Partnerskap for folkehelse

Illustrasjonsbilde: Mennesker i samarbeid

I 2018 består partnerskapet av 46 aktører (26 kommuner, 11 frivillige og 9 regionale aktører). 

Hovedformålet med partnerskap for folkehelse er å samordne folkehelsearbeidet i fylket og å bidra til oppfylle hovedmålene i den regionale og nasjonale folkehelsepolitikken om å fremme god helse og utjevne sosiale helseforskjeller.
Partnerskap for folkehelse i Rogaland er forankret i Regionalplan for folkehelse og i partnerskapsavtalene mellom Rogaland fylkeskommune og partnerne. Gjeldende partnerskapsavtale gjelder ut 2021.

Økonomisk støtteordning

Det tildeles et årlig tilskudd til kommuner og frivillige aktører der nivået fastsettes på bakgrunn av politiske prioriteringer. Både for frivillige og kommunale partnere stilles det krav om en egenandel tilsvarende det fylkeskommunale tilskuddet. Partnerskapsmidlene kan kun benyttes til aktiviteter, kompetanseheving og evaluering beskrevet i en årlig handlingsplan med budsjett og beskrivelse av hvordan og til hva midlene skal benyttes.

Partnerskap som samarbeidsform har mange fordeler:

  • Det sikrer en samordning av folkehelsearbeidet i Rogaland, gjennom avtalefesting av felles innsatsområder og innsatsfaktorer for arbeidet.
  • Det bidrar til å sikre prosjekter, faglige råd og veiledning, samt styrings- og økonomihjelp.
  • Det legger til rette for en felles arena for erfaringsutveksling og kompetanseheving der de ulike aktørene kan få innspill og veiledning til lokale tiltak og arbeidsmetoder.
  • Partnerskapsavtalen skal i større grad konkretisere aktørens lovpålagte oppgaver og sikre at vi sammen etter beste evne kan fremme folkehelsearbeidet etter lokale forutsetninger og behov.
Del denne artikkelen på:
Kontaktperson