Fylkesutvalget 7. november 2017

Møtet i fylkesutvalget er avsluttet. Vedtak fra møtet publiseres fortløpende.    

Trykk F5 for å oppdatere. Dette er ikke en offisiell protokoll, og feil kan skje. Protokollen publiseres så snart den er klar i  møtekalenderen. I møtekalenderen finner du også sakspapirene til møtet.

Sak 196/17 Godkjenning av protokoll fra fylkesutvalgets møte 17.10.2017

Vedtak: 

Et enstemmig fylkesutvalg godkjente protokoll fra fylkesutvalgets møte 17. oktober 2017. 

Sak 197/17 Godkjenning av protokoll fra fylkesutvalgets møte 24.10.2017

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg godkjente protokoll fra fylkesutvalgets møte 24. oktober 2017. 

Sak 198/17 Sokndal kommune - reguleringsplan for Nesvåg

Sokndal kommune har lagt reguleringsplan for Nesvåg ut til offentlig ettersyn. Planen omfatter både rene boligområder, næring og tjenesteyting. Det er også vesentlige kulturminneinteresser innenfor planområdet.

Fylkesutvalget skal vurdere om innsigelse knyttet til kulturminner skal fremmes og om innsigelse fremmet til kommuneplanen kan frafalles.

Forslag til vedtak:

1. Rogaland fylkeskommune fremmer innsigelse til detaljregulering Nesvåg, plan ID 11112016005. Dette fordi planen ikke sikrer naustrekke av regional og nasjonal verdi, samt kulturlandskapet i Nesvåg i tilstrekkelig grad. Hensynsonen må utvides, og det må utarbeides mer detaljerte/spesifiserte bestemmelser.

2. Innsigelse til kommuneplan frafalles under forutsetning av at landskapsvirkninger analyseres, og at planen tilpasses resultatene av denne analysen.

Simon Næsse (Ap) la fram et alternativt forslag til punkt 1 på vegne Ap, H, Krf og Sp  

1. Rogaland fylkeskommune fremmer innsigelse til detaljregulering Nesvåg, plan ID 11112016005. Dette fordi planen ikke sikrer SEFRAK-registrert naustrekke av regional og nasjonal verdi. Innsigelsen frafalles hvis det utarbeides mer detaljerte/spesifiserte bestemmelser for de SEFRAK- registrerte naustene

Vedtak:

Punkt en i innstillingen fikk stemmene til MdG og V (2 stemmer)  og falt.
Alternativt forslag til punkt 1, fremmet av Næsse, ble vedtatt med stemmene til Ap, H, Sp, KrF. FrP (2 stemmer) stemte mot.  

Punkt 2 i innstillingen ble vedtatt med stemmene til Ap, KrF, H, Sp, H og V og MdG. Frp stemte mot (2 stemmer).

Sak 199/17 Områderegulering for boliger, friområder og ungdomsskole ved Nordlysveien - Vardheia i bryne - plan 0489.00 - Time kommune

Time kommune har sendt områderegulering for et større ubebygd areal nord for Bryne sentrum, ved grensen til Klepp til høring. Planens hovedformål er å avklare overordnede strukturer, herunder lokalisering av ny ungdomsskole felles med Klepp kommune, nye boligområder og overordnet grønnstruktur. Et større delområde innen planens avgrensning er rikt på fornminner. Dette har vært premissgivende for lokalisering av utbyggingsområder, og er årsak til at områdets arealbruk er omstrukturert i forhold til kommuneplanen.

Forslag til vedtak:

1. Fylkesutvalget fremmer innsigelse mot planen på grunn av manglende fastsetting av utnyttelsesgrad og manglende bestemmelser for bebyggelsens hovedstrukturer. Fylkesutvalget vil anmode om en vesentlig høyere utnyttelsesgrad enn det som er skissert i planmaterialet.

2. Fylkesutvalget fremmer innsigelse mot planen på grunn av manglende kvartalslekeplass. Muligheten for innpassing av kvartalslekeplass i grønnstrukturen bør undersøkes.

3. Fylkesutvalget fremmer innsigelse mot planens parkeringsbestemmelser da disse ikke tar tilfredsstillende hensyn til målet om å øke andelen reiser med miljøvennlig profil.

Vedtak:

Punkt 1 ble vedtatt Ap, KrF, H, Sp, MdG og V. Frp stemte mot (2 stemmer)  
Punkt 2 ble vedtatt med stemmene til. H og FrP stemte mot (6 stemmer)
Punkt 3 ble vedtatt Ap, KrF, H, Sp, MdG og V. Frp stemte mot (2 stemmer) 

Sak 200/17 Uttale til detaljreguleringsplan for Nerheim næringsområde i Ølen, Vindafjord kommune

Vindafjord kommune har sendt forslag til ny detaljregulering for næringsområde på Nerheim i Ølen, plannr. 1160-15-09 på høring.

Fylkesutvalget må ta stilling til om reguleringsplanens bestemmelser for arealkrevende handel følger den regionale planbestemmelsen og retningslinjene for lokalisering av handel i regional plan for areal og transport på Haugalandet.

Forslag til vedtak:

1. Fylkesutvalget støtter Vindafjord kommune i ønsket om å legge til rette for et strategisk næringsområde for arealkrevende næring på Nerheim.

2. Fylkesutvalget fremmer innsigelse på grunn av mangelfull konsekvensutredning av overskuddsmasser

3. Fylkesutvalget fremmer innsigelse til planforslaget fordi det legger opp til at det innenfor planområdet kan tillates rene kontorvirksomheter.

4. Fylkesutvalget fremmer innsigelse på grunn av manglende definisjon av varehandelkategorier 

Marianne Chesak, Ap, la fram et alternativt forslag til punkt 3 i innstillingen:
Fylkeskommunen fremmer faglig råd om at de rene kontorarbeidsplassene i planforslaget legges nærmest mulig sentrum.

Vedtak:

Punkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt.
Punkt 3 i innstillingen fikk stemme til MdG og V og falt.
Alternativt forslag til punkt 3 ble vedtatt med stemmene til Ap, KrF, Sp, H og FrP.
Punkt 4 i innstillingen ble vedtatt med stemmene til Ap, KrF, Sp, MdG, V og H. Frp stemte mot. 

Sak 201/17 Fordeling av fylkestilskudd til vannmiljøtiltak 2017 - andre søknadsomgang

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til gjennomføring av tiltak som forbedrer miljøtilstanden i ferskvann og sjø, der dagens situasjon ikke er god. Tilskuddsordningen skal bidra til å nå målene i regional plan for vannforvaltning, og hovedkriterier for tildeling av støtte er beskrevet i handlingsprogrammet.

Det har kommet inn 27 søknader i andre søknadsomgang i 2017, og omsøkt sum er totalt kr 1.594.095. Det må tas stilling til hvilke av søknadene som skal prioriteres og tildeles midler.

Vedtak: 

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok:

1. Det gis tilsagn om tilskudd til prosjekter slik det framgår av tabell 1 i saksutredningen. Generelle forbehold omtalt i saksutredningen og forbehold omtalt for det enkelte prosjekt i vedlegg 1, skal gjelde. Fylkestilskudd til vannmiljøtiltak 2017, andre søknadsomgang,  fordeles på følgende måte. (se fordelingen sist i saksdokumentet i lenken)

Sak 202/17 Fagbrev på jobb

Kunnskapsdepartementet sendte den 4. april 2017 på høring et notat med forslag om innføring av Fagbrev på jobb en mulighet til å gå opp til fagbrev etter en kombinasjon av opplæring og veiledet praksis fra en bedrift uten å ha vært lærling.

På grunnlag av høringsuttalelsene har departementet utarbeidet nytt forslag til lovtekst. Dette forslaget avviker såpass fra det opprinnelige forslaget at departementet finner det hensiktsmessig med en ny begrenset høring, Rogaland fylkeskommunen utgjør en av høringsinstansene.

 Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok:

Praksiskandidat på kontrakt er en ordning som vil møte arbeids- og næringslivets framtidige behov for faglært arbeidskraft. Uavhengig av dette må det stilles de samme krav til sluttvurdering av kompetansen som ved praksiskandidatordningen.

Rogaland fylkeskommune opprettholder i hovedsak de uttalelser som ble tilkjennegitt i høringsrunde 1, men har likevel følgende merknader til runde 2:

  • Rogaland fylkeskommune mener at navnet på ordningen skal være praksiskandidat på kontrakt.
  • Fag/svenneprøven må ikke være mindre omfattende enn hva prøven ville vært for en praksiskandidat uten kontrakt.
  • Ordningen med praksiskandidat på kontrakt må gjelde i alle fag på lik linje med praksiskandidatordningen.
  • Rogaland fylkeskommune er uenig i departementets vurdering av det økonomiske aspektet og mener at ordningen vil være kostnadsdrivende. Departementet legger opp til en lengre opplæringstid uavhengig av hva realkompetansevurderingen konkluderer med. Dette er kostnadskrevende både for kandidaten, virksomheten og fylkeskommunen. Fylkeskommunen legger likevel til grunn at kontraktsperioden ikke bør være kortere enn 6 måneder.

Sak 203/17 Samarbeidande kraftfylke - nominasjon av kandidater til styreledervervet og fullmakt til å delta på årsmøte

Medlemsfylkene i Samarbeidande Kraftfylke er invitert til å å nominere kandidater til styreledervervet, som blir ledig fra årsmøtet i mars 2018. Det må også oppnevnes en delegat til årsmøtet

 Vedtak: 

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok:

1 Følgende kandidater, en kvinne og en mann, spilles inn til valgnemnda:

  • Torkel Myklebust
  • Inger  R. Strømme (Hordaland)

 2 Fylkesordføreren fullmakt til å utpeke en delegat som gis fullmakt til å stemme på årsmøtet i Samarbeidande Kraftfylke mars 2018.

Del denne artikkelen på: