Sykkel

Mobilitetspakke Nord-Jæren

Mobilitetspakke Nord-Jæren skal gjøre det mer attraktivt å bevege seg rundt i byomådet uten privatbil. Gjennom å etablere og informere om bærekraftige mobilitetstjenester skal den enkelte inspireres til å oftere parkere bilen hjemme på sine reiser i byområdet.

Fylkestinget har bestemt at Kolumbus skal planlegge og iverksette tiltakene i pakken. Kolumbus er det første kollektivselskapet i Norge som nå tar et helhetlig ansvar for mobilitet. Gjennom arbeidet blir det viktig å  tilby informasjon og utvikle tjenester til beste for regionens innbyggere.

Eksempler på tiltak er:

-       Bysykkel
-       Låneordninger for bil
-       Enklere informasjons – og betalingsløsninger 
-       Holdningsskapende tiltak

Det legges opp til å bruke rundt 50 millioner kroner årlig på tiltak i perioden 2017 – 2023. Tiltakene finansieres med belønningsmidler som byområdet på Nord-Jæren får gjennom byvekstavtalen med Staten. Byvekstavtalen skal bidra til at byområdet på Nord-Jæren når nullvekstmålet dvs. at veksten i persontransporten tas med kollektivtrafikk, sykling og gåing.

Arbeidet med Mobilitetspakken ledes av en styringsgruppe med representanter fra kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg, Statens vegvesen, Kolumbus, Rogaland fylkeskommune og Jernbanedirektoratet .

Mobilitetspakken bygger videre på det etablerte samarbeidet rundt iverksetting av mobilitetstiltak på Nord-Jæren.

Det er utarbeidet en Mobilitetsstrategi for arbeidet.  

Følg med på arbeidet vi gjør fremover og delta i utformingen av fremtidens by – og leveområder.  

Du finner mer informasjon om vårt arbeid her:

Bymiljøpakken

Kolumbus

Rogaland fylkeskommune