Eierskap og samarbeid

Eierskap og samarbeid

Rogaland fylkeskommunes eierskap omfatter like i underkant av 40 foretak, selskap og samarbeid. I all hovedsak er fylkeskommunens eierandeler etablert etter invitasjon fra eksterne parter. Bare et lite antall er initiert av fylkeskommunen.  

Hvorfor eie?
Motivene for fylkeskommunalt eierskap har fylkesrådmannen delt inn i disse fire kategorier:

Finansielt motivert (kategori 1):
Selskaper hvor motivet og hovedbegrunnelsen for eierskapet er store muligheter for økonomisk utbytte av innskutt kapital og sterk begrensning av fylkeskommunens økonomisk risiko.

Bare unntaksvis vil fylkeskommunen etablere / engasjere seg i selskaper ut i fra et finansielt motiv. Per i dag er det ingen selskap som er dannet ut fra slikt motiv. 

Effektivisering av tjenesteproduksjon (kategori 2):
Selskapsdannelser som er motivert og begrunnet i hovedsak med at fellesløsninger bidrar til mer effektiv tjenesteproduksjon enn å yte tjenesten selv. Sentralt her å oppnå økt mengde av tjenester for de midlene som er til disposisjon og bedre forvaltning av anleggsmidlene.

Eksempel: Rogaland Revisjon IKS,  Kolumbus AS

Samfunnsøkonomisk motivert (kategori 3):
Selskapsdannelser som er motivert og begrunnet i at fylkeskommunen gjennom selskapet vil oppnå totalt sett mer samfunnsøkonomisk gunstige resultater/gjennomføring av oppgaver. Offentlig engasjement og styring i oppgaveløsningen vil stå sentralt i begrunnelsen for denne kategori selskaper.

Eksempel: Bompengeselskapene og arbeidsmarkedsbedriftene.

Regionalpolitisk posisjonering (kategori 4):
Regional utviklingsaktør som er motivert og begrunnet i at det styrker regionens muligheter  til å gjennomføre  prioriterte utviklingsoppgaver i forhold til andre regioner og nasjonalt. Her kan også posisjonering for å utløse statlige midler/prioriteringer være en del av begrunnelsen.

Eksempel: Universitetsfondet AS

Hvem bestemmer?
Fylkestinget fastsetter rammene for fylkeskommunens eierstyring og selskapenes virksomhet gjennom blant annet å godkjenne vedtekter, selskaps-/aksjonæravtaler, eierstrategier og eierskapsmeldinger. I siste års eierskapsmelding fremkommer alltid fylkeskommunens oppdaterte prinsipper for godt eierskap og eierstyring. Fylkeskommunens eierstyring skal utøves gjennom eierorganene. Fylkestinget oppnevner fylkeskommunens representanter i eierorganene.

Når fylkeskommunen skiller ut virksomhet i selvstendige rettssubjekter eller foretak, innebærer det at den politiske styringslinjen endrer karakter. Den tradisjonelle forvaltningsstyringen erstattes av eierstyring.

Del denne artikkelen på:

KS har lagd 21 anbefalinger om eierskap. Les dem her.

Les mer >

Nedenfor presenteres de mest brukte selskapsformene, samt stiftelse. 

Les mer >