Tilskudd til forebyggende og helsefremmende tiltak i videregående opplæring

Fylkesutvalget har vedtatt å videreføre tilskuddsordningen til forebyggende og helsefremmende tiltak i videregående opplæring.

Søknadsfristen for skoleåret 2018/2019 er 28. september 2018.
Total tilskuddssum til fordeling er 600 000 kroner. 

Målet for tilskuddsordningen:

Målet er å få til tiltak som er med å styrke elevenes rett til et trygt og godt læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Prosjektet baseres på elevenes engasjement, og elev-medvirkning i planleggings- og gjennomføringsfasene vil vektlegges når midlene fordeles. 

Hva kan det søkes støtte til?

Tiltaket skal ta utgangspunkt i behovet på den enkelte skole og skal bidra til økt trivsel, samhold, fellesskap og inkludering, sunne levevaner og/eller forebygging av rusproblemer, doping, tobakk eller psykiske lidelser blant elevene. I henhold til Regionalplan for folkehelse og prioriteringer i fylkets folkehelsearbeid oppfordres skolene til å prioritere tiltak som kan bidra til å bedre elevenes psykiske helse. Dette samsvarer med utfordringene som belyses av UngData-undersøkelsene.
Eksempler på gode tiltak gjennomført ved skolene i Rogaland forrige skoleår:

 • Temadag om psykisk helse og mobbing
 • Åpen skole med fri bruk av skolens fasiliteter (verksted, gymsal, lekserom osv)
 • Bordtennisbord, brettspill- og sjakkbord
 • Gratis frokost
 • Morgen-trim med treningsveiledning
 • Jentegrupper
 • Adventskalender
 • Valentinsdag
 • Gatemeglingskurs

Søknaden vil stille sterkere dersom tiltaket det søkes støtte til inngår i en helsefremmende plan, eller tar utgangspunkt i kartlagte problemstillinger ved skolen. Søknader om tiltak som også delfinansieres av skolens egne midler stiller sterkere.

Hva kan det ikke søkes støtte til?

Det kan ikke søkes støtte til ordinære undervisningsopplegg/tiltak som regnes som skolens kjernevirksomhet.

Tiltaket skal være basert på elevrådets ønsker. Søknader uten elevmedvirkning vil bli nedprioritert.

Søknader om nye tiltak (tiltak som ikke er en videreføring av eksisterende tiltak ved skolen) blir prioriterte i søknadsbehandlingen.

Hvordan søke?

Det forventes at elevrådsleder/skolens elevrådskontakt informerer elevrådet om tilskuddsordningen. Følgende prosess anbefales:

 1. Presenter tilskuddsordningen i elevrådets første møte
 2. Elevrådsrepresentantene har en idemyldring i klassene sine: spør medelevene om hvilke trivselstiltak de ønsker på sin skole.
 3. Elevrådet velger ut tiltak og presenterer det for skoleledelsen
 4. Elevrådsleder og elevrådskontakt / rektor utformer søknad og sender til fylkeskommunen innen 28. september.

Søk ved å bruke dette skjemaet. (NB: Skjemaet er bygget opp på kriteriene en vektlegger og har en elektronisk hjelpetekst. Hjelpeteksten er ikke tilgjengelig når skjemaet skrives ut.)

Eksempler på gode søknader:

Hvem kan søke?

Alle videregående skoler i Rogaland kan søke tilskudd. Tiltaket skal være elev-initiert. Elevrådet vil derfor spille en stor rolle i søknadsprosessen. Søknaden må være undertegnet av både rektor og elevrådsleder. 

Behandling av søknader og forventet svar:

Alle søknader blir behandlet av fylkeskommunen i høstferien.

Frist for rapportering:

Frist for rapportering på mottatt tilskudd for skoleåret 2018/2019 gjøres på eget skjema innen 31. mai 2019. Husk at alle tiltak skal evalueres. 
 Rapporteringsskjemaet kan lastes ved her.

Eksempler på gode rapporter:

Del denne artikkelen på:
Vedlegg
Kontaktperson