Vellykket seminar om fisk- og vassdragsforvaltning

Rogaland fylkeskommune har i samarbeid med Fylkesmannen i Rogaland arrangert Seminar om fisk- og vassdragsforvaltning. Seminaret ble arrangert 10. september på hotell Residens i Sandnes.

Det var godt oppmøte med 93 deltakere fra kommuner, sektormyndigheter, elveeierlag, ulike interesseorganisasjoner, næringsinteresser og skole- og forskningsmiljøer.

Det er mange lovverk som regulerer aktivitet i og langs vassdrag. Sentrale lover er Vannressursloven og Lakse- og innlandsfiskeloven, men også landbruksregelverket og plan- og bygningsloven regulerer muligheter for aktivitet i og langs vassdrag. Representanter fra Norges vassdrags- og energidirektorat, Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune presenterte regelverket og hvordan dette henger sammen.

Hensikten med seminaret var å informere om regelverket og vise gode eksempler på gjennomføring av fysiske tiltak som tar hensyn til fisk og vannmiljø, samtidig som det ivaretas behov for flomforebygging og annen nødvendig aktivitet.

UNI Miljø presenterte tiltakshåndboken for fysiske tiltak i vassdrag, som viser eksempler på hvordan hensynet til fisk og vannmiljø kan ivaretas når det gjennomføres fysiske tiltak i vassdrag

Det ble også holdt presentasjoner med gode lokale eksempler fra:

  - Utarbeidelse av helhetlig tiltaksplan for Håelva

  - Erfaringer og tiltak for å få laksen tilbake i Frafjordelva, i Gjesdal

  - Samarbeid og tiltak for å betre laksebestanden i Årdalselva,
     i Hjelmeland

  - Utarbeidelse helhetlig tiltaksplan for Storåna, i Sandnes

Fylkesmannen har ansvar for anadrom (laks- og sjøørret) strekning og truede fiskebestander av innlandsfisk, mens fylkeskommunen har ansvar for innlandsfisk, etter Lakse- og innlandsfiskeloven. Lovverket er i stor grad det samme og med dette utgangspunktet var det hensiktsmessig å arrangere et felles seminar.

Programmet og presentasjoner fra seminaret ligger i menyen til høyre.

Del denne artikkelen på: