Tall og fakta

Rogaland fylkeskommune har de seneste år hatt en solid økonomi med gode regnskapsresultater. Overskuddene skyldes i stor grad uforutsett vekst i de frie inntekter (skatt). Samtidig har kostnadene forbundet med ordinær drift i all hovedsak vært i samsvar med de vedtatte budsjetter.

Fylkeskommunen har rundt 3 500 medarbeidere og et årlig budsjett på rundt 5 milliarder kroner (+/-). Drøyt 40 % av budsjettet blir brukt til videregående opplæring og cirka 2 900 av de ansatte arbeider i opplæringssektoren.

Fylkeskommunen sine inntekter kommer i hovedsak fra skatt (37,9%) og statlige rammetilskudd (27%). I tillegg kommer øremerkede overføringer fra staten og diverse inntekter. Rammene for den fylkeskommunale økonomien blir i stor grad fastsatt sentralt av statlige styresmakter.

Del denne artikkelen på: