Retningslinjer for søkere til undervisningsstillinger

Søknad sendes elektronisk. Originale vitnemål og attester tas med i et intervju. Attestene skal inneholde opplysninger om praksis er i hel stilling eller delstilling og varighet med dato fra og til.

Stillingene lønnes etter gjeldende regulativ med fradrag av 2% pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse. 

Årslønn for stillingene, avhengig av utdanning og tjenesteansiennitet:

  • lektor m/tilleggsutdanning (må inneholde praktisk pedagogisk utdanning) (kode 7966) kr. 495 900,- til kr. 606 500,-,
  • lektor (kode 7965) kr. 480 100,- til kr. 580 500,-
  • adjunkt m/tilleggsutdanning (må inneholde praktisk pedagogisk utdanning) (kode 7963) kr. 457 000,- til kr. 537 900,-
  • adjunkt (kode 7962) kr. 415 800,- til kr. 487 000,-
  • lærer (kode 7961) kr. 373 700,- til kr. 456 500,-.

Det er i tillegg gitt mulighet for individuell lønnsvurdering i spesielle tilfeller.

Vilkårene ellers følger av opplæringsloven av 17. juli 1998 nr. 61 og det som måtte bli bestemt i medhold av denne lov og for øvrig av de lover, forskrifter, avtaler og reglement som gjelder til enhver tid.

Departementet har i forskrift til opplæringsloven kap. 14, fastsatt krav til kompetanse hos undervisningspersonalet og har ellers gitt veiledende bestemmelser om hva en lærer bør ha for å kunne undervise i de enkelte fag (rundskriv F-62/92 og F-6/94).
Innen allmennfag er kravet allmennlærer- faglærer eller lærerutdanning, med undervisnings-kompetanse (minimum årsenhet) i det/de aktuelle fag. 
Formelle krav innen yrkesfaglige studieretninger er relevant fagbrev, 2 års yrkesteoretisk utdanning (eks. teknisk fagskole), 4 års praksis etter fagbrev og praktisk pedagogisk utdanning (PPU), eller relevant universitets/høgskoleutdanning eller faglærer/yrkesfaglærerutdanning. 
Ingeniører/sivilingeniører arkitekter/sivilarkitekter og siviløkonomer kan også være kvalifisert til undervisning i videregående skole. 
Dersom det i enkelte tilfeller ikke melder seg søkere med de nødvendige, formelle kvalifikasjonene for vanlig tilsetting, kan det bli aktuelt med tilsetting på vilkår (opplæringsloven § 10-6a) eller tidsbegrenset tilsetting for skoleåret (opplæringsloven §10-6). Den som blir tilsatt må innenfor sitt fagområde kunne tjenestegjøre ved flere studieprogram ved skolen.

Merk at stillingene lyses ut med forbehold om at de kan bortfalle dersom det blir endringer i klassestrukturen eller det på annen måte oppstår endringer i stillingsbehovet.

Om nærmere informasjon ønskes, kontakt den enkelte skole.

Det kreves godkjent politiattest for stillinger i videregående skoler.

Rogaland fylkeskommune har 6 måneders prøvetid for alle stillinger.

Del denne artikkelen på: