Støtte til fartøyvern

For å sikre et representativt utvalg av eldre fartøyer med tilknytning til Rogaland, gir Rogland fylkeskommune i samarbeid med Riksantikvaren tilskudd til restaurering og vedlikehold av verneverdige fartøyer slik at disse oppfyller kravene til klassifisering. Det gis ikke egne midler til klassifisering.

Søknadsfrist: 15. november hvert år.

Hvem kan søke?

Midlene brukes primært til fartøyer som har formell status som vernet eller fredet. Fartøyeiere kan få en avklaring av formell vernestatus gjennom egen søknad til Riksantikvaren. Dersom du har et fartøy eller en båt i Rogaland som du mener er verneverdig, anbefaler vi i første omgang å ta kontakt med Rogaland fylkeskommune

Hvordan fordeles midlene?

For å skape større forutsigbarhet for søkerne, blir inntil 2/3 av de årlige budsjettmidler øremerket til restaureringsprosjekter med en varighet på inntil tre år. Samme prosjekt vil normalt ikke få forlenget en slik prosjektperiode. De resterende budsjettmidler avsettes til ett-årige prosjekter

Søknadsskjema

Søknad om tilskudd fremmes elektronisk. Link til nytt søknadsskjema.

Utbetaling av tilskudd

Grunnet overgang til nytt saksbehandlingssystem i fylkeskommunen vil rapportskjema ikke være tilgjengelig frem til i begynnelsen av mai. Ta kontakt med saksbehandler ved spørsmål.

Del denne artikkelen på:
Vedlegg
Kontaktperson