Utlysning av prosjektmidler Handlingsprogram næring 2018

Illustrasjonsbilde veivalg

Rogaland fylkeskommune lyser ut prosjektmidler til oppfølging av Handlingsprogram næring 2018.

Rogaland fylkeskommune arbeider med tilrettelegging for næringsutvikling. For gjennomføring av regionale planer og strategier på dette området har vi i partnerskap med fylkesmannens landbruksavdeling og Innovasjon Norge utarbeidet et Handlingsprogram for 2018 (HP Næring 2018).

Styringsdokumentene for HP Næring 2018 er regionale planer og strategier som fylkestinget har vedtatt. Prosjekter som mottar støtte fra HP Næring 2018 må kunne forankres i disse.

Her finner du  aktuelle planer og strategier.

 Regionalplan for næringsutvikling har definert resultat- og samfunnsmål innenfor fem ulike innsatsområder og drivere:

 • Innovasjon og innovasjonsstruktur
 • Kompetanse og rekruttering
 • Internasjonalisering
 • Naturressurser
 • Infrastruktur

Mål og innsatsområder for HP Næring 2018

Hovedmål:
Hovedmålet i HP Næring 2018 er å støtte prosjekter som tilrettelegger for vekst og utvikling av mat- og reiselivsaktiviteter i Rogaland. Prosjekter som tilrettelegger for etablering av klynger og nettverk, vil også bli prioritert.

Innsatsområder:
Partnerskapet har for 2018 valgt å prioritere prosjekter og tiltak hovedsakelig innenfor tre innsatsområder:

 • Mat
 • Reiseliv
 • Klynger og nettverk

Mat og reiseliv

Prosjektene som får støtte skal føre til:

 • økt produktutvikling og/eller produktpakking
 • bedret logistikk og distribusjon
 • ny kunnskap, kompetanse, rekruttering og/eller forskning

I reiselivsutvikling er prosjekter innen arrangementsturisme og kulturturisme også aktuelle.

Klynger og nettverk

Prosjektene som får støtte skal føre til:

 • økt samarbeid innen og mellom ulike næringer, som kan resultere i nye klynger og nettverk
 • videre utvikling av klynger og nettverk som ikke er blitt en del av det nasjonale klyngenettverket (ikke drift av eksisterende klynger og nettverk).

Målgruppe for HP Næring

Målgruppe for HP Næring er private og offentlige utviklingsaktører i Rogaland, og midlene som knyttes til handlingsprogrammet, kan benyttes til medfinansiering av prosjekter som legger til rette for næringsutvikling i fylket. HP Næring kan ikke gi støtte til enkeltbedrifter. Søknad om midler fra enkeltbedrifter skal eventuelt rettes mot Innovasjon Norge sine program og tjenester. Bedriftsnettverk er et relevant virkemiddel her.

Eksempler på aktører som kan søke midler:

 • kommuner og regionråd
 • destinasjonsselskap
 • næringshager og inkubatorer
 • høgskoler og universitet
 • faglag og andre organisasjoner i landbruket
 • ideelt organisasjoner og foreninger

Krav til søknaden

Søknaden skal sendes elektronisk via  www.regionalforvaltning.no under fanen "Støtteordninger".

Her er også detaljert informasjon om krav til søknad.

Søknadsfrist: 12. mars 2018

 

Vilkår for tildeling

Det kan søkes om støtte til prosjekter og tiltak som oppfyller følgende kriterier:

 • Prosjektet/tiltaket må være i tråd med mål, fokusområder og prioriteringer i HP Næring 2018, og forannevnte planer og strategier.
 • Prosjektet/tiltaket må ha et regionalt nedslagsfelt.
 • Prosjektet/tiltaket må ha god kvalitet og være gjennomførbart.
 • Tilskuddet fra HP Næring skal ha utløsende effekt. Det er ikke tilstrekkelig at tilskuddet medvirker til å opprettholde et tilbud.
 • Prosjektet/tiltaket skal lede fram til et bestemt og målbart resultat og være tidsbegrenset (maksimalt fem år).
 • Prosjektet/tiltaket skal ha fokus på utprøving, initiering og oppstart.
Del denne artikkelen på:
Vedlegg
Kontaktperson