Sykkel

Mobilitetspakke Nord-Jæren

Mobilitetspakke Nord-Jæren skal gjøre det mer attraktivt å bevege seg rundt i byomådet uten privatbil. Store og små tiltak skal inspirere oss og gjøre det lettere å sette bilen oftere hjemme.

Fylkestinget har bestemt at Kolumbus skal planlegge og iverksette tiltakene på vegne av de fire bykommunene og fylkeskommunen. Kolumbus er det første kollektivselskapet i Norge som nå tar et helhetlig ansvar for mobilitet. Gjennom arbeidet blir det viktig å utvikle tjenester og informere om disse til innbyggerne på Nord-Jæren.

Eksempler på tiltak er:

HjemJobbHjem

- Bysykkel

- Låneordninger for bil

- Enklere informasjons – og betalingsløsninger 

- tiltak som inspirerer innbyggerne til å endre reisevaner

Det legges opp til å bruke rundt 50 millioner kroner i året på tiltak i perioden 2017 – 2023. Tiltakene finansieres med belønningsmidler som byområdet på Nord-Jæren får gjennom byvekstavtalen med staten. Byvekstavtalen skal bidra til at byområdet på Nord-Jæren når nullvekstmålet dvs. at veksten i persontransporten tas med kollektivtrafikk, sykling og gåing.

Arbeidet med Mobilitetspakken ledes av en administrativ styringsgruppe med representanter fra kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg, Statens vegvesen, Kolumbus, Rogaland fylkeskommune og Jernbanedirektoratet .

Mobilitetspakken bygger videre på det etablerte samarbeidet rundt iverksetting av mobilitetstiltak på Nord-Jæren.

Det er utarbeidet en Mobilitetsstrategi for arbeidet.  

Følg med på arbeidet vi gjør fremover og delta i utformingen av fremtidens by – og leveområder.  

Du finner mer informasjon om vårt arbeid her:

Bymiljøpakken

Kolumbus

Rogaland fylkeskommune