Kulturminnefondet

Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner og kulturmiljøer.

For å få støtte må eier søke oss, og midlene blir fordelt gjennom vedtak gjort av administrasjonen og Kulturminnefondets styre.

Tilskuddsordningen skal:

  • bidra til å øke innsatsen fra eiere og næringsliv for å ta vare på kulturminner
  • bidra til bevaring og bruk av kulturminner og kulturmiljøer for opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping.
  • støtte prosjekter hvor det er samarbeid mellom offentlige og private aktører

Mer informasjon om fondet og  søknadsskjema finnes på Kulturminnefondets  egne nettsider.

Del denne artikkelen på: