Regional planstrategi

Regional planstrategi

Regional planstrategi er et politisk styringsdokument som, ifølge plan- og bygningslovens § 7-1, skal utarbeides minst en gang for hver valgperiode. Strategien vil være et sentralt styringsverktøy for fylkeskommunen i perioden 2017 – 2020.
Etter vedtak i fylkesutvalgets møte 13.oktober 2015 (FU-sak 184/15) ble Regional planstrategi for Rogaland 2017-2020 lagt ut til høring og offentlig ettersyn - fristen for uttale har gått ut, og det kom inn 30 innspill.

Regional planstrategi 2017-2020 til høring og offentlig ettersyn

I høringsforslaget som er vedlagt beskrives samfunnsmessige utfordringer og regionale utviklingstrekk i Rogaland. Strategien beskriver hvilke planer som skal revideres og/eller utvikles i perioden, samt hvilke områder som vil bli prioritert og fulgt opp gjennom planfaglig veiledning og regionalt utviklingsarbeid. Videre skal planstrategien ivareta nasjonale forventninger, og legges til grunn for det lokale planstrategiarbeidet.

Høringen

Det kom inn 30 innspill fra kommuner, statlige etater og private aktører. Disse kan du se i dokumentet Uttalelser til forslag til Regional Planstrategi i høyre kolonne.

Kunnskapsgrunnlaget

Rapporten «Samfunnsutfordringer i Rogaland» oppsummerer kunnskapsgrunnlaget for regional planstrategi 2017-2020. Den er basert på en rekke kilder, blant annet regionale utviklingstrekk for Rogaland 2015 og en attraktivitetsanalyse for fylket.

I tillegg til dette er det gjennomført en omfattende ekstern medvirkningsprosess. Her har aktører fra kommuner, næringsliv, frivillige organisasjoner og regionale statlige virksomheter gitt innspill til hvilke samfunnsutfordringer i Rogaland som bør prioriteres gjennom videre regional planlegging. Det er også gjennomført en intern medvirkningsprosess i fylkeskommunen.

Virkemidlene for å løse prioriterte samfunnsutfordringer i Rogaland finnes både på regionalt og lokalt nivå. Vi oppfordrer kommunene til å legge kunnskapsgrunnlaget for Regional planstrategi til grunn for eget planstrategiarbeid.

Dokumentliste

Høringsforslag til regional planstrategi 2017-2020

Protokoll

Samfunnsutfordringer i Rogaland

Regionalplan Jæren – et diskusjonsgrunnlag

Mulighetsstudie – mulighet for byvekst – byens potensial

Se også:

Oversikt over folkehelsen i Rogaland 

Rapportene - Reisen til Rogalands framtid

Sentrale aktører i fylket har gjennom tre samlinger bidratt med å beskrive de største utfordringene i Rogaland. Arbeidstittelen har vært "Reisen til Rogalands framtid", og resultatet fra dette arbeidet er beskrevet i tre rapporter. De tre rapportene er laget i samarbeid med Telemarksforskning.

 

Del denne artikkelen på:
Vedlegg
Kontaktperson