Regionale utviklingsmidler 2018

Regionale utviklingsmidler 2018

Regionale utviklingsmidler (RUM) skal støtte opp om prosjekter som utvikler lokalsamfunn i Rogaland. Støtten skal bidra til gjennomføring av tiltakene i handlingsplanene i Regionalplan for folkehelse i Rogaland 2013 – 2017, Fylkesdelplan for Universell Utforming i Rogaland og Regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning 2017 – 2024, samt løfte fylkeskommunens satsing på stedsutvikling og kompetanseheving. Ordningen opererer derfor med 5 forskjellig tema:

  • Stedsutvikling
  • Folkehelse
  • Kompetanse
  • Universell utforming
  • Friluftsliv og naturforvaltning

 Temaene er nærmere beskrevet i dokumentet Tema - beskrivelse og prioritering i høyremargen.

Hvem kan søke:

Frivillige organisasjoner, kommuner og friluftsråd

Søknadsfrist:

15. januar 2018 (med forbehold om vedtakelse av budsjett for 2018 i fylkestinget i desember).

Søknadsprosess

Søknad skjer gjennom  Webportalen for RUM innen søknadsfristen. Søknadene behandles da i Regional- og kulturutvalget i begynnelsen av april og søker vil få svar i etterkant.

Prioriteringer

Generelt prioriteres samarbeidsprosjekter og tverrfaglige prosjekter, dvs. prosjekter hvor det samarbeides på tvers av sektorer, fag og organisering.

For beskrivelse av og prioriteringer innenfor de 5 temaene henvises det til dokumentet Tema - beskrivelse og prioritering i høyremargen. Ytterligere beskrivelse og utdyping av satsingsområder og prioriteringer kan finnes i regionalplanene for de respektive tema.

Del denne artikkelen på:

ÅRSHJUL Regionale utviklingsmidler

  • Søknadsfrist nye prosjekter 15. januar
  • Rapportering 1. halvår 15. april (gjelder for alle pågående prosjekter)
  • Rapportering 2. halvår 15. september (gjelder for alle pågående prosjekter)

Webportal

For de pågående RUP prosjektene gjelder rapporteringsfristene som står i årshjulet.

Regionalt utviklingsprogram (RUP) for kulturfeltet er avviklet fra og med 2015.

 

Les mer >
Vedlegg
Kontaktperson