Barnevern

Videregående opplæring for ungdom plassert i barneverninstitusjoner

Samarbeidsrutiner mellom barnevern og Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kvalitet, analyse og dimensjonering

(Ungdom med rett etter søknad, jf. Opplæringslova § 3-1)

Retten til videregående opplæring

Fylkeskommunen der institusjonen ligger har ansvar for videregående opplæring for ungdommer i barneverninstitusjonen. Fylkeskommunen sitt ansvar er tilsvarende det ansvaret fylkeskommunen har for ungdommer ellers i fylket.

Ungdom har etter søknad rett til 3 år heltids videregående opplæring. Retten skal tas ut innen 5 år fra ungdommen starter i den videregående opplæringen (6 år for opplæring i lærebedrift) og innen utgangen av det året ungdommen fyller 24 år. I Rogaland fylkeskommune har eleven ikke brukt av retten om han slutter før 1. november. Videregående opplæring er et frivillig tilbud, og det er ungdommen selv som avgjør om han/hun vil ta imot opplæringstilbudet.

Elever som har rett til spesialundervisning, kan få rett til inntil 2 år ekstra når eleven trenger det for å nå opplæringsmålene. Det må da foreligge en sakkyndig vurdering av eleven sine særlige behov (jf. Opplæringslova §3-1).

Søknadsfrist

Søknadsfristen for de med fortrinnsrett og søkere til individuell behandling er 1. februar. Søknadsfristen for inntak til videregående opplæring i skole og formidling til læreplass er 1. mars.

For sent innkomne søknader skal det tas hensyn til så langt råd er.

Selv om søknadsfrist for inntak til videregående opplæring er 1. februar/1.mars, vil søknader fra ungdommer som skal flytte til barneverninstitusjon senere i vårhalvåret bli behandlet så langt det er mulig. Selv om det er søkt inntak i hjemfylket, må det sendes ny søknad til fylkeskommunen der institusjonen ligger. Etter at arbeidet med hovedinntaket er i gang i begynnelsen av juli, blir mulighetene for å få skoleplass mindre.

For ungdom som flytter til en barneverninstitusjon i løpet av skoleåret kan det være vanskelig å få plass i videregående opplæring det gjeldende skoleåret. Det er viktig at barneverninstitusjon tar kontakt med fylkeskommunen så snart flyttingen er kjent, for å drøfte hvilke muligheter som finnes.

 

 

 

Hvordan søke?

Ungdommen søker elektronisk gjennom Vigo ved bruk av MinID. Til søknad med frist 1. februar skal det i tillegg fyllest ut et eget vedleggsskjema som finnes i Vigo. Søknader etter 1. mars sendes pr. post til:

Rogaland fylkeskommune

Seksjon for kvalitet, analyse og dimensjonering

Postboks 767

4004 Stavanger

 

I tillegg skal alle som er bosatt i institusjoner og som søker videregående opplæring i Rogaland sende inn et eget meldeskjema. Skjemaet finner du her. (pdf, 122kb)

Mer informasjon om søknadsfrister og rutiner er å finne på www.rogfk.no under fanen ”Utdanning”.

(Forskrift til Opplæringslova kap. 6 regulerer inntaket til videregående opplæring.)

Del denne artikkelen på: