Nettsider om folkehelse

Oversikt over nettsider om Folkehelse

Nasjonale føringer og rapporter

LOV 2011-06-24 nr. 29: Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)

Ikraftsettingsrundskriv til lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)

St.meld.nr 19 (2014 -2015)

St.meld. nr. 34 (2012-2013) Folkehelsemeldingen- god helse – felles ansvar

God oversikt – god helse

 Helsedirektoratets årlige rapport om arbeidet med å utjevne sosiale helseforskjeller. Folkehelse politisk rapport 2017

NCD strategi  (2013)

 Sosial ulikhet i helse (2014)

 Folkehelseinstituttet

Helsedirektoratet

Regionale føringer og rapporter

 Regionalplan for folkehelse i Rogaland 2013 – 2017

Fylkesmannen i Rogaland

Aktive og trygge lokalsamfunn

Kommunetorget.no

Helse i plan veileder

Sjekkliste helse i plan etter STILBO-prinsippet

Helse i plan-sjekkliste – Østfold fylkeskommune

St.meld.nr.17 Byggje-bu-leve, Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar

Bolig, helse og sosial ulikhet – revidert 2011

Forskrift om oversikt over folkehelsen

Veileder til kommunal planstrategi

Veileder til kommuneplanprosessen - samfunnsdelen - handlingsdelen

Temaveileder: Barn og unge og planlegging

Wiki- folkehelse – kartlegging av helsetilstanden

Støttende miljø for psykisk helse

 Bedre føre var - Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger

 Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom

 Veileder til forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Naturbasert friluftsliv og vår psykiske helse (2009)

Sunne levevaner

 Veileder for kommunale frisklivssentraler – Etablering og organisering (Publisert 2013)

Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet (2014) 

Fallforebygging i kommunen (2013)

 Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet - en oppdatering og revisjon 2017

 SMÅ GREP, STOR FORSKJELL - Råd for et sunnere kosthold - 2012

Måltider, fysisk aktivitet og miljørettet helsevern i barnehagen. En undersøkelse blant styrere og pedagogiske ledere

Fiskesprell (Sjømat for barn og unge)

North Sea Cycle Route (Nordsjøsykkelruta)

Del denne artikkelen på: