Støtte til bredbåndsutbygging

Bredbåndsstøtteordningen er en offentlig støtteordning finansiert over statsbudsjettet for 2014. Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler fra ordningen. Søknadsfrist 6. juni 2014

Midlene fordeler seg på budsjettene til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. I år er det satt av rundt 160 millioner kroner til utbygging av bredbånd i kommunene. Det er Post- og teletilsynet (PT) som forvalter denne nye offentlige støtteordningen i samspill med fylkeskommunene.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 6. juni 2014. Midlene er blitt lyst ut med forbehold av at tilskuddsordningen blir notifisert av EFTA sitt overvåkingsorgan (ESA) basert på de retningslinjene som EU-kommisjonen har fastlagt for statlig støtte til bredbåndsutbygging. PT tar forbehold om at søknadsfristen kan bli forlenget dersom notifiseringen ikke er på plass innen 6. juni.

Søknadsprosessen i Rogaland

Fylkeskommunene har fått i rolle å drive aktivt informasjonsarbeid og veiledning om støtteordningen. Rogaland fylkeskommune gjennomførte et første informasjonsmøte om den nye støtteordningen der samtlige kommuner var invitert alt i mars. Fylkeskommunen har også engasjert BOUVET, som vil kunne bistå kommunene i søknadsarbeidet. I samarbeid med Greater Stavanger, Haugaland Vekst IKS, Ryfylke IKS og Dalanerådet vil det i månedsskiftet april-mai bli gjennomført regionale workshops der målsettingen er å jobbe med de kommunale søknadene. Alle kommuner i Rogaland har fått tilbud til å delta på en av disse workshopene. 

Informasjon om ordningen

Søknaden skal sendes inn via den digitale portalen www.regionalforvaltning.no.

Her ligger også utlysningsteksten tilgjengelig. Mer informasjon om ordningen og søknadsskjema finnes på  nettsida til Post- og teletilsynet.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner for ordningen i Post- og teletilsynet er Vanja Grut, van@npt.no og Torgeir Alvestad, toa@npt.no

Kontaktperson hos Rogaland fylkeskommune er Helen Roth, helen.roth@rogfk.no

Del denne artikkelen på: