta budsjettendringer på ansvar og art.
 3. Årets låneopptak reduseres med kr. 960.000 til kr 478.212.000.

 

Per Kåre Foss (KrF) la fram forslag om nytt punkt 4 på vegne av KrF, Ap, MdG, Sp, og V:

Det tilbakeføres kr 3 mill fra egenkapital KFK Tannhelse Rogaland til Rogaland fylkeskommune.  Beløpet godskrives Disposisjonsfond.

Elin Schanche (H) la fram følgende tilleggsforslag:
Det gjøres følgende endringer i driftsbudsjettet for 2017 utover rådmannens forslag:

Tilskudd til markedsføring  flyplasstilbud Stavanger lufthavn 500 000 kroner

Støtte til skitinget 2018 Agder og Rogaland skikrets 75 000 kroner

Ekstrabevilgningene på 575 000 kroner tas fra disposisjonsfondet.

Utdeling av fag- og svennebrev forutsettes lagt inn i budsjettet for 2018 og tas av disposisjonsfondet.

Vedtak:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt av fylkesutvalget.
Forslagene følger saken til endelig behandling i fylkestinget. 

Sak 97/17 Finansforvaltning Rogaland fylkeskommune første tertial 2017

Av vedtatt finansreglement går det frem at fylkesrådmannen i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august skal legge frem rapporter for fylkestinget som viser status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål, langsiktige finansielle aktiva og låneporteføljen.

Hva er status for finansforvaltningen per første tertial 2017?

Vedtak: 

Et enstemmig fylkesutvalg tar saken til orientering.  

Sak 98/17 Økonomiplan 2018-2021 - økonomiske mål og prioriteringer

Som innledning til det forestående budsjettarbeidet får fylkestinget framlagt en sak om premisser for det videre arbeidet med økonomiplan og årsbudsjett.

Hvilke forutsetninger skal legges til grunn i det videre arbeid med økonomiplan 2018-2021 og årsbudsjett 2018?

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok:

Arbeidet med økonomiplan 2018-2021 skal baseres på følgende premisser: 

 1. Investeringer skal gjennomføres i samsvar med vedtak i saker om - økonomiplan 2017-2020 / årsbudsjett 2017 - revidert budsjett april 2017 - revidert budsjett juni 2017.
 2. Det er et mål å sikre en stabil og forutsigbar utvikling der kvalitet og dekningsgrader innen fylkeskommunens kjerneoppgaver opprettholdes på et forsvarlig nivå.
 3. Fylkestinget legger til grunn at midler til styrking av budsjettposter og realisering av nye tiltak i drift, herunder naturlig aktivitetsvekst som følge av demografiske endringer, i så stor grad som mulig må finansieres ved omprioritering av gjeldende budsjettrammer samt effekt av omstillings- og effektiviseringstiltak.
 4. Tidligere vedtatte sparetiltak opprettholdes og gjennomføres som planlagt. Om nødvendig må det gjennomføres nye sparetiltak for å styre mot oppnåelse av handlingsregler for netto driftsresultat og egenfinansiering av investeringer.
 5. .Følgende finansielle måltall / handlingsregler vedtas som retningsgivende for økonomiplan 2018-2021:
  a) Netto driftsresultat i pst av driftsinntekter trappes opp til 5 pst innen 2020.
  b) Årlig egenfinansiering av investeringer skal utgjøre minimum 60-65 pst av investeringer. Prosjekter som i sin helhet finansieres av eksterne midler holdes utenfor ved fastsettelsen av øvre ramme for investeringer i et budsjettår.
  c) Gjeldsgraden – langsiktig lånegjeld i pst av driftsinntekter – skal ikke stige etter 2017. Det er en finansiell målsetting å redusere gjeldsgraden til 87 pst av brutto driftsinntekter i planperioden 2018-2021 og videre til 80 pst innen 2025.
   d) Finansielt måltall for disposisjonsfond (utenom pensjonsfond) fastsettes til 3 pst av brutto driftsinntekter i planperioden 2018-2021. Eventuelle regnskapsmessige mindreforbruk anvendes til å styrke disposisjonsfond til måltallet er nådd.

Sak 99/17 Søknad om tilskudd til The Tall Ships races 2018 Stavanger

Stavanger kommune søker Rogaland fylkeskommune om kr. 1.000.000 i tilskudd til prosjektet The Tall Ships Races 2018 Stavanger. Det skal tas stilling til om dette er et arrangement Rogaland fylkeskommune vil/kan være med å finansiere, og det skal eventuelt finnes dekning for finansiering av et tilskudd på kr. 1.000.000. Det er avgjørende for prosjektet at fylkeskommunen behandler søknaden våren 2017, da tilskuddet vil være et vesentlig bidrag til omfang og kvalitet på medseiler og kulturprogrammene, samt den totale gjennomføringen av prosjektet.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok:

Rogaland fylkeskommune bevilger kr. 1.000.000 i tilskudd til The Tall Ships Races 2018 STAVANGER. Beløpet dekkes over konto 3099 14900 – Reservert til tilleggsbevilgninger. Rest etter bevilgning kr. 1.700.000. Effektueringen av tilsagnet skjer i to like store deler: kr. 500.000 i 2017 og kr 500.000 i 2018.

Sak 100/17 Tilskudd fra Rogaland fylkeskommune til Ryfylkefondet - eventuelle forhandlinger om ny avtale

Rogaland fylkeskommune har inngått en avtale med kommunene Sauda, Suldal, Hjelmeland og Forsand om tilskudd til Ryfylkefondet. Nåværende avtale ble godkjent i fylkestinget i 2012 og gjelder for perioden 2013 – 2017. Det har vært kontakt mellom RFK og Ryfylkefondet om eventuell fornyelse av avtalen for en ny periode. Pga. kommunereformen som trer i kraft 01.01 2020 er det i denne omgang mest aktuelt å begrense avtalens varighet til årene 2018 og 2019.

Skal Rogaland fylkeskommune fortsatt ha en avtale med kraftkommuner i Ryfylke om bidrag til Ryfylkefondet?

Forslag til vedtak:
Det opptas forhandlinger med de aktuelle kommuner med sikte på en videreføring av ordningen med tilskudd til Ryfylkefondet. En eventuell ny avtale begrenses til å gjelde for perioden 2018-2019.

Elin Schanche (H) la fram et tilleggsforslag til innstillingen på vegne av H:

Midlene som omfattes av denne ordningen skal brukes til større og målretta satsinger som har stor betydning for næringsutviklingen i Ryfylke. 

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok innstillingen, med tilleggsforslaget fremmet av Schanche.  

Sak 101/17 Rygjabø eiendom salg og forsikringsoppgjør

Fylkesrådmannen har i hht tidligere vedtak hatt intensjon om å legge eiendommen på Rygjabø ut for salg. Som følge av forsikringsoppgjøret som har pågått det siste året for hovedbygningen som ble totalskadd i brann våren 2016, har imidlertid salgsprosessen vært i bero.

Fylkesrådmannen vil i saken redegjøre for vurderinger rundt salg av eiendommen, samt status i pågående forsikringssak.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok:

1. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å gå i direkte forhandlinger med Finnøy kommune om salg av eiendommen på Rygjabø.

2. Fylkesutvalget tar stilling til endelig salgssum i ny sak når og dersom forhandlingene fører frem.

3. Fylkesrådmannen legger fram ny sak for fylkesutvalget når forhold knyttet til spørsmål om gjennoppføring er avklart.

Sak 102/17 Fusjon mellom Tilgjengelighetsprisen og Rogaland fylkeskommunes innovasjonspris for universell utforming

I saken fremmes forslag om å fusjonere Tilgjengelighetsprisen og Rogaland fylkeskommunes innovasjonspris for universell utforming, som oppfølging av vedtaket i fylkesrådet.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok:

De to prisene Tilgjengelighetsprisen og Rogaland fylkeskommunes innovasjonspris for universell utforming fusjoneres til en pris. Prisbeløpene slås sammen til kr 50 000,- og det deles ut et diplom. Navnet på den nye prisen er Tilgjengelighetsprisen. 

Sak 103/17 Samordning av styringsgruppe for Regionalplan Jæren og referansegruppen for transportplan Jæren

Vedtaket om samordning av styringsgruppe for Regionalplan Jæren (styringsgruppen) og referansegruppe for Transportplan Jæren (har ulike benevnelser, heretter omtalt som referansegruppen) innebærer i realiteten en endring av sammensetningen til referansegruppen. Dette da det i sak 24/17 ikke er valgt tilsvarende medlemmer som allerede utgjorde referansegruppen. Referansegruppen ble fastsatt i fylkestingets konstitueringsmøte i oktober 2015. Hvis referansegruppen er et folkevalgt organ kan den ikke endres uten at vilkårene i kommuneloven (koml.) er oppfylt. I alle tilfeller kan ikke referansegruppen endres ved et FU-vedtak.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok:

Styringsgruppen for Regionalplan Jæren samordnes med referansegruppen for Transportplan Jæren. Dette innebærer at følgende oppnevnes som fylkeskommunens medlemmer i styringsgruppen:

Solveig Ege Tengesdal (KrF) varamedlem: Per Kåre Foss (KrF)
Marianne Chesak (Ap) varamedlem: Simon Næsse (AP)
Janne Johnsen (H) varamedlem: Ragnvald Nilsen (H)
Terje Halleland (FrP) varamedlem: Nina V. Sæbø (FrP)
Arne Bergsvåg (Sp) varamedlem: Sofie Margrethe Selvikvåg (SP)
Kjartan Aleksander Lunde (V) varamedlem: Anja B. Endresen (V)
Torfinn Ingeborgrud (MdG) varamedlem: Michelle H Flagstad (MdG)
Heidi Bjerga (SV) varamedlem: Eirik Faret Sakariassen (SV)

 

Sak 104/17 Vurdering av om medlem i kontroll- og kvalitetsutvalget kan ha styreverv i Ulla-Førrefondet

Det er reist spørsmål om medlem av kontroll- og kvalitetsutvalget også kan være medlem i styret for Ulla-Førrefondet.

Vedtak: 

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok:

1 Alan G. Thompson, AP fritas med bakgrunn i kommunelovens bestemmelse om valg til kontrollutvalg fra vervet som medlem i styret for Ulla- Førrefondet.
2 Som nytt medlem til styret for Ulla-Førrefondet foreslås Arne Bucholdt Espedal, AP Som nytt varamedlem foreslås Jon Olav Runestad, AP

Sak 105/17 Rogaland Landbruksselskap – styrerepresentasjon

Det er Ivar Tangeraas, H som representerer Rogaland fylkeskommune i selskapets styre i dag. Hilde Gunn Bjelde, AP er vara. Fylkesrådmannen er av den oppfatning at det bør gjøres nyvalg nå, for resten av valgperioden, og at vervet fra 2019 innarbeides i sak om fordeling av verv i konstituering.

Forslag til vedtak:

Som medlem av styret for Rogaland landbruksselskap for perioden juni 2017 – oktober 2019, oppnevnes: 
Som personlig varamedlem oppnevnes:

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok at saken behandles endelig fylkestinget 13. og 14. juni.

Sak 106/17 RFK deltakelse i interkommunalt arkiv (ika)

Fylkestinget skal ta stilling til representasjon i representantskapet og godkjennelse av selskapsavtalen.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok:

1. Selskapsavtale for Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS godkjennes (jf. vedlegg).

2. Fylkesrådmannen oppnevner representant til representantskapet i henhold til selskapsavtalen for Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS §8.

Sak 107/17 Ungdommens fylkesting - presiseringer og avklaringer

Fylkesrådmannen ser også at det er behov for noen presiseringer i vedtatt reglement, og kommer i det følgende nærmere inn på disse.

 Forslag til vedtak:

1. I reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutvalg, vedtatt av FT i møte 13.-14.12.17 gjøres følgende endring:
Pkt. 2, 2. setning: «ungdomsrådet» endres til «organene».
Pkt. 3, 2. setning: «Medlemmer får reisegodtgjørelse etter fylkeskommunens regulativ» strykes og erstattes med «Medlemmene får dekket utgifter i hht Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår kap. 4.2.1-4.2.3, 4.2.6 (reise, kost, overnatting, ledsager) og kap 4.3.1 (legitimert inntektstap)»
Pkt. 5, 2. avsnitt, setning 2: «I kommuner som ikke har ungdomsråd eller ungdommens kommunestyre, bør kommunen sende to frivillige fra kommunens elevråd eller ungdomsorganisasjon.» strykes og erstattes med:

«I kommuner som ikke har ungdomsråd eller ungdommens kommunestyre, bør det oppnevnes én fast og to vararepresentanter fra kommunens elevråd eller ungdomsorganisasjon.»

Pkt. 5, 3. avsnitt, nest siste setning, som lyder: «Ungdommens fylkesting skal avholde to møter hvert år, ett høstmøte og ett vårmøte» strykes da dette allerede er tatt inn i pkt. 4.

Tilleggspunkt: Innarbeides i pkt. 3: «Medlemmene i ungdommens fylkesting tilbys å låne Ipad i samsvar med reglene i Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår kap 4.2.7, siste setning.»

2. Kostnader knyttet til innkjøp av Ipad for utlån til medlemmene i ungdommens fylkesting, innarbeides i budsjett for 2018 – IKT.

3. Det arrangeres en oppstartskonferanse med fokus på skolering i oktober/november, der det også settes ned et interimstyre for videre planlegging frem mot oppstart i 2018. Dersom det ikke er mulig å finne rom for kostnadene til konferansen innenfor vedtatt økonomisk ramme for ansvar 3000 – folkevalgte, vil en måtte komme tilbake til saken i revidert budsjett oktober.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok innstillingen. 

Sak 108/17 Møteplan 2018 - politiske organer

Det er tid for å fastsette møteplanen for 2018.

Forslag til vedtak:

 Møtekalender 2018 godkjennes

Jarle Nilsen (Ap) fremmet alternative datoer for fylkesting og fylkesutvalg i oktober 2018.
Fylkesutvalg 23. oktober
Fylkesting 30. oktober:

Vedtak:

Innstillingen, med forslaget fra Nilsen, ble enstemmig vedtatt. 

Sak 109/17 Markedsføring flyrutetilbud Stavanger lufthavn, Sola

Rogaland fylkeskommune må ta stilling om og eventuelt i hvilket omfang fylkeskommunen skal delta i et arbeid for ruteutvikling på Stavanger lufthavn, Sola.

Forslag til vedtak:

Greater Stavanger vil være rette instans for å lede og forankre et ruteutviklingsprosjekt. Fylkeskommunen vil bidra i en slik satsing. Bidragets ressursmessige omfang vil en komme tilbake til når prosjektet er blitt mer konkret i omfang og tid.

Elin Schanche (H) la fram alternativt forslag til innstillingen:
Det bevilges 500 000 kroner til dette prosjektet under forutsetning at det andre partene i prosjektet kommer inn med midler. Midlene tas fra disp.fondet.

Vedtak:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt av fylkesutvalget.
Forslaget fremmet av Schanche følger saken til behandling i fylkestinget.

Sak 110/17 Agder- og Rogaland skikrets - søknad om støtte til skitinget i 2018

Agder- og Rogaland skikrets søker fylkeskommunen om å være vertskap for et fellesarrangement i forbindelse med Norges Skiforbunds (NSF) ting som skal avholdes i Stavanger den 1 – 3. juni 2018. Fellesarrangementet for deltakerne på skitinget (ca. 120 – 180 stk.) skal avholdes fredag den 1. juni 2018 på turistattraksjonen Flo og Fjære. Arrangementet har et budsjett på ca. 178 000,- kroner. 2. Problemstilling: Fylkesutvalget inviteres til å ta stilling til om søknaden bør imøtekommes

Forslag til vedtak:
Søknaden om å være vertskap for fellesarrangement i forbindelse med Norges Skiforbunds ting imøtekommes ikke. 

Leif Erik Egaas (H) la fram alternativt forslag til innstillingen:
Rogaland fylkeskommune ser det som positivt at skitinget avholdes i Stavanger 1.-3. juni 2018 og imøtekommer søknaden om støtte med et bidrag på 75 000 kroner. Midlene tas fra disp.fondet.

