Viltforvaltning

Figurer av dyr.

I januar 2010 overtok fylkeskommunen en del oppgaver innen viltforvaltning. Fylkeskommunen har i første rekke ansvar for forvaltning av jaktbare viltarter.

Nye oppgaver i viltforvaltningen 

I tillegg til oppgaver innen veiledning og informasjon, har fylkeskommunen fått myndighetsansvar for artene elg, hjort, stripegås og kanadagås.

Det innebærer at det er fylkeskommunen som vedtar eventuell endring av jakttid for elg og hjort etter søknad fra kommunen, og på nærmere vilkår. Fylkeskommunen kan også utvide jakttiden på kanadagås og stripegås både i forkant, og i etterkant av ordinær jakttid. 

Tilskudd for vilttiltak

Fylkeskommunen behandler søknader om tilskudd til vilttiltak for jaktbare arter. Søknader for ikke-jaktbare arter sendes til Fylkesmannen. 

Søknader om tilskudd skal sendes til Miljødirektoratet sitt  elektroniske søknadssenter

Hjemmelsgrunnlaget mellom fylkeskommunen og Fylkesmannen

Fylkeskommunen
 • Jaktbare arter 
 • Utviding/innskrenking av jakttid for elg, hjort, stripegås og kanadagås
 • Forskrift om jakt- og fangsttider fra 01.04.2012 til 31.03.2017, § 3 nr. 1 a, c og d
 • Ivaretaking av vilt gjennom regionale planer etter plan- og bygningsloven
 • Tilsagn om tilskudd til jaktbare arter.
Fylkesmannen
 • Ikke-jaktbare arter, truede arter, villrein, gaupe. Jegerprøven som før.
 • Utviding av jakttid for grågås, jf. forskrift om jakt-og fangsttider § 3 nr. 1 b.
 • Samme rolle som før innen rovviltforvaltning.
 • Nye oppgaver knyttet til truede prioriterte arter jf. Naturmangfoldloven § 23 (gjelder ikke bare viltarter).
 • Klageinstans for kommunale vedtak etter Viltloven.
 • Tilsagn om tilskudd til freda arter.
Del denne artikkelen på:
Lenker
Kontaktperson