Samferdsel_banner

Samferdsel

Fylkeskommunen har det overordnede ansvaret for utvikling av transportinfrastrukturen i Rogaland og bruker ca. 1 milliard kroner årlig på samferdsel.

Fylkeskommunen leverer årlig:

  • Buss-, hurtigbåt- og ferjeruter i hele fylket for rundt 30 millioner passasjerer. 
  • Daglig skoleskyss for rundt 19 600 elever. 
  • Tilrettelagt transport, også kalt TT-ordningen, for rundt 5500 mennesker. 
  • Drift og vedlikehold av fylkesvegnettet 
  • Oppfølging av drosjeløyver, selskapsvognløyver og ruteløyver. 
  • Tilrettelegging av terminaler og holdeplasser for mennesker med bevegelseshemming
  • Trafikksikkerhet
Bussveien

Presis - Ofte - Behagelig

Skoleskyss

Fylkeskommunen sørger for daglig skyss mellom bosted og opplæringssted for elever i den videregående skolen som har rett til dette.

Les mer >