Vedtak:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt av fylkesutvalget.

Forslaget fremmet av Egaas følger saken til behandling i fylkestinget.

Sak 111/17 Kulturminnetiltak 2017 - verneverdige bygg/anlegg - Vindafjord kommune - gnr 84 bnr 16 - klage på avslag

Klager søkte den 09.10.2016 om tilskudd på kr 60. 000,- fra fylkeskommunens tilskuddsordning – kulturminnetiltak 2017 – verneverdige bygg/anlegg til antikvarisk restaurering av bygning på gnr 84 bnr 16 i Vindafjord kommune

Utvalget bes ta stilling til om klagen skal tas til følge eller om avslag skal opprettholdes. Om klagen ikke tas til følge, sendes saken videre til fylkesutvalget, som er endelig klageinstans.

 Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok:
Utvalget tar ikke klage på søknad om tilskudd til gnr. 84, bnr. 16 i Vindafjord kommune til følge, og opprettholder avslaget

 

Sak 112/17 Kulturminnetiltak 2017 - verneverdige bygg/anlegg - Sandnes kommune gnr. 72, bnr.192 - klage på avslag

Klager søkte den 27.11.2017 om tilskudd på kr 350. 000,- fra fylkeskommunens tilskuddsordning – kulturminnetiltak 2017 – verneverdige bygg/anlegg til antikvarisk restaurering av bygning på gnr 72 bnr 192 i Sandnes kommune. Søknaden ble behandlet av Regional- og kulturutvalget den 23.3.2017 i sak 17/17, og ble vedtatt avslått. Søker har ved brev av 07.04.2017 påklaget vedtaket

Utvalget bes ta stilling til om klagen skal tas til følge eller om avslag skal opprettholdes. Om klagen ikke tas til følge, sendes saken videre til fylkesutvalget, som er endelig klageinstans.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok:
Utvalget tar ikke klage på søknad om tilskudd til gnr. 72, bnr. 192 i Sandnes kommune til følge, og opprettholder avslaget

Sak 113/17 Klage på avslag - allment kulturarbeid 2017 - tilskuddsrunde 1 - zang:konsertserie 2017

Søknad om tilskudd til «Zang:Konsertserie 2017» ble behandlet i Regional- og kulturutvalget 09.02.17, sak 8/17. Søknaden ble ikke imøtekommet. Fylkesrådmannen har mottatt klage på avslaget fra Pål Asle Pettersen, datert 20.03.17.

Utvalget bes om å ta stilling til klagen. Dersom klagen avvises, sendes saken videre til fylkesutvalget, som er endelig klageinstans.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok:

Utvalget tar ikke klage på vedtaket om avslag på søknaden «Zang:Konsertserie 2017» til følge, og opprettholder avslaget. Allment kulturarbeid er ikke en tilskuddsordning hvor det gis fast støtte eller driftsstøtte.

Søker bes om å gi tilbakemelding innen 1. august på om «Workshopserie teknologi og musikk/kunst» vil gjennomføres.

Sak 114/17 Risikovurdering Ryfast – uttalelse

Arne Bergsvåg (Sp) la fram følgende forslag til uttalelse:

Fylkesutvalget viser til at Stortingets forutsetning da prop 109 S  ( 2011 – 2012)  Utbygging og finansiering av rv 13 Ryfylkesambandet (Ryfast) og fastsetjing av styrings- og kostnadsramme for E39 Eiganestunnelen i Rogaland ble vedtatt, var at fergedriften på strekningen Lauvvik – Oanes skulle legges ned. Dette har også vært en klar forutsetning for fylkeskommunal og kommunal lånegaranti på til sammen 6 milliarder kr i 30 år.

Rogaland fylkeskommune er svært bekymret over de uavklarte forhold når det gjelder eventuell kommersiell fergedrift vil medføre for finansiering av Ryfast.

På bakgrunn av det ber fylkesutvalget Stortinget avvente behandling av kommunesammenslåingen av Sandnes og Forsand.

Bergsvåg trakk forslaget før votering. 

Vedtak:

Forslaget ble trukket. 

Del denne artikkelen på: