Massehåndtering

Regionalplan for massehåndtering ble vedtatt i desember 2017. Planens mål er en bærekraftig håndtering av masser fra bygge- og anleggsaktivitet i regionen.

Mengden av overskuddsmasser som genereres på Jæren er mye større enn tilgjengelig utfyllings- og deponi-volum. Det er dermed et klart behov for flere mottaksanlegg for overskuddsmasser nært utbyggingsområdene og en mer forutsigbar og langsiktig forvaltning av ressurser. Byggeråstoffer er ikke-fornybare ressurser og for å opprettholde en bærekraftig økonomisk vekst over tid må dagens system med uttak, forbruk og deponering erstattes med en mer sirkulær tankegang.

Regionalplan for massehåndtering skal bidra med å endre måten omgivelsene våre skapes på, fra dagens praksis der overskuddsmasser i stor grad sees på som avfall, mot utvikling av nye næringer og nye arbeidsplasser der overskuddsmassene er en ressurs som tilfører samfunnet verdier. Gode masser bør gjenbrukes eller gjenvinnes til nye produkter. Dersom vi reduserer mengden overskuddsmasser som genereres og øker andelen som gjenbrukes og gjenvinnes kan vi hindre mange tipper/fyllinger i natur- og landbruksområder, og i tillegg spare ikke-fornybare ressurser til kommende generasjoner. For å nå  målet om en bærekraftig håndtering av masser fra bygge- og anleggsaktivitet er det satt opp et handlingsprogram i planen med en rekke tiltak.

Ett av tiltakene i handlingsprogram i massehåndteringsplanen dreier seg om å finne en egnet selskaps- eller forretningsmodell (Privat, Offentlig eller Offentlig-Privat-Samarbeid (OPS)) som kan danne grunnlag for etablering av sentralt mottak, mellomlager og gjenvinningsanlegg for overskuddsmasser fra bygg- og anleggsbransjen i byområdet på Jæren. Modellen skal være økonomisk bærekraftig, sikre tilgang til en bredde av aktører og bidra til en god konkurransesituasjon. Målet med tiltaket er å redusere transport distanser og klimautslipp, fremme gjenbruk og gjenvinning, og legge til rette for bedre massehåndtering i regionen. 

Rogaland fylkeskommune har mellom september 2018 og februar 2019 gjennomført et forprosjekt for å finne en egnet modell for etablering av sentralt mottaksanlegg (se vedlagt rapport). Forprosjektet ble delvis finansiert at klimasatsmidler fra Miljødirektoratet og gjennomført med konsulentbistand fra ReStone AS.

Oppdraget har bestått av en markedsundersøkelse for å få et grundig overblikk over dagens marked mottaksanlegg og gjenvinningsanlegg skal passe inn i. Markedsundersøkelsen og premisser for oppdraget har videre dannet grunnlag for vurderinger av ulike forretningsmodeller. Konsulentrapporten inneholder i tillegg analyser og mulighetsvurderinger av de ulike modellene, inkludert anbefalinger til antall anlegg som behøves, hvilke typer anlegg som behøves, juridiske vurderinger, dokumentasjonsplikt og mottakskontroll, praktisk oppretting av anlegg innen rimelig tid, og kommersielle drivere.

Konklusjonen fra konsulentrapporten er at en OPS modell vil være den mest tids‐ og masseavsetningseffektive og den minst kostbare forretningsmodellen for det offentlige for gjenbruk av masser på Nord‐Jæren.

Fylkeskommunen har søkt Miljødirektoratet om klimasatsmidler til en videreføring av forprosjektet med realisering og forberedelse til etablering av sentrale mottaks- og gjenvinningsanlegg for overskuddsmasser fra bygg- og anleggsprosjekter på Nord-Jæren.