Skal Rogaland satse på biogass?

Skal Rogaland satse på biogass?

I gjeldende regionale planer for Rogaland er det et tydelig mål om økt produksjon og bruk av biogass innen 2020. Rogaland fylkeskommune har nå gjennomført et forprosjekt som ser på ulike aspekter for hvordan vi kan tilrettelegge for økt bruk av biogass.

Rapport

Rapporten ‘Tilrettelegging for bruk av biogass i Rogaland’ tar for seg følgende hovedproblemstillinger:

  • Belyse hvilke markeder og bruksområder for biogass som er aktuelle i Rogaland, og vurdere hvordan fylkeskommunen kan bidra til å utvikle disse markedene både som aktør og støttespiller.
  • Vurdere hvordan eksisterende infrastruktur, både naturgassnett og rågassnett, kan bidra til å understøtte økt bruk av biogass i fylket.
  • Belyse hva økt produksjon og bruk av biogass i Rogaland har å si for det totale miljø- og klimaregnskapet.

Hvorfor biogass

Våtorganisk avfall, avløpsslam, husdyrgjødsel og andre biologiske ressurser kan gjennom foredling anvendes for å produsere biogass. Biogass kan brukes til alle formål som i dag benytter eller kan benytte naturgass, og gir positive virkninger på klimagassutslipp og lokal luftforurensning. Gjenværende biomasse etter utråtning bevarer viktige næringsstoffer som blant annet nitrogen og fosfor, og kan anvendes som biogjødsel som erstatning for kunstgjødsel innenfor landbruket.  

I tillegg er det muligheter for å utnytte «grønn» CO2 fra oppgradering av biogass som erstatning for fossil CO2 i kommersiell anvendelse, blant annet i veksthus. Verdikjeder for biogass bidrar til å redusere avfallsproblemer og bedre ressursutnyttelsen i samfunnet, og er gode eksempler på sirkulær økonomi i praksis. Det vil også kunne gi lokal verdiskapning og grønne arbeidsplasser.

Gode forutsetninger i Rogaland

I Rogaland ligger forholdene godt til rette for økt bruk av biogass på grunn av et godt utbygd gassledningsnett. Hvilken omsetningsmodell vi velger for biogassen, har imidlertid noe å si for hvilken nytte vi har av dette fortrinnet. Ulike modeller skisseres i rapporten. Landbruket står samtidig overfor store utfordringer med tanke på for mye gjødsel i forhold til lovlig spreieareal og fosforinnhold i jorden. Biogass av husdyrgjødsel kan være en av løsningene, og hvis vi kan bruke denne biogassen regionalt, som erstatning for fossile energikilder, vil det gjøre store utslag på Rogaland sitt klimaregnskap.

Rapporten belyser muligheter og barrierer for bruk av biogass innen offentlig transport, øvrig landbasert transport og maritim sektor. Det er også gjort en vurdering av muligheter innen industri og næringsvirksomhet, som for eksempel bruk av biogass som råstoff for produksjon av hydrogen og omega 3.

Videre arbeid med biogass

Rapporten danner grunnlaget for fylkeskommunens videre arbeid med biogass. Målet er at den blir nyttig blant annet i forbindelse med implementering av ny bioøkonomistrategi, i Klimapartner-arbeidet og når fylkeskommunen etter hvert skal revidere Regionalplan for energi og klima.

Hele rapporten er tilgjengelig for nedlastning i menyen til høyre. Rapporten er laget av Carbon Limits på oppdrag fra Rogaland fylkeskommune og Biogass Konsortium AS, med støtte fra Klimasatsordningen til Miljødirektoratet. Biogass Konsortium AS er eid av Rogaland fylkeskommune, Lyse, IVAR og felleskjøpet Rogaland/Agder.

Del denne artikkelen på:
Vedlegg
Kontaktperson