Regionale utviklingsmidler 2017, søknadsfrist 15. januar

Fylkeskommunens logo

Regionale utviklingsmidler skal støtte opp om prosjekter som utvikler lokalsamfunn i Rogaland. Tilskudd tildeles etter søknad, og prioriteres til prosjekter som følger opp regionale planer. Prosjektene bør involvere flere aktører, for eksempel kommune, frivillige organisasjoner, private eller liknende tilskudd fra Rogaland fylkeskommune kan utgjøre maksimalt 50 prosent av utgiftene til tiltaket. 

Rogaland fylkeskommune lyser ut midler til prosjekter innenfor ordningene listet opp under. Søknad skjer gjennom vår Webportal. Denne utlysningen erstatter tidligere ordning kalt "RUP". 

Regionale utviklingsmidler - Stedsutvikling

«Stedsutvikling» handler om å mobilisere innbyggere, næringsliv og organisasjoners bidrag til en positiv utvikling i egen bygd eller tettsted. Stedsutvikling kan ha fokus på fysisk opprusting i nærmiljøet, tilrettelegging for etableringer, eller andre lokale aktiviteter.

Rogaland fylkeskommune ønsker å stimulere utviklingen i små og mellomstore tettstedssentre, også med virkemidler utenfor plan- og bygningsloven. Dette er en konkret oppfølging av regionale planer, særlig handlingsprogrammene for regionale areal- og transportplaner.

Økende fortetting, behov for variert boligstruktur og fokus på stedsattraktivitet også i mindre tettsteder, innebærer nye planleggingsutfordringer. Samtidig kan omfanget av etableringer og tilgangen på ressurser være mindre i små kommuner, slik at det tar tid å få i gang utviklingsprosesser.

Kommunene har den viktigste rollen for å initiere slike prosesser, mens regionale og statlige myndigheter kan bidra med veiledning, tilskudd, og gjennom eierskap til infrastruktur. Regionale og nasjonale tilskuddsmidler kan gjøre det lettere å starte stedsutvikling- og fortettingsprosjekter. Det vurderes særlig å være behov for:

 • Bredt eierskap og involvering blant offentlige, næringsliv og frivillige.
 • Etablering/oppgradering av torg og møteplasser i tettstedssentrum.
 • Tilrettelegging for mer variert boligstruktur/konsentrert bebyggelse.
 • Ny bruk av tomme sentrumslokaler.
 • Samlokalisering av funksjoner.
 • Fortetting i "menneskelig skala".
 • Planlegging/tilrettelegging for økt gange og sykling innenfor tettsted.

Midler vil i år først bli prioritert til mindre tettsteder med lang vei til et regionssenter.

For de 10 distriktskommunene i Rogaland som har fått invitasjon til å fremme søknad som pilotprosjekt i fylkeskommunens nye prosjektet «Attraktive tettsteder i Distriktene i Rogaland» er det i 2016 gitt utvidet søknadsfrist til 15. februar.

Ta kontakt med per.anda@rogfk.no hvis din kommune planlegger å søke stedsutviklingsmidler til et prosjekt som også vil om å bli et pilotprosjekt i fylkeskommunens nye prosjekt «Attraktive tettsteder i distriktene i Rogaland.»

Regionale utviklingsmidler - Folkehelse

Rogaland fylkeskommune setter årlig av utviklingsmidler til tilskudd for regionale utviklingsprosjekter med et klart folkehelseperspektiv.

Prosjekter som prioriteres med støtte må være innovative, bidra til å løse regionale eller lokale folkehelseutfordringer og ha en klar forankring til Regionalplan for folkehelse i Rogaland. Tiltaket bør dekke minimum to kommuner og ha flere samarbeidspartnere

Satsingsområdene i denne planen er:

-          Aktive og trygge lokalsamfunn

-          Støttende miljø for psykisk helse

-          Sunne levevaner

Plandokumentet kan lastes ned her: http://www.rogfk.no/Planer-og-prosjekter/Regionalplaner/Regionalplan-for-folkehelse-2013-2017

 

Regionale utviklingsmidler – Kompetansesektoren

En viktig forutsetning for regional konkurranseevne er å sikre god og riktig kompetanse samt rekruttering til arbeids- og næringsliv i regionen.  Videre at det tilrettelegges for tilgang til dette i alle deler av fylket. 

Kompetanseelementet i gjeldende planer og handlingsplaner vil være retningsgivende for tildeling av midler til prosjekter for kommende planperiode.  For 2015 er det imidlertid avsatt begrensede økonomiske midler til prosjekter for kompetansesektoren. Hovedfokus for tildeling av midler i 2015 vil derfor først og fremst måtte være:

 • Videreføring/sluttføring av flerårige prosjekter som er i gang.  Dette likevel under forutsetning av god rapportering og fremdrift i tråd med meldte planer.
 • Eventuelt oppstart av nye prosjekter som er forankret i gjeldende planer og handlingsplaner.
 • Geografisk fordeling og partnerskapsforankring er momenter som tillegges vekt.

 

Regionale utviklingsmidler – Friluftsliv og naturforvaltning

Friluftsliv og naturforvaltning handler om å legge til rette for et aktivt og mangfoldig friluftsliv, gjennom fysisk tilrettelegging og aktivitets tiltak, og å ta vare på natur og miljø gjennom forsvarlig naturforvaltning. Friluftsliv og naturforvaltning kan ha fokus på informasjon, å stimulere til aktivitet, fysisk tilrettelegging eller skjøtsel.

I oppfølgingen av Fylkesdelplan for Friluftsliv, Idrett, Naturvern og Kulturvern (FINK) ønsker Rogaland fylkeskommune å bidra til at flere driver et mer aktivt friluftsliv, gjøre viktige tur- og utfartsområder attraktive og tilgjengelige for alle, samt styrke kunnskapen om og forvaltningen av naturen.

Regionale utviklingsmidler for friluftsliv og naturforvaltning skal bidra til gjennomføring av handlingsprogrammet for friluftsliv og naturvern i Fylkesdelplan for Friluftsliv, Idrett, Naturvern og Kulturvern (FINK), og tiltakene skal være i tråd med målene i handlingsprogrammet til denne. Midlene kan blant annet nyttes til:

 • Aktivitetsskapende tiltak innen friluftsliv
 • Fysisk tilrettelegging av viktige friluftsområder og grønne korridorer
 • Informasjons- og kunnskapsformidlende tiltak
 • Skjøtsel

Midlene vil i år bli prioritert til:

 • Tiltak med flere samarbeidspartner
 • Tiltak i nærmiljøet
 • Tiltak som er lite ressurskrevende og lett tilgjengelige for ulike brukergrupper
 • Tiltak rettet mot barn, unge og barnefamilier
 • Tiltak rettet mot personer med nedsatt funksjonsevne

Plandokumentet kan lastes ned her: http://www.rogfk.no/Planer-og-prosjekter/Kulturplaner/Fylkesdelplan-for-friluftsliv-idrett-naturvern-og-kulturvern/(language)/nor-NO

Regionale utviklingsmidler – Universell utforming

Rogaland fylkeskommune setter årlig av utviklingsmidler til tilskudd for regionale utviklingsprosjekter innenfor universell utforming. Fylkeskommunen arbeider kontinuerlig med oppfølging av Fylkesdelplan for universell utforming 2014-2019. Planen har seks prioriterte satsingsområder:

 • Kunnskap og kompetanse
 • Bygg og anlegg
 • Uteområder, friluftsliv og kulturminner
 • IKT
 • Samferdsel
 • Reiseliv, næringsutvikling og innovasjon.

Prosjekter som prioriteres med støtte må ha forankring i ett eller flere av satsingsområdene til Fylkesdelplanen, som kan lastes ned her:

http://www.rogfk.no/Planer/Regionalplaner/Fylkesdelplan-for-universell-utforming

I 2017 vil fylkeskommunen prioritere kartlegging og tilrettelegging av viktige offentlige publikumsbygg i byer og tettsteder for tilskudd. Kartleggingsmetoden som er utviklet av Rogaland fylkeskommune skal benyttes i arbeidet, se registreringsskjemaet på www.tilgjengelighet.no

Del denne artikkelen på: