Oversikt over alle regionalplaner og strategier

Her en oversikt over alle regionalplaner og strategier som er vedtatt og gyldige i Rogaland fylkeskommune
Nederst i oversikten er planer og strategier under revisjon eller utarbeidelse.

Ikke alle linkene er operasjonelle - ennå.

VEDTATTE PLANER:

Areal- og transportplaner:

ATP Dalane (2005)
 ATP Haugalandet (2017) 
ATP Ryfylke (2017-2030)  
ATP Jæren (2013) (Regionalplan Jæren). Artikkel med flere dokumenter er her

Tematiske regionalplaner (RP) med handlingsprogram
Fylkesdelplan (FDP) brukes for planer vedtatt før 2009
FDP for kystsonen (2002)
RP friluftsliv og naturforvaltning (2017)
RP samferdsel (2008)
RP Kultur
RP energi og klima (2010) Handlingsdel (2014)
RP inkluderende samfunn (2010)
RP landbruk (2011)
RP næringsutvikling (2011)
RP museum (2011)
RP folkehelse (2012)
RP bibliotek (2013)
 RP vannregion Rogaland
Revidert FDP for Universell utforming (2014)

Tematiske regional- og fylkesdelplaner uten handlingsprogram

FDP Preikestolsområdet (1993)
FDP byggeråstoff på Jæren (2008)
FDP vindkraft (2009)
RP transportkorridor Vest (2011)
RP Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei (Heiplanen) (2012)
RP byggeråstoff i Ryfylke (2013)

Handlingsplaner som ikke er hjemlet i plan- og bygningsloven

Transportplan Jæren (2006)
Handlingsplan for fylkesveger i Rogaland 2014-2017 (2013)

Strategier

Strategidokument for små vannkraftverk (2014)
Akvakulturstrategien i Rogaland (2013)
Reiselivsstrategi (2013)
Plan for skoleutbygging (2013)
Strategi for FoU (2015)
Strategisk plan for skolebibliotek (2013)
Strategisk plan for Den kulturelle skolesekken (2013)

Planer o.a. under revisjon eller utarbeidelse 
RP massehåndtering
RP sjøareal havbruk
Strategi for kompetanseutvikling
Strategi for håndtering av vekst
Intern strategi for regional planlegging og etablering av ny planportal

Ny planer og strategier
Regional strategi for bioøkonomi (foreslått 2017 - 2020)
Smart spesialiseringsstrategi (foreslått 2017 - 2020)
Samferdselsstrategi 2018 - 2029 (foreslått 2017 - 2020)
Regionalplan for klimatilpasning (foreslått i fylkesutvalget 13.10.15)
Handlingsprogram for fylkesveger 2018 - 2021
Handlingsprogram for kollektivtransport 2018 - 2021

Del denne artikkelen på: