Støtte til samfunnsnyttige frivillige organisasjoner

Støtte til samfunnsnyttige frivillige organisasjoner er rettet mot allmennyttige organisasjoner i Rogaland. Støtten skal bidra til drift og aktivitet i allmennyttig frivillige organisasjoner, som av ulike årsaker ikke mottar driftsstøtte gjennom andre ordninger i Rogaland fylkeskommune eller Helse Vest.

Hvem kan søke:

Allmennyttig frivillige organisasjoner registret i frivillighetsregisteret, som av ulike årsaker ikke mottar driftsstøtte gjennom andre ordninger i Rogaland fylkeskommune eller Helse Vest

Søknadsfrist for 2017 er 1. april

 Søknadsskjema for ordningen (nytt vindu).

Hva kan det søkes om støtte til:

  • Drift av organisasjonen
  • Aktiviteter i regi av organisasjonen, dog IKKE aktiviteter utelukkende for egne medlemmer

Hovedkriterier for tildeling (vedtatt av Rogaland fylkesting 09.12.14.)

a) Organisasjonens mål må være allmennyttig
b) Organisasjonen må ha en tydelig profil m.h.t. frivillighet
c) Ordningen gjelder støtte til organisasjoners drift og aktiviteter
d) Ordningen gjelder som hovedregel ikke for organisasjoner som kvalifiserer til de nye retningslinjene for drifts- og tiltaksstøtte til frivillige organisasjoner i Rogaland fylkeskommune 

Utfyllende kriterier vedtatt av Regional- og kulturutvalget:

Hvem kan søke/ søkeprosess?

  • Frivillige organisasjoner som er registrert med organisasjonsnummer og som arbeider for å ivareta mer allmenne samfunnsinteresser på tvers av særinteresser.
  • Fylkeslag vil ha prioritet
  • Det er utarbeidet elektronisk søknadsskjema med direkte oppkobling til ESA.

Tiltak/prosjekter som prioriteres:

  • Det kan søkes om drift- og aktivitets tilskudd til allmennyttige formål, men tilskuddet kan ikke overskride 50% av driftsbudsjett/ regnskapet i organisasjonen
  • Drift- / aktiviteten og målgruppe(r) må utdypes i søknaden
  • Årsmelding og regnskap må legges ved før tilskudd kan utbetales

Tilskudd som faller utenfor ordningen:

  • Ordningen omfatter som hovedregel ikke organisasjoner som mottar tilskudd gjennom drift- og tiltaksstøtte, partnerskap for folkehelse eller tilskudd fra Helse Vest.
  • Organisasjoner som har næringsformål faller utenfor ordningen  
Del denne artikkelen på:
Kontaktperson