Fylkestilskudd til friluftslivsformål

Fylkeskommunens tilskudd til friluftslivsformål skal bidrag til tilrettelegging av områder for friluftsliv og motivering til utendørs aktivitet. Støtten skal bidrag til gjennomførsel av målene i fylkesdelplan for Friluftsliv, Idrett, Naturvern og Kulturvern (FINK), hvor fylkeskommunens hovedmål for friluftsliv blant annet omfatter å «gi alle mulighet til å drive friluftsliv i nærmiljøet i dagliglivet og i helger og ferier» og «bidra til at flere faktisk driver et mer aktivt friluftsliv».

Hvem kan søke:

Kommuner og friluftsråd

Søknadsfrist:

15. januar 2018

Hva kan det søkes om støtte til:
  • Fysisk tilrettelegging i viktige regionale områder for friluftsliv
  • Tiltak som skaper fysisk aktivitet og motivere til bruk av regionale områder for friluftsliv
Krav til søknaden:

Søknad om tilskudd skjer ved å utfylle fylkeskommunens søknadsskjema (se høyre margen) og sende den, samt evt. vedlegg, til Rogaland fylkeskommune.

Området skal være offentlig sikret, ha betydelig regional verdi (registrert i vedtatt plankart i FINK) og være forankret i handlingsprogrammet i FINK.

Del denne artikkelen på:

Denne planen er nå under revidering, og planprogram er vedtatt - ny plan skal hete

Regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning.

 Se vedtatt planprogram her. (høringsutgaven er identisk med vedtatt planprogram)

 

Les mer >
Vedlegg
Kontaktperson